Hutbe

Plodovi imana i razlika između vjernika i munafika

1.6kviews

Preveo: Salih Haušić

Hvala Allahu koji blagodat imana daruje kome On hoće, a nevjernike i silnike čini poniženim. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jednog Jedinog, koji nema sudruga. ”Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim.” [1] I svjedočim da je Muhammed Njegov odani sluga i Njegov poslanik, potpomognut jasnim dokazima, neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve koji Poslanika slijede do Dana sudnjeg. A zatim: O ljudi, bojte se Allaha i molite Ga da vas učvrsti u vjeri i čistom imanu, jer iman je svjetlo koje Uzvišeni Allah daruje srcu. Uzvišeni Allah kaže:

”Zar je isti onaj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa on slijedi svjetlo Gospodara svoga?… [2];

”Onome koga Allah želi da uputi – On srce njegovo prema islamu raspoloži…” [3]

Iman je blagodat koju Allah daje kome hoće, kao što Uzvišeni Allah kaže:

”Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci: ‘Ne prebacujte mi što ste islam primili, naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.”’ [4]

Iman je čvrsto vjerovanje i praktično djelovanje, kao što kaže Hasan el-Basri: “Iman se ne sastoji od pustih želja i neostvarivih nada, nego je iman ono što se ustabili u srcu, a djela to potvrde.”

Zato sljedbenici ehli-sunneta smatraju da se iman sastoji od čvrstog vjerovanja srcem, očitovanja jezikom i praktične potvrde djelima, i povećava se zbog pokornosti, a smanjuje zbog griješenja.

Ovako shvaćen iman je najbolja garancija istrajavanja u momentima iskušenja i lađa spasa kada nadođu talasi smutnje i teškoća. Uzvišeni Allah kaže da se do mnogih dobara, dunjalučkih i ahiretskih, dolazi sa imanom, pa kaže:

”Bit će sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju; oni će biti na pravom putu.” [5]

Lijep život na ovom svijetu ovisi o ispravnosti i čvrstini imana. Kaže Allah:

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” [6]

Uzvišeni Allah na Sebe preuzima obavezu da štiti mu’mine (prave vjernike), pa kaže:

”Allah doista štiti vjernike, Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.” [7]

Iman ima šest osnovnih temelja, a ogranaka ima preko sedamdeset. Poslanik,r , rekao je: ”Iman je da vjeruješ u Allaha, u Njegove meleke, u Njegove knjige, u Njegove poslanike, u Sudnji dan i da vjeruješ u Allahovu odredbu o dobru i zlu.” [8]

”Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko grana; najveća od tih grana su riječi la ilahe illallah [9], a najniža ukloniti prepreku s puta, a i stid je dio imana!” [10]

Vjerovanje u šest imanskih šarta je jedna nedjeljiva cjelina, i nije dovoljno vjerovati u jedne, a ne vjerovati u druge. Uzvišeni Allah kaže:

”Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku, i govore: ‘U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo’, i žele da između toga nekakav stav zauzmu – oni su zbilja pravi nevjernici. A oni koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju i nijednog od njih ne izdvajaju – On će ih, sigurno, nagraditi. – A Allah prašta i samilostan je.” [11]

Allahova mudrost je to što će svako biti stavljen na kušnju kako bi se razlučio iman Njegovih iskrenih robova od prividnog imana dvoličnjaka:

”Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’, i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.” [12]

U raznim situacijama se vidi koliko su oni čiji je iman snažan i ispravan daleko od dvoličnjaka i nevjernika.

Navest ćemo nekoliko situacija da bismo vidjeli kako u njima postupaju (mu’mini) vjernici, a kako munafici (dvoličnjaci), onako kako su spomenuti u časnom Kur’anu.

