Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Vjera i život

Obaveznost življenja i djelovanja u okviru džemata

1.2kviews

Piše: Hajruddin Ahmetović

Sva hvala pripada samo Allahu! Neka je Allahov salavat i selam na vjerovjesnika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, sve ashabe i one koji ih slijede do Sudnjega dana!

Uzvišeni Allah, iz Svoje mudrosti i milosti, odredio je čovjeku i stvorio ga da živi u zajednici, učinio ga je društvenim bićem koje se popravlja sa popravkom zajednice, društva u kojem živi, kao što se, također, kvari sa kvarenjem svoje zajednice. Dakle, zajednica na njega ostavlja veliki utjecaj! Stoga su reformatori islama, kroz historiju, veliku pažnju upravo poklanjali izgradnji džemata, zajednice, društva i u tome nam je prvi i najbolji uzor Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji u Mekki, a naročito u Medini, gradi džemat, zajednicu.

Sposobnosti pojedinca su ograničene. Čovjekov životni vijek je između 60 i 70 godina, a malo je onih koji dožive više. Stoga pojedinac ne može da ostvari velike ciljeve osim ako svoj trud i svoje zalaganje ne pripoji uz trud i zalaganje drugih pojedinaca!

Pogledamo li danas kroz kakve sve probleme, na kakve sve izazove i pitanja nailazi samo jedna mahala, jedna čaršija, jedan gradić, složit ćemo se da pojedinac, ili kako se to kaže savremenim jezikom ”slobodni strijelac“ ne može ostaviti nikakav utjecaj, napraviti bilo kakve promjene.

Uzvišeni Allah stavio je muslimanima u obavezu da žive i rade u džematu kako bi došlo do sigurnosti, postojanosti, širenja vjere s kojom je Allah, subhanehu ve te’ala, jedino zadovoljan! Islam ne poznaje pojedinca! Islam ne želi da zna za slobodnog strijelca! U islamu nema ništa privatno i na svoju ruku! Islam je vjera reda i discipline, vjera dogovora i rada!

Mnogi ljudi misle da je džematsko djelovanje samo lijepo i poželjno, dok kod nekih nije ni na tome stepenu! Nažalost ima i onih, umišljenih, željnih da samo oni isplivaju i dođu na površinu, onih koji se ne mogu spustiti na taj nivo da razgovaraju i dogovaraju se s drugima, a kamoli da prihvate njihovo mišljenje, ima takvih koji džematski život i rad smatraju novinom u vjeri, zabludom!

Posmatrajući današnje stanje, naročito stanje muslimana, stanje islama na mnogim mjestima, složit ćemo se da nema prosperiteta, napretka muslimanima osim sa uređenim, organiziranim džematskim životom i radom!

Brojni su dokazi u Kur’anu, sunnetu i kijasu – analogiji koji obavezuju na život i rad u zajednici, džematu. Dakle:

 

Zašto živjeti i raditi u džematu?

 

1-   Uzvišeni Allah naređuje nam da budemo u džematu, pa nam se obraća naredbama i zabranama uvijek u množini, obraća se nama kao džematu. Kaže Uzvišeni: ”O vjernici, bojte se Allaha i budite sa iskrenima!“ (Prijevod značenja Et-Tevbe, 119) Također je Uzvišeni rekao: ”O vjernici, vjerujte u Allaha i Njegova Poslanika!“ (Prijevod značenja En-Nisa, 136) I rekao je Allah, subhanehu ve te’ala:  ”I uspostavljajte namaz, i izdvajajte zekat i zajedno s onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte!“ (Prijevod značenja El-Bekare, 43)

2-         Uzvišeni Allah traži od nas džematski rad, pa kaže: ”I neka među vama bude skupina koja će pozivati na dobro, tražiti da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćati, uistinu samo takvi će uspjeti!“ (Prijevod značenja Ali Imran, 104)

Ilustrativan primjer za to nalazimo i u hadisu koji nam prenosi časni ashab Ebu Sa’lebe el-Hušeni, radijallahu anhu, koji kaže: “Kada bi se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na putovanju zaustavio radi odmora, ljudi bi se razišli po raznim stranama i klancima, pa im Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče jedne prilike: ‘Ova vaša raštrkanost po raznim stranama i klancima je od šejtana.’ Nakon toga, kad bi se zaustavljao negdje, ashabi bi se skupili jedan uz drugog tako da se govorilo da kad bi se na njih stavio jedan komad odjeće, mogao bi ih sve prekriti.” (Bilježi Ebu Davud, br. 2286. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u ”Sahih Sunen Ebu Davud”, br. 2288.) Pogledajmo! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije dozvoljavao tokom odmora da se njegovi sljedbenici raštrkaju, razdvoje i svako sebi posveti, pa šta mislimo da nam je to dozvoljeno u radu, djelovanju za Allahovu vjeru?! Oni koji cijepaju džematski rad i vuku na svoju stranu, mudruju i prizivaju da jedini oni rade po sunnetu, doista se pitamo čiji oni sunnet slijede?!

