Akida

O onima koji ne sude i ne vladaju po onome što je Allah objavio

1.1Kpregledi

Pripremio: Sead ef. Jasavić

"Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio – oni su pravi nevjernici." (El-Ma’ida, 44)

"Oni koji ne vladaju/sude prema onom što je Allah objavio – pravi su nasilnici." (El-Ma’ida, 45)

"Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio – pravi su griješnici." (El-Ma’ida, 47)
El-hamdu lillahi ve kefa, ve sallallahu ‘ala Muhammedin
el-Mustafa, ve ‘ala alihi ve sahbihi ve men eserehu-ktefa…
Imam Taberi rhm., u svome tefsiru 4/588., kaže:
Jedna skupina učenjaka su mišljenja da se ajeti: „Oni koji ne sude/ vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici – griješnici“ – odnose na:

•    „Kufr dune kufr“ / nevjerstvo niže nevjerstva,
•    „zulm dune zulm“ / nasilje niže nasilja, i
•    „fisk dune fisk“ /grijeh niže grijeha,

…a za dokaz tome navode slijedeće predaje:

Od ‘Ata’a rhm., se bilježi da je rekao: "Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici."; "Oni koji ne vladaju/ sude prema onom što je Allah objavio pravi su nasilnici."; "Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio – pravi su griješnici." (el-Ma’ida: 44,45,47) – tj. kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva, fisk dune fisk/grijeh niže grijeha i zulm dune zulm/nasilje niže nasilja.

Od Tavusa rhm., se bilježi da je u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: „Nije u pitanju nevjerstvo koje izvodi iz milleta (islama).“

Od Ibnu Tavusa, a on od Tavusa, a on od Ibnu Abbasa r.a., se bilježi da je u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: „U pitanje je nevjerstvo, ali to nevjerstvo nije ranga nevjerstva u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige i Njegove poslanike!“

Od Ibnu Tavusa, a on od Tavusa, rhm., se bilježi da je neki čovjek došao Ibnu Abbasu r.a., i po pitanju ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: „Ko ovo učini postao je nevjernikom!“ Ibnu Abbas r.a., je rekao: „Ako to učini pri sebi ima nevjerstva, ali nije statusa onoga ko je nevjernik u Allaha, Sudnji Dan, ili… ili…“

 Od Ibnu Tavusa, a on od Tavusa, rhm., se bilježi da je Ibnu Abbas rhm., upitan o ajetu: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – pa je rekao: „Pri takvom ima nevjerstva.“ Ibnu Tavus je dodao: Nije u pitanju nevjerstvo ranga nevjerstva u Allaha, Njegove meleke, knjige i poslanike!“

Sevri rhm., prenosi od jednog čovjeka da je Tavus rhm., u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: U pitanju je nevjerstvo koje ne izvodi iz milleta/islama. ‘Ata rhm., kaže: Kufr dune kufr, zulm dune zulm, fisk dune fisk.

Hafiz Ibnu Kesir rhm., u svome tefsiru 2/80., kaže slijedeće:

‘Abdurrezzak kaže: Mu’ammer prenosi od Ibnu Tavusa, a on od svoga oca da je Ibnu Abbas r.a., bio upitan o ajetu: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio…“ – pa je rekao: Pri takvom ima nevjerstva. Ibnu Tavus kaže: Ali takav nije ranga osobe koja nevjeruje u Allaha, meleke, knjige, poslanike.

Od Sevrija rhm., a on od Ibnu Džurejdža, a on od ‘Ata’a rhm., se bilježi da je rekao: U pitanju je kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva, fisk dune fisk/grijeh niže grijeha i zulm dune zulm/nasilje niže nasilja. Ovo bilježi Ibnu Džerir el-Taberi rhm..

Veki’i prenosi od Se’id el-Mekkija, a on od Tavusa, da je u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: Nije upitanju kufr/nevjerstvo koje izvodi iz milleta/islama!

