Hadis

Nastanak lažnih (apokrifnih) hadisa

751pregledi
Piše: Abdulvaris Ribo

Hvaljen neka je Uzvišeni Allah Koji je Kur’ an kao vječnu istinu objavio, i neka je salavat i selam na Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je Pravi put detaljno ljudima pojasnio. Jedna od pojava s kojom je ovaj Ummet iskušan od početka islama, s pojavom haridžija i šiija, je izmišljanje hadisa i pripisivanje istih Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
Pristalice ovih sekti su nastojali da svoje nastrane stavove i iznimna mišljenja potkrijepe dokazima iz Kur’ na i Sunneta, a kada to ne bi mogli zbog nemogućnosti iskrivljavanja značenja, onda su posezali za izmišljanjem hadisa koji podržavaju njihove stavove. Na ovaj način je počelo izmišljanje hadisa koji su nanijeli veliku štetu ovoj vjeri. U početku su se izmišljali hadisi o vrijednostima i vrlinama odreðenih ličnosti, kao što su imami i predvodnici nastalih sekti, a kasnije i o drugim stvarima. Iako je pojava ovih sekti bio glavni razlog nastanka apokrifnih hadisa, nema sumnje da su se nakon toga pojavili i drugi razlozi od kojih su najbitniji sljedeći: političke razlike, dvoličnjaci, pristrasnost rasi, plemenu, mjestu, imamu i slično, pripovjedači i vaizi, fikhska razmimoilaženja i nepoznavanje vjere i želja za dobrom.

Najviše lažnih hadisa od vaiza i neukih pobožnjaka

Iako su uzroci nastanka lažnih hadisa mnogobrojni, u naše vrijeme i na našim prostorima najviše je  apokrifnih hadisa od neupućenih vaiza i neukih pobožnjaka i oni se najviše i koriste. U početku su mnoge hadise izmislili ljudi koji su na sebe preuzeli vazove i propovijedanje, jer im je glavni cilj bio da okupe što više ljudi i da ih na tim skupovima rasplaču. Kao primjer ću navesti slučaj Ahmeda ibn Hanbela i Jahjaa ibn Meina. Naime, njih dvojica su jedne prilike klanjali namaz u mesdžidu Resafa, kad pred njima ustade jedan čovjek, pripovjedač, vaiz i poče govoriti:» Pričao nam je Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Mein, kažu:» Pričao nam je Abdurezak od Katade, a on od Enesa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:» Ko kaže la ilahe illellah, Allah će mu za svaku riječ stvoriti pticu, kljun će joj biti od zlata a perje od bisera.» Ahmed i Jahja se pogledaše, pa Jahja upita Ahmeda: „ Jesi li ti ovo pričao?“ „Tako mi Allaha, ovo prvi put čujem“- odgovori Ahmed.
Nakon što je ovaj čovjek završio priðe mu Jahja ibn Mein i upita ga: „Ko ti je to pričao?“  „Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Mein“ – Odgovori pripovjedač. Jahja mu reče:» Ja sam Jahja a ovo je Ahmed i nikad nisam čuo za taj hadis.» Na to mu ovaj reče: „čuo sam da je Jahja ibn Mein ahmak, ali sam se u to tek sada uvjerio.“ Jahja ga upita: „Kako to?“  „Zar na dunjaluku ne postoje drugi Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Mein osim vas dvojice?“ – samouvjereno upita vaiz, pa nastavi: „Ja sam pisao od sedamnaest osoba po imenu Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Mein.“ (Tahziru-l- Havas min ekazibi-l-kussas, Sujuti.)
često su pobožnjaci i dobri ljudi izmišljali hadise da bi podsticali ljude na dobro, vjerujući da se tako duhovno približavaju Allahu. Tako su izmišljeni mnogi hadisi o vrijednosti učenja pojedinih sura, vrijednosti ibadeta u odreðenim mjesecima kao što je redžeb i tome slično. Nuh ibn Ebi Merjem je priznao da je izmišljao hadise o vrijednosti učenja pojedinih sura. Upitan je: „Otkud da ti prenosiš hadise od Ikrime, od Ibn Abbasa o vrijednosti učenja pojedinih sura, kad niko od Ikriminih učenika od njega ne prenosi takve hadise?“ On je odgovorio: “ Primijetio sam da ljudi iz dana u dan sve više zapostavljaju učenje Kur’ana, pa sam izmišljao hadise o vrijednosti učenja Kur’ana kako bi ih na to podstakao.“

