Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Akida

Oprosta od Tebe molim za ono što ne znam!

1.3kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

اللَّهُمَّ أَنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِك شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُك لِمَا لَا أَعْلَمُ

Ebu Bekr r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „O Ebu Bekre, širk će među vama biti skriveniji od mravljega hoda. Reče: Jeli širk išta drugo do smatrati da postoji drugo božanstvo mimo Allaha dž.š.? Reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša – širk će biti skriveniji od mravljega hoda! Hoćeš li da te uputim nečemu što ako budeš izgovarao brisaće mali i veliki širk!? Reče: Izgovaraj: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim za ono što ne znam.“ (Sahih. El-Edeb el-Mufred, imam el-Buhari, br.716.)

Ebu Bekr r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Širk će među vama biti skriveniji od mravljega hoda. Rekosmo: O Allahov Poslaniče, jeli širk išta drugo do obožavati nekoga drugog mimo Allaha dž.š., ili se moliti nekome uz Allaha dž.š.? Reče: Neimala te majka, o Siddiku! Širk među vama će biti skriveniji od mravljega hoda! Hoćeš li da te podučim riječima koje brišu mali i veliki širk!? Rekoh: Kako da ne o Allahov Poslaniče! Reče: Svakoga dana po 3x izgovaraj: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim za ono što ne znam.“ Širk je i kada čovjek kaže: Dao mi je Allah i taj čovjek, i božanstvom se proglašava čovjek kada se kaže da mi ne bi toga i toga ubio bi me taj i taj!“

(Hadis bilježi: Ebu Ja’ala, Musned, br.58., 1/60.; el-Mervezi, Musned Ebu Bekra el-Siddika, br.18., 1/64.; Ibnul-Sunni, Amelul-Jevm vel-Lejla, br.285.; Tirmizi, Nevadirul-Usul fi Ehadisil-Resul, 4/142-143-149.; Ibnu Hadžer el-Askelani, el-Metalib el-‘Alije, br.3212., 13/418.; el-Hejsemi, Medžme’ul-Zeva’id, br.17670-17671.; el-Busajri, Ittihaful-Hajjire, 1/65., 6/171.; el-Sujuti, el-Džami’ el-Sagir, br.4934.; el-Fevri, Kenzul-‘Ummal, br.7522.; Ibnu Bettah, el-Ibana el-Kubra, 2/724.)

Ebu Bekr el-Siddik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Širk u mome Ummetu će biti skriveniji od mravljega hoda po crnoj stijeni. Ebu Bekr r.a., reče: O Allahov Poslaniče, kako se spasiti i izbaviti od toga? Reče: Hoćeš li da te obavijestim o nečemu, što ako budeš izgovarao spasićeš se i od malo, i od velikoga i maloga širka!? Reče: Naravno, o Allahov Poslaniče! Reče: Izgovaraj: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam!“ (el-Tergib vel-Terhib, Kavamul-Sunneh, br.207.; el-Ehadis el-Muhtareh, el-Dija’ el-Makdisi, br.62-63., 1/45.)

Ebu Musa el-Eš’ari r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., jedne prilike držao hutbu i rekao: O ljudi, čuvajte se širka, jer je on skriveniji od mravljega hoda! Reče, onaj kome Allah dž.š., dozvoli da kaže: Kako ćemo ga se čuvati, o Allahov Poslaniče, kada je skriveniji od mravljega hoda!? Reče: Izgovarajte: „Allahu naš, utječemo Ti se od toga da Ti širk činimo u nečemu što znamo, a oprosta od Tebe molimo za ono što ne znamo!“ (el-Mu’udžem el-Evsat, Taberani, br.3479.; Medžme’ul-Zeva’id, el-Hejsemi, br.17669.; Hasen li-gajrihi, Sahihul-Tergib vel-Terhib, šejh el-Albani rhm., 1/9.)

* * * * *

Allah dž.š., kaže: „Allah dž.š., ne oprašta širk – da se neko drugi obožava mimo Njega, a oprostiće sve osim toga kome bude htio!“ (el-Nisa’, 48.) Ovaj ajet nas upozorava na opasnost širka, i na to da je širk najveća vrst zuluma i nasilja, shodno ajetu, u kojem se kaže: „Doista je širk veliko nasilje!“ (Lukman, 13.) Opisujući širk, Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Širk je pripisivati Allahu druga, a On te stvorio!“ Dakle, širk je težak i neoprostivi grijeh, stoga je jedino rješenje od njega na vrijeme se za života od njega pokajati i odbiti.

