Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Islamska pedagogija

Odgoj djeteta pomoću nadgledanja

401pregledi
Piše: Mr. Elvedin Huseinbašić            
 
Pod odgojem pomoću nadgledanja podrazumijeva se prvenstveno staranje o djetetovom vjerskom i moralnom formiranju, nadziranje njegovog psihičkog i društvenog razvijanja i kontinuirano praćenje njegovog fizičkog razvoja i obrazovanja.
Nedvojbeno je da je ovakav odgoj jedna je od najčvršćih osnova u formiranju besprijekorno uravnoteženog čovjeka koji svakome daje prava koja mu pripadaju, koji u potpunosti preuzima svoje odgovornosti i ispunjava obaveze, koji će od njega napraviti pravog muslimana.
Takav musliman je kamen temeljac u izgradnji čvrstih islamskih temelja pomoću kojih će se ostvariti slava islama i na kojima se zasniva islamska država na čiju će se civilizaciju ugledati  drugi savremeni i napredni narodi.
Islam, svojim univerzalnim načelima i neprolaznim propisima, podstiče roditelje i sve odgajatelje da nadgledaju svoje djecu u svim aspektima života i odgoj.
Allah Svemogući kaže: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovijedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.” (Et-Tahrim, 6.)
Kako odgajatelj može sačuvati svoju porodicu od Vatre ako im ne nareðuje i zabranjuje stvari, te ako ih ne nadgleda?
Meðu hadisima koji potiču na praćenje i nadgledanje jeste i hadis koji bilježe El-Buhari i Muslim od Ibn Omera, r.a., u kojem se navodi: “A čovjek (muškarac) je čuvar svog domaćinstva i odgovoran je za njegove članove, a žena je čuvar muževe kuće i odgovorna je za njene članove.”
Naš Prvi odgajatelj i Najčasniji opominjač, s.a.v.s., pružao je ummetu savršen primjer brige za ashabima, r.a., raspitivanja o njima, upozoravanja na propuste, podsticanje na činjenje dobra, saosjećanja sa bijednim i siromašnim, odgajanja mladih i obrazovanja neukih.

-Navest ćemo nekoliko primjera njegovog nadgledanja i brige o ashabima, r.a.:

Primjer nadgledanja društvenog odgoja: hadis koji bilježe El-Buhari i Muslim od Ebu Seida el-Hudrija, r.a., u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “čuvajte se sjedenja po putevima.” Ashabi, r.a., rekoše: “Nama je potrebno da se tu okupljamo i razgovaramo.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: “Ako se morate tu okupljati, onda dajte putu njegovo pravo.” Ashabi, r.a., upitaše: “Šta je pravo puta, o Allahov Poslaniče?” On, s.a.v.s., odgovori: “Spuštanje pogleda, nenanošenje štete, odvraćanje selama, nareðivanje činjenja dobra i odvraćanje od zla.”

Nadgledanje radi upozoravanja na zabranjena djela: hadis koji je naveo En-Nevevi u djelu Rijadu-s-salihin od Ibn Abbasa, r.a., u kojem se navodi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., vidio zlatni prsten na prstu nekog ashaba. Allahov Poslanik, s.a.v.s., ga je potom skinuo s njegovog prsta i bacio ga, govoreći: “Zar da neko od vas uzima žeravicu i stavlja je na svoju ruku.” Nakon što je otišao Allahov Poslanik, s.a.v.s., neko je tom ashabu rekao: “Uzmi svoj prsten i iskoristi ga.” Ashab, r.a., odgovorio je: “Tako mi Allaha, neću. Neću ga uzeti nikada jer ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., bacio.”

El-Buhari i Muslim bilježe od Omer ibn Ebi Seleme, r.a., da je rekao: “Kao dijete bio sam pod starateljstvom Allahovog Poslanika, s.a.v.s., (tj. pod njegovim nadzorem). Kada smo jednom jeli, prelazio sam svojom rukom po zdjeli s hranom, pa mi je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘O dječače, spomeni Allahovo ime, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe.'”

Ebu Davud i El-Bejheki bilježe od Abdullah ibn Amira, r.a., sljedeće: Jednog dana zovnula me majka rekavši mi: “Doði, dat ću ti nešto.” U to vrijeme kod nas u kući sjedio je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pa je upitao: “Šta mu želiš dati?” Ona je odgovorila: “Želim mu dati hurme.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Ako mu ništa ne dadneš, to će ti biti upisano kao laž.”