Ibnu Ebi Hatim rhm., kaže: Sufjan b. ‘Ujejne prenosi od Hišama b. Hudžejra, a on od Tavusa, a on od Ibnu Abbasa r.a., da je u tefsiru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: „Nije u pitanju nevjerstvo za koje mislite da je!“

(Ovu predaju bilježi i imam Bejheki rhm., u svom Sunenu, br.15632., od Ibnu Abbasa r.a., koji kaže: „Nije u pitanju nevjerstvo za koje mislite da je; to nije nevjerstvo koje izvodi iz vjere! "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – u pitanju je kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva! Op.prev.)

Ovu predaju bilježi i imam Hakim u Mustedreku br. 3219., 2/342., od Sufjan b. ‘Ujejne rhm., a on od Ibnu Abbasa r.a., koji kaže: „Nije u pitanju nevjerstvo za koje mislite da je; to nije nevjerstvo koje izvodi iz vjere! "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – u pitanju je kufr dune kufr tj. nevjerstvo niže nevjerstva! – pa kaže: Hadis je sahih, jer je u skladu sa šartovima dva šejha/Buharije i Muslima, ali ga oni ne bilježe. (Imam Zehebi rhm., u Telhisu kaže da je spomenuta predaja: Sahih. Op.prev.)

Imam Kurtubi rhm., u svome tefsiru 6/179., kaže:

Tavus rhm., i ostali, kaže: Nije u pitanju nevjerstvo koje će izvoditi iz vjere, već je u pitanju kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva, i ono će se razlikovati npr. ako čovjek bude vladao/sudio shodno onom što ima kod sebe tvrdeći da je ono od Allaha to će se smatrati izvitoperenjem/tebdil koje iziskuje nevjerstvo, dok ako čovjek vlada/sudi na taj način iz have/strasti, i ma’asijeta/nepokornosti to će se smatrati zenbom/grijehom koji se može oprostiti – shodno osnovama i principima Ehli Sunneta kada je u pitanju Allahovo opraštanje grijeha griješnicima.

Imam el-Kušejri rhm., kaže: Mezheb haridžija je taj da osoba koja prima mito i sudi po onome što Allah nije objavio da je ta osoba kafir/nevjernik. Ovaj stav se pripisuje Hassanu i Suddiju.

Hassan rhm., kaže: Allah dž.š., ima tri hakka kod vladara:

1.    da ne slijede svoje strasti,
2.    da se ne plaše ljudi već Njega i
3.    da ne prodaju Allahove ajete za ono što malo vrijedi!

Imam Ševkani rhm., u Fethul-Kadiru 2/63., kaže slijedeće:

Ibnu Ebi Hatim rhm., bilježi od Ibnu Abbasa r.a., da je u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio…" – rekao: „Ko zaniječe hukm – vladavinu/sud shodno onome šta je Allah objavio uznevjerovao je, dok je osoba koja potvrdi hukm Božiji a ne vlada njime – zalim/nasilnik i fasik/griješnik.“

El-Firjabi, Se’id b. Mensur, Ibnul-Munzir, Ibnu Ebi Hatim, Hakim koji predaju ocjenjuje sahihom, i Bejheki u svom Sunenu bilježe od Ibnu Abbasa r.a., da je u tefsiru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: „Nije u pitanju nevjerstvo za koje misle da je; to nije nevjerstvo koje izvodi iz vjere! U pitanju je dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva!“

‘Abd b. Humejd i Ibnul-Munzir bilježe od ‘Ata b. Ebi Rebbaha da je po pitanju ajeta: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici – griješnici“ – rekao: U pitanju je kufr dune kufr i zulm dune zulm i fisk dune fisk.

Se’id b. Mensur i Ebuš-šejh i Ibnu Merdivejh bilježe od Ibnu Abbasa r.a., da je rekao da se ajeti: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici – griješnici“ – odnose specijalno na jevreje, što se bilježi od dobrog djela selefa.

Abdurrezzak, Ibnu Džerir, Ibnu Ebi Hatim i Hakim, koji predaju ochenjuje sahihom, bilježe od Huzejfe r.a., da su ajeti: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici – griješnici“ – spomenuti u njegovom prisustvu, pa jedan čovjek reče: Ovi ajeti govore o Benu-Israilu. Huzejfe r.a., reče: Da, vaša braća Benu-Israil – ako vama pripada svaka slast, njima svaka gorčina i last; ne! Povodićete se za njima u svemu.“ Slično bilježi i Ibnul-Munzir od Ibnu Abbasa r.a..

