Akida

On je upita: Gdje je Allah?! – a ona odgovori: Iznad nebesa!

2.2kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić
Mu’avija b. el-Hakem el-Sulemij r.a., kaže: Imao sam robinju koja mi je čuvala brave u pravcu brda Uhud i Dževvanijje, i jednog dana primjetih da joj je vuk odnio jednu ovcu, pa mi je, kao i ostaloj ademovoj djeci, bilo krivo što se to desilo, te sam je jako udario zbog toga. Kad sam spomenuo to Poslaniku s.a.w.s., mnogo me je iskudio zbog tog čina. Rekoh: Allahov Poslaniče, hoću li je osloboditi? Poslanik s.a.w.s., reče: Dovedi mi je. Kada mu dođoh sa njome, on je upita: Gdje je Allah? Ona odgovori: Iznad nebesa! Poslanik s.a.w.s., je upita: Ko sam ja? Ona odgovori: Ti si Allahov Poslanik. Reče: Oslobodi je, ona je vjernica (mu’mina).“ (Sahihu Muslim, br.1227.)

Ova predaja se bilježi i u sljedećim djelima:

–    Muvetta’, imam Malika rivajet Jahje el-Lejsija, br.1468.;
–    Sunen Ebu Davud, br.931-3284-3286.;
–    Sunen el-Nesa’i, br.1218.;
–    Musned Ahmed b. Hanbel, br.7893-23813-23816-23818.;
–    Sahih Ibnu Hibban, 1/383., 6/23.;
–    Musned el-Tajalisi, br.1201.;
–    el-Sunen el-Kubra, imam Nesa’i, 2/44., 7/162., 8/10., 10/245.;
–    Mu’udžemul-Sahabe, imam el-Begavi, br.1774-2204.;
–    el-Sunen el-Kubra, Bejheki, br.15660-15662-20477-20478.;
–    Ma’arifetul-Sunen vel-Asar, Bejheki, 11/118.;
–    el-Musned el-Mustahredž ala Sahihil-imam Muslim, Ebu Nu’ajm el-Asbehani, 2/138.;
–    Mustahredž Ebi ‘Avaneh el-Isfirajini, 2/243.;
–    El-Munteka minel-Sunen el-Musneda, Ibnul-Džarud, br.212.;
–    El-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.16304-16305-17753.;
–    El-Tevhid, Ibnu Huzejmeh, 1/179-180-181-182-183.;
–    El-Tevhid, Ibnu Mendeh, br.784-785.
–    El-Iman, Ibnu Mendeh, br.91., 1/230.;
–    Usulus-Sunneh, Ibnu Ebi Zemenejn, 1/114.;
–    El-Sunneh, Ibnu Ebi Asim, br.489.;
–    El-Sunen el-Me’sura, imam Šafija, br.567.;
–    El-Reddu ‘alel-Džehmijje, Darimi, br.60-61-62-63-64.;
–    El-Ahad vel-Mesani, Ebu Bekr el-Šejbani, 3/103.;
–    El-Ahkam el-Šer’ijja, imam el-Išbili, 1/262-263-292.;
–    El-Kira’et halfel-imam, imam Buhari, 1/41.;

Nakon kraćeg osvrta na to ko je sve zabilježio ovu predaju u svojim djelima, idemo na to kako islamska ulema raznih profila tumači ovu predaju:

Šejhul-Islam Ibnu Tejmijje rhm., u komenatru dijela hadisa: „On je upita: Gdje je Allah? Ona odgovori: Iznad Nebesa! – kaže: „Ovu predaju bilježi imam Malik, Šafija, Ahmed b. Hanbel, Muslim i ostali i ona ne znači to da je Allah dž.š., u Nebesima, koja Ga obuhvaćaju i okružuju. Ovo nije rekao niko od Selefa ovog ummeta niti iko od imama! Svi oni su složni na tome da je Allah dž.š., iznad Njegovih Nebesa, i iznad Arša, odvojen od Svojih stvorenja. Ništa od Njegova Zata-Bića, nema u Njegovim stvorenjima, niti u Njegovom Biću ima išta od Njegovih stvorenja!

