Hutbe

Obaveznost i značenje pokoravanja Allahu

894views

Preveo: Salih ef. Haušić

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, koji je stvorio stvorenja da Mu se pokoravaju i klanjaju, i naredio im da ispovijedaju tevhid – čisto vjerovanje u Njega. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jednog Jedinog, koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed Njegov odani sluga i Njegov poslanik. On je na najpotpuniji i najljepši način činio ibadet Allahu, bio je najbogobojazniji i iskreno Mu je pozivao i za Njegovu vjeru se borio, pred Allahom je u namazu stajao toliko da bi mu noge otekle, neka je Allahov blagoslov na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve koji njega slijede do Dana sudnjeg.

A zatim:

O ljudi, bojte se Allaha i razmislite o tome zbog čega ste stvoreni i šta vam je naređeno. Stvoreni ste radi činjenja ibadeta samo Allahu, koji nema sudruga, i to vam je Uzvišeni Allah naredio, rekavši:

”Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Mi ibadet čine. Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane” [1];

”O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali” [2];

…a naređeno im je da se samo Allahu ibadet čine, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.”[3]

Ibadet je riječ koja obuhvata sve riječi i djela, vidljiva i nevidljiva, koja Allah, voli i čime je zadovoljan. Iz ove definicije vidi se da je širok horizont ibadeta i obuhvata sva djela koja čovjek čini srcem, organima svoga tijela i svojim imetkom, pod uvjetom da su vjerom propisana. U ibadet spada i lijepo ophođenje, poštovanje tuđih prava, dobročinstvo prema roditeljima, čuvanje rodbinskih veza…, ali ibadet obuhvata i sve ljudske vrline, poput iskrenosti, čuvanja emaneta, pravednosti…

Ako čovjek spava kako bi lakše prepostio težak ramazanski dan ili kako bi bio spreman ustati na kijamu-lejl, to se smatra ibadetom, ali je ibadet također i intimni odnos muža sa suprugom, kako bi se sačuvao od harama. Allahov Poslanik, s.a.v.s.  , rekao je: ”I kad imate snošaj sa svojom ženom, to je kao podijeliti sadaku.” Rekoše: ”Allahov Poslaniče, zar u zadovoljavanju strasti nekog od nas ima sadaka?” Allahov Poslanik odvrati: ”A šta misliš da li ima grijeh ako to učini na nedozvoljen (vanbračni) način?” ”Naravno!”, odgovoriše. ”Prema tome, ako to učini (u braku) na dozvoljen, halal način, onda ima nagradu.” [4]

Trošenje imetka radi izdržavanja porodice također je sadaka. Muslim u svom Sahihu bilježi hadis koji prenosi Sa’d od Vjerovjesnika, s.a.v.s.  , ”Trošenje imetka na svoje ženu i djecu je sadaka.”

Imam Ahmed bilježi od El-Mikdama b. Madija Kereba da je Vjerovjesnik, s.a.v.s.  ,rekao: ”Sve što potrošiš na vlastito izdržavanje je sadaka.”

Džabir, r.a. , prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.  , rekao: ”Nijedan musliman ne zasadi sadnicu a da sve što se sa nje pojede ne bude njemu sadaka, a i ono što se sa nje ukrade, njemu je sadaka, i ono što od nje pojedu životinje, njemu je sadaka, pa i ono što se od toga odlomi, njemu je sadaka.” [5]

U drugoj njegovoj predaji stoji: “Nijedan musliman ne zasadi sadnicu, sa koje pojede čovjek, ili životinja, ili ptica, a da to njemu ne bude sadaka sve do Kijametskog dana.”

Allahovi robovi, postoje dvije vrste ibadeta: obavezni (farz) i dobrovoljni – pohvalni (nafile).

Obavezni ibadeti (farz)

Među obaveznim ibadetima postoje ibadeti koji se u danu i noći ponavljaju pet puta, kao što su dnevni namazi, neki od obaveznih ibadeta obavljaju se jednom sedmično, kao što je džuma-namaz, a postoje ibadeti koji se obavljaju jedanput u godini, kao što su post tokom mjeseca ramazana i davanje zekata, a ima ibadeta koji se obavljaju jednom u životu, kao što su hadždž i ‘umra za one koji su u mogućnosti da ih obave.

