Alimi

Poslanica imama Malika halifi Harunu er-Rešidu (1. dio)

1.2kviews

Bismillahir-Rahmanir-Rahim! Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na najčasnijeg Poslanika, našeg predvodnika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve njegove drugove.

Pišem ti poslanicu u kojoj, iz zahvalnosti Allahu i vođen lijepim ophođenjem prema Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem, neću propustiti da ti iznesem uputstvo i u kojoj neću škrtariti u savjetima. Stoga, dobro je prostudiraj svojim razumom, usmjeri na nju svoj pogled i predaj joj svoj sluh, a zatim je razumi svojim srcem, prinesi joj svoju pamet i nimalo je ne gubi iz svoje svijesti. Jer, u njoj je sadržana dobrota na dunjaluku i lijepa nagrada Uzvišenog Allaha na ahiretu. A Allaha molim da nama i tebi podari tevfik (uspjeh i sreću)!

Pokušaj zamisliti trenutak kada ćeš biti u smrtnim hropcima, kada ćeš okusiti tugu smrti, prisjeti se šta će te sve zadesiti u tom trenutku, pred čime ćeš stajati nakon smrti kada budeš izložen pred Allahom, slava Njemu, i kada budeš polagao račun, poslije čega slijedi – vječnost. Pripremi za Allaha Uzvišenog ono što će ti olakšati strahote tih prizora i ublažiti brigu!

Kada bi vidio one na koje se sručila srdžba Uzvišenog Allaha, kada bi vidio kakve su ih strahote mučenja i žestina Njegove kazne zadesili, kada bi čuo njihovo uzdisanje u Džehennemu i njihovo hroptanje dok su im lica prestrašena, a potištenost duga…, kada bi vidio njihovo prevrtanje na njihova lica po džehennemskim dubinama: niti čuju niti vide i još prizivaju protiv sebe propast i nesreću, a ono što će im još više od toga donijeti nesreću i povećati iskušenje jeste kazna koja se ogleda u tome da će ih Uzvišeni Allah udaljiti od Sebe, da će izgubiti nadu, a kada njihova potištenost i konstantna tuga kulminiraju, Allah će im odgovoriti riječima: “Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!” (El-Mu’minun, 108) – kada bi sve to vidio, ti bi tražio spas od svega onoga što je na dunjaluku iznimno vrijedno i žudio bi za sigurnošću od njegovih strahota, i kada bi, za spas od tih nevolja, ponudio sve ono što su posjedovali ljudi na dunjaluku, bilo bi malo i prezreno.

A da ti je vidjeti one Uzvišenom Allahu pokorne, kakve su sve počasti Uzvišenog Allaha dobili, kakva je plemenitost njihovih položaja kod Njega i, uz to, kakva je Njegova blizinu njima, blistavost i svjetlost njihovih lica, njihova ozarenost vječnim užicima i gledanje u Njega, slava Njemu, kao i položaj kod Njega… Kada bi sve to vidio, u tvojim bi očima postalo bezvrijedno ono veliko kojim si tražio ono malo što je kod Allaha, i postalo bi malo u tvojim očima ono veliko kojim si tražio malo od ahiretskog.

Čuvaj sebe, Allah ti se smilovao, čuvanjem koje nije varljivo, i požuri svojoj duši prije nego što te u tome nešto pretekne, i čuvaj se svega onoga čega se pribojavaš da ćeš se zbog toga kajati u trenutku nastupanja smrti. Polagano se prepiri sa svojom dušom i bit ćeš u mogućnosti da joj, uz dozvolu Uzvišenog Allaha, priskrbiš korist i od nje otkloniš nesreću, i to prije nego što Allah preuzme njeno polaganje računa, a tada nećeš moći od nje odagnati neugodnosti, niti joj priskrbiti koristi, niti joj naći opravdanja te će ponijeti ružnoću onoga što je zaradila.

Odredi dio sebe za Allaha, i noću i danju. Klanjaj danju dvanaest rekata i na svakom rekatu prouči Fatihu i što još hoćeš iz Kur’ana. Ako hoćeš, klanjaj ih sve zajedno, a ako hoćeš, klanjaj ih odvojeno. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko u jednom danu klanja dvanaest rekata, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.”

Noću klanjaj osam rekata učeći na njima dio (džuz’un) Kur’ana i svakom rekatu daj njegovo pravo upotpunjavajući izvršavanje rukua i sedžde. Klanjaj ih dva po dva, jer i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je noću osam rekata i, osim toga, tri rekata vitr-namaza predajući selam poslije svaka dva rekata.

Posti tri dana u svakom mjesecu: trinaesti, četrnaesti i petnaesti, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “To je kao da čitavo vrijeme postiš.”