Imam Malik b. Enes rhm., je rekao: „Allah dž.š., je iznad Nebesa, a Njegovo znanje je svuda!“ Rekoše Abdullah b. el-Mubareku: Kako opisujemo našeg Gospodara? Reče: „Opisujemo ga time da je iznad Svojih Nebesa i Arša, potpuno odvojen od Svojih stvorenja.“ Bilježi se da je imam Ahmed rhm., rekao isto kao i imam Malik i Abdullah b. el-Mubarek. Imam Šafija rhm., je rekao: „Ebu Bekrov hilafet je odredba Allaha dž.š., od poviše Njegovih Nebesa, na čemu su se složila srca Njegovih miljenika!“ Imam Evza’i je rekao: „Za vrijeme života većine tabi’ina smo govorili da je Allah dž.š., iznad Arša, i vjerovali smo u sve Allahove Sifate koje nam je potvrđivao Sunnet Muhammeda s.a.w.s..“

Dakle, ko bude vjerovao da je Allah dž.š., u Nebesima, okružen i obuhvaćen njima, ili da je On u potrebi za Aršom ili nečim drugim od stvorenja, ili da Njegovo Uzdignuće nad Aršom isto kao kada neko sjeda na svoju stolicu – takva osoba je zalutala, novotar je i prava je neznalica!

A ko bude vjerovao da iznad Nebesa nema Boga koji se obožava, i da iznad Arša nema Boga kojemu se klanja i sedžda čini, i da Muhammed s.a.w.s., nije bio uzdignut prema svome Gospodaru, i da Kur’an nije spušten od Njega – takva osoba je pravi faraonski Mu’attil (onaj koji negira Allahova svojstva i imena, mu’utezila), zalutali novotar!

Faraon je utjerivao Musa’a a.s., u laž govoreći mu da Allah dž.š., nije iznad Nebesa, pa je rekao: ”O velikaši” – reče faraon – ”ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene, a ti, o Hamane, peci mi opeke i sagradi mi toranj da se popnem k Musaovu Bogu, jer ja mislim da je on, zaista, lažac!” (el-Kasas, 38.)

Muhammed s.a.w.s., je povjerovao Musa’u a.s., u tome da je Allah dž.š., iznad Nebesa, pa kada je bio Lejle-i-Mi’iradž, i kada je Muhammed s.a.w.s., uzdignut prema Allahu dž.š., i kada mu je Allah dž.š., propisao 50 namaza, bilježi se da kada je naišao na Musa’a a.s., da mu je rekao: Vrati se svome Gospodaru, i zamoli ga da olakša tvome ummetu! Ummet ti neće moći podnijeti toliko namaza! Pa se je povratio Allahu dž.š., te mu je On olakšao za deset namaza, zatim je opet naišao na Musa a.s., i obavijestio ga o tome pa mu je opet rekao da se povrati Allahu dž.š., i da Ga zamoli da mu olakša, jer ti ummet neće moći podnijeti to! Ovaj hadis se bilježi u Sahihima.

Stoga, ko se složi sa Faraonom a raziđe se sa Musa’om a.s., i Muhammedom s.a.w.s., ta osoba je pravo zalutala! Ko usporedi Allaha dž.š., sa Njegovim stvorenjima i ta osoba je veoma zalutala.

Nu’ajm b. Hammad rhm., je rekao: „Ko Allaha dž.š., usporedi sa nekim od Njegovih stvorenja – uznevjerovao je, a ko zanegira ono čime je Allah dž.š., opisao Sebe – uznevjerovao je. Ono s čime je Allah dž.š., opisao Sebe, i čime ga je opisao Njegov Poslanik s.a.w.s. – to se ne naziva Tešbihom – poistovjećivanjem i usporedbom!“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 5/258.; Džami’ul-Mesa’il li-Ibni Tejmijje, 3/199.)

Šejhul-Islam Ibnu Tejmijje rhm., u komenatru dijela hadisa: „On je upita: Gdje je Allah? Ona odgovori: Iznad Nebesa! – kaže: „Ne misli se pod ovim riječima na to da Nebesa okružuju i obuhvaćaju Allaha dž.š., kao što Nebesa obuhvaćaju Sunce i Mjesec i ostalo! Ovakvo što neće izgovoriti musliman, niti u takvo što vjeruje normalna osoba! Allah dž.š., kaže: „Njegov Kursijj obuhvaća Nebesa i Zemlju!“ (el-Bekara, 255.) „Nebesa su spram Kursijja poput bačene halke u pustinji, a Kursijj je spram Arša poput halke bačene u pustinji.“ (Kitabull-‘Uluw, imam el-Zehebi, br.143.) Allah dž.š., je iznad Nebesa i Arša, potpuno odvojen od Svojih stvorenja. Ništa u Njegovim stvorenjima nema od Njegovog Zata-Bića, niti u Njegovom Zatu-Biću ima išta od Njegovih stvorenja!“ (Pogledaj: Ikametul-Delil ala Ibtalil-Tahlil, 5/443.; el-Fetava el-Kubra, 4/450.; Medžmu’ul-Fetava, 4/271.)