El-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Bekra, r.a., da je neki ashab spomenut pred Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., a potom je navedenog ashaba neko od prisutnih počeo hvaliti. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Teško tebi, ti daviš svog prijatelja. Ponovo vam kažem: ‘Ako je neophodno da neko od vas pohvali drugoga, neka kaže: ‘Ja smatram da je tako’, ako smatra da je on takav, a Allah zna kakav je on. Niko se ne treba hvaliti pred Allahom.'”

El-Buhari i Muslim bilježe od En-Numan ibn Bešira, r.a., da ga je njegov otac doveo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: “Dajem svom sinu roba koji je u mom posjedu.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Jesi li isto dao svim sinovima?” On je odgovorio: “Nisam.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Onda ga vrati.” Moj otac se vratio i uzeo natrag roba.

– Hadisi koji govore o fizičkom odgoju: Et-Tirmizi bilježi hadis u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., vidio čovjeka kako pije (vodu) naiskap kao deva, te je rekao: “Ne pijte naiskap kao deve, nego pijte na dva ili tri puta, i spomenite Allaha prije pijenja, a zahvalite Mu kada završite pijenje.”

El-Buhari i Muslim, u pogledu pozivanja na Allahov put i bivanja velikodušnim prema drugima, bilježe da je Enes, r.a., rekao: “Jednom sam išao s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., koji je na sebi imao grubu nedžransku odjeću. Neki beduin mu je prišao i povukao ga za odjeću toliko jako da mu je na vratu ostao ožiljak. Potom je beduin rekao: “O Muhammede, naredi da mi se dadne nešto od Allahovog bogatstva koje se nalazi kod tebe.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., okrenuo se prema njemu smijući se, a zatim je naredio da mu se nešto dadne.

– Hadisi koji govore o nadziranju žena radi podizanja na viši nivo i davanja prava koje im pripada:

En-Nesai i Ibn Madže bilježe da je neka mlada žena došla Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekla: “Moj me otac udao za svog bratića tako da preko mene može podići njegov položaj (tj. prekriti svoj nedostatak) i ja ga mrzim.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., poslao je nekoga da naðe njenog oca i zatim mu je naredio da njoj prepusti cijeli taj slučaj. Žena je rekla: “Ja odobravam to što je moj otac učinio, ali sam željela da žene znaju da udaja nije stvar očeva.”
Važno je da odgajatelj zna da odgoj pomoću nadgledanja nije ograničen samo na jedan ili dva aspekta preobražavanja u postupku formiranja ljudskog bića, nego treba obuhvatati sve aspekte: vjeru, intelekt, moral, fizički, duševni i društveni aspekt, kako bi odgoj plodonosno rezultirao formiranjem muslimana kao ispravne, potpune, uravnotežene osobe koja u životu svakome daje pravo koje mu pripada.

Odgoj djeteta pomoću nadgledanja (2-dio)   

Važno je da odgajatelj zna da odgoj pomoću nadgledanja nije ograničen samo na jedan ili dva aspekta preobražavanja u postupku formiranja ljudskog bića, nego treba obuhvatati sve aspekte: vjeru, intelekt, moral, fizički, duševni i društveni aspekt, kako bi odgoj plodonosno rezultirao formiranjem muslimana kao ispravne, potpune, uravnotežene osobe koja u životu svakome daje pravo koje mu pripada.

Nadgledanje vjere kod djece:

Odgajatelj treba nadgledati šta dijete uči o načelima, nazorima i vjerovanju od onih koji ga poučavaju u školi ili izvan škole.

Ako odgajatelj vidi da je sve dobro, zahvalit će Allahu. Ako vidi da je proces poučavanja, pogrešan, on će tada preuzeti odgovornost usaðivanja u dijete načela vjerovanja u Allahovu jednoću i učvršćivanja temelja vjerovanja, tako da se dijete može sačuvati od grješnih ateističkih učenja i opasnog sekularističkog usmjeravanja.

– Odgajatelj treba nadzirati i kakve knjige, magazine i novinska izdanja dijete čita. Ako on naðe da se u njima nalaze sumnjive ideje, principi ateizma i kršćanskog misionarstva, on mora, u tom slučaju, oduzeti te knjige, a potom treba ubijediti dijete da takve knjige kvare njegovo čisto i uzvišeno islamsko vjerovanje.