Drage volje čisti svoj imetak zekatom kada istekne godina od dostizanja nisaba i nemoj odgađati njegovo davanje. Udijeli ga onima kojima je Allah naredio da se daje i ne daji ga nikome osim muslimanima. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uistinu Uzvišeni Allah ne prihvata u zekatu ni Poslanikov, a ni nečiji drugi sud, te ga je On sam raspodijelio na osam dijelova rekavši: ‘Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! Allah sve zna i mudar je’ (Et-Tevba, 60).”

Obavi hadž svojim najboljim i najčišćim imetkom, jer Uzvišeni Allah ne prihvata osim ono što je dobro. Njegove riječi: “I spominjite Allaha u odredenim danima. A ni onome ko požuri i ostane samo dva dana nije grijeh; a neće se ogriješiti ni onaj koji se dulje zadrži, samo ako se grijeha kloni” (El-Bekara, 203), znače da će biti oprošteno i onome ko požuri (te ode s Mine treći dan Bajrama, op. prev.), a i onome ko ostane (tj. ostane još jedan dan, a to je četvrti dan Bajrama, op. prev.).

 

Naređuj pokornost Allahu i trudi se da druge privoliš da je ispoljavaju, a zabranjuj griješenje Allahu i nastoji da kod drugih izazoveš negativne osjećaje spram griješenja. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Naređujte dobro i zabranjujte zlo. Oni koji su bili prije vas nisu propali ni zbog čega drugog osim zbog napuštanja zabranjivanja grijeha. Njihovi pobožnjaci i njihovi svećenici nisu im to zabranjivali. Zato, naređujte dobro, a zabranjujte zlo prije nego što vas zadesi ono što je zadesilo njih. Jer, naređivanje dobra i zabranjivanje zla niti ubrzavaju smrt, niti prekidaju opskrbu.”

Čini dobro onima nad kojima ti je Uzvišeni Allah dao vlast i zahvaljuj Mu što te je počastio nad njima. Od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se da je on jednom klanjao i kada je završio namaz, rekao je: “Nebesa su zaškripala i moraju zaškripati. Na njima nema praznog prostora ni koliko četiri prsta, a da na njemu melek ne čini sedždu. Pa ko bude imao stado, neka im čini dobro, a ako neko bude odbijao, pa neka se zamijeni. I ne mučite Allahova stvorenja.”

Lijepo se ponašaj prema onome nad kojim su ti povjereni briga i odgoj, a i prema onome koga nadgledaš. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Fadlu b. Abbasu: “Ne podiži svoj štap od svoje familije i zastrašuj ih radi Allaha Uzvišenog.”

Ne predaji se ljudima i upućuj ih na pokornost Allahu!

Ne potcjenjuj ljude i budi skroman prema njima, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Hoćete li da vam kažem kakav je savjet Nuh, alejhis-selam, uputio svom sinu? Rekao mu je: ‘Naređujem ti dvije stvari, a dvije ti zabranjujem. Naređujem ti riječi la ilahe illallah, jer kad bi one bile na jednom tasu vage, a nebesa i Zemlja na drugom tasu, one bi ih prevagnule, a kada bi druge riječi bile halka, one bi ih prekinule. I naređujem ti da izgovaraš: Subhanallahi ve bi hamdihi, jer su te dvije riječi ibadet stvorenja i zbog njih oni dobijaju svoje opskrbe. Onima koji ih izgovaraju one umnožavaju položaje kod Uzvišenog Allaha. Zabranjujem ti širk i oholost, jer je Uzvišeni Allah zaklonjen od to dvoje.” Neki njegovi drugovi upitaše ga: “Da li je oholost da imamo rasne i plemenite jahalice?” “Ne”, odgovori on. “Da li je oholost da imamo lijepu odjeću?”, upitaše opet. “Ne”, odgovori on. “Da li je oholost da imamo hrane i da za sofrom okupljamo ljude?”, upitaše ashabi. “Ne!”, odgovori on. “Uistinu je oholost da ignorišeš istinu i omalovažavaš stvorenja!”

Čuvaj se oholosti i hvalisanja jer to dvoje Uzvišeni Allah ne voli. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Oholi će na Sudnjem danu biti proživljeni u obliku mravčića. Ljudi će ih gaziti, zbog njihovog oholjenja nad Uzvišenim Allahom.”

Onima koji se Allaha ne boje ne ukazuj povjerenje ni u čemu. Od Omera b. Hattaba, radijallahu anhu, prenosi da je rekao: “U svojim poslovima savjetuj se sa onima koji se Allaha boje.”

Pripazi se lošeg društva i pokvarenjaka! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nema tog vjerovjesnika niti halife a da nema dva društva: jedno društvo koje mu naređuje dobro i zabranjuje zlo, i drugo društvo koje nastoji da ga pokvari, i on je sa onim koje ovlada njime. Onaj ko bude sačuvan lošeg društva, sačuvan je mnogog zla.” Zato, druži se sa ljudima koji se Allaha boje (ehlut-takva).

