ISTAKNUTORekaik

Maštaj!

1.8kviews

Kada mašta daje oblik stvarima, onda ona uzima slike iz studija mozga i šalje ih na podij vida, i ukoliko u tom trenutku zažmurimo, bit ćemo u stanju da ih vidimo.

Jednom pročitah Sokratove riječi: “Mašta je stvarni pokazatelj inteligencije.”  Sumnjao sam u ove riječi zato što nisam bio uvježban da maštam. Ljudi oko mene na maštanje djeteta gledali su kao na “jednu fazu i nešto prolazno”. Sistem u kući, školi, odgojnoj instituciji, zanemaruje maštu i temelji se isključivo na učenju napamet, podučavanju, ponavljanju, vježbanju i iskazivanju pokornosti.

Tako je mašta ostala u sanjalačkoj ljusci djetinjstva. Primijetio si da, ako zamisliš kako neko proždrljivo grize kiseli limun namrgođenog lica, osjetit ćeš kako ti curi pljuvačka.  To je stanje tvojih osjećaja koji izviru iz tvoje unutrašnjosti.

Ako zamisliš veličanstvenu ljepotu, ona će početi da zaokuplja tvoju snagu kao da je zaista vidiš.

Kada čuješ glas s druge strane žice, tvoj mozak požuruje da formira odgovarajuću sliku na osnovu boje glasa.

Kada zamišljaš dragu osobu, možda ćeš u tom trenutku zanemariti sve oko sebe i osjećati se kao da razgovaraš s njom, dozivaš je ili joj izražavaš svoje osjećaje, i tvoj mozak putuje ka njoj ostavljaući tvoje tijelo s društvom s kojim sjediš.

Moje t’jelo sa mnom je, al’ je duša s vama

T’jelo mi je u tuđini, a duša u domovini spava.

 

Nek mi se ljudi čude jer t’jelo bez duše imam

A u isto vr’jeme imam dušu, ali t’jela nemam.

Zamislimo stvari koje svaki dan radimo mehanički: stan u kojem ćeš živjeti, auto koje ćeš kupiti, grad, posao, brak, spavaću sobu… Da bismo uspjeli dokučiti sve ove riječi, potpomažemo se maštom.

Razmisli o ovom hadisu!

Ebu Hurejra prenosi da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: “Šta mislite kada bi neko od vas ispred (kućnih) vrata imao rijeku u kojoj bi se kupao pet puta dnevno, da li bi na njemu ostalo imalo prljavštine?” Prisutni rekoše: “Na njemu ne bi ostalo nimalo prljavštine.” Tada Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “To je primjer pet dnevnih namaza kojima Allah briše učinjene grijehe.”  (Buhari i Muslim)

Možeš li čitati ovaj hadis a ne zamišljati kako izlaziš na vrata svoga doma i iznenada ispred sebe ugledaš rijeku?

Ako se to nije dešavalo prije, sada sigurno hoće. Vrijeme provedeno sa samim sobom uistinu je dragocjeno i nisi obavezan da ga provodiš samo u sjedištu stvarnosti kao da je tvoj mozak zatvorenik založenog trenutka, kao da mašta nije ispomoć za “ja”.

Kada učiš ajete: “Zar nisi čuo šta je s vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!” (El-Fil, 1), jesi li u stanju da ne dozvoliš mašti da formira sliku događaja: jata ptica kako bacaju na njih grumenje pečene gline i kako padaju pokošeni kao sasušene stabljike?

Ili, kada čitaš suru El-Adijat, možeš li da ne zamišljaš stado konja kako prije nastupanja dana napada neprijatelja i ržući i udarajući nogama o zemlju? Ko čita o džennetskom uživanju ili džehennemskoj patnji u Kur’anu a da se u mašti ne pojavljuju slike zadovoljnog uživanja i teške kazne?

Zašto se neka tijela naježe, srca uznemire, a zatim se opuste i smire kada se Allah spomene, iako na ahiretu ništa nije slično onome što je na dunjaluku izuzev naziva?

Jednog dana na trotoaru sam sreo prodavača knjiga koji mi je ponudio knjigu pod nazivom Et-Tevehum (sumnja, pretpostavka), autora Harisa b. Eseda el-Muhasibija, koju sam u zanosu pročitao, tako da sam se našao licem u lice sa životom, smrti, patnjom, uživanjem. Knjiga je štampana i dostupna za čitanje, a i za slušanje putem linka:

http://media.islamtoday.net/real/c/Altwahoom.mp3.