– Odgajatelj, takoðer, mora znati i ko su mu drugovi s kojima se druži. Ako utvrdi da mu je društvo nevjerničko, dužan je prekinuti sve odnose svog djeteta s njima, a zatim mu naći plemenite i pravovjerne prijatelje koji će ga izmijeniti i učiniti ga snažnim u vjerovanju i koji će ga usrećiti.

– Odgajatelj, takoðer, treba znati i kojim partijama i organizacijama njegovo dijete pripada. Ako utvrdi da su partije svojim principima i orijentaciji ateističke, on mora odlučno zabraniti dalje održavanje veza sa ovakvim partijama, i treba ustrajati u njegovom nadgledanju i ne smije propuštati nijednu priliku u njegovom ubjeðivanju i upućivanju sve dok ne vidi da je dijete postalo sklono istini, da se dijete vratilo uputi i da je zakoračilo na stazu Pravog puta.

Nadgledanje morala djece:

– Odgajatelj mora kontrolirati i nadzirati iskrenost kod djeteta. Ako primijeti da dijete laže, da se dijete igra riječima, da djeluje u društvu poput licemjera i lašca, on se mora pozabaviti djetetom od trenutka kada prvi put vidi da ono laže. Odgajatelj mu treba podrobno objasniti posljedice laganja i lažaca, kao i licemjerstva i licemjera, tako da ono više nikad ne slaže.

– Odgajatelj, takoðer, treba nadzirati i poštenje kod djeteta. Ako otkrije da dijete krade, čak i beznačajne stvari poput para iz džepova ili olovku od svojih prijatelja, odgajatelj se bez odlaganja mora pozabaviti tom pojavom i treba mu objasniti da je to zabranjeno, jer nepravedno prisvaja tuði imetak. Odgajatelj, takoðer, u djetetu treba sijati sjeme pokornosti Allahu i straha od Njega, tako da se dijete može povratiti, izmijeniti se i da se njegovi postupci mogu poboljšati. U suprotnom, dijete će otići u nepoštenje, naviknut će se na zavedenost i varanje, te će, čak, postati bijedno, prevrtljivo i kriminogeno poput ljudi na čija djela se drugi i zajednica, općenito, žale.

– Odgajatelj bi, takoðer, trebao obratiti pažnju na govor djeteta. Ako naðe da se dijete zaklinje ljudima, da druge naziva pogrdnim imenima i da izgovara ružne riječi, u tom slučaju odgajatelj mora djelovati na mudar način i treba se potruditi da odstrani ovu pojavu. Odgajatelj, u tom slučaju, treba pokušati saznati razloge koji dovode do neprimjerenog izražavanja djeteta, tako da ga može od toga odvratiti, a potom mu na privlačan način pokazati osobine dobro odgojenog djeteta, kao i vrijednost uljudnosti, ne bi li dijete privukle ljudske vrline i plemenita svojstva.

– Odgajatelj, takoðer, treba voditi računa o psihičkom i umnom stanju djeteta. Ako vidi da dijete slijepo oponaša druge i da pretjeruje u raskoši, da sluša muziku i raskalašeno pjevanje, da oponaša suprotni spol, da se sumnjivo ponaša, da se miješa sa ženama sa kojima mu je zabranjeno miješanje, da noću gleda filmove neprikladnog sadržaja, da odlazi u kino, da čita bestidne magazine, da kupuje haram slike i ljubavne romane, odgajatelj je dužan liječiti ove pojave kod djeteta ponekad ljubaznim savjetom, a ponekad i prijetnjom, kada je to neophodno. Tim postupkom odgajatelj će u nekim prilikama nuditi djetetu oprost, dok će drugi put morati pribjeći njegovom kažnjavanju.

Nadgledanje intelektualnog i obrazovnog aspekta djeteta:

– Odgajatelj mora nadzirati obrazovanje djeteta i njegov kulturni razvoj, bez obzira smatrao on tu vrstu odgoja individualnom obavezom svakog čovjeka ili obavezom pojedinaca u društvu.

Odgajatelj mora nadzirati obrazovanje djeteta u stjecanju znanja koje je lična obaveza, poput učenja Kur`ana, propisa obredoslovlja, propisa o halalu i haramu, bitki Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Odgajatelj je odgovoran za obrazovanje djeteta u ovim pitanjima i ako zanemari ovaj aspekt odgoja, odgovarat će za njih pred Allahom.