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: „Allahov Poslanik s.a.w.s., je posvjedočio iman i vjeru osobi koja je potvrdila da je Allah dž.š., iznad Nebesa, dok, za razliku od Njega, Džehmije svjedoče kufr i nevjerstvo osobi koja potvrdi da je Allah dž.š., iznad Nebesa!“ (Pogledaj: Hašijetu Ibnil-Kajjim, šerhu Sunen Ebi Davud, 13/44.)

Imam Ibnu Bettal el-Bekri el-Kurtubi rhm., u komentaru dijela hadisa: „On je upita: Gdje je Allah? Ona odgovori: Iznad Nebesa! Poslanik s.a.w.s., je upita: Ko sam ja? Ona odgovori: Ti si Allahov Poslanik. Reče: Oslobodi je, ona je vjernica (mu’mina)“ – kaže: „Poslanik s.a.w.s., je potvrdio iman ovoj ženi, i ako je nije više ispitivao po pitanju Allahovih dž.š., imena i svojstava, a da je to bio šart za ispravnost imana On s.a.w.s., bi je ispitao i u tome, kao što ju je naknadno pitao o tome da li je On Allahov Poslanik s.a.w.s..“ (Pogledaj: Šerhu Sahihil-Buhari, 10/503.)

Imam Muhammed el-Zerhuni rhm., u komentaru dijela hadisa: Ona odgovori: Iznad Nebesa! – kaže: „Poslanik s.a.w.s., je bio zadovoljan odgovorom Sevde onda kada ju je pitao: Gdje je Allah? – na šta je ona odgovorila: Iznad Nebesa – pokazujući rukom prema Nebesima, imajući na umu Božiju Veličanstvenost (el-Dželal), i Uzvišenost (el-Rif’ah).“ (Pogledaj: el-Fedžr el-Sati’ ‘ales-Sahih el-Džami’ el-Buhari, 7/103.)

Imam el-Nevevi rhm., u komentaru dijela hadisa: „On je upita: Gdje je Allah? Ona odgovori: Iznad Nebesa! Poslanik s.a.w.s., je upita: Ko sam ja? Ona odgovori: Ti si Allahov Poslanik. Reče: Oslobodi je, ona je vjernica (mu’mina)“ – kaže: „Ovo je jedan od hadisa koji govori o Sifatima Allaha dž.š., i po ovom pitanju postoje dva mezheba među islamskom ulemom. Jedan je mezheb vjerovanja u ovo svojstvo bez zalaženja u njegovo dublje značenje, uz ubjeđenje da Allahu dž.š., nema ništa slično, smatrajući Ga visoko i veoma daleko (tenzih), od svojstava stvorenja. Drugi je mezheb – mezheb Te’evila i prenosnog tumačenja datog svojstva.“ (Pogledaj: Šerhul-Nevevi alel-Muslim, 2/298.)

Imam el-Nevevi rhm., u komentaru dijela hadisa: „On je upita: Gdje je Allah? Ona odgovori: Iznad Nebesa! Poslanik s.a.w.s., je upita: Ko sam ja? Ona odgovori: Ti si Allahov Poslanik. Reče: Oslobodi je, ona je vjernica (mu’mina)“ – kaže: „U ovome je dokaz tome da nevjernik (kafir), neće postati vjernikom (mu’min), izuzev u slučaju potvrde Allahovog dž.š., postojanja (el-ikraru billahi te’ala), i poslanice Muhammeda s.a.w.s.. U ovome je dokaz tome da ko potvrdi i izgovori dva šehadeta, i u njih bude potpuno ubjeđen, to će mu biti dovoljno za ispravnost vjere (imana), i da bude pripadnik kible i dženneta. Čovjek se neće obavezivati na donošenje dokaza za to, i nije mu obaveza znati dokaz za to, i ovaj stav je najispravniji i na njemu je džumhur uleme.“ (Pogledaj: Šerhul-Nevevi ‘alel-Muslim, 5/25.)