* Koliko je ponašanje mu’mina različito od ponašanja dvoličnjaka, vidi se u momentu kada bivaju pozvani da im presudu donesu Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s.  , u nekom njihovom međusobnom sporu. Uzvišeni Allah kaže:

”A licemjeri govore: ‘Mi vjerujemo u Allaha i Poslanika i pokoravamo se’ – zatim neki od njih glave okreću; oni nisu vjernici. Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im On presudi, neki od njih odjednom leđa okrenu.” [13]

Zatim nam Uzvišeni Allah kazuje kako postupaju vjernici kada budu pozvani da im presudu donesu Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s. , pa kaže:

”Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu: ‘Slušamo i pokoravamo se!’ – oni će uspjeti.“ [14]

Kada se ljudi pozovu da im se sudi po Allahovom šerijatu, oni se dijele na dvije skupine i to se ponavlja u svim vremenima. Pri svakom sporu i pri svakom iskušenju ponavlja se jedna te ista stvar: vjernici žele da im sude Allah i Njegov Poslanik, bilo to u njihovu korist ili protiv njih, a munafici žele da im sude Allah i Poslanik samo kada su sigurni da će presuda biti u njihovu korist, a kada znaju da će to biti protiv njih, oni se obraćaju tagutskim zakonima ( svi zakoni mimo Allahovog zakona) kako bi izbjegli Allahov sud.

* Različitost postupaka vjernika i postupaka munafika vidi se i u trenutku objave Kur’ana, kao i prilikom njegovog učenja. Objavljivanje Kur’ana, njegovo učenje i slušanje povećava vjernicima iman i radosni su, a munaficima to samo povećava nevjerovanje koje već imaju. Uzvišeni Allah kaže:

”A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: ‘Kome je od vas ova učvrstila vjerovanje?’ Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje, i oni se raduju; a što se tiče onih čija su srca bolesna, ona im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje već imaju, i oni kao nevjernici umiru. Zar oni ne vide da svake godine jedanput ili dvaput u iskušenje padaju, pa opet, niti se kaju niti se opamećuju. A kad bude objavljena koja sura, samo se zgledaju: ‘Da li vas ko vidi?’ – i onda se udaljuju. Neka Allah srca njihova bez podrške ostavi, zato što su od onih ljudi koji neće da razumiju.”[15]

* Oprečni stavovi ove dvije skupine primjećuju se i u pitanju borbe na Allahovom putu. Naime, vjernici priželjkuju da njihov Gospodar objavi Poslaniku suru u kojoj se naređuje borba protiv nevjernika koji su prekršili ugovor sklopljen s Poslanikom, r , iz želje da sačuvaju islam i potpomognu nejake i potlačene muslimane, ali i zbog obećane nagrade za borce na Allahovom putu, i kada je objavom džihad naređen, oni se odmah odazivaju i bore svojim imecima i životima. Na drugoj strani je skupina munafika (dvoličnjaka) koji, poslije objave ajeta u kojima se naređuje borba na Allahovom putu, osjećaju strah i neizvjesnost, i na sve moguće načine traže ispriku da izbjegnu odlazak u borbu. Uzvišeni Allah opisuje dva različita stava ove dvije skupine;

”A oni koji vjeruju govore: ‘Zašto se ne objavi jedna sura?’ A kad bi objavljena jedna sura i u njoj spomenuta borba, ti si mogao da vidiš one čija su srca pritvorna kako te gledaju pogledom pred smrt onesviještenog! A bolja bi im bila poslušnost i razuman govor! A kada je borba već propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni” [16];

”Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, neće od tebe tražiti dozvolu da se ne bore zalažući imetke svoje i živote svoje. – A Allah dobro zna one koji su pobožni. Od tebe će tražiti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet i čija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodlučni su.” [17]

* Na isti način ove dvije skupine postupaju u vremenima u kojima nevjernici vrše pritisak na vjernike. Vjernici tada postaju još čvršći u vjeri i njihova vjera u Allahovo i Poslanikovo obećanje da će Allah pomoći vjernike je sve jača, a munafici su u strahu i sumnjaju u tu obećanu pomoć. Oni tada imaju loše mišljenje o Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s.  . Kada su nevjernička (saveznička) plemena opkolila Medinu i pobunili se nevjernici u samoj Medini, i kada su se pogledi uznemirili, a duša do grkljana došla,  Kur’an  stanje vjernika opisuje ovako:

”A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: ‘Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali, i Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili!’ – i to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju – nisu ništa izmijenili.” [18]

A za munafike kaže:

…kad su neki među njima rekli: ‘O stanovnici Jesriba, ovdje vam nema stanka, zato se vratite!’, a drugi među njima tražili su dopuštenje od Vjerovjesnika i govorili: ‘Kuće su naše nezaštićene!’ – a nisu bile nezaštićene, već su oni htjeli da se izvuku.” [19]

Kada se nađu u teškoj situaciji, vjernici uvijek naprave ispravan odabir, a dvoličnjaci loš, i to je Allahov zakon u kome nema promjene.  Allaha molimo da učvrsti naše vjerovanje i spasi nas od dvoličnosti.

Od Allaha oprosta tražim za sebe i za vas, pa i vi tražite da nam oprosti, jer On mnogo oprašta i milostiv je.

Drugi dio hutbe

Hvala Allahu Uzvišenom i Gordom, Dobročinitelju koji od Svojih stvorenja traži da vjeruju i koji radi toga posla plemenitog Vjerovjesnika, neka je Njegov blagoslov na Vjerovjesnika, s.a.v.s.  ,njegov rod, supruge i sve ashabe…

Iman daje plodove, od kojih jedni pristižu brzo, a drugi na budućem svijetu. Jedan od tih plodova je i spašenost srca od mnogih sumnji i strasti. Sa snažnim imanom srce osjeća slast, zadovoljstvo s onim što mu se dešava, sigurnost i veliku smirenost.  Život mu’mina je lijep i na ovom svijetu, a na onom svijetu čeka ga mnoštvo blagodati.

Alija, y , rekao je: ”Iman se u srcu pokazuje poput sićušnog bijelog dijela i s povećanjem imana povećava se i to bjelilo u srcu, a kada se iman upotpuni, srce postane potpuno čisto i bijelo. A dvoličnost liči na crnu mrlju u srcu i s povećanjem dvoličnosti povećava se i crnilo na srcu, a kada se dvoličnost munafika upotpuni, njegovo srce potpuno pocrni. Kada biste mogli otvoriti srce pravog vjernika, vidjeli biste da je ono potpuno bijelo, a da možete otvoriti srce nevjernika, ne biste vidjeli ništa osim crnila.”

Braćo po vjeri, čuvajte svoj iman, obnavljajte ga i jačajte čineći dobra djela, jer će vas on spasiti od kaburske kazne.

Enes b. Malik, r.h. , prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.  , rekao: ”Kada se mrtvi stavi u svoj kabur, i njegovi drugovi počnu odlaziti, dok sluša topot njihovih stopa, dođu mu dva meleka, postave ga u sjedeći položaj i pitaju: ‘Šta kažeš za ovog čovjeka – Muhammeda, s.a.v.s.  ?’ Što se tiče vjernika, on će odgovoriti: ‘Svjedočim da je on Allahov rob i Njegov poslanik.’ Tada će mu meleki reći: ‘Pogledaj u svoje mjesto u Vatri, Allah ti ga je zamijenio mjestom u Džennetu’, pa će oba ta mjesta vidjeti. A munafiku i kafiru bit će rečeno: ‘Šta si govorio za ovog čovjeka?’, a on će odgovoriti: ‘Ne znam, govorio sam o njemu ono što je svijet govorio.’ Onda će mu biti rečeno: ‘Niti si znao, niti si govorio’, i bit će udaren željeznim čekićem tako jako da će njegov krik čuti sva stvorenja u njegovoj blizini, osim ljudi i džinna.” [20]

Zbog imana će ljudi izlaziti iz Džehennema i ulaziti u Džennet u kome će vječno ostati. Ebu Seid el-Hudri, y , prenosi od Allahovog Poslanika, r.: ”Stanovnici Dženneta će ući u Džennet, a stanovnici Džehennema u Džehennem. Zatim će Allah, subhanehu ve te’ala, reći: ‘Izvedite iz Džehennema svakog u čijem srcu ima imana koliko zrno gorušice.’ Pa će iz njega izvaditi izgorjele, potom će ih baciti u rijeku života i oni će izniknuti na riječnim stranama kao što niče sjemenka iz mulja koju ste imali priliku vidjeti kako niče na stijeni ili na stablu drveta, pa je ona koja je nikla u hladu blijeda, a ona koja je rasla na suncu zelena. Izaći će iz rijeke blistavi kao biseri.” [21]

Allaha molimo da upotpuni naš iman!

