Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Sira

Medina je bolja po njih ako išta znaju…

1.9kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić
Poštovanje i ljubav prema Poslaniku s.a.w.s., se ogleda i u poštovanju i ljubavi prema poslanikovoj s.a.w.s., Medini – mjestu njegove hidžre, njegovog života i smrti. Allah dž.š., je odabrao Medinu za mjesto boravka Njegovom Poslaniku s.a.w.s., i učinio je njene stanovnike sljedbenicima i pomagačima Poslanika s.a.w.s.. Medina je grad iz kojega se islam, Allahov din, proširio, iz Medine se Sunnet Allahovog Poslanika s.a.w.s., rasprostranio, od mašrika do magriba! 

Brojni sahih hadisi se bilježe povodom vrijednosti Medine i života u njoj, vrijednosti nekih njenih mjesta i njenog stanovništva, pa ćemo se mi ovom priliko podsjetiti na neke od najvažnijih:

Poslanik s.a.w.s., je volio Medinu!

Ajša r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., često učio dovu: „Allahu moj, omili nam Medinu onako kako si nam omilio Mekku i još više. Učini je dobrom, i podaj nam berićeta u medinskom sa’u i muddu. Otkloni vrućicu njenu i prebaci je u Džuhfu!“ (Muvetta, rivajet Jahja el-Lejsi, br.1580.; Muttefekun ‘alejh)

Poslanik s.a.w.s., je dovio Medini za dupli berićet Mekke!

Ebu Hurejre r.a., kaže: „Prve plodove koji bi sazrijeli, medinelije bi donosile Allahovom Poslaniku s.a.w.s.. Kada bi se poslužio njima, Poslanik s.a.w.s., bi proučio dovu: „Allahu moj, podaj nam berićeta u plodovima našim, i podaj nam berićeta u Medini našoj, i podaj nam berićeta u „sa’u“ našem, i podaj nam berićeta u „muddu“ (pregršt hrane), našem. Allahu moj, Ibrahim a.s., je Tvoj rob i prijatelj, i ja sam Tvoj rob i poslanik. Ibrahim a.s., Ti se molio za Mekku, a ja Ti se molim za Medinu isto onako kako ti se Ibrahim a.s., molio za Mekku, i duplo više“ – zatim bi pozvao najmlađe dijete koje bi vidio, dajući mu od tog ploda.“ (Muvetta, rivajet Jahja el-Lejsi, br.1568.; Muslim, br.3400.)

Medina je sačuvana od fitne Dedždžala i bolesti kuge…

Od Enesa ibn Malika, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Nema niti jednog mjesta a da u njega neće ući Dedždžal, osim Mekke i Medine, na čijiim prilazima će biti meleki poredani u saffovima koji će ih čuvati. Potom će se Medina i njeni stanovnici zajedno zatresti tri puta, pa će Uzvišeni Allah iz nje izvesti sve nevjernike i licemjere.“ (Buharija, br.1881; Muslim, br.2943)

Od Ebu Hurejre r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao:: „Na ulazima Medine su meleki, ne ulazi u nju kuga niti Dedždžal.“ (Buharija, br.1880; Muslim, br.5731)

Muhammed s.a.w.s., je Medinu proglasio haremom!

Džabir r.a., kaže: „Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ibrahim a.s., je haremom proglasio Mekku, a ja haremom proglašavam Medinu, između njena dva kamenita predjela; neće joj se čupati drveće, niti će se u njoj loviti!“ (Sahihu Muslim, br.3383.)

Džabir r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Medina je harem kao što je i Mekka harem. Tako mi onoga što je objavljeno Muhammedu – na prilazima Medine stoje meleci koji je čuvaju od šejtana!“ (el-Muntehab min Musned Abd b. Humejd, br.1131.)

