Hutbe

Odlikovanost čovjeka nad ostalim stvorenjima

1.4kviews

Preveo: Mr. Emir Demir

“Hvaljen neka je Allah koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju – druge sa Gospodarom svojim izjednačuju! On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna kada će Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate. On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i ono što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite.[1 Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha Jedinog, koji nema sudruga, koji je stvorio čovjeka i podučio ga govoru, i svjedočim da je Muhammed, r, Njegov rob i poslanik poslan ljudima i džinnima, neka je Allahov blagoslov na njega, na njegovu porodicu, njegove časne ashabe koji su oličenje učenosti i znanja.

A zatim:

O ljudi, bojte se Allaha na način kako vam je odredio da Ga se bojite, pokorite se Njegovoj naredbi i nemojte neposlušni biti. Sreća je u bogobojaznosti i pokornosti, a nesreća je u neposlušnosti i griješenju. Uzvišeni veli:

O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. – A Allahova dobrota je neizmjerna.[2] I kaže:

“A onome ko se Allaha boji, On će izlaz naći, i opskrbit će ga odakle se i ne nada[3]

“A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim[4]

A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati[5]

“Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svome nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta[6]

Allah je odlikovao čovjeka nad ostalim stvorenjima, učinio ga je namjesnikom na Zemlji, podredio mu sve u kosmosu, dao mu intelektualne i tjelesne sposobnosti, iskušenja u dobru i zlu, naredbe i zabrane, nagradu i kaznu. Uzvišeni kaže:

“Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?[7]

“Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?[8]

Nagrada je shodna djelu: ako je djelo dobro, i nagrada je dobra, a ako je djelo loše, onda slijedi kazna. Uzvišeni veli:

“Čovjekovo je samo ono što sam uradi, i trud će se njegov sigurno iskazati, i prema njemu će u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti[9]

“Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjet će ga[10]

Preneseno je u hadisi kudsiju koji je zabilježen u Muslimovoj zbrci hadisa: ,,O robovi moji, to su samo vaša djela Ja ih čuvam a onda ću vas nagraditi za njih. Ko bude našao dobro neka zahvali Allahu, a ko nađe nešto drugo neka kori samog sebe i nikoga drugoga.

Allah se obraća čovjeku na nekoliko načina i opisuje ga sa raznoraznim atributima. Uzvišeni veli:

“Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći[11] tj. što god si radio, i od dobrih i loših djela. Džabir, t, prenosi od Allahovog Poslanika, r, da je rekao: “Rekao je Džibril: ‘Muhammede, živi kako hoćeš, umrijet ćeš, voli koga hoćeš, rastat ćeš se od njega, radi šta hoćeš, ali ćeš se susresti sa svojim djelima.”‘[12]

Ima mišljenja da prethodni ajet ima sljedeće značenje: Ti ćeš susresti svoga Gospodara pa će te nagraditi za tvoja djela i trud. Oba mišljenja se preklapaju, jer svakako da svaki čovjek radi djela sa kojima će susresti Allaha, i za njih će biti nagrađen ili kažnjen.

Uzvišeni veli:

O čovječe, šta te je obmanulo pa da si nepokoran svome Plemenitom Gospodaru?, koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan – i kakav je htio lik ti dao.[13] O sine Ademov, zašto da te obmanjuje to što je Uzvišeni Gospodar tvoj plemenit pa da Mu budeš nepokoran i da Ga susretneš sa neprimjerenim postupcima. U ajetu se navodi svojstvo plemenitosti kao upozorenje da ne priliči susresti Plemenitog sa nevaljalim djelima. Plemeniti je stvorio čovjeka iz ničega, i najljepši lik mu dao, a mogao je učiniti da čovjek mnogo ružnije izgleda. On te je, čovječe, iz Svoje milosti i blagosti uobličio u lijep lik, da proporcionalno i lijepo izgledaš.