Braćo, donesite salavat i selam na Allahovog poslanika, s.a.v.s.  , Muhammeda b. Abdullaha: Bože, blagoslovi Muhammeda r i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima a.s.  i njegovu porodicu! Bože, obaspi Svojim blagodatima Muhammeda s.a.v.s.  i njegovu porodicu kao što si blagodatima obasuo Ibrahima u  i njegovu porodicu! Ti si, uistinu, hvale i slave dostojan!

Allahu, budi zadovoljan i sa suprugama Svoga Poslanika, s.a.v.s.  , majkama svih muslimana, i sa ashabima, tabiinima i onima koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjega dana. Allahu naš, budi zadovoljan i sa pravednim vladarima: Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom!

Bože, uputi na Pravi put ovaj ummet, tako da u njemu bude ugledan onaj ko je Tebi pokoran, a ponižen onaj ko Tebi prkosi i griješi, i pomozi muslimanima da naređuju dobro, a sprečavaju zlo. Bože, oprosti grijehe vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama! Bože, pomozi islam i muslimane! Bože, otkloni nesreće koje su zadesile ummet Muhammeda, r. Bože, smiluj se ummetu Muhammeda, r ! Bože, smiluj im se! Bože, izliječi tužna srca vjernika, vrati muslimanima one koji su nasilno zatvoreni ili protjerani, izliječi njihove bolesnike i ranjenike, pomozi one koji su u teškom položaju i otkloni od njih dugove koji ih opterećuju. Bože, budi milostiv prema nama koji smo tako slabi, sakrij naše nedostatke, oprosti nam grijehe i sačuvaj nas od nesreća. Bože, smiluj nam se i onoga dana kada pred Tebe stanemo radi polaganja računa. Bože, tog dana učini naša srca svijetlim i ukaži nam počast uvođenjem u Svoj Džennet i Svoje zadovoljstvo. Bože, vrati muslimansku omladinu u Svoju vjeru na lijep način. Bože, sačuvaj naše žene, sestre i kćeri od podavanja strastima i smutnjama. Bože, omrazi im uljepšavanje radi onih pred kojima im je uljepšavanje zabranjeno. Uslišaj ove naše dove, Gospodaru svjetova, Ti si naš zaštitnik i samo se na Tebe oslanjamo i u Tebe uzdamo. Bože, budi uz nas, a nemoj biti protiv nas! Bože, daj da život završimo na lijep način, čineći dobra djela s kojima si Ti zadovoljan. Uslišaj nam dove, naš Gospodaru, Ti to možeš. Ti sve možeš, Gospodaru svjetova![1] Er-Rahman, 29.

[2] Ez-Zumer, 22.

[3] El-En’am, 125.

[4] El-Hudžurat, 17.

[5] El-En’am, 82.

[6] En-Nahl, 97.

[7] El-Hadždž, 38.

[8] Hadis bilježe Buharija i Muslim.

[9] Riječi: ”Nema boga osim Allaha”.

[10] Hadis bilježe Buharija i Muslim.

[11] En-Nisa’, 150-152.

[12] El-Ankebut, 2-3.

[13] En-Nur, 47-48.

[14] En-Nur, 51.

[15] Et-Tevbe, 124-127.

[16] Muhammed, 20-21.

[17] Et-Tevbe, 45-46.

[18] El-Ahzab, 22-23.

[19] El-Ahzab, 13.

[20] Hadis bilježi imam Muslim.

[21] Hadis bilježe Buharija i Muslim.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835