Imam Begavi rhm., u svome tefsiru 1/60., kaže slijedeće:

„Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici“ – Katade i Dahhak kažu: Ova tri ajeta su objavljena u povodu jevreja mimo griješnika ovog ummeta.

Od Berra’a b. ‘Aziba r.a., se u komentaru ajeta: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici – nasilnici – griješnici – kaže da se odnose na kafire/nemuslimane. (Sahihu Muslim)

Spominje se i to da se navedeni ajeti odnose i na sve ljude.

Ibnu Abbas r.a., i Tavus rhm., kažu: Nije u pitanju nevjerstvo koje čovjeka izvodi iz milleta/islama, i ono nije ranga osobe koja uznevjeruje u Allaha i Sudnji Dan. ‘Ata rhm., kaže: U pitanju je kufr dune kufr, i zulm dune zulm, i fisk dune fisk.

‘Ikrime rhm., kaže: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio“ – niječući Allahov hukm/zakon taj je uznevjerovao, dok onaj koji ga potvrđuje a ne vlada/ne sudi njime – ta osoba je zalim/silnik fasik/griješnik!

Abdul-Aziz b. Jahja el-Kinani rhm., je bio u pitan u vezi ovih ajeta, pa je odgovorio: Ovi ajeti se odnose na kompletnu objavu Allaha dž.š., a ne na jedan njegov dio, tako da svaka osoba koja ne vlada/sudi po cijelom šeri’atu – ta osoba je kafir/nevjernik, zalim/silnik, fasik/griješnik, a što se tiče onih koji sude shodno onome što je Allah dž.š., objavio po pitanjima tevhida i ostavljanja širka, a potom ne vladaju/ne sude po svemu što je objavljeno od zakona od strane Allaha dž.š. – ne spada u rang navedenih ajeta. Ulema kaže: Ovo se odnosi na onoga koji očito i namjerno odbije tekst Allahovog zakona, a što se tiče onih kojima je taj tekst bio nepoznat, ili pogriješi u njegovom razumjevanju – navedeni ajeti se na takve ne odnose!

Imam Sujuti rhm., u tefsiru „El-Derr el-Mensur“, 3/87., kaže:

Ibnu Džerir, Ibnul-Munzir i Ibnu Ebi Hatim rhm., bilježe od Ibnu Abbasa r.a., koji u tefsiru ajeta: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici“ – kaže: Ko ne vlada/ ne sudi po onome što je Allah objavio – uznevjerovao je, dok onaj koji potvrdi Allahov zakon/sud, a ne sudi njime ta osoba je zalim/silnik i fasik/griješnik.

Se’id b. Mensur, el-Firjabi, Ibnul-Munzir, Ibnu Ebi Hatim, Hakim koji predaju ocjenjuje sahihom, Bejheki u svom Sunenu bilježe da je Ibnu Abbas r.a., u komentaru ajeta: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici – nasilnici – griješnici – rekao: Kufr dune kufr, zulm dune zulm i fisk dune fisk.

Se’id b. Mensur, Ebuš-šejh i Ibnu Merdivejh rhm., bilježe od Ibnu Abbasa r.a., da je rekao da se ajeti: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici – griješnici“ – odnose specijalno na jevreje.

Ibnu Džerir bilježi od Ebu Saliha da je rekao: Tri ajeta iz sure el-Ma’ida: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici – griješnici“ – se nikako ne odnose na muslimane već na kafire/nemuslimane.

Ibnu Džerir bilježi od Dahhaka koji po pitanju ajeta: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici – griješnici“ – kaže: Ovi ajeti se odnose na ehlu-kitabije.

Imam el-Alusi rhm., u tefsiru „Ruhul-Me’ani“, 6/146., kaže:

Ibnu Merdivejh bilježi od Ibnu Abbasa r.a., da je u pogledu ajeta: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici – griješnici“ – rekao da se oni odnose specijalno na jevreje.

