AkidaISTAKNUTO

Odvraćanje ljudi od Allahovog dž.š., puta (1.dio)

4.3kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić

Sva hvala i zahvala pripada Allahu dž.š., koji Furkan objavi robu Svome kako bi Opomena svim svjetovima bio. Salevat i selam donosimo na Poslanika koji je milost svim svjetovima, na njegovu porodicu i drugove, i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega Dana.

Odvraćanje ljudi od Allahovog puta je problematika koja je vrlo aktuelna i prisutna, kako u prošlosti tako i u sadašnjosti, a isto tako će biti i u budućnosti. Neprijatelji ove vjere ne bitno jesu li u pitanju kafiri – ateisti/nevjernici, ili munafici – licemjeri, ili ehlu-kitabije – Jevreji i kršćani itd., vrebaju svaku priliku kako bi je iskoristili u borbi protivu islama i muslimana, stajući na put svakom muslimanu na svakom mjestu, i u svakom vremenu, kako bi ga odvratili od Allahovog puta i vjere.

Odvraćanje ljudi od Allahovog puta traje od samog postanka svijeta, i od pojavljivanja prvog Božijeg poslanika, kroz razna stoljeća i generacije, preko svakog Božijeg poslanika i njihovih sljedbenika pa sve do naših dana – i trajaće tako sve do Sudnjega dana!

Takva je priroda islamske da’awe – pozivanja Allahu dž.š., i poslaničkog puta, a jedan od tih savremenih načina odbijanja od Allahovog dž.š., puta, jeste i aktuelno medijsko prozivanje islama i muslimana za sve i svašta što se danas na svijetu desi, lijepeći im etiketu – radikalnih ekstremista i terorista – što su termini koji su u ovom stoljeću rezervisani, izgleda, samo za muslimane – a sve samo zbog toga što muslimani u Jednog Boga vjeruju, što Mu ništa ravnim ne smatraju, i što na Njegovom Putu istrajavaju!

Zbog bitnosti svega navedenog, tema „odvraćanje od Allahovog puta“ je dosta zastupljena u Allahovoj dž.š., Knjizi, toliko da se pojam „Odbijanja od Allahovog puta“ spominje oko 40 puta, u različitim ajetima i surama, kako mekkanskim tako i medinskim, što nam daje pobliža objašnjenja o cijelom procesu, razlozima, sredstvima i ciljevima, opisujući nam detaljno vinovnike i počinioce odbijanja ljudi od Allahovog puta, ono što će ih snaći od Allahove kazne zbog toga što su ljude odbijali od Allahovog puta – Istine i pravde, iskušavanju vjere i ubjeđenja vjernika itd..

Odvraćanje od Allahovog dž.š., puta je oličeno u ličnom skretanju sa njega, odvraćanju ljudi od istoga i ne prihvatanja Pravde i Istine!

Odvraćanje od Allahovog dž.š., puta se spominje u preko 20 sura, sa preko 40 ajeta, kako mekkanskih tako i medinskih, govoreći o tom zlodjelu u prošlosti, sadašnjosti kao i o budućnosti, koje ćemo ovom prilikom navesti:

„Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: “Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha. A zlostavljanje je gore od ubijanja! Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše, ako budu mogli. A oni među vama koji od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici umru – njihova djela biće poništena i na ovome i na onome svijetu, i oni će stanovnici Džehennema biti, u njemu će vječno ostati.“ (Medina. El-Bekara, 217.)

„Reci: “O sljedbenici Knjige, zašto onoga koji vjeruje od Allahove vjere odvraćate, nastojeći da je krivom prikažete, a znate da je istina? – A Allah motri na ono što radite!”“ (Medina. Alu Imran, 99.)

„…A Mi smo Ibrahimovim potomcima Knjigu i mudrost dali, i carstvo im veliko darovali, & i bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su od nje odvraćali – njima je dovoljan Džehennem, oganj užareni!“ (Medina. El-Nisa’, 54-55.)