Izmišljeni hadisi o mjesecu redžebu i ša’banu

O mjesecu redžebu je izmišljeno dosta hadisa koji govore o njegovoj vrijednosti i vrijednosti ibadeta u njemu, kao što je namaz i post, i ti hadisi su se dosta raširili meðu svijetom i u našim krajevima. Kod nas se najčešće spominje noć Lejletur-regaib, noć uoči prvog petka mjeseca redžeba, i izmišljeni namaz u njoj. O tome je izmišljen sljedeći hadis: „Ko god isposti prvi četvrtak u mjesecu redžebu, a zatim nakon akšama klanja dvanaest rekata, na svakom rekatu prouči fatihu jedanput, inna enzelnahu tri puta i kul huvallahu ehad dvanaest puta……., ko god klanja ovaj namaz, Allah će mu oprostiti sve grijehe pa makar ih bilo kao morske pjene…..“ (Hadis je izmišljen, vidi el-Leali el-Masnua-2/ 56 – 57) Takoðer se navodi i sljedeći hadis: „Ko klanja akšam prve noći mjeseca redžeba, a zatim klanja dvadeset rekata, na svakom rekatu prouči fatihu i kul huvallahu ehad, i preda selam poslije svaka dva rekata, znate li kakva je za njega nagrada? Džibril emin me je sad o tome obavijestio.“ „Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.“ – rekosmo. „Allah će mu sačuvati život, imetak, ženu, djecu, spasit će ga kaburskih azaba i preći će sirat-ćupriju poput munje, bez polaganja računa i bit će spašen kazne.“ – reče Poslanik. (Hadis je izmišljen, vidi el-Leali el-Masnua, 2/55) U jednom od tih hadisa, navodi se  da je, navodno, Poslanik rekao: „A naročito nemojte zapostaviti prvu noć u mjesecu redžebu koju meleki nazivaju «regaib» , i to zbog toga što kada proðe trećina noći, svi Allahu bliski meleki se sakupe u Kabi i oko nje pa ih Allah pogleda i kaže im: „Meleki moji tražite šta hoćete:“ Oni kažu: „Gospodaru naš, naša potreba je da oprostiš onima koji poste u redžebu.“, a Uzvišeni im kaže: „Već sam im oprostio.“ (vidi prethodni izvor)
Postoji još mnogo izmišljenih hadisa o mjesecu redžebu, ali ih sada neću spominjati. Što se tiče mjeseca redžeba i njegove vrijednosti, o tome ne postoji ni jedan vjerodostojan hadis, osim što se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi nastupi redžeb, govorio:» Gospodaru, podari nam bereket u redžebu i ša’banu i daj nam da dočekamo ramazan.» (Hadis bilježi el-Bezzar u svome Musnedu, Taberani u el-Evsatu i drugi.)
I o vrijednosti mjeseca ša’bana je takoðer izmišljeno dosta hadisa, iako postoje neki vjerodostojni hadisi koji govore o vrijednosti posta u  njemu, kao što je hadis od Usame ibn Zejda, radijallahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslaniče, ne vidim da i u jednom mjesecu postiš kao u mjesecu ša’banu?» Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: „To je mjesec izmeðu redžeba i ramazana kojeg ljudi zapostavljaju, a to je mjesec u kojem se ljudska djela uzdižu Uzvišenom Allahu, pa ja volim da postim dok mi se djela uzdižu.“ (Nesaija, hadis hasen, vidi Sahih Sunen Nesai, 2/ 2356)
Meðutim, hadisi koji govore o namazu od stotinu rekata koji se klanja na polovini mjeseca šabana, su takoðer izmišljeni. Jedan od tih hadisa je i slijedeći hadis koji je naravno izmišljen: „Ko petnaeste noći šabana klanja stotinu rekata i na njima prouči hiljadu puta kul huvallahu ehad, neće napustiti dunjaluk dok mu Allah ne pošalje u snu stotinu meleka, trideset će ga obveseliti Džennetom, trideset  će ga obradovati spasom od Vatre, trideset  ga štiti od pogreške a deset ih spletkari protiv njegovih neprijatelja.» ( el-Leali el-Masnua, 2/58)

