Hutbe

Opasnost alkohola i droge

955views

Preveo: Mr. Emir Demir

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, koji je stvorio čovjeka, podario mu razum, te ga odlikovao nad ostalim živim bićima. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga, koji sudruga nema i koji posjeduje veliko obilje i dobročinstvo. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, kome je objavljen Kur’an kao uputa svim ljudima i jasni dokaz upute i rastavljač istine od neistine, neka su blagoslov i mir na njega, njegovu porodicu i sve ashabe, te one koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana. A zatim: O ljudi, bojte se Allaha Uzvišenog i zahvaljujte Mu. Allah je počastio čovjeka u odnosu na druga stvorenja, kao što kaže:

“Mi smo sinove Ademove doista odlikovali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.”[1]

Također, Allah je počastio čovjeka i razumom kojim se razlikuje od ostalih živih bića, a njime čovjek razlikuje dobro od zla, korisno od štetnog. Kada izgubi svoj razum, on mu neće koristiti, već postaje ovisan o drugima. Razumom čovjek razmišlja o Allahovim dokazima, naučava se, te putem razuma izumljuje i daje rezultate.

Razum podstiče čovjeka da se okiti pozitivnim vrijednostima, a da izbjegava negativnosti, a također, razum podstiče na dobro, a sprečava uznemiravanje drugih.

Uzvišeni je nazvao razum različitim imenima u arapskom jeziku (akl, hidžr, nuha, lubb), a sve su to imena koja ukazuju na velika značenja, jer putem njega čovjek shvata i biva spriječen da konzumira što mu ne pristaje.

Uzvišeni Allah pokudio je one koji ne shvataju i stavio ih na stepen koji je manji od životinjskoga kada kaže:

Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Puta pravog skrenuli.”[2]

Allah je zabranio konzumiranje svega što umanjuje razum, te je za takav postupak odredio odgovarajuću kaznu koja sprečava da čovjek krene u tom smjeru.

Razum je jedna od pet nužnosti oko kojih su se složili svi nebeski zakoni u pogledu obaveznosti njihovog čuvanja. Razumom se čuva postojeća korist čovječanstva, a onaj ko nema razuma, postupa loše prema sebi i prema svome društvu. Čovjek možda sebe, ne imajući razuma, odvede u propast, nered i nemoral i, atakujući na druge, nanese im štetu. Na takav način ugrožava sigurnost i zastrašuje društvo. Uzvišeni kaže:

”O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje odvratne su stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite, da biste postigli što želite. Šejtan želi pomoću vina i kocke unijeti među vas neprijateljstvo i mržnju i od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvratiti vas. Pa, hoćete li se okaniti?”[3]

Uzvišeni pojašnjava u ovom ajetu štete koje proizlaze iz alkohola, kao i ostale vrste zločina koji su razlog za neuspjeh. Alkohol je prljavština, šejtansko djelo koje u društvo unosi neprijateljstvo i mržnju, te odvodi od Allahovog spomena o kojem ovisi život srca, a također odvodi od namaza koji sprečava razvrat i griješenje. Sve su ovo velike štete i opasnosti.

Alkoholom se smatraju sva opojna sredstva, koja opijaju razum, bez obzira od čega bila napravljena i kakvo ime im se dalo. Navodi se u predajama da će pred Sudnji dan doći ljudi koji će vino nazivati drugim imenima, a znamo da imena ne mogu promijeniti stvarne činjenice. Poput alkohola, pa čak i gorim od alkohola, smatra se sve što opušta tijelo i slabi čula. Opuštajućom se smatra svaka materija iz čijeg konzumiranja proizlazi potpuno opuštanje tjelesnih ekstremiteta, njihova opijenost i gubljenje ispravne ljubomore. El-Hasan, Allah mu se smilovao, kaže: ”Da se razum može kupiti, ljudi bi se nadmetali u njegovoj cijeni, pa čuditi se onome ko svojim imetkom kupuje ono što njegov razum upropaštava.”

O ljudi, vaši neprijatelji stalno planiraju kako da vas unište i da vam nanesu štetu na svaki mogući način. Uzvišeni kaže:

”…jedva čekaju da muka dopadnete! Mržnja izbija iz usta njihovih, dok je ono što kriju prsa njihova još gore!”[4]

Jedan od najprljavijih planova i najsmrtonosnijih oružja koje upotrebljavaju u borbi protiv vas u ovom vremenu jeste oružje droge. Oni siju drogu, proizvode je i vama je daju, među vama je dilaju na različite skrivene načine upotrebljavajući na tom putu šejtane u ljudskim likovima, one koji trguju potpunim uništenjem i koji donose najveće nedaće, jer nastoje na zemlji napraviti nered. Obaveza je onome ko sazna za njih da obavijesti vlast kako bi ih odvratila od takvih djela i druge sačuvala od njihovog zla. Ovo se ubraja u pomaganje u dobročinstvu i bogobojaznosti, i nije dozvoljeno prikrivati ih ili za njih posredovati.

