Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Akida

Namaz čini čovjeka vrijednijim!!!

717views
Priredio: Sead ef. Jasavić
Allah dž.š. kaže: I probdij dio noći u namazu – to je samo tvoja dužnost, Gospodar tvoj će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati. (el-Isra: 79) Ovim ajetom Allah dž.š. – Poslaniku s.a.v.s. – stavlja u obavezu noćni namaz, nakon pet dnevnih farz-namaza, kao što nam to navodi imam Muslim rhm. u svome Sahihu, od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. upitan o tome, koji je namaz najvrijedniji mimo farzova, pa je odgovorio: Noćni namaz! Zbog toga je Uzvišeni naredio svome Poslaniku s.a.w.s., pored farzova, i noćni-namaz (kijamul-lejl), koji se tkđ. zove i “salatul-tehedždždud” tj. namaz u kasnim večernjim satima. To tvrde Alkame, El-Esved, El-Nehai, i drugi, što je opšte poznato u arapskom jeziku.

…Gospodar tvoj će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati tj. ovo šta ti se naređuje je zbog toga kako bi ti pripremili na Sudnjeme danu mjesto, hvale dostojno, u kome će te hvaliti sva stvorenja, a i njihov Uzvišeni Gospodar.

Ibn Džerir rhm. kaže: Većina komentatora Kur’ana smatra da je zagovaranje-šefat, za ljude na Sudnjemu danu, taj položaj koji će Muhammed s.a.v.s. postići, tako što će ih njihov Gospodar osloboditi velikog straha i strahota toga dana. Allahov Poslanik s.a.v.s. će imati takve počasti na Sudnjemu danu koje s njime niko neće dijeliti, niti će se iko u tome moći jednačiti s njime! On je prvi nad kojim će se zemlja otvoriti, i onaj koji će jašući dospijeti do mjesta okupljanja (hašr). Posjedovaće zastavu tako da će svi od Adema a.s. pa nadalje biti pod njegovom zastavom. On će imati izvor s kojeg će se najviše piti voda na Sudnjemu danu. Imaće pravo na veliki šefat (zagovorništvo), kod Allaha dž.š., onda kada On dođe suditi Svojim robovima. To je nakon obraćanja ljudi za šefa’at Ademu, Nuhu, Ibrahimu, Musau i Isau a.s., kada će svaki od njih na te molbe odgovoriti: Nisam ja za to određen, dok ne dođu Muhammedu s.a.v.s. koji će reći: Ja sam za to određen! On će se zagovarati za narod kojemu je naređeno ući u vatru, pa će spriječiti njihov ulazak u nju; biće Poslanik čijem će se ummetu prvo presuditi; prvi koji će se zagovarati za džennet, kako se to potvrđuje u Muslimovom Sahihu. U hadisu, u kojem se spominje puhanje u rog, se kaže: Svi će vjernici ući u džennet samo sa njegovim s.a.w.s. šefa’atom. On će prvi ući u njega, a njegov ummet prije ostalih. Zagovaraće se za stepene ljudi koje oni inače nisu zaradili svojim djelima. On je vlasnik položaja (el-vesile), a to je najviši stepen u Džennetu, koji samo njemu i priliči. Kada Allah Uzvišeni dopusti zagovaranje i šefa’at za griješnike, tada će se zagovarati i meleki, poslanici i vjernici, a on će biti zagovornik za stvorenja čiji broj samo Allah dž.š. zna. Niko se neće zagovarati kao on, niti će ga dostići iko u tome.

Na kraju ćemo spomenuti jedan od mnogih hadisa koji tretiraju ovo pitanje, pitanje šefa’ata, pitanje “mjesta vrijedna hvale”. Imam Buhari rhm. bilježi od Ibnu Omera r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Ljudi će na Sudnjem danu klečati; svaki narod će pratiti svoga vjerovjesnika govoreći: O ti, zagovaraj, o ti, zagovaraj, sve dok zagovaranje ne stigne do Muhammeda s.a.v.s. To je dan u kome će ga Allah proživiti na mjestu hvale dostojnom.

