Aktuelno

Nova pitanja i odgovori!

1.35Kpregledi
Pitanje 1: Moj babo je preselio na ahiret prije 7 dana, da mu se Allah, dž.š., smiluje. Da li moja mama može da izlazi iz kuće, tj. da li može da ode do bašte koja se nalazi preko puta naše kuće, pošto su joj neke žene rekle da ne smije izlaziti iz svoje avlije 40 dana? Da vas Allah, dž.š., nagradi!

Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Islamski učenjaci kada govore o pitanju ženinog izlaska iz kuće nakon preseljenja muža, kažu da je osnova u svemu tome da žena provede priček u kući u kojoj je živjela sa mužem, sve dok joj ne istekne period pričeka. Na to ukazuju riječi Allahovog Poslanika, koji se obratio ženi koja je bila u pričeku: “Proboravi u kući u kojoj si dobila vijest o smrti svoga muža.” (Hadis su zabilježili sakupljači Sunnena, od Ebu Seida, r.a., a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Iz spomenute osnove izuzima se izlazak iz kuće ako za tim postoji validna šerijatska potreba – kao što je spomenuto u pitanju, pod uvjetom da to bude danju i da se navečer vrati kući i prenoći u kući gdje je živjela sa mužem.

Da je dozvoljeno da izaðe ako postoji za tim potreba, ukazuje hadis Džabira, r.a.: ‘’Moja tetka se rastala sa mužem, pa je željela da izaðe iz kuće kako bi potkresala palme, pa je bila ukorena zbog toga, te je otišla Allahovom Poslaniku i pitala ga, a on joj je kazao: ‘Da, slobodno izaði i potkreši palme, možda ćeš od toga sadaku udijeliti ili kakvo dobro učiniti.’” (Muslim)

A što se tiče dokaza da se treba, ako izaðe iz kuće, vratiti u svoju kući na konak, na to ukazuju riječi Allahovog Poslanika, upućene  ženama koje su u pričeku: “Razgovarajte – sjedite kod jedne od vas, a kada nastupi noć i krenete na spavanje, neka se svaka vrati svojoj kući.” (Bejheki od Mudžahida, slabim – daif ga je ocijenio šejh Albani)

Na osnovu onoga što su spomenuli učenjaci vidimo da je vašoj majci dozvoljeno da izaðe u baštu u toku dana.

(Pogledaj: Mufesal fi ahkamil-Mereti, 9. tom, str. 2o2 do 235)

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin

————————————————

Pitanje 2: Selam alejkum! Imam jednu nedoumicu što se tiče namaza. Naime, ja, kao i većina Bošnjaka muslimana, pripadam hanefijskom mezhebu, tako da i klanjam po propisima hanefijskog mezheba. Meðutim, u džamiji vidim da tzv. vehabije klanjaju drukčije (npr. kad su na rukuu, oni ponovo zanijete, drže ruke na prsima itd…). Vehabije govore kako oni klanjaju isto kako je klanjao i Božiji poslanik Muhammed, a.s., i da se oni pridržavaju izvornog islama. Pa me sad zanima da li ja klanjam ispravno i da li će moji namazi biti ispravni ako klanjam po hanefijskom mezhebu? Ili su ove razlike zanemarljive i oba načina klanjanja su ispravna? Postoji hadis koji govori o tome da je poslanik Muhammed rekao da će se njegov ummet podijeliti na 73 grupe, te da će samo jedna ući u Džennet. Molim odgovor. Unaprijed zahvalan!!!

Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Na samom početku treba kazati da je namaz obavljen po hanefijskom mezhebu validan i ispravan namaz. Hanefijska pravna škola, koja se u velikoj mjeri prakticira na našim prostorima, jedna je od četiri priznate pravne škole.

Takoðer, treba da znamo da je pitanje mjesta vezivanja ruku u namazu jedna od pohvalnih stvari – sunnet u namazu, i na bilo kojem mjestu da čovjek sveže ruke u namazu, njegov namaz će biti ispravan. Zato to pitanje ne treba da bude predmetom rasprava, netrpeljivosti meðu muslimanima, klanjačima.