Ovdje mašta čini da se čitalac osjeća kao učesnik događaja, a ne kao posmatrač.

U hadisu koji prenosi Abdullah b. Omer kaže se: “Ko ima želju da se osjeća kao da vidi Sudnji dan, neka čita Izeš-šemsu kuvviret, Izes-semaun-fetaret i Izes-semaun-šekkat.” (Ahmed, Tirmizi i Hakim)

Allahova lijepa imena i Njegove osobine nemoguće je dokučiti maštom ili pretpostavkom: “…a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti” (Ta-ha, 110), “Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire…” (El-En‘am, 103), ali i pored toga, nemoguće je spriječiti mozak da to zamišlja i zato su učenjaci i rekli: “Allah nije sličan ničemu što ti padne na um.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Vi ćete vidjeti svoga Gospodara kao što vidite ovaj mjesec, i u to uopće nećete sumnjati.” (Buhari i Muslim)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, definirao je ihsan riječima : “Da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš jer ako ti Njega ne vidiš, On vidi tebe.” (Buhari i Muslim)

Ovo je jedan vid stimuliranja jer veličanstveno prisustvo ibadetu daje smisao te ga iz formalnosti pretvara u uživanje: “Odmori nas, Bilale, oglašavanjem namaza koji ćemo klanjati!” (Ahmed i Ebu Davud)

Mašta izvodi čovjeka van okruženja sadašnjosti i ograničenog dozvoljavajući mu da po svojoj želji živi i prošlost, s njenim akterima i događajima, i sadašnjost, i budućnost.

Mašta se otima uvjetima koje postavljaju mjesto i vrijeme!

Mašta pretiče sve promjene koje se dešavaju u životu.

Ona je tajna lađa na kojoj plovimo do ostvarenja svojih ciljeva, ona je prolaz kroz koji primamo životne pritiske i put kojim hodimo ka boljoj budućnosti, suočavajući se s teškim izazovima i rješavajući probleme.

Sve što treba da uradiš jeste da zamisliš sliku na kojoj želiš da vidiš sebe ili svoju zajednicu, pa da onda kreneš putem koji će te dovesti do te slike. Jer, tvoji su ciljevi ustvari zamišljene slike budućnosti koju želiš.

Snovi započinju maštom, a maštu nekada veze mozak ili srce.

Ako se prepustiš trenutnom stanju ne razmišljajući o mogućim promjenama i drugačijem životu, na taj način produžavaš svoju agoniju, a godine tvog života ostaju zarobljenici sadašnjeg trenutka.

Znači, prvi korak ka promjeni jeste maštanje, jer samo mašta pokušava da dokuči šta se nalazi iza zatvorenih vrata.

Od Habbaba b. El-Eretta, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Jednoga dana dok je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio ogrnut svojim ogrtačem u hladu Kabe, mi smo mu, žaleći se na uznemiravanja idolopoklonika, rekli: ‘Zar nam nećeš tražiti pomoć od Allaha, zar nećeš doviti za nas?’ Na to nam on odgovori: ‘Znajte da je među narodima prije vas bilo ljudi kojima bi iskopali rupu u zemlji, zatim bi ga stavili u nju i donijeli pilu kojom bi prepilili njegovu glavu na dva dijela, ili bi mu željeznim bodljama meso i kožu od kostiju odvajali, ali sve to ne bi ga natjeralo da ostavi svoju vjeru. Tako mi Allaha, uistinu će Allah upotpuniti ovu vjeru u tolikoj mjeri da će konjanik putovati sam iz San’e do Hadramevta, nikoga se ne plašeći, osim Allaha, i vuka za svoje stado, međutim, vi to požurujete (nestrpljivi ste).” (Buhari)

Ovo je jedna historijska slika koju poziva mašta slušaoca udahnjujući joj dušu života, tako da je vjernik gleda kao da je stvarna, a zatom dolazi vjerovjesnička inspiracija koja objektiv prenosi u budućnost i formira sliku pozitivnih promjena u prekrasnom obliku: sigurnost će zamijeniti strah i nesigurnost u većini dijelova svijeta, tako da se ljudi neće bojati za svoja prava i slobode, a sve to odisat će jednom imanskom atmosferom, koja će strah potpuno potisnuti: “…nikoga se ne plašeći, osim Allaha, i vuka za svoje stado…”.

Ovo nije sigurnost koja zbog straha od ljudi poštuje i uvažava prava ljudi, nego je to sigurnost koja čovjeku pruža dostojanstven i ponosan život odgajajući ga da se ne boji nikoga osim svoga Gospodara.