Poslanik s.a.v.s. je obavljanjem noćnog namaza, kako to primjećujemo u navedenom ajetu, postigao hvale dostojno mjesto – mekamul-mahmud.

Od Muaza b. Džebela r.a. se prenosi da je rekao Poslaniku a.s.: Kaži mi nešto o djelu koje će me uvesti u Džennet? Poslanik s.a.w.s. reče: Izvrsno! Pitao si o nečemu vrlo važnom, a ono će biti lahko onome kome ga Allah dž.š. olakša. Obavljaj propisane namaze, daj propisani dio zekata, i nemoj obožavati nekog mimo Allaha dž.š.. Hasen.

Od Ka’b b. Adžre r.a. se prenosi da je rekao: Priđe nam Poslanik s.a.v.s., a nas bijaše sedmoro, četvorica nas ashaba, i tri beduina, a bijasmo se naslonili leđima o mesdžid Poslanika s.a.v.s., pa nam reče: Što sjedite tu? Rekosmo: Sjedimo, jer čekamo namaz. Poslanik s.a.w.s. zašuti malo, pa se potom okrenu prema nama, i reče: Znate li šta kaže vaš Gospodar? Odgovorismo: Ne! Reče: Vaš Gospodar kaže: Ko bude klanjao namaz na vrijeme, bude obziran prema njemu, i ne bude gubio namaz – olahko se odnoseći prema njegovim propisima, Ja imam obavezu prema njemu da ga uvedem u Džennet, a ko ne bude obavljao namaz u njegovom vremenu, bude bezobziran prema njemu, i bude ga gubio, olahko se odnoseći prema njegovom hakku, on nema obećanje niti ugovor sa Mnom. Ako budem htio kazniću ga, a ako budem htio oprostiću mu. Hasen.

Od Amra b. el-Murre el-Džuhenija r.a. se prenosi da je rekao: Došao je neki čovjek Poslaniku s.a.v.s. i reče: O, Allahov Poslaniče! Šta misliš ako bih svedočio da nema drugog Boga osim Allaha dž.š., i da si ti Allahov Poslanik, i ako budem klanjao pet propisanih namaza, davao zekat, postio mjesec Ramazana i provodio njegove noći u namazu, kojoj grupi ljudi ću pripadati? Poslanik s.a.v.s reče: Bićeš u društvu pravednika i šehida. Sahih.

Od Rebi’e b. Ka’ba r.a. se prenosi: Bio sam jedne noći sa Poslanikom s.a.v.s., te sam mu donio vode za abdest, i još neke stvari, pa mi reče: Traži nešto od mene? Rekoh: Tražim od tebe da budem u tvome društvu u Džennetu. On reče: Još nešto? Rekoh: Samo to! Odgovori mi: Onda, pomogni sebe, radi toga, učestalim činjenjem sedžde. Sahihu Muslim.

Od Abdullaha b. Amra r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: U Džennetu ima jedna odaja čija se vanjština vidi iznutra, a nutrašnjica s vana, pa reče Ebu Malik el-Eš’ari: Kome je pripremljena Allahov Poslaniče? Odgovori: Onome čiji govor bude dobar, koji bude hranio druge, i koji bude klanjao kada ostali svijet bude spavao! Sahih.

Od ‘Ukbe b. Amira r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Nema tog čovjeka koji se abdesti, i lijepo upotpuni abdest, a potom klanja dva rekata, s punom dozom revnosti i otvorena srca, a da mu ulazak u Džennet ne bude obavezan! Sahihu Muslim.

Od Ebu Musaa r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko bude klanjao sabah i ikindiju namaz (berdan), ući će u džennet. Mutefekun alejh.

Sabah i ikindija namaz su nazvani imenom “berdan”. Burd u arapskom jeziku znači: hladnoća, studen, svežina, počinak, osvit, pa su i ova dva namaza nazvana ovim imenom zbog toga što se klanjaju u trenucima svježine i odmora, onda kada je vazduh svjež i kada nema vrućina.

