Vjera i život

Naš Gospodar Allah

805pregledi
Piše: Smail L. Handžić

Da li si se ikada upitao kakva je to snaga koja pokreće milione muslimana svijeta da se neumorno, pet puta dnevno, u svojim molitvama skrušeno obraćaju Allahu? Otkuda potječe njihova snažna volja da se čitav jedan mjesec u godini, u vremenu koliko traje svjetlost dana, odriču svoje hrane i pića?

Zašto obavezno udjeljuju odreðeni višak od svoga imetka, ili, zbog čega toliko radosno hrle da dadnu zadnji dinar svoje dugogodišnje ušteðevine kako bi hodočastili Sveti hram u Mekki?

Znaj da se snaga vjernika nalazi u njihovom čvrstom vjerovanju u Allaha… Pa, da li si ti spoznao Uzvišenog Allaha?

S p o z n a j a  

Najbolji put do spoznaje Allaha je razmišljanje o Allahovim stvorenjima. Što čovjek više saznaje o Njegovim stvorenjima i o tajnama i mudrosti njihovoga stvaranja, povećava se i njegovo ubjeðenje u Allahovo postojanje. Otuda islam posebno podstiče na razmišljanje i učenje.

Uzvišeni Allah je kazao: ”I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje i o svemu onome što je On stvorio…”(El-‘Araf, 185)

Svojim razumom čovjek može doći do spoznaje da je neminovno da postoji neko Uzvišeno Biće – Svemogući Stvoritelj. Kada posmatra stvorenja oko sebe, čovjeku biva sasvim jasno da ništa nije moglo slučajno, tek tako da nastane, već da sve ima svoga ”proizvoðača.”

Jednom davno, neki beduin je kazao: ”Ako balega ukazuje na devu, a trag ukazuje na pravac njenog kretanja, onda, zar Zemlja po kojoj su brda razastrta i nebesa sazviježðima okićena, ne ukazuje na Milostivog i Onoga Koji je u sve upućen?!”

Nemoguće je da nešto može nastati samo od sebe, kao što teoriju o postanku svijeta  zabludjeli objašnjavaju. Nemoguće je da  ”nebitak” nešto uradi, jer on i ne postoji!

Pametan čovjek razumije da nema ni jedne knjige bez autora, niti kuće bez zidara, ni mlijeka bez krave, jabuke bez drveta… U svim ovim primjerima proizvoðači su ljudi, životinje ili biljke. Meðutim, ako posmatramo Allahova stvorenja koja su oko nas, poput brda, planina, rijeka, nebesa, zvijezda… kao razumni ljudi zaključit ćemo da ni ogromni broj nebeskih tijela nije mogao nastati sam od sebe, niti slučajno. I njih je neko stvorio! Da li su to bili ljudi, biljke ili životinje?

Taj Neko je, svakako, neizmjerno jači, umniji i sposobniji od čovjeka, naročito ako smo svjesni činjenice da On održava red na nebesima i Zemlji na najsavršeniji način.

Uzvišeni Allah je kazao: ”Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, laða koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji izmeðu neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti.” (El-Bekare, 164)

Možda je razumnom dovoljno da razmisli o svome organizmu, naprimjer, o svojim očima… Ko je Taj što ih je mudro stvorio i najpogodnije funkcionalno mjesto na tijelu im odredio? Ko je Taj što ih je laganim i mehkim kapcima, obrvama i trepavicama, sa mudrošću ukrasio? Ko ih je, dok su se iz kapi sjemena formirale na tvome tijelu u tminama majčinog stomaka i neobaviještene o svjetlosti koja ih čeka nakon tvoga roðenja, podučio najsavremenijim znanstvenim dostignućima o zakonitostima svjetlosti? Ko ih je stvorio da budu obojene, plave, smeðe, zelene… Zar su mogle same, ni od čega, biti stvorene? Zar su stvorene bez razloga?

Uzvišeni Allah je kazao: ”Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju; i stvaranje vas i životinja koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su čvrsto ubijeðeni; i smjena noći i dana i kiša koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova – dokazi su za ljude koji imaju pameti. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove oni vjerovati?” (El-Gašija, 3 – 6)

Sve ovo jasno ukazuje da postoji UZVIŠENO BIćE koje mi muslimani zovemo Allah. Allah je Gospodar i Stvoritelj svih svjetova. Jedan je i Jedini kome niko ravan nije! On je čovjeka od obične kapi sjemena stvorio, i kakav je htio, lik mu je podario.

Uzvišeni je kazao: ”Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili Mi to činimo? Mi odreðujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko Nas ne može spriječiti da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?”(El-Waki’a, 58 – 62)

U onome što Allah stvara nema nesklada, sve je precizno, harmonično i savršeno stvoreno.

On je Uzvišeni i Veličanstveni! On nema potrebu za Svojim stvorenjima, a Njegova stvorenja su u prijekoj potrebi za Njim!

Uzvišeni Allah je kazao: ”Upitaj: ‘Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim?’ – ‘Allah!’ – reći će oni – a ti reci: ‘Pa zašto Ga se onda ne bojite?'”(Junus, 31)

Takoðer je kazao: ”Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete? Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo? Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste govorili: ‘Mi smo, doista, oštećeni, čak smo svega lišeni!’ Kažite vi Meni: vodu koju pijete – da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo? Ako želimo, možemo da je slanom učinimo – pa zašto niste zahvalni? Kažite vi Meni: vatru koju palite – da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo? Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji noćivaju; zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!”(El-Waki’a, 63 – 74)

Dobro razmisli o Allahovim dokazima koji se svuda oko tebe prostiru! Razmisli, i bit će ti  sasvim jasno da je Allah Uzvišeni i tvoj Gospodar i Stvoritelj.

Takoðer, znaj da te Uzvišeni Allah nije uzalud stvorio. On ima Svoja prava kod tebe. On od tebe traži da ih naučiš, a onda da ih i svojom praksom poštuješ!

Uzvišeni Allah je kazao: ”Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare na to…” (El-Enbija’, 1)

Prvi put objavljeno: nedjelja, 26 Listopad 2008 23:37