Izazov je da čitaš ovaj hadis a da ne zamišljaš pastira koji putuje sa svojim stadom po dolinama, pazeći ga i štiteći od vukova, ili vuka koji prati i čeka priliku da napadne stado, i on je jedini koga se boji vlasnik stada!

Tokom kopanja kanala pred Bitku protiv saveznika, pred ashabima se ispriječila ogromna stijena. Tada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo u ruke željezni predmet i njime toliko snažno udario po stijeni da je zaiskrilo. Kada je udario prvi put, rekao je: “Allahu ekber! Dati su mi ključevi Šama! Tako mi Allaha, ovog trena gledam u njegove crvene dvore!” Zatim je udario drugi put i rekao: “Allahu ekber! Dati su mi ključevi Perzije! I tako mi Allaha, vidim bijeli zamak u Medainu!” A kada je udario treći put, rekao je: “Allahu ekber! Dati su mi ključevi Jemena! Tako mi Allaha, ovog trenutka s ovoga mjesta vidim kapije San’e!” (Ahmed)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je vezu s nebesima, a njegovi ashabi nisu mogli vidjeti ono što je on vidio, međutim, njihov iman uzdizao ih je iznad onoga što su munafici rekli: “Allah i Poslanik Njegov samo su nas obmanjivali kad su nam obećavali!” (El-Ahzab, 12)

Ashabi su povjerovali i rekli: “‘Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali, i Allah i Poslanik Njegov istinu su govorili!’ – i to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost.” (El-Ahzab, 22)

Kada zatvorenik zamišlja da se okovi mogu skinuti, vrata otvoriti, mase okupiti i da ozbiljno obnovi snagu za pokret u život, on će početi da se nosi s izazovima i uzdiže iznad ponižavanja i da živi u vjeri u Allaha i bliskoj slobodi.

A ako pomoć traži u dovama ispunjenim suzama i u skrušenim namazima, tada će biti ubijeđen u blagodati koje ga očekuju kod Allaha, više nego u ono čime trenutno raspolaže… A dova rasplamsava maštu:

Ja Allahu dovim i kao da vidim

S lijepim mišljenjem ono što će Allah da učini.

Ni u školi, ni u drugim odgojnim ustanovama nismo ni slušali, ni učili o mašti i maštanju, tako da nismo naučili kako da razvijemo ovu sposobnost i pravilno je iskoristimo unutar porodice i društvene zajednice.

Veoma kasno sam, ličnim iskustvom, otkrio važnost i vrijednost maštanja i veličinu njegovog utjecaja na uspjeh i popravljanje devijacija.

Koliko si puta prisustvovao nekom seminaru na temu kako aktivirati i podsticati maštu,  ili koliko si pročitao knjiga koje ti otkrivaju ovaj predivni svijet?

“Mašta je važnija od znanja”, rekao je Einstein.

Da li je ovo tačno?

U mnogim slučajevima jeste.

Zašto? Zato što je znanje ograničeno onim što trenutno znamo, dok mašta izlazi iz okvira sadašnjosti i upućuje nas na nešto što ćemo možda tek u budućnosti naučiti.

Zato što mašta koristi prijašnje slike i iskustva da bi izgradila neki novi oblik, i to je kreativni aspekt mašte.

Mašta znanje pretvara u stvarnost.

Čovjek koji ima fobiju od letenja zna da je procenat avionskih nesreća zanemarljivo mali, ali u trenutku dok se nalazi u letjelici, mašta mu predstavlja slike nesreća tako da prisjećanje tuđih trenutaka straha povećava strah i kod njega.

Ali, zamišljanje sretnih dolazaka, susreta s porodicom i prijateljima, obavljanje zadataka i održavanje poslovnih sastanaka, postepeno umanjuje strah.

Primisli – vesvese nisu ništa drugo nego negativan oblik razmišljanja. Primjer za vesvese jeste kada čovjek zamišlja dio tijela na svojim leđima koji nije pokvasio, zamišlja da mu namaz nije ispravan jer nije učinio sedždu, zamišlja da će brak otvoriti vrata nesreće…

Formiranje pozitivnog maštanja moguće je postići vježbom, i to je osnova liječenja.

Britanac Herbert George Wells napisao je svoja očekivanja za 2000. godinu govoreći o autima, vozovima, preseljenju ljudi iz gradova na periferije, o promjeni međuljudskih odnosa, širenju nemorala i pretpostavki nastajanja Evropske unije.

Maštanje ne treba samo genijalcima i inovatorima!