Imam Dželaluddin el-Sujuti rhm., kaže: „Gdje je Allah? – znači: U kom pravcu se okreću oni koji su se okrenuli Allahu dž.š.. „Iznad Nebesa“ – znači: Okreću se u pravcu Nebesa a traži se spoznaja i priznanje Njegova dž.š., postojanja a ne potvrda pravca, mada je bolje prepustiti značenje predaje Tefvidu.“ (Pogledaj: Hašijetul-Sujuti vel-Senedi ala Sunen el-Nesa’i, br.1203., 2/341.)

Hafiz Ebu Omer el-Nimri el-Kurtubi rhm., u komenatru dijela hadisa: „On je upita: Gdje je Allah? Ona odgovori: Iznad Nebesa! – kaže: „Sljedbenici istine (ehlul-hakk), su oni koji se drže ovog hadisa, koji je u skladu sa riječima Allaha dž.š., koji kaže: „Jeste li sigurni da vas Onaj, koji je iznad Nebesa, neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti!?“ (el-Mulk, 16.), ili: „K Njemu se penje lijepa riječ, i dobro djelo On uzdiže.“ (Fatir, 10.), ili: „K Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje.“ (el-Me’aridž, 4.) Ajeta poput ovih je u Kur’an-i-Kerimu mnogo, i obradili smo ih u poglavlju Ibnu Šihaba rhm., kod hadisa o Nuzulu-Spuštanju, gdje se nalazi i odgovor Mu’utezilama i pojašnjenje tumačenja riječi Allaha dž.š., koji kaže: „Milostivi, koji se nad Aršom Uzdigao!“ (Taha, 5.) Muslimani svakog doba – ako bi ih mučilo nešto, ili bi ih spopala neka nesreća, podizali bi svoja lica i svoje ruke prema Nebesima tražeći od Allaha dž.š., da ih sačuva određenih muka i nesreća!“ (Pogledaj: el-Temhid, 22/81.)

Imam Ibnu Abdil-Berr rhm., kaže: „Riječi Poslanika s.a.w.s.: Gdje je Allah? – na tim riječima je Džemat Ehli Sunneta složan, a u pitanju su Ehlul-Hadis, pobornici hadisa, njegovi prenosioci koji se fikhu putem hadisa podučavaju, kao i njegovi ostali prenosioci. Svi oni prihvataju Allahove dž.š., riječi: „Milostivi, koji se nad Aršom Uzdigao!“ (Taha, 5.), kao i to da je Allah dž.š., iznad Nebesa, a da je Njegovim Znanjem na svakome mjestu. Ovo je vanjsko značenje kur’anskih ajeta: „Jeste li sigurni da vas Onaj, koji je iznad Nebesa, neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti!?“ (el-Mulk, 16.); „K Njemu se penje lijepa riječ, i dobro djelo On uzdiže.“ (Fatir, 10.); „K Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje.“ (el-Me’aridž, 4.).“ (Pogledaj: el-Istizkar, 7/313.)

Šejh Ebul-Tajjib el-Azim el-Abadi rhm., u komentaru dijela hadisa: Ona odgovori: Iznad Nebesa! – kaže: „U ovome je potvrda tome da je Allah dž.š., iznad Nebesa.

Imam el-Zehebi rhm., bilježi u svom djelu el-‘Uluw, sa lancem od Ebu Muti’a Hakem b. Abdullah el-Belehija, autora čuvenog djela el-Fikh el-Ekber: „Pitao sam imama Ebu Hanifu o čovjeku koji kaže: Ne znam da li je Allah dž.š., iznad Nebesa ili iznad Zemlje!? – pa reče: Ta osoba je uznevjerovala, jer je Allah dž.š., u Kur’an-i-Kerimu, rekao: „Milostivi, koji se nad Aršom Uzdigao!“ (Taha, 5.) – a zna se da je Njegov dž.š., Arš iznad Nebesa. Rekoh: On potvrđuje to da se Allah dž.š., nad Aršom uzdigao, ali ne zna da li je Arš iznad Nebesa ili Zemlje!? Reče: Ako zanegira da je iznad Nebesa – taj je nevjernik!“

Imam Evza’ija rhm., je rekao: „Za vrijeme života većine tabi’ina smo govorili da je Allah dž.š., iznad Arša, i vjerovali smo u sve Allahove Sifate koje nam je potvrđivao Sunnet Muhammeda s.a.w.s..“ Ovo bilježi Bejheki u djelu el-Esma’u vel-Sifat.