Amir b. Sa’ad prenosi od njegova oca Sa’ad b. Ebi Vekkasa r.a., da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ja haremom – svetom i zabranjenom, proglašavam Medinu, koja se prostire između njena dva kamenita predjela, da joj se ne čupa drveće, niti da se u njoj lovi. Reče: Medina je bolja po njih ako išta znaju! Niko je neće napustiti, iz mržnje i prezira, a da ga Allah dž.š., neće zamijeniti nekim ko je mnogo bolji od njega! Niko neće izdržati medinsku neimaštinu i muku a da mu neću biti šefadžija ili svjedok na Sudnjemu Danu!“ (Sahihu Muslim, br.3384.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.1573.; el-Sunen el-Kubra, Bejheki, br.10252.)

U drugoj predaji se dodaje i kaže: „Stanovnicima Medine niko neće poželjeti zlo a da ga Allah dž.š., neće istopiti u vatri onako kako se olovo topi, ili onako kako se so u vodi topi!“ (Sahihu Muslim, br.3385.)

Medina je blagoslovljena i berićetna!

Ajša r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., jedne prilike, rekao: “Gospodaru naš, omili nam Medinu isto kao što si nam omilio Mekku ili još više, i ozdravi je, i prenesi vrućine i toplote njene u Džuhfu! Gospodaru naš, podaj nam berićeta u muddu našem i sa’u (mjere za hranu, op.prev.)!” (Buhari, br. 6011., Muslim, br.1376.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., jedne prilike učio slijedeću dovu: “Gospodaru naš, podaj nam berićeta u plodovima našim i u Medini našoj; podaj nam berićeta u sa’u i muddu. Gospodaru naš, Ibrahim je Tvoj rob, prijatelj i poslanik, a i ja sam Tvoj rob i poslanik; Ibrahim te je molio za Mekku – a ja Te molim da podaš Medini sve ono što Te je Ibrahim molio za Mekku, i još više!” (Muslim, br.1373.)

Namaz u medinskom haremu?

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Namaz u mojoj džamiji je vrijedniji od hiljadu namaza obavljenih u nekoj drugoj džamiji izuzev Mesdžidul-Harama!“ (Muttefekun ‘alejh)

Medinska revda je dio dženneta!

Ebu Se’id el-Hudri r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ono što je između moje kuće i moga minbera (Revda), je jedna od džennetskih bašti! Moj minber će biti na vrelu Havd!“ (Muttefekun ‘alejh)

Medina – centar i stjecište imana!

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Iman će se skloniti u Medinu isto onako kako se zmija sklanja u svoje sklonište/rupu!” (Muttefekun ‘alejh)

Amr b. ‘Avf r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Din/vjera, će se skloniti u Hidžaz isto kao što se zmija sklanja u svoje sklonište; din/vjera će se braniti Hidžazom isto kao što se tvrðava pravi na vrh brda. Vjera je počela kao garib/usamljena i čudna, i vratiće se kao što je bila garib, a blago li se tim garibima/usamljenicima čudnim – koji popravljaju sunnet kojeg su ljudi nakon Mene pokvarili!” (Sunen Tirmizi, br.2630., el-Mu’udžem el-Kebir, 17/16.)

Sa’ad b. Ebi Vekkas r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Iman je počeo usamljeno/čudno, i vratiće se na isto stanje kako je i počeo, i blago li se tada garibima/usamljenicima čudnim, kada ostali svijet bude pokvaren. Tako mi Onoga čija je duša Ebu Kasimova u Njegovoj ruci: Iman će se sklupčati i skloniti na prostor izmeðu ova dva mesdžida!” (Musned Ahmed, br.1604., Musned Ebu Ja’ala, br.756.)

Ebu Hurejre r.a., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Medina je kubbe islama, kuća imana, zemlja hidžre, mjesto (studiranja), halala i harama!“ (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.1336.; el-Mu’udžem el-Evsat, br.5618.)

Medina – čisti ljude od grijeha!

Zejd b. Sabit r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Medina je Tajjiba – dobra, briše grijehe isto onako kako vatra čisti srebro od nečistoće!“ (Buhari, br.4050.)

Vrijednost saburanja na medinskim poteškoćama!