O ljudi! Droga je gora od vina i alkohola, jer uništava razum i karakter, te ubija ispravnu ljubomoru u čovjeku. Ona ima zajedničku osobinu opijanja sa vinom i alkoholom, ali štete koje iz nje proizlaze daleko su veće. Neki učenjaci pobrojali su stotinu i dvadeset vjerskih i ovosvjetskih šteta koje proizlaze iz konzumiranja droge. Jedna od vjerskih šteta jeste da se zaboravlja na spominjanje Allaha, uništava se stid i ljudskost, uzrokuje se ostavljanje namaza i zapadanje u zabranjene stvari.

Droga je najopasnije oružje koje koriste destruktivne grupacije u ljudskim društvima radi dolaska do svoga cilja, a većinom ovaj metod koriste židovi da bi uništili narode kako bi njima zavladali i sebi ih potčinili. Droga je jedna od opasnih nedaća koja čitavom ljudskom rodu prijeti nestankom i uništenjem.

Njena opasnost nije ništa manja od opasnosti zaraznih bolesti koje uništavaju narode. Stoga su u većini država osnovane posebne institucije za borbu protiv droge. Čak su i nevjerničke države osjetile opasnost od droge i počele su da je suzbijaju.

Jedan od pokazatelja zločina onih koji se bave dilanjem droge jeste da koriste veoma precizne i skrivene smicalice za njeno širenje, a koje ne poznaju mnogi ljudi. Drogu proizvode u različitim oblicima i stavljaju je u predmete za koje se smatra da postoji mala mogućnost da bi se u njima mogla naći.

Zato budite oprezni, muslimani, u pogledu ove opasnosti i sačuvajte svoju djecu da ih ne zadesi ova epidemija. Nemojte ih ostaviti da lutaju po ulicama i druže se sa svakim, jer kada se iskvari jedan pojedinac, on utječe na ostatak onih koji se sa njim druže i sa njim sjede. To se posebno odnosi na omladinu koja luta po ulicama, jer predstavljaju predmet sumnje. Postoje i skrivena sredstva kojima upravljaju šejtani u liku ljudi i džinna i putem kojih vrše atak na skupove omladine. Vi ste u vremenu kada ima mnogo zla, kao što je i mnogo onih koji pozivaju u nered. Ljudi su se iz svakog aspekta uključili u zlo jer su olakšana sredstva brzog prijevoza, pa se tako i zlo brzo širi.

Ova činjenica od vas traži da budete na oprezu i da čuvate svoju djecu više nego što čuvate svoje imetke. Ovo pitanje je veoma opasno, a zlo se nadvilo sa svake strane. Nema spasa od zla droge osim traženjem pomoći od Allaha Uzvišenog, a zatim primjenom kazni koje odvraćaju one koji ih konzumiraju i bave se njenim dilanjem. Potrebno je paziti da malodobna djeca ne budu puštena po ulicama i da se ne druže sa sumnjivim osobama, Također, obaveza je upozoravati na ovo veliko zlo putem opomene, predavanja, podsjećanja, hutbi, pisanjem u printanim medijima i drugim različitim  sredstvima informisanja.

Neka Allah uputi sve na ono u čemu je dobro i ispravnost. Utječem se Allahu od prokletog šejtana:

Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha jer Allah strašno kažnjava.”[5]

Tražim od Allaha oprosta, pa ga i vi tražite, jer On uistinu prašta i samilostan je.

Druga hutba

Zahvala pripada Allahu koji je dozvolio lijepe stvari, a zabranio loše. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, koji je poslan od najboljih stvorenja, neka su blagoslov i mir na njega, njegovu porodicu i sve ashabe.

