Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Islamska pedagogija

Odgoj savjetovanjem (2 dio)

511pregledi
Piše: Mr. Elvedin Huseinbašić

Naš prvi učitelj, s.a.v.s., imao je najbolju metodu i idealan način upućivanja savjeta na različite stilove i načine izražavanja. Njegove metode savjetovanja bile su zasnovane na sljedećim principima:

1. Isticanje narativne metode, naprimjer priča o gubavcu, ćelavcu i slijepcu.

El-Buhari i Muslim navode da je Ebu Hurejre, r.a., čuo kako Allahov Poslanik, s.a.v.s., govori: “Bila jednom tri Izraelćana: jedan je bio gubavac, drugi ćelavac, a treći slijepac. koje je Allah je želio da ih iskuša, te im je poslao meleka. Melek prvo doðe kod gubavca i upita ga: ”Šta bi najviše volio?” Gubavac mu odgovori: ”Lijepu boju, lijepu kožu i da sa mene nestane ovo zbog čega me ljudi izbjegavaju.” Melek ga tada dotače i njegova mahana nestade, a on dobi lijepu boju i kožu. Melek ga zatim upita: ”Šta bi najviše volio od imetka?” Gubavac odgovori: “Devu.” I data mu je steona deva. Melek mu tada reče: ”Neka ti Allah sa njom podari bereket.”

Melek potom ode ćelavcu i upita ga: ”Šta bi najviše volio?”  ćelavac odgovori: ”Lijepu kosu i da nestane ovo zbog čega me ljudi izbjegavaju.” Melek ga zatim dotače i on dobi lijepu kosu.

Melek ga zatim upita: ”Šta bi najviše volio od imetka?” ćelavac odgovori: “Kravu.” I on dobi steonu kravu. Melek mu tada reče: ”Neka ti Allah s njom podari bereket.”

Potom melek ode slijepcu i upita ga: ”Šta bi najviše volio?” Slijepac odgovori: “Da Allah mi vrati vid pa da mogu gledati (druge ljude).” Potom ga melek dotače i bi mu vraćen vid. Melek ga zatim upita: ”A šta bi najviše volio od imetka?” Slijepac odgovori: “Ovcu.” I on dobi sjanjnu ovcu.      

I ove životinje se razmnožiše tako da je jedan imao punu dolinu deva, drugi punu dolinu krava krava i treći punu dolinu ovaca.

Potom je melek prerušen u gubavca otišao do izliječenog gubavca i rekao mu: ”Ja sam siromah čovjek. Izgubio sam na putu sva sredstva za život i nemam ništa osim onoga što mi Allah dadne, a zatim ti. Molim te, tako ti Onoga Koji ti je dao lijepu boju, lijepu kožu i imetak, da mi dadneš devu kako bih mogao stići do cilja.” Gubavac mu odgovori: ”Imam ja dugova i ne mogu ti pomoći?” Melek mu zatim reče: ”čini mi se da ja tebe poznajem. Nisi li ti onaj gubavac koga su ljudi izbjegavali i siromah pa te je Allah učinio bogatim?” Gubavac mu na to reče: ”Ja sam ovaj imetak naslijedio od svojih predaka.” Melek mu na to reče: ”Ako si slagao, neka te Allah vratio nakvim kakav si bio!”

Zatim je melek prerušen u ćelavca otišao do izliječenog ćelavca i rekao mu: ”Ja sa siromah čovjek. Izgubio sam na putu sva sredstva za život i nemam ništa osim onoga što mi Allah dadne, a zatim ti. Molim te, tako ti Onoga Koji ti je dao lijepu kosu, lijep izgled i imetak, da mi dadneš jednu kravukako bih stigao do svog cilja.”

       Ćelavac mu odgovori: ”Imam ja mnogo dugova (i ne mogu ti pomoći)!”

       Melek mu na to reče: ”čini mi se da te poznajem. Nisi li ti onaj ćelavac koga su drugi izbjegavali i siromah pa ti je Allah dao ovaj imetak?”

       Ćelavac mu na to reče: ”Naslijedio sam ovaj imetak od svojih predaka.”

       Melek mu na to reče: ”Ako si slagao, neka te Allah vrati onakvim kakav si bio.”

       Zatim je melek prerušen u slijepca otišao do izliječenog slijepca i rekao mu: ”Ja sam siromah čovjek.” Izgubio sam na putu sva sredstva za život i nemam ništa osim onoga što mi Allah dadne, a zatim ti. Molim te, tako ti Onoga Koji ti je dao vratio vid, da mi dadneš jednu ovcu kako bih mogao stići do svog cilja.”