Meðutim, ako dijete stječe znanje koje je obaveza pojedinaca u društvu, poput medicine ili mašinstva naprimjer, odgajatelj treba nadgledati njegovu ustrajnost, uspjeh i napredak, te da nakon završetka obrazovanja njegovo dijete svojim znanjem i talentom može biti od koristi svom narodu i da može uzdizati temelje civilizacije u islamskoj zajednici.

Odgajatelj, takoðer, mora imati uvida u intelektualnu prosvijećenost djeteta kako u oblasti njegovog druženja i povezanosti s islamom, tako i sa islamskom državom, sa časnim Kur`anom kao zakonikom i Božanskom objavom, sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., kao voðom i uzorom, sa historijom islama kao izvorom ponosa, sa islamskom kulturom kao duhom i idejom vodiljom i sa pozivanjem na Allahov put. Ovo se može postići jedino neodvajanjem od djeteta, usmjeravanjem i povećavanjem njegove zainteresiranosti za čitanjem naučnih knjiga, vjerskih časopisa, islamskih brošura, slušanje korisnih islamskih predavanja i kroz djelotvorna predavanja.

Odgajateljevo srce slama se kada vidi da dijete u školi s oduševljenjem uči biografije zapadnih filozofa, kada mnogo zna o zapadnjačkim istaknutim ličnostima i njihovim mišljenjima i teorijama, dok, s druge strane, zna veoma malo o historiji islama, životima istaknutih muslimana, vojskovoða i istaknutih islamskih učenjaka.

– Odgajatelj, takoðer, mora nadzirati i mentalno zdravlje djeteta, i dužan je otklanjati sve što može negativno djelovati na njegovo fizičko i psihičko zdravlje, kao što je pijenje opojnih sredstava i upotreba narkotika.

– Odgajatelj treba obratiti pažnju na potajnu naviku masturbiranja, jer to uzrokuje tuberkulozu, slabi pamćenje, uzrokuje intelektualnu zaostalost, rasijanost, otuðenost i strah.

Nadgledanje fizičkog stanja djeteta:

– Odgajatelj se mora u potpunosti starati o svojoj djeci, a to podrazumijeva osiguravanje dobre hrane, krova nad glavom i odjeće, tako da njihova tijela ne budu sklona bolesti, zarazi i oboljenjima.

– Odgajatelj, takoðer, treba voditi računa o higijeni koju islam propisuje. Ta higijena obuhvata svakodnevne radnje poput ishrane, pića i spavanja. Što se tiče ishrane, odgajatelj se mora uvjeriti da se dijete ne prejeda, da ne jede više od normalnog niti više od toga što mu je zaista potrebno, te da ne jede osim kada je gladno.

Što se tiče pića, odgajatelj se mora uvjeriti da dijete pije na dva ili tri puta, te ga pri pijenju treba spriječi od puhanja u posudu s vodom, kao što ga mora spriječiti od pijenja stojeći.

Što se tiče spavanja, odgajatelj se mora uvjeriti da dijete spava na desnoj strani i da ne ide na počinak odmah nakon večere.

– Odgajatelj, posebno majka, treba preduzeti mjere predostrožnosti ako dijete oboli od neke zarazne bolesti tako što će odvojiti zaraženo dijete od ostale djece tako da se bolest ne širi.

– Odgajatelj treba preduzeti preventivne mjere u očuvanju zdravlja djeteta tako što će mu objasniti da ne jede zeleno voće niti neoprano povrće. Dijete treba prati ruke prije obroka i ne smije puhati u posudu s hranom, kao što treba primjenjivati higijenske propise koji su propisani islamom.

– Odgajatelj treba paziti na sve faktore koji štetno utječu na tijelo, koji štete zdravlju i uzrokuju bolesti. Meðu te faktore spadaju opojna sredstva, narkotici, pušenje, masturbacija, blud i homoseksualizam, koji za posljedicu imaju pojavu kancerogenih oboljenja, srčane bolesti, čireva, ciroze jetre, sterilnost i zakrečenje arterija.

Nadgledanje psihološkog aspekta djeteta:

– Roditelj se treba voditi računa o pojavi stidljivosti kod djeteta. Ako primijeti da se dijete otuðuje i da bježi od ljudi i zajednice, on ga mora ohrabriti da prevlada svoj stid i da se druži s drugima, te da u njemu probudi intelektualno i socijalno razumijevanje, osvješćenje i zrelost.