3-   Uzvišeni Allah podržava džemat i Svoj bereket spušta na njega, dakle, zadovoljan je džematskim radom. Bilježi imam Tirmizi u svome ”Sunenu” od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Allahova ruka je nad džematom, zajednicom!“ (Šejh Albani, rahimehullahu te’ala, hadis je ocijenio vjerodostojnim u ”Sahihu i da’ifu Sunenut-Tirmizi”, 2166.)

Tako je džemat, zajednica muslimana, preča da bude podržana, da bude na dokazu, na istini i ispravnom.

4-   Džemat, zajednica muslimana, inšallah, nalazit će se u džennetskom obilju. Kaže Abdullah: Pričao mi je moj otac od Džerira, a on od Abdul-Melika b. Umejra, a on od Džabira b. Semure koji je rekao: Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, držao je ljudima hutbu pa je rekao: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stajao je na ovom mom mjestu, pa je rekao: ‘Lijepo postupajte prema mojim ashabima, zatim prema onima koji će doći nakon njih, zatim prema onima koji će doći i nakon njih, a zatim će nakon takvih doći narod čiji će se pojedinci zaklinjati prije negoli se i zatraži od njih da se zakunu, koji će svjedočiti prije negoli se od njih i zatraži da svjedoče! Pa, onaj od vas koji želi da uživa u džennetskom izobilju, neka se drži džemata, zajednice, jer je doista šejtan s jednim, dok je od dvojice udaljeniji…!’“ (Hadis bilježe Ahmed, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Hibban, Hakim i mnogi drugi, a šejh Albani, rahimehullahu te’ala, ocijenio ga je vjerodostojnim u ”Zbirci vjerodostojnih hadisa”, 430.)

5-         Prvo što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uradio u Mekki jeste formiranje džemata muslimana u kući Erkama b. Ebi Erkama gdje ih je odgajao, podučavao Kur’anu i sunnetu, podučavao kako će širiti da’vet – poziv u Allahovu vjeru među Mekkelijama, podsticao na preporučivanje istine i na strpljenje, pa je tako prvi islamski džemat sa džematskim radom otpočeo u Mekki Mukerremi.

6-   U džematu, zajednici muslimana, je milost dok je u odvajanju kazna i patnja. En-Nu’man b. Bešir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sa džematom je milost, dok je u cijepanju kazna.” (Abdullah b. Ahmed u svojim dodacima na ”Musned” i Ibn Ebi Dunja, a šejh Albani, rahmetullahi alejhi, hadis je ocijenio dobrim u ”Zbirci vjerodostojnih hadisa”, 667. i ”Zilalul-Dženneh”, 93.)

7-         U hadisu Ebu Derda’a, radijallahu anhu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Drži se džemata, jer uistinu vuk jede izdvojenu ovcu!“ (Hadis su zabilježili: Ahmed, Nesai, Hakim, a šejh Albani, rahimehullahu te’ala, hadis je ocijenio hasen sahihom u ”Sahihu tergiba ve terhiba”, 427.)

8-   Bilježi imam Ahmed od Harisa el-Eš’arija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Naređujem vam pet stvari koje je meni Allah naredio! Naređujem vam: džemat, poslušnost, pokornost, hidžru i borbu na Allahovom putu …“ (Ahmed, 17209; Tirmizi, 2863; Ibn Hibban, 6233; Ebu Ja’la, 1571;  a šejh Albani i Šuajb el-Arnaut hadis su ocijenili vjerodostojnim.)

9-   Alija, radijallahu anhu, rekao je: ”Džemat s problemima bolji je od pojedinca –samca bez problema.“

Što se tiče analognih dokaza koji ukazuju na obaveznost izgradnje i održavanja džemata muslimana, neki od njih su:

1-   Uspostavljanje i sprovođenje brojnih zagubljenih islamskih propisa među muslimanima, a poznato je veliko pravilo iz usuli-fikha ”ma la jetimmul-vadžibu illa bihi fehuve vadžibun“, tj. ”sve ono što vodi do ispunjenja obaveze je obaveza, sve ono bez čega se ne može ispuniti određena obaveza je obaveza“. Stoga muslimani i njihovi učeni moraju uložiti maksimalne napore u formiranju islamskih džemata, zajednica u kojima će se poštovati i sprovoditi Allahovi propisi, daleko od popuštanja i pretjerivanja.

2-         Pogledamo li danas stanje muslimana i stanje njihovih neprijatelja, vidjet ćemo da neprijatelji islama i muslimana rade udruženo i organizirano, sva svoja raspoloživa sredstva su udružili i usmjerili ih ka muslimanima. Stoga, muslimani ne mogu odgovoriti nevjerničkim napadima osim na isti način, združeno i organizirano. Pojedinci, ma koliko bili iskreni, ne mogu u zadovoljavajućoj mjeri odgovoriti mnogobrojnim nevjerničkim napadima, jer su uglavnom sposobnosti i mogućnosti tih pojedinaca ograničene i kratkotrajne.