Dobrovoljni ibadeti (nafile)

Dobrovoljni ibadeti nisu ograničeni vremenom. Primjer takvih ibadeta su dobrovoljni (nafila) namazi, dobrovoljne sadake, dobrovoljni post. Iz ovoga se izuzima dobrovoljno obavljanje namaza ili posta u vremenima u kojima je zabranjeno namaz obavljati ili postiti. Postoje dobrovoljni ibadeti koje treba obavljati u svako vrijeme i takav slučaj je sa spominjanjem Allaha (zikrom), koji se obavlja i riječima i srcem. Uzvišeni Allah kaže:

”O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i naveče Ga veličajte” [6];

”A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite”[7];

”U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. ‘Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u Vatri!”’ [8];

”Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!” [9]

Musliman ne smije dopustiti da mu dio života prođe a da u njemu ne čini ibadet riječima ili djelima, jer svaki sat u kome ne bude ibadeta bit će na Sudnjem danu izgubljen.

Braćo muslimani, ibadet nije ispravan i od njega neće biti nikakve koristi ako nije učinjen isključivo u ime Allaha, bez natruha širka, pretvaranja pred ljudima i želje za ugledom na dunjaluku. Uzvišeni Allah kaže:

”… pa robuj Allahu ispovijedajući Mu čistu vjeru.” (Ez-Zumer, 2-3)

”…a naređeno im je da se samo Allahu ibadet čine, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera”[10]

”A teško onima koji, kada namaz obavljaju, namaz  svoj  kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u naruč ne daju!” [11];

”Reci: ‘Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka u ibadetu Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!” [12]

Allahov Poslanik, s.a.v.s.  ,prenosi da je Uzvišeni Allah rekao: ”Ja sam nezavisan od toga da Mi neko pridruži saučesnika; ko uradi djelo u Moje ime i u ime nekoga drugoga, ostavit ću i njega i njegov širk.” [13]

Da bi ibadet bio ispravan i da bi ga Allah, dž.š., prihvatio, potrebno je da, pored ispravnog nijjeta, bude obavljen u skladu sa sunnetom (praksom) Allahovog Poslanika, s.a.v.s.  , jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Ko uradi nešto što naša vjera ne tolerira (što mi nismo radili), to mu se odbija. ”[14]

Braćo muslimani, prva i najvažnija čovjekova obaveza jeste ibadet (pokornost) Allahu, jer to je Allahovo pravo kod ljudi i ono je iznad bilo kojeg drugog prava, kao što Allah, dž.š., kaže:

”I Allahu ibadet činite i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite…” [15] ;

”Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu robujete i da roditeljima dobročinstvo činite…” [16]

Ajeti u kojima se naređuje pokornost Allahu su brojni.

Poslanik, s.a.v.s. , jedanput je pitao Muaza ibn Džebela, r.a.  : ”O Muaze, znaš li koje je Allahovo pravo kod Njegovih robova, a koje je pravo robova kod Allaha?” “Rekao sam: ‘Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju.”’
On reče: ”Zaista je Allahovo pravo kod robova da Ga obožavaju i da Mu ništa ne pridružuju (ne čine Mu širk), a pravo robova kod Allaha je da ne kažnjava onoga od njih ko Mu nije širk učinio.”[17]

Ibadet Allahu postaje obaveza svakog čovjeka od trenutka kada postane punoljetan pa sve do smrti. Uzvišeni Allah kaže:

”…i sve dok si živ, Gospodaru svome ibadet čini!” [18]

Isa, a.s. ,rekao je:

”…i učinit će me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredio mi je da dok sam živ namaz obavljam i milostinju udjeljujem.”[19]

Allahovi robovi, onaj ko ne prihvata da robuje Allahu, taj zasigurno robuje šejtanu. Uzvišeni Allah kaže:

”O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: ‘Ne robujte šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, već robujte  Meni; to je put pravi.” [20]

Čovjek koji ne robuje Allahu, takav robuje strastima, Allah kaže:

Reci ti Meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabudi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na pravi put ukazati? Zašto se na urazumite? [21]

Čovjek koji ne robuje Allahu, zapravo robuje dunjaluku. Kaže Vjerovjesnik, s.a.v.s.  ,  ”Propao je rob kadife i svile, propao i razočaran bio! Kada mu se dadne (ono čime je zadovoljan), on je zadovoljan, a kada mu se ne dadne, on je nezadovoljan (razočaran).”[22]

Allahovo namjesništvo na Zemlji i sigurnost od ovosvjetskih i onosvjetskih opasnosti, postiže se ibadetom Uzvišenom Allahu, jer On kaže:

”Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti; oni će se samo Mene obožavati, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grješnici.” [23]

Brate, ti na svakom rekatu učiš ajet:

”Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo!” [24], i  izgovaranjem tih riječi, ti zapravo Allahu daješ zavjet da nikome osim Njemu nećeš ibadet činiti i da ni od koga drugog nećeš pomoć tražiti:

”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali…” [25]

Allaha molim da se blagoslov Njegovog Kur’ana spusti na mene i na vas, i da se njegovim ajetima, zikrom i mudrošću okoristimo. Allah, zaista, sve čuje i vidi.

Drugi dio hutbe

Hvala pripada Allahu i neka je blagoslovljen Vjerovjesnik poslije koga nema vjerovjesnika.

A zatim:

Ibadet je način da se iskaže zahvalnost Allahu na blagodatima koje nam daruje, a blagodati se zbog zahvalnosti povećavaju. Istrajavanje u činjenju ibadeta Allahu dokaz je ubjeđenja i ispravnosti vjere. Zbog ibadeta se čovjeku uvećavaju blagodati, zbog njega mu dolaze meleki i pružaju mu zaštitu i ispod i iznad njega, a nagrada za ispravno učinjene ibadete su džennetski perivoji, pa ima li veće nagrade!? Ibadet je pokazatelj oslanjanja na Allaha i vezivanja za Njega. Onaj ko ibadete obavlja na ispravan način, onako kako to Allah od njega traži, taj će ubrati plod tih ibadeta i imat će lijepo mišljenje o Allahu i kod Allaha će imati veliki ugled.

Od Ebu Hurejre, r.a. , prenosi se da je Allahov Poslanik, r , rekao: Uzvišeni Allah rekao je: ”Ko se neprijateljski postavi prema Mome štićeniku, Ja sam mu objavio rat. Najdraže djelo kojim Mi se Moj rob približava jeste ono što sam mu naredio (farz). Moj rob Mi se približava nafilama (dobrovoljnim djelima) sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, njegov sam sluh kojim čuje, njegov sam vid kojim vidi, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako Mi nešto zatraži, dat ću mu, a ako od Mene zaštitu moli, zaštitit ću ga.” [26]

Uzvišeni Allah je za one koji Mu iskreno robuju pripremio nagradu koja se ne može ni opisati ni zamisliti. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a. ,da je Resulullah, s.a.v.s.  , rekao: “Allah, dž.š., kaže: ‘Pripremio sam za Svoje dobre robove ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo i što nije moglo naumpasti čovjeku, pa pročitajte ako želite.’ I niko ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju.” [27]

Allahovi robovi, zbog samo jednog sata provedenog u iskrenom ibadetu Allahu, subhanehu ve te’ala, u odabranom vremenu i na odabranom mjestu, bit će oprošteni svi grijesi. Allah Uzvišeni uzima Svoje meleke za svjedoke tog veličanstvenog čina. Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.v.s.  , rekao: ”Allah se pred stanovnicima nebesa ponosi onima koji borave na Arefatu, i kaže im: ‘Pogledajte ove Moje robove, došli su raščupani i uprašeni iz raznih predjela, vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio grijehe.’ Meleki rekoše: ‘Ali, Gospodaru, među njima je taj i taj rob, i taj i taj, koji nisu tu radi ibadeta.’ Allah Uzvišeni im kaže: ‘Ja sam im već oprostio.”’ Poslanik, s.a.v.s.  , kaže: ”I nema dana u kome Allah više ljudi oslobodi od Džehennema od dana Arefata.” [28]