Ibnu Džerir bilježi od Ebu Saliha da je rekao: Tri ajeta iz sure el-Ma’ida: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio su nevjernici – nasilnici – griješnici“ – se nikako ne odnose na muslimane već na kafire/nemuslimane.

Isto se bilježi i kod Ibnu Ebi Hatima od ‘Ikrime, i kod Ibnu Džerira od Dahhaka.

Opisani su s ova tri svojstva shodno različitim halovima, pa će zbog negiranja Allahovog suda biti opisani „kafirima/nevjernicima“, a ako zakon stave tamo gdje mu nije mjesto biće opisani svojstvom „zalima/nasilnika“, dok će zbog napuštanja hakka biti opisani riječju „fasik/griješnici“. Mogu biti opisivani ovim svojstvima shodno halu koji se može pridodati ustezanju od Allahovog hukma/zakona, tako da će nekada biti u stanju koje će iziskivati nevjerstvo, a nekada u halu koji će iziskivati zulum/nasilje ili fisk/grijeh.

Ebu Humejd i ostali bilježi od Ša’abija rhm., da je rekao: Tri ajeta sure el-Ma’ide:

1. „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici“ – se odnosi na muslimane.

2. „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nasilnici“ – se odnosi na jevreje.

3. „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su griješnici“ – se odnosi na kršćane.

Navedena predaja bi značila onda to da su mu’mini goreg hala od jevreja i kršćana, ali se spominje to da kada se kufr/nevjerstvo pripiše mu’minima da se time aludira na težinu i teškoću djela, dok kafir/nevjernik kada biva opisivan fiskom ili zulmom – ukazuje nam na jačinu njegova odbijanja i udaljenosti.

Navedeno podupire i predaja koju bilježi Ibnul-Munzir, i Hakim i ocjenjuje je sahihom, i Bejheki u svom Sunenu od Ibnu Abbasa r.a., koji po pitanju nevjerstva spomenutog u ajetu sure el-Ma’ida, kaže: „Nije u pitanju nevjerstvo za koje misle da je; to nije nevjerstvo koje izvodi iz vjere! U pitanju je kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva!“

Ovo se može razumjeti kao da je u pitanju javni poziv jevrejima i ostalima, i da je oštro izrečen, ili podnosi jedan od dva odgovora dok su različiti opisi vezani ra različite pristupe.

Pod zadnja dva ajeta se također misli na kufr/nevjersto kod nekih učenjaka/muhakkika, komentarišući ih apsolutnim fiskom i zulomom. Hakim bilježi sahih predaju, Abdurrezzak i Ibnu Džerir od Huzejfe r.a., da su tri ajeta sure el-Ma’ida spomenuti u njegovom prisustvu, pa je neki čovjek rekao: Ovi ajeti se odnose na Benu Isra’il. Huzejfe r.a., reče: Da, vaša braća Benu Isra’il – vama svaka slast, a njima svaka last/gorčina!? Tako mi Allaha, slijedićete ih u stopu.“ Iz ovoga se može razumjeti to da je Huzejfe r.a., naginjao ‘umumu/općenitom značenju ajeta, dok se može prokomentarisati i time da je naginjao stavu da se dotični ajeti odnosi na muslimane. Prvo se bilježi od Alije b. El-Husejna r.a., mada su njegove riječi slijedećeg karaktera: Kufr/nevjerstvo ali koji nije statusa nevjerstva širka, i fisk/grijeh koji nije statusa grijeha širka, i zulum/nasilje koji nije statusa nasilja širka.

U tefsiru Ibnu ‘Ašura rhm., „el-Tahrir vel-Tenvir“, 1/1144., stoji slijedeće:

Jedna skupina učenjaka komentarišu riječ „kufr“ spomenutu u ovom ajetu – „grijehom“, kao što je žena Sabita b. Kajsa rekla: „Mrzim kufr u islamu!“ (Sahihul-Buhari, br.4971.) tj. zinaluk – odnosno počinio je djelo specifično za nevjernike, što ne priliči vjernicima. Ovo se bilježi od Ibnu Abbasa r.a..

