Hadis

Odlike namaza kroz prizmu nekih ajeta i hadisa

400pregledi
Priredio: Sadik Turković

Kaže Allah Uzvišeni: “Namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte!” (Bekare, 43.) Bilježi imam Muslim od Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, upitan koje je djelo najbolje pa je rekao: “Namaz obavljen u njegovo vrijeme.”

 
Namaz je spona između roba i Gospodara:
Bilježe Buharija i Muslim od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Zaista kada neko od vas stupi u namaz, on doziva svoga Gospodara.”
 
Namaz je stub vjere:
Bilježi imam Tirmizi od Muaza b. Džebela, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Namaz je stub vjere, a njegov vrhunac je džihad (borba na Allahovom putu.”
 
Namaz je svjetlo za vjernika:
Bilježi imam Muslim od Ebu Malika el-Harisa b. Asima el-Ešarija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Namaz je svjetlo.”
 
Namaz je zaštita od nifaka (licemjerstva):
Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Nema težeg namaza za munafike od sabah-namaza i jacije, a da znaju njihovu vrijednost, dolazili bi da ih obave, pa makar i pužući.”
 
Namaz je zaštita od Vatre onome ko ga obavlja:
Bilježi imam Muslim od Amara b. Ruvejbe, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Neće ući u Vatru onaj ko bude klanjao prije izlaska sunca (sabah-namaz) i prije nego što ono zaðe (ikindija-namaz).”
 
Namaz odvraća od razvrata i loših djela:
Kaže Allah Uzvišeni: “Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, jer namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje namaza je najveća poslušnost! A Allah zna šta radite.” (Pauk, 45.)
 
Namaz ublažava poteškoće:
Kaže Allah Uzvišeni: “Pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima.” (Bekare, 45.)
 
Namaz u džematu vredniji je od namaza pojedinca:
Bilježe Buharija i Muslim od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Namaz u džematu vredniji je od pojedinačnog namaza  dvadeset i sedam puta.”
 
Meleki upućuju dovu za klanjača dok je u namazu:
Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Meleki upućuju dovu za onoga koji ostane u mesdžidu nakon obavljenog namaza sve dok ne izgubi abdest: ‘Allahu, oprosti mu, Allahu, smiluj mu se.’
 
Namazom Allaha oprašta grijehe:
Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao ashabima: “Šta mislite da pored vaših kuća teku rijeke u kojima biste se kupali pet puta dnevno, da li bi na vama ostalo imalo prljavštine?” Ashabi su odgovorili da ne bi ostalo ništa od prljavštine, a na to je Allahov Poslanik rekao: ”Primjer tome je pet dnevnih namaza, pomoću njih Allah briše grijehe.”
 
Za svaki korak do džamije Allah briše po jedan grijeh i podiže po jedan stepen:
Bilježi imam Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Onome ko uzme abdest u svojoj kući, a zatim se uputi ka Allahovoj kući (mesdžidu), da obavi farz-namaz, jedan njegov korak do mesdžida  briše grijehe, a drugi mu podiže stepene.”
 
Namaz je štit za vjernika:
Bilježi imam Muslim od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ko klanja sabah-namaz, bit će zaštićen toga dana.”
 

Prvi put objavljeno: petak, 04 Srpanj 2008 05:07

X