„Kada im se kaže: “Prihvatite ono što Allah objavljuje, i Poslanika!” – vidiš licemjere kako se od tebe sasvim odbijaju i okreću.“ (Medina. El-Nisa’, 61.)

„I zbog teškog nasilja jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena, i zbog toga što su mnoge od Allahova puta odvraćali & i zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno, i zato što su tuđe imetke na nedozvoljen način jeli. A za nevjernike među njima Mi smo kaznu bolnu pripremili.“ (Medina. El-Nisa’, 160-161.)

„Oni koji neće da vjeruju i koji od Allahova puta odvraćaju daleko su zalutali.“ (Medina. El-Nisa’, 167.)

„Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?“ (Medina. El-Ma’ida, 91.)

„I stanovnici Dženneta će stanovnike vatre dozivati: “Mi smo našli da je istinito ono što nam je Gospodar naš obećao, da li ste i vi našli da je istinito ono čime vam je Gospodar vaš prijetio?” – “Jesmo!” – odgovoriće. A onda će jedan glasnik među njima da ga i jedni i drugi čuju, viknuti: “Neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili, & koji su od Allahova puta odvraćali i nastojali ga iskriviti, i koji u onaj svijet nisu vjerovali!” (Mekka. El-E’araf, 44-45.)

„I ne postavljajte zasjede na ispravnom putu, prijeteći i od Allahova puta odvraćajući one koji u Njega vjeruju, želeći krivi put. I sjetite se kada vas je bilo malo i da vas je On umnožio, a pogledajte kako su skončali oni koji su nered pravili.“ (Mekka. El-E’araf, 86.)

„Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih, sigurno, utrošiti, zatim će, zbog toga, žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali – u Džehennem će biti potjerani, & da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u Džehennem bacio. Oni će doista biti izgubljeni.“ (Medina. El-Enfal, 36-37.)

„I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izišli da bi od Allahova puta odvraćali. A Allah dobro zna ono što oni rade.“ (Medina. El-Enfal, 47.)

„Oni Allahove ajete za ono što malo vrijedi zamjenjuju, pa od puta Njegova odvraćaju; zaista je ružno kako postupaju.“ (Medina. El-Tevba, 9.)

„O vjernici, mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju. Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju & na Dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. “Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!” (Medina. El-Tevba, 34-35.)

„Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmišlja laži? Oni će pred Gospodara svoga biti dovedeni, a svjedoci će reći: “Ovi su izmišljali laži o Gospodaru svome!” Neka Allahovo prokletstvo stigne mnogobošce, & koji od Allahova puta odvraćaju i krivim ga prikazuju; oni u onaj svijet ne vjeruju.“ (Mekka. Hud, 18-19.)

„…Onima koji ne vjeruju čini se lijepim spletkarenje njihovo, i oni su s Pravog puta zalutali. A onaj koga Allah u zabludi ostavi neće imati nikoga da ga na Pravi put uputi. & Oni će se u životu na ovome svijetu mučiti, ali će patnja na onome svijetu, sigurno, teža biti, od Allaha ih niko neće odbraniti.“ (Medina. El-Ra’ad, 33.)

„…a od užasne patnje teško nevjernicima, & koji život na ovome svijetu više vole od onoga svijeta i koji od Allahova puta odvraćaju i nastoje  ga prikazati krivim! Oni su u velikoj zabludi.“ (Mekka. Ibrahim, 2-3.)

„One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvraćali Mi ćemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju.“ (Mekka. El-Nahl, 88.)

„I ne služite se zakletvama svojim zato da biste jedni druge varali, da se ne bi pokliznula noga koja čvrsto stoji, i da ne biste nesreću iskusili zato što ste od Allahova puta odvraćali; a patnja velika vas još čeka.“ (Mekka. El-Nahl, 94.)

„Čas oživljenja će sigurno doći – od svakog ga tajim – kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti. & I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u nj onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen.“ (Mekka. Taha, 15-16.)

„Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova puta i Časnoga hrama – a Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina tako i za došljaka – i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini daćemo da patnju nesnosnu iskusi.“ (Medina. Hadždž, 25.)

„A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona, mimo Allaha, klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala.“ (Mekka. El-Naml, 43.)

„I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih riječi, kada ti se objave, i pozivaj Gospodaru svome i nikako ne budi od onih koji druge njemu smatraju ravnim!“ (Mekka. El-Kasas, 87.)

„A kada bi samo vidio kad oni koji su učinili zlo pred Gospodarom svojim budu zadržani i kad stanu među sobom razgovarati: “Da vâs nije bilo, sigurno bismo bili vjernici” – reći će oni koji su tlačeni bili onima koji su bili oholi. & “A zar smo vas mi od Pravoga puta odvratili nakon što vam je bilo na njega ukazano? Ne, sami ste vi grješnici bili” – reći će oni koji su bili oholi onima koji su bili tlačeni. & “Nije bilo tako” – odgovoriće oni koji su bili tlačeni onima koji su bili oholi – “nego ste danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da Mu druge jednakim smatramo.” I svi će prikriti tugu kad vide da će kažnjeni biti, a Mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti; zar će biti kažnjeni drukčije nego prema onome kako su radili?“ (Mekka. El-Sebe’, 31-33.)

„Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati; & oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu.“ (Mekka. El-Zuhruf, 36-37.)

„i Kur’an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u njega i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put, & i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.“ (Mekka. El-Zuhruf, 61-62.)

„Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta Njegova odvraćaju.“ (Medina. Muhammed, 1.)

„Oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, koji su Poslanikovi protivnici, kad im je već postao jasan Pravi put, zaista neće nimalo Allahu nauditi  On će djela njihova poništiti. & O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela svoja! & Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, pa poslije kao nevjernici umiru, Allah, zaista, neće oprostiti.“ (Medina. Muhammed, 32-34.)

„Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? Oni nisu ni vaši ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju. & Allah je njima pripremio tešku patnju, jer je, zaista, ružno ono što rade: & zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvraćaju od Allahova puta; njih čeka sramna kazna. & Ni bogatstva njihova ni djeca njihova im nimalo neće pomoći kod Allaha, oni će biti stanovnici u vatri, u njoj će vječno boraviti.“ (Medina. El-Mudžadela, 14-17.)

„Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: “Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!” – I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci. & Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju!“ (Medina. El-Munafikun, 1-2.)

Nakon navođenja kur’anskih ajeta koje sadrže u sebi riječ Sadd – odvraćanje i odbijanje od Allahovog puta, možemo primjetiti dvije stvari:

  1. Riječ je spomenuta u svim mogućim oblicima vremena što nam ukazuje na to da će se vjernik uvjek susrećati sa ovom pojavom, gdje god da se nalazi, i u bilo kom vremenu, pa nam riječi Lukmanove uvjek moraju biti na umu: „…i strpljivo podnosi ono što te zadesi – dužnost je tako postupiti!“ (Lukman, 17.)
  2. Medinski ajeti koji spominju odvraćanje od Allahovog puta su zamalo brojniji od mekkanskih ajeta koje govore na istu temu što nam ukazuje na to da će muslimani tek biti napadani i ometani u vjeri onda kada budu jaki i snažni i to više nego li kada su nemoćni i slabi!

Sve u svemu, borba imeđu Tame i Svjetla, između Laži i Istine, između Vjere i Nevjere, između Širka i Tevhida, između iskrenog Monoteizma islama i lažljivog Politeizma svih neislamskih pravaca, je stalna i neprestana, i trajaće do Sudnjega Dana! Pomoć i pobjeda uvjek pripada vjernicima, Istini i njenim sljedbenicima, dok sljedbenicima Laži i neistine pripada prezrenost i poniženje na oba svijeta!

 

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865