Sufjan b. Ebi Zuhejr r.a., kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako govori: „Jemen će biti oslobođen – pa će se ljudi seliti, sa porodicama i robljem, a Medina im je bolja ako išta znaju! Šam će biti oslobođen – pa će se ljudi seliti, sa porodicama i robljem, a Medina im je bolja ako išta znaju! Irak će biti oslobođen – pa će se ljudi seliti, sa porodicama i robljem, a Medina im je bolja ako išta znaju!“ (Sahih, Ibnu Hibban, br.6673.; el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.6297.)

Džabir b. Abdullah r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, vjera će se vratiti isto kao što je i nekada bila; sav iman će se vratiti u Medinu kao što je i počeo iz nje. Sav iman će biti u Medini! Zatim reče: Niko je neće napustiti iz mržnje i prezira a da ga Allah dž.š., neće zamijeniti nekim ko je mnogo bolji od njega! Ljudi će čuti da je u drugim mjestima jeftinije i ljepše, ali Medina je bolja za njih ako išta znaju!“ (el-Mustedrek, Hakim, br.8400.)

Ko medinelijama bude spletke kovao – istopiće se!

Sa’ad r.a., kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., da je rekao: „Niko neće spletkariti medinelijama a da se neće istopiti onako kako se topi so u vodi!“ (Sahihul-Buhari, br.1877.)

Iz Medine će bježati loši ljudi!

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša – niko neće izdržati medinske hladnoće i toplote a da mu neću biti svjedok i zagovornik na Sudnjemu Danu! Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša – Medina pročišćava svoje stanovnike isto kao što mijeh uklanja nečistoću iz gvožđa! Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša – niko, iz mržnje i prezira, neće napustiti Medinu, a da joj Allah dž.š., ne zamjeni tog čovjeka drugim boljim od njega!” (Sahih. Musned Ahmed b. Hanbel, br.1573.)

Vrijednost umiranja u Medini!

Abdullah ibnu Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ko bude mogao umrijeti u Medini – neka umre u njoj! Ja sam šefadžija svakom onom ko umre u Medini!“ (Sahih. Sunen Tirmizi, br.3917.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.5818.)

Omer r.a., je često učio sljedeću dovu: „Allahu moj, opskrbi me šehadetom na Tvome putu, a učini da umrem u gradu Tvoga Poslanika s.a.w.s.!“ (Sahihul-Buhari, br.1890.) – Allah dž.š., se odazvao na ovu dovu Omer el-Faruku r.a., pa mu je podario šehadet u mihrabu Allahovog Poslanika s.a.w.s., dok je on predvodio muslimane u namazu!

…………………………………..

Imam el-Senedi rhm., kaže: „Ovi koji su napustili Medinu radi odlaska u druga mjesta neka znaju da je Medina bila bolja po njih… Ovaj hadis učenog čovjeka, koji ne postupa po ilmu i znanju, stavlja u ravan sa džahilom koji ništa ne zna. Ako su u pitanju osobe od ‘ilma i znanja – neka znaju da im je Medina bila bolja, jer se od plemenitog mjesta mogu okoristiti samo plemeniti ljudi, koji postupaju u skladu sa znanjem, a oni koji nisu od ‘ilma-znanja – takvi se i ne mogu okoristiti od plemenitog mjesta – čak šta više samo će mu štete vidjeti! Neko mjesto – dobri ljudi čine dobrim, pa samo takvima pripada i čast da žive tamo, a Allah dž.š., najbolje zna!“ (Pogledaj: Hašijetul-Senedi ‘ala Sahihil-Buhari, 1/250.)

Imam el-Tibrizi rhm., navodi riječi od šejha Selamullaha el-Dehlevija rhm., iz djele el-Muhalla, gdje kaže: „Medina je bolja po njih ako išta znaju tj. ako su ulema treba da znaju da im je preče i bolje boraviti u Medini!“ (Pogledaj: Miškatul-Mesabih, 9/1094.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha
Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CGNotice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835