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: „Širk se dijeli na dvije vrste: širk koji se veže za Allahovo dž.š., biće, Njegova imena, Svojstva i Djela, te širk u obredoslovlju (ibadet), i međuljudskim odnosima (mu’amelat) – i pored toga što će čovjek imati ubjeđenje da je Allah dž.š., taj koji druga nema po pitanju Bića Svoga, niti Svojstava niti Djela. Prva vrsta širka se dijeli na dvije podvrste:

Širkul-Ta’atil – širk negacije, koji je najgora vrsta širka, poput širka Faraona koji je rekao: „Ko vam je taj Gospodar svih svjetova!?“ (el-Šu’ara, 23.) Allah dž.š., nam prenosi njegove riječi upućene Hamanu: „”O Hamane” – reče faraon – ”sagradi mi jedan toranj ne bih li stigao da staza, &staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je on, zaista, lažac.” (el-Mu’min, 36-37.) Širk i negacija jedno drugo iziskuju. Svaki je mušrik negator-mu’attil, i svaki je negator mušrik, ali sami širk u osnovi ne iziskuje osnovu negacije, već mušrik može biti i osoba koja priznaje i potvrđuje postojanje Stvoritelja i Njegova Svojstva, ali i pored toga negira osnovno pravo Tevhida.

Ta’atil-negacija, kao baza širka, se dijeli na tri vrste:

-negacija da stvorenja imaju svoga Stvoritelja,

-negacija da se Stvoritelj odlikuje apsolutnom savršenošću što se ogleda u negiranju Allahovih Imena, Svojstava i Djela, te

-negacija ispravnog odnosa prema njemu što se ogleda u obavezama čovjeka spram suštine Tevhida.

U ovo će spadati širk panteista koji smatraju da je Bog utjelovljen u stvorenja, koji kažu: Ne postoji Stvoritelj i stvorenja, niti ta dva pojma, Allah uzvišeni su Njegova stvorenja. U ovo će spadati i širk nevjernika koji zastupaju tezu starosti Svijeta i njegove bespočetnosti i toga da oduvijek postoji i da će uvijek postojati, a sve što se događa ovisi o raznim faktorima i posredovanju koji ih stvaraju, što nazivaju riječima razumi i duše. U ovo će spadati i širk negacije Allahovih dž.š., imena, i Njegovih svojstava i Djela, kojeg zastupaju sekte Džehmije i Karamita, ne pripisujući Allahu dž.š., ni jedno ime niti svojstvo. Stvorenja smatraju savršenijim od Stvoritelja, jer se savršenstvo Bića ogleda u Imenima i Svojstvima.

Druga vrsta širka je vjerovanje u drugog boga pored Allaha dž.š., bez negacije Božijih Imena, Svojstava i Gospodarstva i Stvaranja poput širka kršćana koji vjeruju u „trojstvo“ tj. da se Bog sastoji od trojice, pa Isa a.s., proglasiše bogom, i njegovu majku Merjemu bogom. U ovo će spadati i širk medžusija-vatropoklonika, koji smatraju da dobro stvara Svjetlo, a da zlo stvara Tama. U ovo će spadati i širk sekte Kaderija koji smatraju da stvorenja sama stvaraju svoje postupke i djela, te da se sve to događa mimo Božijeg htijenja, moći i volje, pa su zbog toga najsličniji medžusijama-vatropoklonicima. U ovo će spadati i širk čovjeka koji se raspravljao sa Ibrahimom a.s., kada mu je Ibrahim a.s., rekao: „Moj Gospodar je onaj koji život i smrt daje.“ (el-Bekara, 258.) Nakon čega je čovjek sebe usporedio sa Allahom dž.š., pustivši na slobodu jednog zatvorenika kao da mu je poklonio život, ubijajući drugog, nakon čega ga Ibrahim a.s., upoznaje sa glupošću njegovog postupka tražeći od njega da učini da Sunce iskoči iz pravca suprotnog od onoga kako mu je Allah odredio, i ovo se ne smatra osvetom ibrahimovom njemu, kako tvrde neki teoretičari, već samo prisiljavanje na dublje pojašnjenje svoga dokaza ako je u pitanju istina. U ovo će spadati širk velikog broja ljudi koji širk čine vjerujući u svemirska tijela, i to da ona upravljaju događajima na zemlji, na čemu su mušrici sabejci i ostali. U ovo spada i širk obožavaoca Sunca, Vatre i ostali. Među njima ima onih koji tvrde da je njihovo božanstvo uistinu Bog, dok ima onih koji tvrde da je njihovo božanstvo najveći bog, dok ima trećih koji tvrde da je njihovo božanstvo jedan od tih bogova, kojem ako se iskreno posvete i robuju on ih pogleda i posveti im pažnje. Ima i onih koji smatraju da obožavanjem najnižeg boga uzdižu se ka najvećem, te da svaki visočiji izdiže ga ka onom višem od njega, sve dok ga ta božanstva ne izdignu do Allaha dž.š., tako da je posredništvo negdje veće a negdje manje.