Abdullah sin Ahmed b. Hanbela rhm., u djelu el-Reddu ‘alel-Džehmijje, kaže: Pričao mi je otac, a njemu Šurejh b. Nu’uman, a njemu Abdullah b. Nafi’ da je Malik b. Enes rhm., rekao: „Allah dž.š., je iznad Nebesa, a Njegovo znanje je na svakom mjestu, ništa mu ne može izbjeći!“

Jahja b. Jahja el-Temimi rhm., i Dža’afer b. Abdullah rhm., prenose da je neki čovjek došao imamu Maliku rhm., pitajući ga: O Ebu Abdullah: „Milostivi, koji se nad Aršom Uzdigao!“ (Taha, 5.) – kako se to uzdigao!? Prenosioci ove predaje kažu: Nismo vidjeli imama Malika rhm., da se od ičega više uznemirio kao od ovog pitanja; spopade ga znoj, pa se i ljudi oko njega uznemiriše, pa reče: Kako – to mi ne možemo shvatiti, a uzdignuće Njegovo nam nije nepoznato, vjerovati u to naša je obaveza, a raspitivati se o tome je bid’at-novotarija. Bojim se za tebe da ne zalutaš – zatim naredi da se ukloni iz njegovog sijela.“ (Pogledaj: ‘Avnul-Ma’abud šerhu Sunen Ebi Davud, 9/99.)

Šejh Abdul-Muhsin el-Abbad, u komentaru dijela hadisa: „On je upita: Gdje je Allah? Ona odgovori: Iznad Nebesa! Poslanik s.a.w.s., je upita: Ko sam ja? Ona odgovori: Ti si Allahov Poslanik. Reče: Oslobodi je, ona je vjernica (mu’mina)“ – kaže:

„Ovo nas upućuje na to da je najbolje stvorenje i prvak svih stvorenja, Muhammed s.a.w.s., znao postaviti pitanje: Gdje je Allah – što nam ukazuje na to da je takvo što moguće i dozvoljeno, kao i to da je Allah dž.š., iznad Nebesa. Nebesa nam ukazuju na el-‘Uluw tj. uzvišenost, jer sve što je visoko i uzvišeno to se naziva Sema’om. Ove riječi nam ne ukazuju na Nebesa već stvorena i na to da Nebesa obuhvaćaju Allaha dž.š., ili da je On u Nebesima. Nebesa nam ukazuju na Allahovo dž.š., svojstvo el-Uluwa tj. uzvišenosti. Sve što je visoko i uzvišeno to je el-Uluw, i sve što je iznad nas to je el-Sema’. Poznato je da je Arš iznad Sema’a – Nebesa, pa je i to el-Uluw.

Allah dž.š., je uzvišen iznad Arša i Nebesa-Sema’a, ništa Ga od stvorenja ne može obuhvatiti, niti je On utjelovljen u išta od Svojih stvorenja. Allah dž.š., je odvojen od Svojih stvorenja, jer dok je Allah dž.š., stvarao stvorenja – On je postojao i mimo njih, a kad ih je stvorio nije se utjelovio u njih, niti su se oni utjelovili u Njega. On je odvojen od Svojih stvorenja, i oni su odvojeni od Njega.

Allah dž.š., je iznad Arša, o čemu nam i Kur’an zbori: „Jeste li sigurni da vas Onaj, koji je iznad Nebesa, neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti!?“ (el-Mulk, 16.) Robinja je rekla: Iznad Nebesa tj. Uzvišen – Allah dž.š., je u Uluwu – visoko i uzvišen iznad svega stvorenoga, iznad Svoga Arša, iznad Svojih stvorenja, visoko uzvišen iznad svega stvorenog. Sve što je uzvišeno je el-Sema’, i sve što je od Arša ponaniž’ je stvoreno. Allah dž.š., nije utjelovljen i nije sjedinjen ni sa čim od Svojih stvorenja. Allah dž.š., je iznad Arša, i osim Allaha dž.š., iznad Arša više ničega nema.“ (Pogledaj: Šerhu Sunen Ebi Davud, 5/308.)