Slijepac mu na to reče: ”Bio sam slijep pa mi je Allah vratio moj vid. Uzmi što god želiš, a ostavi što hoćeš. Tako mi Allaha, neću ti se suprotstaviti što god uzmeš u ime Allaha Svemogućeg.”

Melek mu na to reče: ”Zadrži svoj imetak, samo si bio iskušan. Allah je zadovoljan tobom, a nezadovoljan tvojim drugovima.”

Dobar savjetodavac, mudar odgajatelj i uspješan pozivalac Allahovoj vjeri mogu prilagoditi izlaganje ove priče na način koji je odgovara intelektualnoj sposobnosti onih kojima kazuje ovu priču. Oni iz ove priče mogu izvući najvažnije moralne odlike i opomene, tako da njene pouke budu još dirljivije, a odgovornost (sjećanja na Allaha) izraženija.

2. Primjenjivanje metode dijaloga i poučavanja (katekiziranja):

Ova metoda primjenjuje se postavljanjem pitanja prisutnima radi izazivanja njihove pažnje, poticanja njihove moći razlučivanja i kako bi se kroz formu ubjeðenja i poučavanja okoristili savjetom.

Primjer za ovo je hadis koji bilježe El-Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, r.a., u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Znte li ko je najveći gubitnik?” Ashabi, r.a., odgovorili su: “Najveći gubitnik, po nama, je ko nema ni dirhema ni imetka.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., potom je rekao: “Najveći gubitnik iz mog ummeta je onaj ko se pojavi na Kijametskom danu noseći sa sobom dobra djela poput namaza, posta i dobročinstva, ali se nekome krivo zakleo, nekoga je nepravedno optužio, nekoga je  povrijedio itd. Tada će ga svi oni koji je oštetio optužiti i svjedočit će protiv njega. Kao kazna, njegova dobra djela bit će oduzeta i data onima kojima je nepravda nanesena. Ukoliko se njegova dobra djela razdijele prije negoli se njihovi hakovi namire, tada će se njihovi grijesi natovariti njemu i onda će, tako natovaren, biti bačen u Vatru.”

3.  Počinjati savjetovanje zaklinjući se Allahom:

Ovakav način savjetovanja privlači pažnju slušalaca i sugerira na važnost onoga o čemu će se govoriti, bilo da se radi o činjenju nečega ili klonjenju od neizvršavanja nečega.

Primjer za ovo je hadis koji bilježi El-Buhari od Ebu Šariha, r.a., u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Tako mi Allaha, nije vjernik! Tako mi Allaha, nije vjernik! Tako mi, Allaha nije vjernik!” čuvši to, ashabi, r.a., upitali su: “Ko, o Allahov Poslaniče, s.a.v.s.?” On, s.a.v.s., odgovorio je: “Onaj od čijeg se zla njegov komšija ne osjeća sigurnim.”
 
4.  Savjetovanje kroz šalu:

Namjera primjenjivanja tog postupka je poticanje razuma, razbijanje dosade i povećavanje zainteresovanosti slušalaca. Primjer ovakvog postupka nalazimo u hadisu koji bilježe Ebu Davud i Et-Tirmizi od Enesa, r.a., u kojem se navodi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i zatražio da mu dadne devu (iz prikupljenog zekata) da se tako može starati o potrebama svoje porodice. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Dat ću ti mladunče deve.” Ashab, r.a., odgovorio je: “O Allahov Poslaniče, šta da radim sa mladunčetom deve?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: “Pa, da li deva raða nešto drugo osim deve?”

5.  Umjereno savjetovanje zbog straha od dosade: Ebu Davud bilježi da je Džabir ibn Samrah, r.a., rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije duljio sa hutbom (petkom, na džumi). Ona se sastojala samo od nekoliko riječi.”

6.  Održavanje pažnje prisutnih upućivanjem djelotvornog savjeta:

El-Musned i Muslim bilježe da je Ibn Omer, r.a., naveo da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., za vrijeme hutbe ponekad učio sljedeći kur`anski ajet: “Oni ne veličaju Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava Zemlja će na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti, a nebesa će u moći Njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!” (Ez-Zumer, 67.) Allahov Poslanik, s.a.v.s., govorio je to gestikulirajući rukom, pomjerajući se naprijed-nazad, govoreći da (sam Sebe) se Gospodar veliča riječima: `Ja sam Moćni, Silni, Ja sam Vladar, Ja sam Darežljivi. Minber se tresao s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., na njemu, tako da smo pomislili da će pasti s njega i da će se srušiti s njim?`”

Pozivalac na Allahovom putu koji savjetuje može imati taj nadmoćni efekat samo ako ima iskrenu namjeru, srdačnost srca, pobožnost duše i čistotu unutarnjih osjećaja, jer, u suprotnom, velika je odgovornost prema Allahu, Gospodaru svih svjetova.