Što se tiče širka u Ibadetu on je puno lakši od prethodno navedenih vrsta širka, jer ova vrsta širka proizilazi od ljudi koji su ubjeđeni u riječi šehadeta la ilahe illallah, te da ne šteti i ne koristi, ne daje i ne zabranjuje niko osim Allah dž.š., i da nema drugog boga osim Njega, i da nema drugog Gospodara mimo Njega, ali nema uvjek Allaha dž.š., za cilj u svojima ibadetima i mu’amelatima. Nekada će raditi dobra djela zbog sebe, nekada zbog trke za dunjalukom, nekada zbog položaja, stepena i ugleda kod ljudi, tako da od svojih djela malo poklanja Allahu dž.š., a malo svojoj duši, interesu i strastima svojim, malo šejtanu, a malo stvorenjima, i na ovome je većina ljudi, i ovo je taj širk za kojeg je Poslanik s.a.w.s., rekao, kako nam to prenosi Ibnu Hibban u svome Sahihu: „Širk u ovom Ummetu će biti nevidljiviji od mravljega hoda. Rekoše: Kako se spasiti od njega o Allahov Poslaniče? Reče: Izgovaraj: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim za ono što ne znam!“ Licemjerstvo i pretvaranje je cijelo širk: „Reci: ”Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!” (el-Kehf, 110.) tj. kako je On Jedan Bog, pored kojeg drugog boga nema, također i ibadet treba samo njemu da pripada, jedino. Kako je jedinstven u Ilahijjetu isto tako treba da je jedinstven i u Ubudijjetu. Dobro djelo je ono što je čisto od pretvaranja i licemjerstva, i što je u skladu sa Sunnetom!“ (Pogledaj: el-Dževab el-Kafi, str.132.)

Šejh ‘Ali b. Najif el-Šehud kaže: „Širk se dijeli na dvije vrste: mali i veliki, kako se u Sahihu Ebu Hatima i ostalih bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Širk u mome Ummetu će biti skriveniji od mravljega hoda po crnoj stijeni. Ebu Bekr r.a., reče: O Allahov Poslaniče, kako se spasiti i izbaviti od toga, kad je on skriveniji od mravljega hoda? Reče: Hoćeš li da te podučim dovi koju ako budeš izgovarao spasićeš se i od maloga i velikoga širka!? Reče: Izgovaraj: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam!““ (Pogledaj: el-Mufessal fi šerhi Ajetil-Vela’i vel-Bera’i, 1/144.)