Šejh Abdul-Muhsin el-Abbad, na postavljeno pitanje: „Da li se osoba koja negira svojstvo el-‘Uluwa – Uzvišenosti, smatra kafirom – nevjernikom, bez potrebe uspostave dokaza protivu njega zbog toga što je tradicija (el-nakl), logika (el-‘akl), priroda čovjeka (el-fitra), više nego li jasna kada je u pitanju ovo Božije svojstvo?“ – odgovara:

„Nema nikakve sumnje u to da Kur’an i Sunnet i Idžma’ i logika potvrđuju svojstvo Allahove dž.š., uzvišenosti el-‘Uluw, a isto tako i priroda čovjeka (fitra). Svi ovi dokazi eksplicite potvrđuju to svojstvo, ali kod nekih se ljudi znaju javljati nejasnoća i zbunjenost, ili su zavedeni od strane novotara, kao što se i dešava sa onima koji ostave prirodnu i normalnu akidu na kojoj je Ehlu-Sunnet vel-Džema’at. Dakle, neminovno se protivu takvih mora uspostavljati dokaz.“ (Pogledaj: Šerhu Sunen Ebi Davud, 17/248.)

Šejh Abdul-Muhsin el-Abbad, kaže: „Neki eš’arijski apologetičari kažu: Poslanik s.a.w.s., se obraćao robinji shodno razvijenosti njenoga intelekta – što je potpuno neispravan stav! Poslanik s.a.w.s., je upitao: „Gdje je Allah. Ona je odgovorila: Iznad Nebesa. Reče: oslobodi je, ona je vjernica.“

Poslanik s.a.w.s., je taj koji je potvrdio iman ovoj osobi – a ovo što je ona rekla je suprotno eš’arijskoj akidi, pa im se zbog toga kaže: Da li je to Poslanik s.a.w.s., nekoga potvrdio na neispravnom stavu? Da li je ‘akida – kojom su iskušani neki ljudi – a koja je došla nakon perioda ashaba, dobro koje je mimoišlo ashabe, a snašlo generacije nakon njih? Da li to postoji neka istinita akida i vjerovanje – koju ashabi nisu znali niti poznavali, dok je pronađoše generacije nakon njih? Jeli takvo što moguće?  

Odgovor: Nikada! Takvo što nije moguće! Istina i uputa je u onome na čemu su bili ashabi Allahovog poslanika s.a.w.s., a da je eš’arijska akida nekakvo dobro – onda bi nas u tome pretekli ashabi Allahovog Poslanika s.a.w.s.! Akida na kojoj su bili ashabi Allahovog Poslanika s.a.w.s., se ogledala u tome da su potvrđivali i vjerovali u sve ono o čemu nam govore tekstovi Objave, na način kako to Allahu dž.š., dolikuje i priliči, bez da se posluže Tešbihom – djelomičnim uspoređivanjem Allaha dž.š., i stvorenja, ili Ta’atilom – negacijom svojstava ili imena, ili Te’vilom – pogrešnim tumačenjem. Da su se muslimani zadržali na intelektualnom nivou ove robinje – koji je znak zdravog promišljanja – bilo bi u mnogo bolje po njih!“ (Pogledaj: Šerhu Sunen Ebi Davud, 17/265.)

Šejh Abdul-Muhsin el-Abbad, u komentaru dijela hadisa: „On je upita: Gdje je Allah? Ona odgovori: Iznad Nebesa! Poslanik s.a.w.s., je upita: Ko sam ja? Ona odgovori: Ti si Allahov Poslanik. Reče: Oslobodi je, ona je vjernica (mu’mina)“ – kaže: „Iznad Nebesa tj. Visoko i Uzvišen, i nije dozvoljeno razumjevati da se pod Nebesima misli na stvorene nebeske svodove koji su ispod Arša. Sedam nebeskih svodova su ispod Arša.“ (Pogledaj: Šerhu Sunen Ebi Davud, 20/227.)