Tavus rhm., kaže: „U pitanju je kufr dune kufr/nevjerstvo niže nevjerstva, a ne nevjerstvo koje izvodi iz imana.“

Ovo je stoga što se može desiti da onaj koji ne vlada/ne sudi po onome što je Allah objavio – to radi iz have/strasti, što se ne smatra nevjerstvom već grijehom, a nekada će tako postupati zato što ne smatra da je određeni propis kategoričan u svojoj propisanosti zakona kao što je slučaj sa velikim brojem učenjaka koji nisu prihvatali zahir/bukvalnost Kur’ana, komentarišući ga te’vilom, donoseći svoj sud shodno njemu, što se uveliko dešava.

U tefsiru „Zadul-Mesir“, 2/367., stoji slijedeće:

„Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nasilnici“ tj. ko zaniječe i porekne ono što je Allah objavio ta osoba je uznevjerovala, dok oni koji potvrde/povjeruju u Allahov hukm/zakon, ali ne vladaju/ne sude po njemu ta osoba je fasik-zalim.

Imam Tirmizi rhm., u svom Sunenu, u komentaru hadisa Poslanika s.a.w.s., br.2635: „Vrijeđanje muslimana je grijeh, a njegovo ubistvo je kufr“ – kaže: „Bilježi se od Ibnu Abbasa, Tavusa, ‘Ata’a i ostalih učenjaka da je ovdje u pitanju – kufr dune kufr/ nevjerstvo niže nevjerstva, i fusuk dune fusuk/ grijeh niže grijeha!“

U djelu „’Avnul-Ma’abud“, 9/355., stoji slijedeće: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici – nasilnici – griješnici“ – navedeni ajeti sure el-Ma’ida su objavljeni specijalno u povodu jevreja. Ovo se bilježi u Fethul-Vedudu – što bi značilo to da musliman neće zbog svojeg nasilja prema drugim ljudima postati nevjernikom!

Šejh ‘Ala’uddin el-Hazin rhm., u svom tefsiru kaže sljedeće: „Islamski učenjaci se razilaze u tome u povodu koga su objavljeni tri ajeta iz sure el-Ma’ida: „Oni koji ne sude/vladaju po onome što je Allah objavio oni su nevjernici – nasilnici – griješnici“.

Jedna skupina mufessira smatraju da su sva tri ajeta objavljena u povodu kafira/nemuslimana, i onih koji mjenjaju Allahove zakone poput jevreja jer musliman i ako počini veliki grijeh neće se reći da je kafir/nevjernik, što je stav Ibnu Abbasa, Katade i Dahhaka.

Na ispravnost ovog stava ukazuje i predaja koju bilježi imam Muslim rhm., u svom Sahihu, od Berra’a b. ‘Aziba r.a., koji kaže: Allah dž.š., je objavio: "Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio – oni su pravi nevjernici."; "Oni koji ne vladaju/ sude prema onom što je Allah objavio – pravi su nasilnici."; "Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio – pravi su griješnici." – i svi se odnose na kafire/nemuslimane.

Od Abdullaha b. Abbasa r.a., se bilježi da je rekao: "Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio – oni su pravi nevjernici."; "Oni koji ne vladaju/ sude prema onom što je Allah objavio – pravi su nasilnici."; "Oni koji ne vladaju/ sude prema onome što je Allah objavio – pravi su griješnici." – sva tri ajeta su objavljena u povodu jevreja: Kurejze i Nadira. (Hadis bilježi imam Ebu Davud u svom Sunenu, br. 3576., a šejh Albani rhm., ga ocjenjuje sahihom.)

Mudžahid rhm., u komentaru ova tri ajeta kaže: „Ko ne bude vladao/sudio po onome što je Allah objavio – odbijajući Allahovu knjigu – ta osoba je kafir zalim fasik.“

‘Ikrime rhm., kaže: „Ko ne vlada/ ne sudi po onome što je Allah objavio – nijekajući Njegov zakon – uznevjerovao je, a ko Allahov zakon potvrdi a po njemu ne vlada/ne sudi – ta osoba je zalim-fasik!