Ukoliko čovjek radi dobra djela i bude pokoran svome Gospodaru, Allah će mu uljepšati nutrinu kao što mu je uljepšao vanjštinu neprestano ga obasipajući blagodatima i na ovom i na budućem svijetu. Ako bude loše postupao, Allah će mu izobličiti nutrinu i poniziti ga i na ovom i na budućem svijetu. Allah Uzvišeni veli:

Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti, samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna[14]

Čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje[15] Kada čovjek osjeti neovisnost i kada mu se poveća imetak, obraduje se tome i osili. Uzvišeni kaže:

Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od zakvačka! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji poučava čovjeka onome što ne zna. Uistinu, čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti.[16]

Allah upozorava čovjeka, opominje i podsjeća gdje ide:

“…a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti.[17] Allahu sve ide i vraća se, i On će ljude pitati za njihova djela i nedjela.

Čovjek ima karakteristike neposlušnosti, nepravednosti, neznanja, nezahvalnosti, osim onoga kome se Allah smiluje:

Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan[18]

Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek – a on je, zaista, prema sebi nepravedan i lakomislen[19]

Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan[20]

Čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan i sam je on toga, doista, svjestan, i on je, zato što voli bogatstvo – radiša[21]

Čovjek gubi nadu u teškim situacijama, a previše se raduje kada je u blagostanju:

Ako čovjeku milost Našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalan. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći: ‘Nevolje su me napustile!’ On je doista umišljen i razmetljiv. A samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka radost i nagrada velika.”[22]

Ovakva je pozicija čovjeka i njegove karakteristike. Samo milošću Gospodara on se može osloboditi ovih negativnih osobina i okiti se lijepim svojstvima. U biti čovjeka su ove negativne karakteristike, a on nema snage niti moći da se oslobodi istih i okiti pozitivnim osobinama osim uz pomoć svoga Plemenitog Gospodara:

Od Allaha je svaka blagodat koju uživate…”[23]

Allah je milost vama podario time što vas je u pravu vjeru uputio…”[24]

Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i raskalašenost i neposlušnost vam omrzio. Takvi su na pravom putu dobrotom i blagodati Allahovom. – A Allah sve zna i mudar je[25]

Allah određuje u čije će srce ući vjerovanje i On ta srca učvršćuje na pravom putu, a otklanja od njih nevaljalštine i razvrat:

Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje; a On kažnjava one koji neće da razmisle[26]

A na umu će ga imati samo ako Allah bude htio…”[27]

A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!”[28]

Uputa koja predstavlja uspjeh na putu dobra i prihvatanja istine zavisi od Allaha i On je daruje kome hoće i ona predstavlja Njegovu blagodat i dobročinstvo. Čovjek je dužan činiti sve što je u njegovoj moći da dobije uputu; stalno je treba tražiti od Allaha, treba izučavati Allahovu Knjigu i sunnet Njegovog Poslanika, r, da sazna istinu i nje se drži, da sazna stranputicu i nje se kloni, da se druži sa dobrim društvom, a udalji od lošeg. Treba izvršavati naredbe, a ostaviti zabranjene postupke, riječi, namjere i ostale zabranjene postupke. Uzvišeni kaže:

Tako mi noći kada tmine razastre, i dana kad svane, i Onoga koji muško i žensko stvara – vaš trud je, zaista, različit: onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim – njemu ćemo Džennet pripremiti; a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim – njemu ćemo Džehennem pripremiti.”[29]

Allah blagoslovio i meni i vama Kur’an veličanstveni, i da bude od koristi i meni i vama ono što je u njemu od ajeta i mudrih spomena. Allaha molim za oprost, pa Ga i vi molite da vam oprosti jer On prašta i samilostan je.

Druga hutba

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, koji je stvorio čovjeka od kapi sjemena i opet je on otvoreni protivnik. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jedinog koji nema sudruga, On je istinski Vladar, Njemu se sve vraća. Svjedočim da je Muhammed, r, Njegov rob i poslanik, poslan kao donosilac radosne vijesti i opominjač i ljudima i džinnima, neka je Allahov blagoslov na njega, njegovu porodicu i ashabe.

A zatim:

Allahovi robovi, Allaha se bojte i sjetite se svog početka i kraja. On vas je od zemlje stvorio i u nju ćete biti pokopani, a potom i proživljeni da odgovarate za svoja djela. Uzvišeni veli:

Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti.”[30] Da li priliči onome ko razmišlja o trenutku svog nestanka sa ovoga svijeta da se oholi i uzobijesti?