Izmišljanje hadisa je veliki grijeh

Bez obzira o kakvom motivu se radi, izmišljanje hadisa i pripisivanje istih Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je veliki grijeh i onome ko namjerno laže prijeti džehennemska vatra. Kaže Poslanik, sallahu alejhi ve sellem: „Ko na mene namjerno slaže, neka  pripremi sebi mjesto u vatri.“ (Buharija, Kitabul-ilm, 3/38) Kaže Gazali u djelu el-Ihja’: „Misle neki lakomislenici da je dozvoljeno izmišljati hadise radi podsticanja ljudi na dobra djela i odvraćanja od grijeha, tvrdeći da je u tome dobra namjera. To je čista greška, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ko na mene namjerno slaže neka pripremi sebi mjesto u vatri.“ ( Ihjau ulumiddin 2/168) Izmišljanje i laž su, općenito, po islamu veliki grijeh, ali grijeh je još veći ako se radi o laži na Poslanika koji je ljudima dostavio vjeru. Pripisivanjem Poslaniku onoga što nije kazao jeste medvjeða usluga i nakaženje vjere, pa makar se radilo i podsticanju ljudi na dobro i odvraćanju od zla. Slagati na Poslanika nije isto kao slagati na običnog čovjeka, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Slagati na mene nije isto kao slagati nanekog drugog…“ (Muslim) Nije samo grijeh izmišljati hadise, nego ih je grijeh i prenositi, ako znamo da su izmišljeni, a najveću odgovornost u svemu tome imaju vjerski autoriteti, vaizi i imami, koji ne samo da ne smiju prenositi takve hadise, nego i obični svijet trebaju na njih upozoravati. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ko od mene prenosi hadis znajući da je laž, i on je jedan od lažaca.“ (Muslim, Ahmed i Ibn Madže, vidi Sahih Sunen Ibn Madže, 1/41)
Neko od neukog svijeta će kazati: „Mi ne lažemo na Poslanika, mi lažemo za Poslanika, tj. za korist vjere.“ Prije svega, na osnovu navedenog hadisa pripisivati Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, hadise koje nije kazao je strogo zabranjeno, pa makar se time željela pomoći vjera. S druge strane, da li bi iko od nas želio da grupa ljudi u neku knjigu napiše sve što želi i onda na kraju knjige potpišu da smo to mi napisali. Vjera islam je potpuna i ništa joj ne treba dodavati niti oduzimati, a naročito joj ne treba usluga i pomoć od neznalica ili zlonamjernika.

Posljedice izmišljenih hadisa

Obaveza je svakom muslimanu, a posebno islamskim učenjacima da očiste Poslanikov sunnet od slabih i izmišljenih hadisa i da samo prenose i kazuju one hadise koji su ocijenjeni kao vjerodostojni. Uzvišeni Allah je u svakom vremenu i podneblju dao ljude, učenjake, velikane Ummeta koji su štitili Allahov šerijat od izmjena i sunnet Allahovog Poslanika od laži i potvora. Hadiski učenjaci su pridavali veliku pažnju upoznavanju tih lažaca i njihove biografije i pomno su istraživali hadise koje su oni izmišljali. Da nije tako, do istine bi bilo vrlo teško doći i od vjere islama bi napravili ono što su židovi i kršćani napravili od svojih vjera, ali Uzvišeni Allah je na Sebe preuzeo čuvanje vjere islama od takvih zlonamjernih i dobronamjernih ‘pomagača’ vjere. Posljedice izmišljanja i prenošenja lažnih hadise, naravno, ostavljaju negativne posljedice po islam i muslimane.
Prije svega, oni koji lažu na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su izloženi velikoj opasnosti, jer im se zbog toga prijeti džehennemskom vatrom. Hadisi koji su izmišljeni, nisu samo u oblasti podsticanja na dobro i odvraćanja od zla, nego je mnoštvo takvih hadisa i u oblasti vjerovanja (akide), što je najveća opasnost, jer se tako ljudi navode i povode za vjerovanjem koje je izmišljeno, a to ih bez sumnje vodi u veliku zabludu i, ne daj Bože, u vječnu vatru. Kao primjer, navest ću jedan od takvih hadisa. Izmišljeno je da je Poslanik rekao: „Ako bi neko od vas imao lijepo mišljenje i o kamenu ( povjerovao u njegovu nadprirodnost), Allah bi dao da mu taj kamen donosi korist.“ Kaže Ibn Tejmijje, ibn Hadžer i Ibn Kajjjim da je ovaj hadis lažan i da su ga izmislili oni koji obožavaju kamenje. Ili drugi izmišljeni hadis: „Ko nešto bude pričao pa pri tome kihne, istina je to što govori.“ (ed-Daife, 136) Još jedna od posljedica prenošenja lažnih hadisa je što se običan svijet za tim vrlo lahko povodi i u to vjeruje, zapostavljaući tako Poslanikovu vjerodostojnu tradiciju i temeljeći svoju vjeru samo na periodičnim ibadetima ili djelima za koja je, po tim hadisima, obećana velika nagrada. Kod nas većina svijeta zna za vrijednosti mjeseca redžeba i noć Lejletu-regaib, a malo ih zna za noćni namaz, post devetog dana zu-l-hidžeta, akiku ili za post šest dana ševvala. Gospodaru naš, uputi nas na Pravi put i sačuvaj nam vjeru.

Prvi put objavljeno: utorak, 01 Svibanj 2007 06:00

X