Ovo je stav Abdullaha b. Abbasa r.a., kao i odabrano mišljenje Zedždžadža rhm., jer je stava da je osoba koja kaže za neki od zakona s kojim su došli Allahovi poslanici da je batil/neispravan – takva osoba je nevjernik.

Tavus rhm., kaže: Pitao sam Ibnu Abbasa r.a.: Jel’ nevjernik osoba koja ne vlada/ne sudi po onome što je Allah objavio? Odgovorio je: Ima nevjerstva, ali nije u pitanju nevjerstvo koje izvodi iz milleta/islama kao što je slučaj sa nevjerstvom u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove Poslanike, Sudnji dan… Isto se bilježi i od ‘Ata’a rhm.: To je kufr dune kufr tj. nevjerstvo niže nevjerstva.

Ibnu Mes’ud, Hassan, Neha’i su stava da su ova tri ajeta općenita u slučaju jevreja i u slučaju ovoga ummeta tako da će svaka osoba koja primi mito i promjeni Allahov hukm/sud nekim drugim biti nevjernik-zulumćar-griješnik. Ovog je stava Suddi rhm., jer je to vanjsko značenje teksta.

Spominje se i mišljenje da će se navedeni ajeti odnositi na one koji znaju tekst Allahovog hukma/zakona, a potom ga namjerno odbace i vladaju/sude nekim drugim zakonom, a što se tiče onih kojima tekstovi nisu poznati ili pogriješe u njihovom razumjevanju – takvi ne spadaju u krug spomenutih prijetnji, a Allah najbolje zna!

U komentaru „Tahavijine poslanice“, 1/60., stoji slijedeće:

Ovdje ima jedno pitanje na koje se mora dobro obratiti pažnja, a ono se ogleda u tome da hukm/vladanje po onome što nije objavljeno od strane Allah dž.š., nekada biva:

1. kufrom/nevjerstvom koji izvodi iz vjere, a nekada
2. biva ma’asijetom/grijehom: velikim ili malim.

Nevjerstvo će biti ili metaforično ili malo nevjerstvo shodno dvaju prije spomenutim stavovima, što će ovisiti o halu hakima/vladara-sudije:

1. Ako bude bio ubjeđenja da je hukm/vladanje-suđenje po onome što Allah dž.š., nije objavio neobavezno, ili da ima pravo izbora po tom pitanju, ili ga bude nipodaštavao znajući da je u pitanju Allahov hukm/zakon – onda će se takav postupak smatrati velikim nevjerstvom/kufr ekber.

2. Ako hakim/vladar-sudija, bude ubjeđen u to da je obaveza vladati/suditi shodno onome što je Allah dž.š., objavio, i bude znao kakav je Allahov zakon/sud po određenom pitanju, pa ne postupi po njemu – prethodno priznavajući to da je zaslužan kazne – takva osoba je griješnik, i ona će se metaforično nazivati nevjernikom.

3. Ako je u pitanju osoba koja ne zna šta je Allahov zakon po određenom pitanju, pa se maksimalno potrudi i uloži napora u spoznaji propisa i zakona vezanog za to pitanje, pa pogriješi – ovakva osoba je griješnik koji će biti nagrađen zbog ulaganja truda i napora (idžtihada), čija će greška biti oproštena.

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., u djelu „Medžmu’ul-Fetava“, 7/66., kaže slijedeće: Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Širk ovog ummeta je skriveniji od mravljeg hoda!“ (Musned Ahmed b. Hanbel, 4/403.) Ibnu Abbas r.a., i njegovi drugovi, su stava da je u pitanju: kufr dune kufr, i zulm dune zulm i fisk dune fisk. Ovog stava su i imami Ehlu-sunneta poput Ahmed b. Hanbela rhm., i ostalih, kako ćemo to kasnije spomenut, inša’allah.