Uistinu, čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti.[31] Zar zaboravlja da će se Gospodaru svome povratiti? Čovjek se toliko uzoholio da je zanijekao i moć Milostivog pa je zanijekao proživljenje i polaganje računa:

Ko će oživjeti kosti, kad budu truhle?[32] Zaboravio je svoj početak i da je postao od ničega, da je Onaj koji ga je stvorio prvi put u mogućnosti još lakše da ga ponovo oživi. Uzvišeni kaže:

Reci: ‘Oživjet će ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio.”‘[33]

Čovjek ide i do te mjere da negira postojanje Allaha, da zanemaruje Njegove znakove u kosmosu i u ljudima. Zaboravlja da je svako stvorenje dokaz koji ukazuje da je Allah jedan. Uzvišeni kaže:

Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su sami sebe stvorili?! Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju.”[34]

Čovjek se umislio da je do otkrića i dostignuća savremene civilizacije došao svojom moći, iskustvom i sposobnošću. Zaboravlja da ga je Allah stvorio i podario mu um i sposobnost promišljanja, da mu je podredio sve u kosmosu i dao uputstva za upotrebu, da se sve dešava po Allahovoj volji i određenju:

“…a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!”[35]

Allah stvara i vas i ono što napravite[36]

Kada pogledamo proizvode koje je izumio čovjek, to su najčešće sredstva za uništavanje ljudi, naoružanje koje uništava i usjeve i potomstvo. To je bumerang čovjeku od kojeg ispašta čovječanstvo. Kaže Uzvišeni:

Reci: ‘On je kadar da pošalje protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite.’ Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili!”[37] Allaha se bojte, Allahovi robovi, i uzmite pouku iz sudbine naroda koji su bili prije vas, koji su se osilili, o zapovijed svoga Gospodara i Njegovih poslanika oglušili i na kraju uništeni bili.

Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima i porodicu Ibrahimovu, zaista si Ti hvaljen i slavljen.

Allahu moj, oprosti vjernicima i vjernicama, živima i mrtvima!

Allahu moj, pomozi islam i muslimane, a ponizi one koji ponižavaju vjeru!

Allahu moj, smiluj nam se jer si prema nama milostiv, nemoj nas kazniti iako Ti to možeš!

Allahu moj, osvijetli nam lica na Dan kada će neka lica biti svijetla, a neka potamnjela.

Allahu moj, ukaži nam počasti, a nemoj nas poniziti! povećaj nam dobro, a nemoj ga umanjiti! Daj nama prednost nad drugima, a ne drugima u odnosu na nas!

Allahu moj, utječemo Ti se od tuge, nesreće i neprijatelja! Allahu moj, neka Ti je hvala sve dok ne budeš zadovoljan, i neka Ti je hvala i nakon zadovoljstva.

Allahu moj, podari ovom ummetu ambijent u kojem će vjernici biti uzdignuti, gdje će se naređivati dobro, a od zla odvraćati.

Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni, i mir poslanicima i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova![1] El-En’am, 1-3.

[2] El-Enfal, 29.

[3] Et-Talak, 2-3.

[4] Et-Talak, 4.

[5] El-Džinn, 23.

[6] El-Ahzab, 36.

[7] El-Kijama, 36.

[8] El-Mu’minun, 115.

[9] En-Nedžm, 39-41.

[10] Ez-Zilzal, 7-8.

[11] El-Inšikak, 6.

[12] Hadis je hasen po ocjeni Albanija u Sahihul-Džamiu.

[13] El-Infitar, 6-8.

[14] Et-Tin, 4-6.

[15] El-Asr, 2-3.

[16] El-‘Alak, 1-7.

[17] El-‘Alak, 8.

[18] Ibrahim, 34.

[19] El-Ahzab, 72.

[20] El-Me’aridž, 19.

[21] El-Adijat, 6-8.

[22] Hud, 9-11.

[23] En-Nahl, 53.

[24] El-Hudžurat, 17.

[25] El-Hudžurat, 7-8.

[26] Junus, 100.

[27] El-Muddessir, 56.

[28] Et-Takvir, 29.

[29] El-Lejl, 1-10.

[30] Taha, 55.

[31] El-‘Alak, 7.

[32] Jasin, 78.

[33] Jasin, 79.

[34] Et-Tur, 35-36.

[35] Et-Takvir, 29.

[36] Es-Saffat, 96.

[37] El-En’am, 65.

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865