Šejh Abdul-Muhsin el-Abbad, u komentaru dijela hadisa: „On je upita: Gdje je Allah? Ona odgovori: Iznad Nebesa! Poslanik s.a.w.s., je upita: Ko sam ja? Ona odgovori: Ti si Allahov Poslanik. Reče: Oslobodi je, ona je vjernica (mu’mina)“ – kaže:

„Akida Ehli-Sunneta vel-Džema’ata je vjerovanje koje je u skladu sa ljudskom prirodom (fitrom), dok su aka’idi apologetičarskih pravaca u suprotnosti sa neiskvarenom prirodom čovjeka, pa je zbog toga običan svijet na zdravoj akidi i vjerovanju, za razliku od onih koji su se školovali na raznim ustanovama koje forsiraju vjerske stavove suprotne Ehli-Sunnetu vel-Džema’atu – takvi su skrenuli sa džade zbog toga, pa se zbog ovih stvari bilježi u djelu Tabekat Ibnu Sa’ad, da je Omer b. Abdul-Aziz rhm., rekao: „Drži se vjere djeteta i beduina!“ tj. drži se onoga na čemu su djeca i beduini tj. fitra i prirodna vjera na kojoj je Allah dž.š., ljude stvorio, pa se drži toga a prođi se onoga što je u suprotnosti s tim.

Ovo što je rekao Omer b. Abdul-Aziz rhm., je potvrđeno od strane nekih mutekellima-apologetičara, koji su iskušani apologetikom i ilmul-kelamom poput imama Razija, koji je bio jedan od čuvenijih apologeta. Hafiz Ibnu Hadžer el-Askelani rhm., spominje u njegovoj biografiji, u djelu Lisanul-Mizan, predaju koju nam prenosi nekoliko učenjaka da je i pored svog okeanskog poznavanja ‘Ilmul-Kelama znao reći: „Uspio je onaj ko je opstao na akidi i vjeri naših starica“ tj. na fitri i prirodno-iskonskoj vjeri koja je usađena u duši svakog čovjeka. Velik broj onih koji su bili iskušani Ilmul-Kelamom su se kasnije mnogo kajali zbog toga, a to su neki činili i javno, dok su se treći i pokudno izjasnili povodom Ilmul-Kelama, kao što je to, u svom čuvenom djelu el-Ihja’, učinio imam el-Gazali rhm.“ (Pogledaj: Šerhu Sunen Ebi Davud, 26/288.)

Šejh Nasiruddin el-Albani rhm., u komentaru dijela hadisa: „On je upita: Gdje je Allah? Ona odgovori: Iznad Nebesa! Poslanik s.a.w.s., je upita: Ko sam ja? Ona odgovori: Ti si Allahov Poslanik. Reče: Oslobodi je, ona je vjernica (mu’mina)“ – kaže:

„Kada bi danas neke od azharskih šejhova upitali: Gdje je Allah? – oni bi ti odgovorili: On je svuda oko nas! Za razliku od njih, ova robinja je odgovorila riječima: Iznad Nebesa – što joj je Poslanik s.a.w.s., lično potvrdio. Zbog čega joj je potvrdio odgovor? Zbog toga što je odgovorila tačno, u skladu sa fitrom i prirodom čovjeka, i zbog toga što je živjela u okruženju koje se današnjim terminom može nazvati „selefijskim okruženjem“, pošteđeno natruha drugih i drugačijih okruženja. Ova robinja je učila u medresi Muhammeda s.a.w.s., koja nije bila samo za neke ljude, i za samo neke žene, već je to bila medresa otvorena za sve, za cijelo tadašnje društvo. Zbog toga je obična čobanka tada dobro poznavala pitanja iz akide, jer na nju nije mogla utjecati pokvarena sredina. Ona je tada kao čobanka poznavala akidu i vjerovanje u skladu sa Kur’anom i Sunnetom mnogo bolje od onih koji tvrde da vjeruju po Kur’anu i Sunnetu – a ne znaju gdje im je Gospodar kojeg obožavaju, i ako o tome Kur’an i Sunnet zbore! Danas među muslimanima ne možete naići na ovu jasnoću i preciznost u odgovoru! Danas kada bi upitali o tome, ne čuvara brava, već čuvare džemata i države, ostao bi zapanjen i zbunjen u odgovoru, izuzev onih kojima se Allah dž.š., smilovao, a malo li ih je!“ (Pogledaj: el-Tevhidu Evvelen Ja Du’atel-Tevhid, 1/25.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835