Braćo, donesite salavat i selam na Allahovog Poslanika, s.a.v.s. , Muhammeda b. Abdullaha:

Bože, blagoslovi Muhammeda s.a.v.s.  i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima u i njegovu porodicu! Bože, obaspi Svojim blagodatima Muhammeda r i njegovu porodicu kao što si blagodatima obasuo Ibrahima u  i njegovu porodicu! Ti si, uistinu, hvale i slave dostojan!

Allahu, budi zadovoljan i sa suprugama Svoga Poslanika, s.a.v.s.  , majkama svih muslimana, i sa ashabima, tabiinima i onima koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjega dana. Allahu naš, budi zadovoljan i sa pravednim vladarima: Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom!

Bože, uputi na Pravi put ovaj ummet, tako da u njemu bude ugledan onaj ko je Tebi pokoran, a ponižen onaj ko Tebi prkosi i griješi, i pomozi muslimanima da naređuju dobro, a sprečavaju zlo. Bože, oprosti grijehe vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama. Bože, pomozi islam i muslimane. Bože, otkloni nesreće koje su zadesile ummet Muhammeda, s.a.v.s.  .Bože, smiluj se ummetu Muhammeda, s.a.v.s..! Bože, smiluj im se! Bože, izliječi tužna srca vjernika, vrati muslimanima one koji su nasilno zatvoreni ili protjerani, izliječi njihove bolesnike i ranjenike, pomozi one koji su u teškom položaju i otkloni od njih dugove koji ih opterećuju. Bože, budi milostiv prema nama koji smo tako slabi, sakrij naše nedostatke, oprosti nam grijehe i sačuvaj nas od nesreća. Bože, smiluj nam se i onoga Dana kada pred Tebe stanemo radi polaganja računa. Bože, tog Dana učini naša srca svijetlim i ukaži nam počast uvođenjem u Svoj Džennet i Svoje zadovoljstvo. Bože, vrati muslimansku omladinu u Svoju vjeru na lijep način. Bože, sačuvaj naše žene, sestre i kćeri od podavanja strastima i smutnjama. Bože, omrazi im uljepšavanje radi onih pred kojima im je uljepšavanje zabranjeno. Uslišaj ove naše dove, Gospodaru svjetova, Ti si naš zaštitnik i samo se na Tebe oslanjamo i u Tebe uzdamo. Bože, budi uz nas, a nemoj biti protiv nas! Bože, daj da život završimo na lijep način, čineći dobra djela s kojima si Ti zadovoljan. Uslišaj nam dove, naš Gospodaru! Ti uistinu sve možeš, Gospodaru svjetova!

 [1] Ez-Zarijat, 56-57.

[2] El-Bekare, 21.

[3] El-Bejjine, 5.

[4] Muslim.

[5] Muslim.

[6] El-Ahzab, 41-42.

[7] El-Džumu’a, 10.

[8] Ali Imran, 190-191.

[9] El-Bekare, 152.

[10] El-Bejjine, 5.

[11] El-Ma’un, 4-7.

[12] El-Kehf, 110.

[13] Hadis bilježi imam Muslim.

[14] Hadis bilježi imam Buharija.

[15] En-Nisa’, 36.

[16] El-Isra’, 23.

[17] Muteffekun alejhi.

[18] El-Hidžr, 99.

[19] Merjema, 31.

[20] Jasin, 60-61.

[21] El-Džasije, 23.

[22] Buharija.

[23] En-Nur, 55.

[24] El-Fatiha, 5.

[25] En-Nahl, 91.

[26] Hadis bilježi imam Muslim.

[27] Hadis bilježi imam Muslim.

[28] Hadis bilježi Ibn Huzejme u svom Sahihu.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865