PITANJA I ODGOVORI

Mesh po mestvama i odlazak na put…

922views

Pitanje: Ukoliko čovjek učini mesh po mestvama dok se nalazi u mjestu boravka, a zatim otputuje, ima li pravo potirati po mestvama onoliko dugo koliko potire putnik?

Odgovor: Prema mišljenju koje kod nas preovladava, onaj ko učini mesh po mestvama dok se nalazi u mjestu boravka, a zatim pođe na put ima pravo potirati onoliko dugo koliko potire putnik, izuzevši period u kojem je potirao prije nego što će otputovati. A ima i onih učenjaka koji drže da na to ne polaže pravo. Čovjek koji je, prije nego što je otputovao, potrao po mestvama nekoliko puta te zatim pošao na put smatra se putnikom, a putnik potire po mestvama tri dana i tri noći. Kaže se da je imam Ahmed b. Hanbel zastupao mišljenje da će čovjek u toj situaciji potirati onoliko koliko bi potirao da je ostao u mjestu boravka, a zatim je to mišljenje napustio.

Šejh Muhammed b. Usejmin