Počasti svoga gosta jer ti je obaveza počastiti ga, i daj svome komšiji njegovo pravo čineći mu dobro i čuvajući ga od uznemiravanja. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka počasti svoga komšiju. I ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka počasti svoga gosta.”

Govori ono što je dobro ili šuti, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti.”

Kloni se beskorisnog govora, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Upozoravam vas na beskoristan govor!”

Počasti onoga ko te voli i nagradi ga zbog njegove ljubavi prema tebi. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko vam učini neko dobro, nagradite ga. A ako nemate ništa (čime biste ga nagradili), onda molite za njega kako bi vidio da ste ga nagradili.”

Čuvaj se srdžbe koja nije ispoljena radi Allaha. Neki je čovjek rekao: “O, Allahov Poslaniče, posavjetuj me, ali nemoj puno pa da zaboravim!” Poslanik mu reče: “Ne srdi se!”

Ne naređuj neko dobro, a da sam nisi počeo s njegovom primjenom, i ne zabranjuj zlo, a da ga prvi nisi ostavio!

Ostavi ono što te se ne tiče, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Od ljepote islama svakog čovjeka jeste da se kloni svega onoga što ga se ne tiče.”

Održavaj vezu sa onima koji je kidaju, oprosti onima koji ti nasilje čine i daj onom ko je tebe odbio. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “To je, uistinu, najvredniji ahlak (moral) i dunjaluka i ahireta.”

Strahuj od pretjeranog i mnogog smijanja jer to potiče na glupavost, odnosi nur sa lica i vedrost vjernika. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, smijao se tako što bi se samo osmjehnuo.

Ne šali se onim čime ponižavaš sebe, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ja se, uistinu, šalim, ali govorim samo istinu.”

Ne postupaj suprotno od onoga što zabranjuješ, a kada govoriš, budi sažet, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Pa da li ljude strovaljuje u Džehennem išta do ovo?!”, pa je pokazao na jezik.

I iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje i budi blag prema njima, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Džennetlije su svi oni koji su blagi, jednostavni i umjereni.”

Ostavi svako tajno djelo koje nije pristojno da ga radiš javno i kloni se svake stvari za koju se pribojavaš da će dovesti u sumnju tvoju vjeru i tvoj dunjaluk. Jer, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka ne upada u sumnjive okolnosti!”

Što manje traži od ljudi, jer je u tome poniženje. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je nekom čovjeku: “Ne moli ljude ni za šta!”

Neka mjesto tvog sijeljenja bude tvoja kuća ili tvoj mesdžid. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Džamije su kuće muttekina (bogobojaznih).”

Ne napuštaj mnogo svoju kuću osim kada za tim postoji potreba, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U osam prilika musliman se nalazi pod Allahovom zaštitom: na Allahovom putu ili u Allahovoj kući, prilikom obilaženja bolesnika, praćenja dženaze, prisustvovanja džumi, prisustvovanja obaveznom namazu, traženja nauke boravka kod pravednog vladara kojeg pomaže i poštuje.”

Lijepo se ponašaj ophodi prema tvojoj porodici i prema onima koji se ponose tobom, jer u tome se, uistinu, nalazi zadovoljstvo tvoga Gospodara, povećava se ljubav u tvojoj porodici, povećava se tvoj imetak i produžava se tvoj život. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, to je rekao i naredio Muazu b. Džebelu.

Sve ljude susreći sa lijepim osmijehom, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, Allah voli nasmijano lice, a prezire namrgođenost.”

Kloni se grđenja ljudi i njihovog ogovaranja, jer Uzvišeni je Allah rekao: “O, vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.(El-Hudžurat, 12)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dobro vodite računa o svojim dobrim djelima kako ne bi iskliznula iz vaših ruku kao što voda isklizne!” “A kako će iskliznuti, Allahov Poslaniče?”, upitaše ashabi. “Ogovaranjem”, reče on. I rekao je: “Ne grdite ljude!”

Boj se bestidnosti, sijeljenja sa prezrenjacima i pokvarenjacima i razgovora sa prostacima. Ibn Mesud, radijallhu anhu, rekao je: “Provjeri ljude prema njihovim prijateljima, jer svaki se čovjek druži sa sebi sličnim.”

Počasti jetima, smiluj mu se i pokaži saosjećajnost prema njemu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko zbrine jetima (iz svoje porodice) ili jetima iz neke druge (porodice), u Džennetu ćemo on i ja biti kao ova dva prsta”, pa je pokazao sastavljen kažiprst i srednji prst.

Znaj pravo putnika namjernika i upamti Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, oporuku (vasijjet) u pogledu toga, jer prvi koji je ugostio gosta bio je Ibrahim, alejhis-selam.

 

Nastavit će se, inšallah…

 

El-Asr

Preveo i pripremio: Halil ef. Makić


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835