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., u djelu „Medžmu’ul-Fetava“, 7/326., kaže slijedeće: Od ashaba Muhammeda s.a.w.s., i tabi’ina se bilježi da kufr/nevjerstvo ima svoje ogranke mimo korijena, koji ne izvode njihova počinioca iz milleta islama, isto kao što su potvrdili i to da iman ima svoje ogranke mimo korijena čije neizvršavanje ne izvodi iz milleta islama.

U ovom smjeru idu riječi i stav Abdullaha Ibnu Abbasa r.a., po pitanju ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio – oni su pravi nevjernici."

Muhammed b. Nasr rhm., bilježi predaju od Tavusa a on od Ibnu Abbasa r.a.: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio – oni su pravi nevjernici" – nije u pitanju kufr/nevjerstvo za koje misle da je!

Od Ibnu Tavusa, a on od Tavusa, rhm., se bilježi da je Ibnu Abbas rhm., upitan o ajetu: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – pa je rekao: „Pri takvom ima nevjerstva.“ Ibnu Tavus je dodao: Nije u pitanju nevjerstvo ranga nevjerstva u Allaha, Njegove meleke, knjige i poslanike!“

Od Ibnu Tavusa, a on od Tavusa, a on od Ibnu Abbasa r.a., se bilježi da je u komentaru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici" – rekao: „U pitanje je nevjerstvo, ali to nevjerstvo nije ranga nevjerstva u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige i Njegove poslanike!“

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., u djelu „Medžmu’ul-Fetava“, 7/329., kaže slijedeće: Prenosi el-Šalendži Isma’il b. Se’id da je pitao Ahmed b. Hanbela rhm., o osobi koja ustrajava na velikim grijesima, svom snagom ih tražući – ali koja klanja, daje zekat i posti ramazan; da li će se osoba koja ovako postupa smatrati „musirrom“/onim koji ustrajava na grijesima, kao što je rečeno: „Neće činiti blud onaj koji ga čini a da je u tom momentu mu’min, niti će krasti a da u momentu krađe ne bude mu’min; ili poput riječi Abdullaha b. Abbasa r.a., u tefsiru ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio – oni su pravi nevjernici". Rekoh: Šta znači riječ kufr/nevjerstvo spomenuta u ovim predajama? Reče: Nevjerstvo koje ne izvodi iz milleta/islama – poput imana jedna grana je niža od druge, isto tako je i sa kufrom – sve dok osoba ne dođe do djela oko kojeg nema nikakva razilaženja!

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., u djelu „Medžmu’ul-Fetava“, 7/350., kaže slijedeće: „Nekada će kod jednog čovjeka postojati jedna grana imana i jedna grana nifaka, a nekada će čovjek biti musliman koji pri sebi ima kufra – ali ne onog koji u potpunosti izvodi iz milleta islama kao što to kažu ashabi poput Ibnu Abbasa r.a., i ostalih: Kufr dune kufr – što je stav većine selefa, i naznačeno mišljenje imama Ahmeda rhm., i ostalih, koji po pitanju lopova ili alkoholičara i njima sličnim – koje je Poslanik s.a.w.s., opisao time da to nisu vjernici – za takve će se govoriti da su muslimani a ne mu’mini – potkrijepljujući svoj stav Kur’anom i Sunnetom – da je ostvarivo negiranje imena imana sa potvrdom imena islama, i da čovjek može biti musliman i pored imanja određene grane kufra koji ne izvodi iz vjere – pri sebi, poput: „Kufr dune kufr“ – kao što kaže Ibnu Abbas r.a., i njegovi ashabi po pitanju ajeta: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio – oni su pravi nevjernici" – koji kažu: U pitanju je nevjerstvo – koje ne izvodi iz vjere; kufr dune kufr, fisk dune fisk i zulm dune zulm. Ovim je imam Buharija rhm., naslovio jedno poglavlje u svom Sahihu, jer je Kitabul-Iman – kojim je otpočeo svoj Sahih – taj koji realizuje mezheb Ehli-Sunneta vel-Džema’ata, i koji u sebi sadrži odgovor murdžijama; imam Buharija rhm., je pomagač sunneta i džema’ata, i mezheba ashaba i tabi’ina u dobru.