Što se tiče ljudi koji vežu ruke u namazu na prsima (kako ih vi oslovljate tzv. vehabije), ne treba da vas zbunjuje ta pojava. Oni u tom pitanju slijede stav nekog drugog islamskog mudžtehida, a ne Ebu Hanifu, Allah da ga nagradi vječitim Džennetom, za čije prakticiranje su spomenuli validne argumente. Npr. tog stava, da se ruke u namazu vezuju na prsima, bili su: Ishak ibn Rahavej, Bejheki, Ševkani, Mubarekfuri, Albani i dr.

A što se tiče pitanja dizanja ruku u namazu – nakon povratka sa rukua – da je to sunnet u namazu, to je bio stav većine islamskih učenjaka od kojih su: učenjaci šafijske i hanbelijske pravne škole. Imam Buharija, definitivno najveći poznavatelj hadisa Allahovog Poslanika, napisao je kompletnu studiju o tom pitanju – podizanju ruku u namazu, koju je nazvao “Raful-jedejen’’ (Podizanje ruku), u kojoj je spomenuo da ne postoji niko od ashaba Allahovog Poslanika a da nije dizao ruke u namazu, misli se na dodatna dizanje ruku u namazu, nakon rukua i nakon podizanja sa prvog – trećeg rekata.

Hadisi u kojima se spominje da je Allahov Poslanik dizao ruke u namazu su, po mišljenju više hadiskih eksperata, dosegnuli granicu mutevatir hadisa.

Na kraju, smatram da je više nego neispravno ljude koji prakticiraju taj sunnet nazivati imenima “vehabije”, dovoljno je da se meðusobno oslovljavamo onako kao nas su nazvali Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik – muslimani. A to što neko prakticira jedan sunnet, a neko ga ne prakticira, ne bi trebalo da bude razlogom netrpeljivosti i podjela meðu muslimanima, koji su više nego slabi da bi sebi dozvolili toliki luksuz da se meðusobno cijepaju i dijele.

A Allah najbolje zna!

 
Odgovorio: Pezić Elvedin

————————————————
 
Pitanje 3: Ako čovjek putuje u Sarajevo poslom i ostaje tamo dva dana, a ima kuću i u Sarajevu, a inače živi i stanuje u Bihaću, hoće li se smatrati musafirom s obzirom da ima kuću u Sarajevu i hoće li kratiti namaze?

Odgovor: El-hamdu lillahi ves-salatu ves-selamu ala Resulillah. Da bi se odredilo mjesto stalnog boravka, gleda se gdje osoba većinski boravi, a to je u ovom slučaju Bihać, bez obzira što posjeduješ imovinu u Sarajevu, imaš pravo skraćivati namaze ukoliko u Sarajevu ne boraviš više od četiri dana (20 farz-namaza). Allah najbolje zna!

Odgovorio: Emir Demir

————————————————

Pitanje 4: Selam alejkum! Moj muž skoro uvijek klanja u mesdžidu. Jedne večeri baš se jasno vidjelo da je sunce zašlo skoro dva minuta kasnije nego što stoji na šemi koju slijedimo i mi i oni u mesdžidu.To sam rekla mužu, i od tada ja sačekam malo pa klanjam. Jedno veče moj muž je bio prehlaðen i ostao je klanjati u kući. Rekao mi je da se spremim brzo i da klanjamo. Ja sam mu rekla da treba sačekati barem dva minuta jer sunce zalazi kasnije nego što stoji na šemi. On mi je ljutito viknuo: ‘Daj, ti hoćeš nešto posebno, radi kako rade i ostali.’ Proučio je ezan i ja sam klanjala za njim. Ne znam jesam li ispravno postupila, a da sam odustala, sigurno bih ga razljutila još više. Interesuje me da li on ima pravo kad kaže da radim kako rade ostali, tj. da se slijedi šema i počne da se klanja akšam-namaz prije možda minut-dva nego što sunce zaðe? Želim napomenuti da za taj akšamski namaz koji samo klanjali, ne mogu reći je li sunce bilo zašlo ili ne, jer je bilo oblačno. Da vas Allah nagradi! Selam!

Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Ako je stanje onako kako ste spomenuli u pitanju, vi niste obavezni da se pridržavate proračuna spomenutog na vašim šemama, čak je vama obaveza da klanjate, i vi i vaš muž, onda kada nastupi namasko vrijeme, a ne da se slijepo pridržavate neke šeme, koju je napisao insan, koji nije nepogrešiv, znajući da nije tačna, te da na taj način dovedete svoj namaz u pitanje.