7. Savjetovanje navoðenjem primjera:

Allahov Poslanik, s.a.v.s., običavao je pojašnjavati savjetovanje navoðenjem primjera iz onoga što sami prisutni svakodnevno vide, iz onoga što oni sami mogu raspoznati svojim čulima i onoga što je njima razumljivo, tako da upućivanje savjeta na ljude jače djeluje.   En-Nesai u svom Sunenu bilježi od Enesa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vjernik koji uči Kur`an je kao etrudždže (etroga, voće slično narandži), koja je mirisna i ukusna. Vjernik koji ne uči Kur`an je kao voće koje je ukusno, ali nije mirisno. Munafik koji uči Kur`an je kao slatki bosiljak, koji je mirisan, ali je gorkog okusa. Munafik koji ne uči Kur`an je kao gorka jabuka, koja je gorkog okusa i nije mirisna. Loš prijatelj je poput kovača koji puše u mijeh. Ako vas on ne zaprlja, onda će vam njegov dim naškoditi.”

8.  Gestikuliranje prilikom upućivanja savjeta:

Primjer ovoga nalazimo u hadisu koji bilježe El-Buhari i Muslim od Ebu Musaa el-Ešarija, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vjernik  je vjerniku kao graðevina čiji dijelovi se naslanjaju jedan na drugog.” Govoreći to, Allahov Poslanik, s.a.v.s., isprepleo je prste na rukama.

9.  Savjetovanje privlačenjem pažnje i ilustriranjem:

El-Buhari bilježi od Abdullaha ibn Mes`uda, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., nacrtao nam je kvadrat, potom je povukao jednu liniju izvan njega, a zatim je nacrtao male i još manje linije u središtu tog kvadrata. Potom je rekao: `Ovo je čovjek, a to je njegov životni vijek koji ga okružuje; to izvan kvadrata (tj. ta linija) je njegova nada; te male linije i još manje linije od tih su nesreće i iznenadne nedaće. Ako ga jedna od njih mimoiðe, druga će ga pogoditi. Ako izbjegne sve njih, starost će ga pogoditi.`”

10. Savjetovanje praktičnim primjerom:        

El-Buhari bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom prilikom predvodio džemat tako što je on klanjao na minberu da svi prisutni mogu vidjeti kako on klanja, te da tako mogu naučiti gledajući kako se obavlja namaz. Kada je završio, ashabi, r.a., su mu prišli, a on, s.a.v.s., rekao je: “O ljudi, učinio sam to da možete slijediti moj primjer i da druge možete učiti načinu na koji ja klanjam.”

11. Savjetovanje korištenjem povoda za to:

Muslim bilježi hadis od Džabira, r.a., u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prošao pored pijace i potom je ušao u nju s ashabima koji su ga okruživali. Prošao je pored mrtve koze s malim ušima. Uhvatio ju je za uho i rekao: “Ko je želi kupiti za jedan dirhem?” Ashabi, r.a., odgovorili su: “Ne bismo je ni džaba, šta bismo s njom?” On, s.a.v.s., rekao je: “Želite li je?” Ashabi, r.a., odgovorili su: “Tako nam Allaha, čak i da je živa, njene kratke uši činile bi je manjkavom, a kamoli sad kad je mrtva?” On, s.a.v.s., rekao je: “Tako mi Allaha, ovaj svijet je Allahu bezvredniji više nego što je vama bezvrijedno ovo (tj. koza).”

12. Savjetovanje skretanjem pažnje na važnije stvari:

El-Buhari i Muslim bilježe od Enesa, r.a., da je neki beduin upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: “Kada će biti Sudnji dan, o Allahov Poslaniče?”Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Šta si pripremio za njega?” Beduin je odgovorio: “Volim Allaha i Njegovog Poslanika.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Bit ćeš s onima koje voliš.”

13. Savjetovanje isticanjem zabranjene stvari koje se treba kloniti:

Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madže u njihovim Sunenima bilježe da je Alija, r.a., rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao je svilu u svojoj ljevici, a zlato u desnici, a potom ih je podigao govoreći: `Ovo je zabranjeno muškarcima iz mog ummeta, a dozvoljeno je ženama.`”     
Ovo su najvažnije metode koje je naš prvi učitelj, s.a.v.s., koristio u usmjeravanju odraslih, poučavanju mladih, upućivanju velikaša, upućivanju običnih ljudi, jačanju vrlina i razotkrivanju pokvarenosti.

 
Prvi put objavljeno: petak, 21 Ožujak 2008 05:41