Od Ebu Umame r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Namaz za namazom, među kojim’ ne bude bilo besposlena govora, će biti upisani u ‘Illijjunu. Hasen. Allah dž.š. kaže: Uistinu! Knjiga čestitih je u ‘Illijjunu & a znaš li ti šta je ‘Illijjun & Knjiga ispisana & nad njom bdiju oni Allahu bliski. (Mutaffifun: 18-21)

Od Sa’da b. Ebi Vekkasa r.a. se prenosi da kaže: Bila su, ranije, dva čovjeka, dva brata, pa je jedan od njih umro prije drugoga na oko četrdesetak dana, pa sam spomenuo dobrotu prvog Poslaniku s.a.v.s., pa reče: Zar i drugi nije bio musliman? Rekoše: Jeste, bio je dobar i on? Onda, Poslanik s.a.v.s., reče: Šta vi znate na koji stepen ga je izdigao njegov namaz? Primjer namaza je poput primjera pitke i prostrane rijeke, blizu kuće nekoga od vas, u kojoj se čovjek kupa pet puta dnevno. Šta mislite da li će na njemu ostati išta od prljavštine? Vi ne znate kolika je nagrada njemu (drugom bratu), stigla zbog njegova namaza! Sahih – jer je živio četrdeset dana više, i stekao više sevaba, zbog svojih obavljenih namaza, više od prvog brata! (op.prev.)

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je rekao: Bila su dva čovjeka iz Belijje kod Kuda’a, koja su primila Islam pred Poslanikom s.a.v.s., pa je jedan od njih šehidio, a drugi je živio poslije njega još godinu dana, pa je Talha b. Ubejdullah rekao: Vidio sam u snu da je drugi prije uveden u Džennet nego šehid, čemu sam se začudio, pa odmah po svanuću, to spomenuh Poslaniku s.a.v.s., našta mi reče: Zar nije poslije smrti svoga kolege, postio Ramazan i klanjao oko šest hiljada rekata, rekat po rekat, godina dana?

U predanju kod Ibnu Hibbana rhm. se dodaje još: …stoga je udaljenost među njima kao što je razdaljina između Nebesa i Zemlje! Sahih.

Od Ebu-Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao Bilalu r.a. prilikom sabahskog namaza: O, Bilale! Pričaj mi o najdražem djelu kojeg si radio u Islamu, jer sam čuo topot tvoje obuće predamnom u Džennetu?! Reče Bilal: Najdraže djelo koje sam radio je bilo to da se nisam abdestio, u bilo kojem dijelu dana ili noći, a da s tim abdestom nisam klanjao ono što mi je bilo određeno da klanjam. Sahihul-Buhari.

Također se od Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Zar nećete da vam ukažem na ono čime Allah dž.š. briše grijehe i uzdiže na veće stepene? Rekoše: Hoćemo Allahov Poslaniče! Reče: Upotpunjavanje abdesta, onda kada to i nije baš lahko izvesti, mnoštvo koraka k džamiji, iščekivanje namaza nakog obavljena namaza – a sve to vam je bdjenje (ribat)! To vam je bdjenje! To vam je bdjenje! Sahihu Muslim.

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko bude jutrom i večerju išao u mesdžid (džamiju), Allah će mu, kada god bude išao u džamiju – rano ili kasno, pripraviti gozbu u Džennetu. Muttefekun alejh.

Od Ibnu Abbasa r.a. se prenosi da je u vezi Allahovih dž.š. riječi: Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da će Zemlju, Moji, čestiti robovi naslijediti – rekao: Džennet će dobiti u nasljedstvo oni koji klanjaju pet vakat namaza u džematu!

Allah dž.š. kaže: U ovom je doista pouka za ljude koji se budu Allahu klanjali. (el-Enbija: 105-106) – tj. sve navedeno je obavijest onim robovima koji obavljaju pet vakat namaza u džematu.

Šejh: Muhammed b. Ahmed b. Ismail el-Mukaddem


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835