3-         Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te’ala, u svome vrijednom djelu ”I’alamu-l-muvekk’in”, rekao je o onima koji ostavljaju poziv u Allahovu vjeru, koji se udaljavaju od džematskog rada, koji se udaljavaju od uspostave i sprovedbe Allahovih propisa: ”Ovakvi ljudi kod islamskih učenjaka su ljudi najslabije vjere! Kakva je to vjera i kakvo se to dobro nalazi pri onome koji gleda kako se Allahove svetinje ruše, kako se Njegovi propisi zapostavljaju, Njegova vjera napušta, sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, odbacuje, a on je pri svemu tome hladnog srca, smirenog jezika, nijemi je šejtan!!! A zar problemi u vjeri ne dolaze upravo od ovakvih koji, kada im se da ukusna hrana i visoki položaji, ne mare šta se dešava sa vjerom?! A da se nešto dogodi s njihovim imetkom i njihovim položajem, vidio bi ih kako se na sva tri načina: i rukom, i jezikom, i srcem, shodno svojim mogućnostima, zalažu za povratak imetka i položaja! Ovakvi, pored gubljenja ugleda kod Allaha, zadobijanja Allahovog ukora i srdžbe, na dunjaluku su pogođeni najvećim belajom i iskušenjem a da to i ne primjećuju! To iskušenje je mrtvilo srca, jer doista srce, koliko je živo, toliko se i srdi radi Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, toliko i pomaže Allahovu vjeru… Spominju imam Ahmed i drugi da je Uzvišeni Allah objavio jednom od Svojih meleka da uništi određeno naselje, pa je melek upitao: ‘Gospodaru, kako da uništim to naselje kada se u njemu nalazi taj i taj pobožni čovjek?’ Uzvišeni Allah je uzvratio riječima: ‘Od njega i počni s uništenjem, jer uistinu nijednog dana njegovo se lice nije zacrvenjelo i rasrdilo zbog onoga što je vidio pred sobom.“’ (Vidjeti: Ibnul-Kajjim, ”I’alamu-l-muvekk’in, 2/198.)

 

Stoga, na vjernicima muslimanima je da maksimalno ulože truda i napora u organiziranju džematskog života i rada. Treba napomenuti da bi džemat funkcionirao kako treba, mora biti:

1-   Izgrađen na Kur’anu i sunnetu, svoje stavove mora crpiti iz Allahove Knjige i vjerodostojnog sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i razumijevati ih onako kako su ih razumijevale prve generacije, priznati i poznati islamski učenjaci.

2-         Treba napomenuti da nema džemata bez reda i discipline, nema džemata bez čvrste organizacije. Uzvišeni Allah je rekao: ”Uistinu, Allah voli one koji se bore na Njegovom putu u čvrsto zbijenim redovima poput čvrstih građevina.“ (Prijevod značenja Es-Saff, 4)

Bilježi se u ”Sahihu Muslima” od Simaka b. Harba da je rekao: “Čuo sam Nu’mana b. Bešira, radijallahu anhu, da kaže: ‘Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poravnavao je naše saffove kao da poravnava strijele, sve dok nije vidio da smo shvatili. Jedan dan je izašao da predvodi namaz, bio je gotovo učinio početni tekbir kad vidje čovjeka kako mu prsa strše ispred saffa, pa reče: ‘Allahovi robovi, ili ćete poravnati saffove, ili će vas Allah razjediniti.’” (Sahih Muslim, br. 436.) Uvidimo već jednom prijeku potrebu za jedinstvom u džematu, za čvrstim saffovima! Zar ne strahujemo od spomenute kazne u hadisu?!

3-   Treba napomenuti da nema džemata bez poslušnosti i pokornosti, treba da se zna ko se sluša i čiji se savjeti sprovode. Mora da se zna ”ko kosi, a ko vodu nosi”, ne da bi se jedni uzdizali nad drugima – kako kada to nije svojstveno muslimanu – već za dobrobit islama i svih muslimana, efikasnijeg rada za islam i većeg doprinosa i boljitka svim muslimanima. U islamu, u džematu nema ništa privatno! Muslimani se dogovaraju, a zatim rade po dogovorenom! Zar Uzvišeni Allah nije naredio Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da se dogovara sa ashabima?! Zar Allah, subhanehu ve te’ala, nije pohvalio Svoje robove po ovoj osobini da se dogovaraju oko svojih poslova i pitanja?! Zar želimo da se suprotstavljamo Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem?! Jesmo li to mi bolji od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba?! Kao što se pojedinci kada klanjaju u džematu okrenu na neku drugu stranu od Kible, slijede nečije druge pokrete a ne imamove, ne mogu smatrati da klanjaju u džematu, isto tako oni pojedinci, samostalni strijelci, koji rade na svoju ruku, slušaju nečije druge savjete, a savjete i ono što je dogovoreno u džematu zapostavljaju, takvi pojedinci ne smatraju se dijelom džemata i takvi samo ruše džemat, zajednicu muslimana, a nikako ne doprinose njihovom prosperitetu. Ma šta oni mislili i čime svoje postupke opravdavali, oni samo pomažu nevjernicima u borbi protiv islama i muslimana!

Vel-hamdulillahi Rabbil-‘alemin, ve sallahu ve selleme ‘ala nebijjina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in!

 

El-Asr


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835