– Roditelj treba nadzirati pojavu straha kod djeteta. Ako primijeti da dijete pati od kukavičluka, straha i poraza, prije nego što se nešto uopće desi i da ono bježi od poteškoća, roditelj tada u djetetu mora razvijati samopouzdanje, ustrajnost, napredak i hrabrost, tako da bude u mogućnosti da se suoči sa životom i svim problemima koje on sa sobom nosi s postojanošću duha i smiješkom na licu.

Majka, pogotovo, ne treba strašiti dijete pričama o duhovima, mrakom, nepoznatim stvorenjima, džinnima i ifritima, tako da se dijete ne navikne na strah i da strah ne može imati vlast nad njim.

– Roditelj, takoðer, treba voditi računa da dijete ne stekne kompleks manje vrijednosti. Ako primijeti da dijete pati od kompleksa manje vrijednosti, on ovu pojavu kod djeteta mora liječiti mudro i lijepim savjetom, te treba odstraniti uzročnike koji su doveli do toga.

– Roditelj, takoðer, mora paziti i na pojavu srdžbe kod djeteta. Stoga, ako primijeti da se dijete ljuti i iz najbeznačajnijeg razloga, roditelj će otklanjati ovu pojavu iskorjenjivanjem uzročnika srdžbe. Ako je uzročnik srdžbe bolest, roditelj mora požuriti do ljekara kako bi ga podvrgnuo liječenju. Ako je uzročnik glad, roditelj će požuriti da ga nahrani. Ako je uzročnik neprimjereno kontaktiranje s djetetom, roditelj će morati sačuvati jezik od vrijeðanja i sramoćenja.

– Ako je srdžba uzrokovana razmaženošću i obiljem, roditelj mora uspostavljati obične odnose s djetetom i treba ga navikavati na podnošenje teških situacija u životu.

Nadgledanju socijalnog aspekta djeteta:

Roditelj se treba uvjeriti da njegovo dijete ispunjava svoje dužnosti prema drugima. Ako uvidi da ono ne ispunjava svoje dužnosti prema sebi ili svojoj majci, braći, sestrama i roðacima, svojim komšijama, učitelju ili prema starijima, roditelj mu mora pokazati loše posljedice takvog ponašanja, kao i posljedice takvog odnosa, tako da dijete može razumjeti, razmisliti i prestati s takvim ponašanjem neispunjavanja dužnosti prema drugima i da može prestati sa svojim nehajnim ponašanjem.

– Odgajatelj, takoðer, treba obratiti pažnju na propise ponašanja djeteta prilikom miješanja s drugima. Ako uvidi da se njegovo dijete ne ponaša prikladno ili ako se dijete izruguje, nedolično priča, šmrče, ne pokazuje suosjećanje (kada je to potrebno) niti bilo koje druge socijalne postupke koji se od njega očekuju, odgajatelj, u tom slučaju, mora dati sve od sebe da navikne dijete na prakticiranje islamskih pravila ponašanja i da ga navikne na najbolje ponašanje i njegova pravila.

– Roditelj se treba uvjeriti da njegovo dijete gaji plemenite osjećaje prema drugima. Ako uvidi da je njegovo dijete sebično, treba ga uputiti da daje prednost drugima nad sobom, a ako uvidi da je naklonjeno mržnji, roditelj u njemu treba usaditi sjeme ljubavi i prijateljstva. Ako roditelj uvidi da njegovo dijete ne čini halal, niti izbjegava haram, u tom slučaju treba mu narediti pobožnost i podsjetiti ga na Allahovu kaznu i na ahiret, tako da načelo služenja Allahu i strahopoštovanje prema Njemu postanu duboko ukorijenjeni u djetetovoj duši. U slučaju da roditelj uvidi da njegovo dijete privlači neka mrska stvar ili bolest, u tom slučaju on treba usaditi u njemu načela prihvatanja sudbine. Tako odgajatelj može usaditi u dušu djeteta sljedeće psihološke osnove poput vjerovanja, pobožnosti i pokoravanja Allahu, kao što može usaditi u njegovo čisto srce osjećaje davanja prednosti drugima nad sobom, osjećaje naklonosti i čistote, tako da kada dijete odraste i postane zrelo da može ispunjavati svoje dužnosti i obaveze prema Allahu, sebi i prema drugim ljudima.

