Hadis

Razlika između hadisa i sunneta

1.66Kpregledi
Piše: Abdulvaris Ribo

Kod islamskih učenjaka po ovome pitanju postoje dva stajališta. Prvo je da su sunnet i hadis su dva različita termina i po ovome mišljenju sunnet je obuhvatniji od hadisa. Neki od onih koji zastupaju ovo mišljenje kažu da je hadis sve ono što je preneseno od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, poslije poslanstva, a sunnet je ono što je preneseno i prije i poslije poslanstva. Drugi kažu da je hadis ono što je prenešeno samo od Poslanika, sallallahu lejhi ve sellem, dok je sunnet praksa koja je prenešena od prve generacije muslimana, bez obzira bilo to od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili od ashaba. Dokaz za ovakvo razumijevanje su riječi koje se prenose od Alije : « Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kažnjavao (pijanicu) sa četrdeset udaraca bičem, Ebu Bekr sa četrdeset, a Omer je povećao na osamdeset i sve ovo je od sunneta.»
Neki, opet, smatraju da je hadis obuhvatniji od sunneta i to pojašnjavaju na slijedeći način: Hadis je ono što je prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba i tabiina, a sunnet je ono što je došlo samo od Poslanika.

Drugo mišljenje je da su hadis i sunnet sinonimi, odnosno da su istog značenja i na tom stanovištu je većina hadiskih učenjaka. Tako u klasičnoj hadiskoj literaturi nećemonači  da se pravi razlika izmeðu sunneta i hadisa. Po njihovom stajalištu hadis i sunnet su istoznačni pojmovi koji uključuju ono što se odnosi na Poslanikov život i prije i poslije njegova poslanja.

Međutim, mnogi islamski učenjaci navode principijelnu razliku izmeðu pojmova sunnet i hadis. Po njima, sunnet treba razumijevati kao naročito uspostavljen Poslanikov život, a pojam hadisa kao izviješće ili pisanu informaciju koja se odnosi na pojedine fragmente toga života.

OBAVEZA SLIJEÐENJA SUNNETA

Kur’anski ajeti i Poslanikovi hadisi koji upućuju općenito na obavezu slijeðenja sunneta su mnogobrojni.

S obziromda je sunnet praktični tumač Kur’ana i njegova idealna primjena, njegovo slijeðenje je obavezno. Kaže Uzvišeni Allah: « On ne govori po hiru svome, to je samo objava koja mu se objavljuje.» (En-Nedžm, 3-4)
 
Od Ebu Hurejre se prenosi da je Poslanik, sallalahu alwjhi we selem, rekao: « Onaj ko se meni pokorava, pokorava se i Allahu, a onja ko mi je nepokoran, ni Allahu nije pokoran.»

SAKUPLJANJE I ZAPISIVANJE SUNNETA

Sunnet zvanično nije sakupljen i zapisan za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, iako je bilo pojedinačnih slučajeva gdje su neki od ashaba za sebe zapisivali ono što bi čuli od Poslanika. Jedan od takvih je Abdullah ibn Amr ibn El-Aas koji je imao svoju sahifu po imenu «Es-Sadika»

Postavlja se pitanje; kako su ashabi mogli zapisivati hadise, kada je od Poslanika direktno došla zabrana da se mimo Kur’ana išta drugo zapisuje.Kaže Poslanik sallallahu alejhi we sellem:»Osim Kur’ana nemojte od mene ništa zapisivati, i ko je zapisao nešto mimo Kur’ananeka to izbriše.»(Muslim, Daremi i Ahmed)
Ebu Seid El-Hudri kaže:»Tražio sam od Allahova Poslanika dozvolu da zapisujem hadis, pa mi nije dozvolio.(Tirmizija i Daremi


Postiji li kontradiktornost izmeðu hadisa zabrane i hadisa dozvole?

Ono što se može zaključiti jeste da postoji kontradiktornost izmeðu hadisa koji dozvoljavaju  zapisivanje i hadisa koji to zabranjivaju. Meðutim, u suštini ne postoji nikakva kontradiktornost, što vidimo iz izjava islamskih učenjaka.
1. Neki smatraju da se zabrana odnosi na onoga, za koga postoji bojazan da će se osloniti na zapisivanje a zapostaviti učenje hadisa napamet.

2. Ili zabrana je samo za pisanje onoga što nije od kur’ana zajedno s kur’anom, a dozvola je ako se zasebno zapisuje.

1. Najispravnije  mišljenje je, na koje dokazi upučuju, da je zabrana bila u početku, a zatim je došla dozvola, jer je hadis u kojem Poslanik sallallahu alejhi we sellem kaže napišite Ebu Šatu izrečen nakon osvojenja Mekke.

Prvi koji je udario temelje zapisivanja bio je Ez-Zuhri. Bio je velikan svog vremena u poznavanju sunneta.  Mnogi su rekli da nije bilo Ez-Zuhrija ,mnogo bi se suneta zagubilo.
Meðutim zapisivanje suneta za vrijeme Ez-Zuhrija nije bilo na razini na koji je to radio Buharija , Muslim i Ahmed.
Za vrijeme Ez-Zuhrija zajedno sa hadisom zapisivale su se i riječi ashaba i tabiina.   

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 30 Travanj 2007 11:38

X