Po konsenzusu islamskih učenjaka, nije ispravan namaz koji se započne prije nastupanja namaskog vremena.  

Izrada vremenskih šema za namaz je jedna olakšica ljudima kojih će se insan pridržavati sve dok bude znao da su tačne, a kada primijeti da su netačne i da je došlo do greške, tada će ostaviti rad po njima.

Isti propis važi i za početak i kraj posta. Ako čovjek zna da mujezin za iftar uči nekoliko minuta ranije ili kasnije od propisanog vremena, neće obraćati pažnju na to, već će se iftariti onda kada je propisano.

Ako ste sigurni da ste taj namaz započeli klanjati prije nastupanja namaskog vremena, vama je obaveza da ponovo klanjate taj namaz.

čovjek ne treba da za argumentovanje vjerskih obreda koristi praksu ljudi današnjeg vremena. Svaki insan je podložan grešci i može se desiti da pogriješi. I ne treba da ga obmanjuje mnoštvo onih koji prakticiraju odreðenu stvar, jer ako mnogi ljudi nešto čine, to ne mora značiti da je istina to što čine, niti čovjek treba odustati od slijeðenja istine zbog malog broja njenih praktičara.

A Allah najbolje zna!

 
Odgovorio: Pezić Elvedin

————————————————

Pitanje 5: Es-selamu alejkum! Da li je dozvoljeno klanjati za imamima koji otvoreno pozivaju u novotariju i sami izmišljaju nekakva sveta mjesta i obilaze ih, kao npr. Ajvatovica, dobre vode i razna turbeta?

Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Stav ehli-sunneta vel-džemata jeste da je dozvoljeno klanjati za čovjekom koji prakticira odreðene grijehe i novotarije, makar pozivao u njih, i da je namaz obavljen za njim ispravan te ga ne treba ponavljati sve dok te novotarije nisu djela koja  izvode iz vjere islama.

Kazao je imam Tahavi, učenjak hanefijske pravne škole: “Smatramo dozvoljenim klanjanje namaza za svakim muslimanom, bio čestit ili grješnik.” (Šerh Akidet-Tahavije, od Ibn Ebul-I’za el-Hanefija,  str. 373.)

Na spomenuti stav ukazuju mnogi argumenti: Riječi Allahovog Poslanika: “Klanjat će vama, pa ako bude ispravno, i vama i njima je ispravno, a ako bude greška (neispravno), vama je ispravno, a njima neispravno.” (Buharija, Ahmed od Ebu Hurejre, r.a.)

Imam Buharija zabilježio je predaju da je Ibn Omer, r.a., koji je bio poznat po izuzetno velikoj preciznosti u slijeðenju Allahovog Poslanika, klanjao za Hadžadžom ibn Jusufom es-Sekafijem, a zna se ko je i kakav je bio ovaj čovjek.

Takoðer je zabilježeno da je za njim klanjao Enes, r.a., sluga Allahovog Poslanika.

Takoðer, zabilježeno je da je Ibn Mes’ud, r.a., klanjao za Velidom ibn Ukbom ibn Ebi Muajtom koji je konzumirao alkohol, pa čak da im je jedne prilike klanjao sabah-namaz četiri rekata.

Imam Ebul-I’z spominje da osoba koja bi izbjegavala klanjanje džuma-namaza i namaza u džematu zato što je imam grješnik, time bi, po mišljenju većine islamskih učenjaka, postala novotar. (Šerh Akidet-Tahavije,  od Ibn Ebul-I’za el-Hanefija,  str. 374.)

Sve spomenuto, ni u kom slučaju, ne znači podržavanje novotarija i postavljanje za imama osobe koja će prakticirati novotarije, štaviše, predvodnik ljudi u namazu treba da bude osoba koja je poznata po bogobojaznosti i prakticiranju sunneta Allahovog Poslanika, daleko od bilo kakvog prakticiranja novotarija, ali je neophodno pojašnjenje propisa i davanje smjernica ljudima koji budu iskušani time.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin

 
Prvi put objavljeno: Srijeda, 23 Srpanj 2008 02:00