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., u djelu „Medaridžul-Salikin“, 1/336., kaže slijedeće: Ovo je rezonovanje/te’vil Abdullaha b. Abbasa r.a., i većine ashaba, kada su u pitanju riječi Allaha dž.š.: "Oni koji ne vladaju/sude prema onome što je Allah objavio – oni su nevjernici." Ibnu Abbas r.a., kaže: Nije u pitanju nevjerstvo koje izvodi iz islama, već kada to čovjek učini imaće nevjerstva pri sebi, ali neće biti ranga onih koji nevjeruju u Allaha i Sudnji Dan. Isto je rekao Tavus i ‘Ata’: To je kufr dune kufr, i zulm dune zulm i fisk dune fisk.

Ima onih koji ajet tumače tako da je u pitanju nevladanje/nesuđenje onim što je Allah objavio – kao plod nijekanja i poricanja što je stav ‘Ikrime – ali je slab/merdžuh, jer je samo nijekanje propisa kufr/nevjerstvo – vladao/sudio on po njemu ili ne!

Neki ga tumače time da je u pitanju kompletno ostavljanje i nesuđenje po svemu onome što je Allah objavio u što će spadati i sud tevhida i islama što je te’vil Abdul-Aziza el-Kinanija, što je tkđ. daleko.

Ima i onih koji smatraju da su u pitanju oni koji vladaju/sude zakonima kontra propisanim namjerno i iz znanja, i bez greške u razumjevanju. Ovo spominje imam Begavi rhm., od svih učenjaka.

Neki smatraju da se ajeti sure el-Ma’ida odnose na ehlu-kitabije što je stav Katade i Dahhaka i ostalih, što je tkđ. daleko, jer je u suprotnosti sa vanjskim značenjem teksta, tako da se neće ići k tome.

Neki smatraju navedeni postupak nevjerstvom koje izvodi iz vjere, a najispravnije mišljenje je da vladanje/suđenje po onome što nije objavio Allah dž.š., se odnosi na dvije vrste nevjerstva:

1.    Malo nevjerstvo.
2.    Veliko nevjerstvo.

…shodno halu/stanju vladara, jer ako je vladar ubjeđenja da je obaveza vladati/suditi shodno onome što je Allah dž.š., objavio, po određenom pitanju, pa tako ne postupa ‘isjanen/iz nepokornosti prema Allahu – tada će se to – uz priznanje da je zaslužan kazne – smatrati malim nevjerstvom, a ako je ubjeđenja da vladanje/suđenje po onom što je Allah dž.š., objavio nije obavezno, ili da on ima pravo da bira hoće li ili neće po njemu vladati/suditi, uz ubjeđenje da je u pitanju Allahov dž.š., zakon – to će se smatrati velikim nevjerstvom, a ako je u pitanju neznanje ili greška – takva osoba je grešnik koji ima status onih koji griješe u nečemu. Cilj svega je to da su svi grijesi/me’asi – malo nevjerstvo, i da su u suprotnosti sa „šukrom/zahvalom“ koja se ogleda u djelima pokornosti, a sav čovječiji rad je ili zahvalnost ili nevjerstvo ili nešto treće – mješavina ovo dvoje, a Allah najbolje zna!

Poglavlje: Što se tiče velikog nevjerstva,
el-kufr el-ekber, on se može podijeliti na pet vrsta:

1. "Kufru tekzib" tj. postupci nevjerstva oličeni u poricanju istine i hakka.

2. "Kufru iba’i vestikbari me’at-tasdik" tj. postupci nevjerstva oličeni u odbijanju i oholosti i pored vjerovanja da su istina.

3. „Kufru i’rad“ tj. postupak nevjerstva oličen u okretanju glave od istine i klonjenju iste.

4.    "Kufru šekk" tj. postupak nevjerstva oličen u sumnjanju i neubjeđenosti u istinitost nečega.

5. "Kufru nifak" tj. postupak nevjerstva oličen u licemjernom odnosu prema istini.

Pripremio: Sead ef. Jasavić
Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG

Prvi put objavljeno: srijeda, 11 Veljača 2009 13:31