Alimi

Prvak tabiina-Uvejs el-Karni r.a.

1.42Kpregledi
Preveo: Sead ef. Jasavić
Pričao mi je Zuhejr b. Harb kako im je pričao Hašim b. Kasim, a njima Sulejman b. Mugire od Seida el-Džurejrija, a on od Ebu Nadreta, a on od Usejra b. Džabira sljedeće: Doðe delegacija iz Kufe kod Omera, r.a., a sa njima bijaše jedan čovjek po imenu Uvejs, kome ne obraćahu mnogo pažnje[1]. Omer, r.a., reče: ”Ima li meðu vama neko iz plemena Karen?” Taj čovjek doðe, a Omer, r.a., reče kako je Poslanik, s.a.v.s., jedne prilike izjavio: ”Doći će vam jedan čovjek iz Jemena po imenu Uvejs, a u Jemenu neće imati nikoga osim svoje majke.” Imao je bijelih fleka po koži koje mu je Allah, dž.š., otklonio nakon upućenih dova, osim jednog dijela bjelila na tijelu površine dinara ili dirhema, pa ko ga od vas sretne neka zatraži od njega da mu čini istigfar!”[2]

Pričali su nam Zuhejr b. Harb i Muhammed b. el-Musenna, od Affana b. Muslima, od Hammada b. Seleme, od Seida el-Džurejrijje, ovim senedom, od Omera b. el-Hattaba, r.a., koji kaže: čuo sam Poslanika, s.a.v.s., kako govori sljedeće: ”Najbolji u generaciji tabiina je čovjek po imenu Uvejs;[3] imat će samo majku, a i bjeline po koži. Tražite od njega da vam čini istigfar!”

Od Usejra b. Džabira prenosi se da je rekao: ”Kada bi god kakva grupa dobrovoljaca naišla iz Jemena, Omer b. el-Hattab, r.a., pitao bi ih: ‘Da li je meðu vama Uvejs b. Amir’ – sve dok jednom ne naiðe na njega, pa mu reče: ‘Jesi li ti Uvejs b. Amir?’ Odgovori: ‘Da.’ Omer nastavi: ‘Iz plemena Murad, a potom od plemena Karen?’ Odgovori: ‘Da.’ Omer nastavi: ‘Jesi li bolovao od bijelih fleka po koži pa si se izliječio od toga, osim jednog dijela na tijelu površine dirhema?’ Odgovori: ‘Da.’ Omer nastavi: ‘Imaš li majku?’ Odgovori: ‘Da.’ Omer reče: ‘čuo sam Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: Doći će vam Uvejs b. Amir sa dobrovoljcima iz Jemena, iz plemena Murad, od plemena Karen, bolovat će od bjelila po koži, od čega će se izliječiti osim jednog dijela na sebi površine dirhema; imat će majku kojoj će biti veoma poslušan; ako se radi nečega zakune Allahom, dž.š., to obavezno ispuni, pa ako budeš uspio da ti čini istigfar, nemoj propustiti priliku da to ne učiniš. Omer nastavi: ‘Zamoli Allaha, dž.š., da mi oprosti grijehe’, što Uvejs i učini. Omer ga zapita: ‘Kuda si se zaputio?’ Reče: ‘Prema Kufi.’ Omer reče: ‘Hoćeš li da te preporučim njenim namjesnicima?’ Reče: ‘Draže mi je da boravim meðu običnim svijetom.”'[4]