Nadgledanje djetetove duhovnosti:

– Roditelj treba voditi računa o djetetovoj pokornosti Allahu Svemogućem tako što će ga podsjećati da ga Allah Svemogući uvijek čuje, vidi i da zna njegove tajne, da zna sve što on gleda, šta njegova prsa kriju i da ništa nije skriveno od Allaha kako na Zemlji tako ni na nebesima, a ovo može postići jedino upućivanjem djeteta na vjerovanje u Allaha, Njegovo sveznanje, Njegovo univerzalno stvaranje i pokornost Njemu u svim nedaćama i poteškoćama. Tako će dijete osjećati Njegovu prisutnost dok radi, razmišlja i dok osjeća, a osjećaj Allahovog nadzora postat će duboko ukorijenjen princip u njegovim skrivenim osjećajima, podjednako kao što će osjećaj odgovornosti biti usaðen u njegovom srcu, osjećajima i emocijama.

– Roditelj, takoðer, treba nadzirati pokornost, pobožnost i vezanost s Allahom, Gospodarom svjetova. Te osobine mogu se postići usmjeravanjem pažnje djeteta na sveobuhvatnu Allahovu veličinu u svemu što postoji, kako u malom, tako i u velikom, u neživom i u živom, biljkama koje rastu, u drvetu koje se razvija, u mirisnom šarenom cvijetu i u bilionima različitih, prelijepo i veličanstveno oblikovanih stvorenja. S obzirom na sve to, ljudska duša jedino može osjećati pobožnost i pokornost Allahu.

Ono što pojačava djetetovu pokornost Allahu i što učvršćuje djetetova unutarnja osjećanja iskrenog doživljavanja pobožnosti jeste njegovo navikavanje, kada stupi u doba razumijevanja i razlučivanja, da pokazuje posvećenost ibadetima i da plače ili da barem pokušava plakati dok sluša učenje kur`anskih ajeta. Ako se dijete navikne na te osobine i ako ih bude primjenjivalo u svome životu, biti će meðu onima za koje Allah kaže: “I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali.” (Junus, 62, 63)

– Roditelj, takoðer, treba nadzirati djetetovo izvršavanje vjerskih obreda tako što će mu nareðivati obavljanje namaza već od sedme godine, a što je u skladu s hadisom Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: “Nareðujte vašoj djeci obavljanje namaza kada budu u dobi od sedam godina…”

Osim navikavanja na obavljanje namaza, dijete treba navikavati na post u mjesecu ramazanu još ranog djetinjstva, podjednako kao što je pohvalno obaviti hadždž s djetetom, naravno, ako je roditelj u finansijskoj mogućnosti za to. Roditelj, takoðer, treba navikavati dijete na trošenje na Allahovom putu, čak i ako se radi o beznačajnoj sumi novca, jer se na taj način dijete uči obaveznom plaćanju zekata, koje će biti dužno plaćati kada odraste.

– Roditelji, takoðer, moraju u odgajanju djeteta težiti postizanju ravnoteže izmeðu duhovne borbe i gorljivosti na Allahovom putu, tako da se dijete može boriti protiv nepravde i nevjerstva, podjednako kao što će odolijevati zlu koje, ponekad, ushićuje dušu. Taj aspekt je važan jer ako roditelji budu odbijali usaditi u djetetu obavezu pozivanja na Allahov put, ili dužnost borbe na tom putu, dužnost nareðivanja dobra i odvraćanja od zla, dijete će se, u tom slučaju, nesumnjivo naviknuti na odvojenost, neaktivnost, prihvatanje statusa nedorečenosti, izbjegavat će borbu i pristajat će uz moć nasilnika i nepravednika.
Roditelji moraju nadzirati i učenje dova koje je neophodno da dijete zna, tako što će pomoći svom djetetu da upamti najvažnije dnevne i noćne dove, dove pri odlasku na počinak i prilikom buðenja, pri jedenju, ulasku i izlasku iz kuće, pri oblačenju i skidanju odjeće, kao i prilikom putovanja, prilikom padanja kiše i nevremena, prilikom glavobolje, bolesti i tuge, kao i drugim dovama i postupcima koji su ustanovljeni hadisom Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Prvi put objavljeno: Petak, 28 Ožujak 2008 05:58, (1 dio) i četvrtak, 10 Travanj 2008 08:07 (2 dio)