Imam el-Haskefi el-Hanefi rhm., kaže: „Znaj da se musliman neće proglasiti nevjernikom, ako je ikako moguće, njegove riječi, pozitivno tumačiti, ili se pak ulema razilazi po pitanju nevjerstva tog njegovog stava, pa makar u pitanju bio i da’if-slab rivajet, kako je to pojašnjeno u djelu „el-Bahr“, te kako je to u djelu „el-Ešbah“ pripisano djelu „el-Sugra“. U djelu „el-Durer“, i ostalim djelima, stoji – ako određeni čin ima više tumačenja nevjerničkog tipa i samo jedno razumjevanje-tumačenje, koje nije takvo, na muftiji-alimu, je da priđe tom jednom razumjevanju koje nije nevjerstvo – ako se poklapa sa nijjetom/namjerom, počinioca, u suprotnom neće biti od koristi muftijino-alimovo, razumjevanje koje je u suprotnosti sa nijjetom-namjerom, počinioca. Treba se utjecati Allahu dž.š., jutrom i večerju, dovom koja je razlog zaštite i čuvanja od grijeha nevjerstva, shodno obećanju Iskrenog i Povjerljivog s.a.w.s.: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam!““ (Pogledaj: el-Durr el-Muhtar, 4/230.; Durerul-Hukkam, Mula Hasro, 4/33.; Reddul-Muhtar, Ibnu Abidin, 16/274.; Medžme’ul-Enhur, Šejhi Zadeh, 4/394.; el-Fetava el-Hindijja, 17/312.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Brojni ljudi, koji su primili Islam, bilo da su Tatari ili ostali, imaju kod sebe neke male kipove od zemlje i sl., kojima se umiljavaju, koje veličaju, ne znajući da je takvo što zabranjeno po vjeri Islamu, ili se približavaju vatri, a ne znaju da je takvo što islamom zabranjeno. Razne vrste širka su nepoznanica ljudima koji su svježe primili Islam, i ne znaju da je sve to širk. Takva osoba je zalutala, i batal i neispravno mu je djelo koje mu je prožeto širkom – ali, takva osoba ne zaslužuje kaznu (‘ukubet), sve dok se protivu takve osobe ne uspostavi dokaz, shodno Allahovim dž.š., riječima: „Nemojte Allahu suparnike izmišljati, a znate (da to ne treba, op.prev.)!“ (el-Bekara, 22.)

U Sahihu kod Ebu Hatima i ostalih stoji da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Širk u mome Ummetu će biti skriveniji od mravljega hoda po crnoj stijeni. Ebu Bekr r.a., reče: O Allahov Poslaniče, kako se spasiti i izbaviti od toga? Reče: Izgovaraj: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam!“ Mnogi novi muslimani, imaju ubjeđenje da je vrijednije posjetiti grobove nekih vođa (imama), i glavešina (šejhova), nego li posjetiti Ka’abu (hadždž), i sl., ne znajući da je takvo što haram-zabranjeno, niti ih je iko upoznao sa time da je takvo što širk koji je zabranjen, koji nikako nije dozvoljen. O ovome smo više govorili na drugim mjestima.“ (Pogledaj: el-Reddu ‘alel-Ahna’i, šejhul-islam Ibnu Tejmijje str.62.; Kešfu Gajahibil-Zalam, šejh Sulejman b. Sihman, 1/188.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Prenosi se od Ebu Bekra r.a., da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Širk u mome Ummetu će biti skriveniji od mravljega hoda po crnoj stijeni. Ebu Bekr r.a., reče: O Allahov Poslaniče, kako se spasiti i izbaviti od toga? Reče: Hoćeš li da te podučim riječima koje ako budeš izgovarao spasićeš se i od maloga i od velikoga širka!? Reče: Izgovaraj: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam!“ – pa mu je pored utjecanja od zapadanja u poznati širk naredio da čini istigfar i da traži sebi oprosta, zato što istigfar i tevhid upotpunjuju vjeru. Allah dž.š., je rekao: „Znaj da nema drugog boga osim Allaha, i oprosta za svoj grijeh moli, a i za grijehe vjernika i vjernica se moli…“ (Muhammed, 19.)“ (Pogledaj: Džami’ul-Resa’il, Ibnu Tejmijje, 2/286.; Ka’ida fil-Mehabbeh, Ibnu Tejmijje, 1/100.)

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: „U Sahihu od Ibni Hibbana stoji da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Širk u mome Ummetu će biti skriveniji od mravljega hoda. Ebu Bekr r.a., reče: O Allahov Poslaniče, kako se spasiti i izbaviti od toga? Reče: Izgovaraj: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam!“ – ovo je traženje oproštaja od onoga što Allah dž.š., zna da je grijeh, a čovjek ne zna!“ (Pogledaj: Medaridžul-Salikin, 1/273.)

„Od čovjeka se može desiti da počini djela širka a da to i ne osjeti, zbog njegove skritosti, i da nema takve pojave ne bi se Allahov Poslanik s.a.w.s., utjecao Allahu dž.š., riječima: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam!“ Ove riječi treba upamtiti i učiti, i od širka se svakojako čuvati!“ (Pogledaj: el-Durer el-Senijje, 1/227-240.; Mešahiru ‘Ulema’i Nedžd, Abdurrahman b. Abdul-Latif b. Abdullah Alu el-Šejh, 1/44.)

Pitanje: U djelu „Hisnul-Muslim“, pročitao sam dovu: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam!“ – šta znače i na šta se odnose riječi: „…a oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam!“?