Sljedeće godine neki uglednik Kufe poðe obaviti hadždž i na putu za hadždž susretnu se s Omerom, r.a., a Omer ga namah upita za Uvejsa. čovjek mu reče: ”Ostavio sam ga u jednoj oronuloj kući, sa slabašnim prihodima.”[5] Omer mu reče: ”čuo sam Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: ‘Doći će vam Uvejs b. Amir sa dobrovoljcima iz Jemena iz plemena Murad od plemena Karen, bolovat će od bjelila po koži, od čega će se izliječiti osim jednog dijela na sebi površine dirhema; imat će majku kojoj će biti veoma poslušan. Ako se radi nečega zakune Allahom, dž.š., to obavezno ispuni, pa ako budeš uspio da ti čini istigfar, nemoj propustiti priliku a da to ne učiniš.”’ Uglednik u povratku naðe Uvejsa i reče mu: ”čini mi istigfar.” Uvejs mu reče: ”Ti si preči da činiš meni istigfar jer se vraćaš sa hairli puta.” čovjek mu reče: ”čini mi istigfar.” Uvejs mu opet reče: ”Ti si preči da činiš meni istigfar jer se vraćaš sa hairli puta.” čovjek mu reče: ”Sreo sam se s Omerom!” Uvejs reče: ”Dobro” – i zamoli Allaha, dž.š., za oprost grijeha tom čovjeku. Ljudi primijetiše i shvatiše koga imaju meðu sobom, što bi razlogom da se Uvejs izgubi i da ode od njih. Reče Usejr: ”Odjenuo sam ga burdom (ogrtačom), pa ko god bi ga od ljudi vidio, zapitao bi se: ‘Odakle li Uvejsu ovaj ogrtač???!”’

Iz djela: El-Minhadž bi šerhi Sahihi Muslim b. el-Hadždžadž
Kitab: Fedailus-sahabe/ Bab: Fedail Uvejs el-Karni, r.a.
Autor: Imam Muhjiddin b. Jahja b. Šeref el-Nevevi, rhm

Bilješke:
1. Imam el-Kadi, rhm., kaže: Preselio je u bitki na Siffinu, a porijeklom je iz plemena Karen, koje je ogranak velikog plemena Murad: Karen b. Redman b. Nadžibeh b. Murad, a puno ime Murada je: Džabir b. Malik b. Eded b. Suhub b. Ja’areb b. Zejd b. Kehlan b. Sebbad. U Sihahu od Dževherija stoji da je porijeklom od Karnul-Menazila, poznatog brda koji je mikat stanovnicima Nedžda, što je očita greška!

2. U ovome je dokaz da se Uvejs, r.a., skrivao od ljudi, i da svoj hal sa Allahom, dž.š., nikome nije otkrivao, niti bi bilo čime na to ukazivao, što je inače poznati put i staza vjernika, Allahovih, dž.š., miljenika!

3. Ovo je dokaz utemeljenosti toga da je lijepo tražiti od pobožnih i dobrih ljudi da nam prouče dovu i da nam čine istigfar, pa čak i ako je osoba koja traži da joj se to čini bolja od one od koje se taj postupak traži!

4. Ovo je najtačniji i najispravniji dokaz da je Uvejs, r.a., prvak tabiina, i najbolji meðu njima. Neko će spomenuti riječi imama Ahmeda b. Hanbela, rhm. i ostalih, koji kažu da je Seid b. el-Musejjib, r.a., najbolji od generacije tabiina, ali se sve to da razumjeti na sljedeći način: Seid b. el-Džubejr, r.a., bio je najvredniji što se tiče šerijatskog znanja i poznavanja tefsira, hadisa, fikha… ali nije bio to kada je u pitanju omiljenost Allahu, dž.š., u usporedbi sa Uvejsom, r.a.!

5. Tj. sa pukim siromasima, slabašnima i rajom, a sve iz razloga očuvanja stanja u kojem je bio (što je bilo njegovo najviše bogatstvo)!

6. Davanje prednosti skromnom životu nad luksuziranjem je osobina pobožnih, Allahovih dragih miljenika, a navedeni hadisi ukazuju nam na veliku vrijednost iskazivanja pokornosti roditeljima, fadilet osamljivanja sa svojim Gospodarom (‘uzleh), kao i fadilet skrivanja i neisticanja svoga hala, trenutnog imana, ili svojih dobrih djela!!!

Prvi put objavljeno: nedjelja, 16 Ožujak 2008 21:34

X