Naklanjavanje namaza

Ukoliko se desi da neko zaboravi ili prespava jedan namaz, dužan je da ga naklanja, tj. klanja naknadno kada ga se sjeti. Ukoliko se desi da je zaboravio klanjati dva ili više namaza, dužan ih je naklanjati po njihovom redoslijedu.