Allahovi robovi! Bojte se Allaha i Njemu se pokoravajte, držite se Njegovih naredbi i izbjegavajte Njegove zabrane. Znajte da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., uzimao prisegu od svojih ashaba da neće piti vino. Od Abdullaha b. Omera, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Uzimam od vas prisegu da nećete Allahu nikoga ravnim smatrati, da nećete ubijati one koje je Allah zabranio, osim kada pravda zahtijeva, da nećete činiti blud, da nećete krasti, da nećete piti ono što opija. Ko od vas nešto od toga učini pa se nad njim kazna sprovede, to će mu biti iskup, a kome Allah prikrije njegov grijeh, obračun će mu biti kod Allaha. Ko ništa od toga ne bude činio, ja mu garantujem Džennet.”[6]

Ima li ljepše garancije!? Ima li ljepše počasti za onoga koji nije pio alkohol, a kako ga može piti pametan čovjek znajući da je to u suprotnosti sa prirodom i uputom Poslanika, s.a.v.s.? Također, konzumiranje alkohola je u suprotnosti sa odabirom Poslanika, s.a.v.s.,  u noći kada je podignut na nebo kada su mu ponuđene dvije čaše, u jednoj je bilo vino, a u drugoj mlijeko, pa je odabrao mlijeko, a Džibril, a.s., mu reče: ”Odabrao si ono što je skladu sa fitrom (prirodom) čovjeka.”

Vjerovjesnik, s.a.v.s., garantovao je onome ko ne bude pio alkohol da će ući u Džennet. Također je obavijestio da je obećao da će onoga ko bude pio vino napojiti tekućinom ”tinetul-hibal”. Upitaše: ”Allahov Poslaniče, a šta je tinetul-hibal?”, a on reče: ”Znoj stanovnika Vatre ili iscijeđena tekućina stanovnika Vatre.” Neka nas i vas Allah sačuva od toga.

Allahovi robovi! Pijenje alkohola je u bliskoj vezi sa širkom. Kaže Ibn Abbas, r.a.: ”Kada je zabranjeno vino, ashabi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,  išli su jedni drugima i govorili su: ‘Zabranjeno je i učinjeno jednakim širku.”’ To iz razloga što ukazuje na veličinu grijeha.

Ebu Musa el-Eš’ari govorio je: ”Ne razmišljam šta je gore, piti alkohol ili obožavati ovaj stub mimo Allaha, azze ve dželle.”

Allahovi robovi! Pijenje alkohola je dokaz slabosti imana, jer je alkohol zajedno spomenut sa kumirima i strelicama za gatanje. Onome ko ga konzumira uskraćuje se svjetlo imana i od njega odlaze stid, ljudskost i muškost. Alkohol je razlog nastanka neprijateljstva i mržnje, jer se njime naređuje zlo i odvraća od spominjanja Allaha.

Allahovi robovi! Donesite blagoslov na datu nam milost i ukazanu blagodat, Muhammeda, sina Abdullahovog: Allahu, blagoslovi Muhammeda i Muhammedovu porodicu i budi zadovoljan, Gospodaru, ashabima, tabiinima i upućenim vladarima.

Allahu, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu i daj blagodati Muhammedu i Muhammedovoj porodici, kao što si dao blagodati Ibrahimu i Ibrahimovoj porodici između ostalih svjetova, a Ti si uistinu dostojan hvale i slave.

Allahu, oprosti vjernicima i vjernicama, živima i mrtvima od njih.

Allahu, pomozi islam i muslimane i udalji one koji vjeru ostavljaju.

Allahu, smiluj nam se, jer si Ti prema nama milostiv, a nemoj nas kazniti jer to možeš učiniti kada hoćeš.

Allahu, učini naša lica svijetlim na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti.

Allahu, ukaži nam počast, a nemoj nas zanemariti. Daj nam još više, a nemoj nam umanjiti, daj nam prednost, a nemoj davati drugima nad nama.

Allahu, mi se Tebi utječemo od poniženja nesreće, lošeg određenja i radosti neprijatelja.

Allahu, Tebi pripada zahvala sve dok ne budeš zadovoljan, Tebi pripada zahvala poslije zadovoljstva i Tebi pripada zahvala kada si zadovoljan.

Allahu, ovome ummetu dadni razboritost kojom će biti ponosni oni koji su Tebi pokorni i biti upućeni oni koji čine grijehe, te će se njome naređivati dobro i odvraćati od zla.

Subhane rabbike rabbil-izzeti amma jesifun vesselamu alel-murselin, vel-hamdu lillahi rabbil-alemin!

 

 [1] El-Isra, 70.

[2] El-Furkan, 44.

[3] El-Maide, 90-91.

[4] Ali Imran, 118.

[5] El-Maide, 2.

[6] Prenosi En-Nesai i El-Albani kaže da je vjerodostojan


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835