Odgovor: „Elhamdulillah, ves-salatu ves-selamu ‘ala resulillah, ve ‘ala alihi ve sahbihi… Istigfar je traženje oprosta grijeha tj. skrivanje istih i prelaženje preko njih. Osnova riječi je gufran što znači prekrivanje. Gaferallahu leke magfireten tj. Allah dž.š., oprostom Svojim zaodjenuo griješnike. (Pogleaj: el-Nihaje fi Garibil-Hadis) „Oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam!“ – od Allaha dž.š., moli da mu oprosti ono što Allah dž.š., zna da je širk, a što sami čovjek ne zna da je širk! Pogledaj: Medaridžul-Salikin, Ibnul-Kajjim, bab: el-Tevba, a Allah dž.š., najbolje zna.“ (Fetava Šebekeh el-Islamijjah, Centar za Fetve, dr.Abdullah el-Fekih, Br.Fetve: 49786, 21 rebi’ul-Sani, 1425.h.g.)

Šejh Sefer el-Havali kaže: „Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Širk u mome Ummetu će biti skriveniji od mravljega hoda. Ebu Bekr r.a., reče: O Allahov Poslaniče, kako se spasiti i izbaviti od toga? Reče: Izgovaraj: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam!“ tj. ko Allahu dž.š., širka učini iz znanja i svjesno počinio je najteži i najveći grijeh, i najveći haram, Allah nas njega sačuvao – a oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam – jer svako od nas mora zapasti u nešto od toga, pa od Allaha dž.š., oprosta molimo za ono što ne znamo, a tražimo Njegovu zaštitu i utječemo Mu se od onoga što znamo!“ (Pogledaj: Durus, Sefer el-Havali, el-Šebeka el-Islamijja, 5/23.)

Na drugome mjestu, šejh Sefer el-Havali kaže: „Ko Allahu dž.š., bude činio širka, iz neznanja, obaveza nam je i njemu da učimo: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim za ono što ne znam.“ Ko počini neko djelo ne znajući da je u pitanju širk, pa Allahova dž.š., milost je velika! Allah dž.š., kaže: „Ne bismo kažnjavali sve dok poslanika ne bi poslali!“ (el-Isra’, 15.) Ko se npr. bude zaklinjao nekim-nečim drugim mimo Allaha dž.š., a ne zna da takvo postupanje spada u širk – Allah dž.š., ga neće kažnjavati zbog toga, ali mu je obaveza da se Allaha dž.š., boji, te da se poduči Tevhidu. Naša je obaveza da ljude podučavamo Tevhidu, jer ovo pitanje nije za raspravku tipa: Da li će se neko opravdavati ili neće!? Je li u pitanju džahili ili nije!? Odbiti se od ove bespotrebne rasprave, pozabaviti se pozivanjem ljudi Tevhidu i uspostavljati dokaz protivu njih, uz prepuštanje njihova stanja i života Allahu dž.š. – to nam je obaveza, i to je ono na čemu je bio Poslanik s.a.w.s., i njegovi ashabi.“ (pogledaj: Durus, Sefer el-Havali, www.islamweb.net, 68/32.)

Šejh Se’id b. Musfir kaže: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim za ono što ne znam.“ tj. od Allaha dž.š., oprosta molimo za ono što ne znamo, a utječemo mu se od toga da mu širka činimo u nečemu što znamo!“ (Pogledaj: Hutab ve Muhadarat ve Durus, Se’id b. Musfir, el-Šebeka el-Islamijja, 18/103.)

Šejh Ibrahim el-Duvejš kaže: „Allahov Poslanik s.a.w.s., nas je, hadisom, podučio dovi koja otklanja od nas veliki širk i mali, rekavši: „Širk će među vama biti skriveniji od mravljega hoda. Uputiću te nečemu što ako budeš izgovarao brisaće od tebe mali i veliki širk!? Reče: Izgovaraj: „Allahu moj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a oprosta od Tebe molim za ono što ne znam.“ (Sahih. El-Edeb el-Mufred, imam el-Buhari, br.716.) Nauči ovu dovu, i često je ponavljaj, i Allaha dž.š., iskreno moli da ti podari iskrenost i istinu u riječima i djelima!“ (Pogledaj: Hutab ve Muhadarat, šejh Ibrahim el-Duvejš, el-Šebeka el-Islamijja, 23/22.)

 

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Imam Sultanija džamije, Plav, Sandžak, CG


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835