Izumi i pronalasci vrtjeli su se po glavama kreativnih pisaca, a onda su preneseni u njihove knjige i bilješke, a zatim su usađeni u glave čitalaca prije nego što su postali stvarnost koju će ljudi imati priliku da vide tek kasnije.

Nemoguće je zamisliti uspjeh koji mašta nije pretekla.

Avion, telefon, kompjuter, televizor, auto…, sve su to bile slike u mašti prije nego što su postali uređaji u našim gradovima, kućama i džepovima.

Posmatranje leta ptica i ideja “letećeg ćilima” inspirirali su Abbasa b. Firnasa, a zatim i braću Wright da izume avion.

Thomas Edison rekao je: “Da bi nešto izumio, potrebno je da posjeduješ plodnu maštu i gomilu otpada.”

To nije bio samo pronalazak sijalice, nego načina života, uspjeha, i uvođenja promjena.

To je aktivni rudnik iz kojeg sirovinu vade stručnjaci i pisci, pa je oblikuju u dugotrajna djela.

Njemački stručnjak Johannes Kepler (1571.–1630.) napisao je priču o putu na Mjesec u kojoj je opisao mjesec, kako se on odvojio od Zemlje i kako ga je Mjesec privukao sebi. Ova njegova priča bila je preteča teorije o Zemljinoj gravitaciji.

Takmičar koji ima široku maštu ruši svjetski rekord na Olimpijadi, a drugi kojem dolaze sumnje da bi mogao da padne, često se zna desiti da to i doživi. Kada imaš intervju ili prijemni ispit, za što si se u potpunosti pripremio, ali te nadvladaju misli o neuspjehu, moguće je da će rezultat biti negativan. Negativna razmišljanja vode ka dešavanju negativnih stvari i takvim razmišljanjem kao da na neki način i priželjkuješ da se dese. A Allah je rekao: “Ja sam uz Svoga roba sve dok ima lijepo mišljenje o meni.” (Buhari i Muslim)

Kada čovjek razmišlja o uspjehu, a vrijeme troši na kompjuterske igrice, prijatelje i izlete, uspjeh će izostati iako je u ovom slučaju mašta instinktivna, kako kažu Egipćani: “Gladan mašta o trgovini hljeba.”

Kada tvoj muž zakasni kući, šta ćeš pomisliti? Hoćeš li pomisliti da mu se dogodilo nešto loše? Ili ćeš pomisliti da je zakasnio zbog toga što se sastao s nekom drugom ženom? Na osnovu tih pretpostavki, tako ćeš ga i dočekati kada se vrati.

Kada zamišljaš da se nalaziš u društvu svojih sinova i kćerki, u jednoj toploj i emocijama ispunjenoj atmosferi, osjećat ćeš kao da si te trenutke zaista i proživio. Ako zamišljaš da te je zadesila nedaća i da su iza tebe ostala tvoja djeca kojima si još uvijek potreban jer ispunjavaš njihov život, tvoje će oči orositi suzama, a srce će početi da kuca brže i jače.

Ako se malo vratiš unazad i zamisliš kako meleki čine sedždu tvom velikom ocu Ademu, tvoju će dušu preplaviti snažni osjećaji i svjesnost o dostojanstvu čovjeka, a srce će se ispuniti zahvalnošću Uzvišenom Gospodaru koji te je stvorio u lijepom obliku i odlikovao te nad ostalim stvorenjima. Ova svjesnost i osjećaji neće ti dozvoliti da se ponižavaš i poginješ glavu pred drugima, i pomoći će ti da urediš svoj odnos prema ljudima u kojem neće biti nepodnošljivosti niti torture.

Dušu svoju nagonim da pr’jestupniku oprosti

Pa makar mi mnogo zla nanese i učini.

 

Jer svi se ljudi dijele na tri skupine:

Častan, prostak i onaj koji liči na mene

 

Onaj ko je iznad mene, ja mu prednost potvrdim

Pa kada me uvr’jedi, red je da mu halalim.

 

Onaj ko je poput mene, kada padne, pogr’ješi

Plemenit sam prema njemu jer plemenitost je sudac najbolji.

 

A onaj ko je ispod mene, kada mi prigovori

Samo ćutim i ne pričam, makar me zbog toga korili.

Mašta popravlja naše ponašanje i pomaže nam da učimo opraštati. Kada se staviš u poziciju onoga ko je pogriješio, želeći shvatiti zašto je učinio grešku, kako se stvarno osjećao ili želeći pronaći da razlog da mu oprostiš, ti to tada činiš maštom reinkarnirajući se u njegov lik.

Ako dođe do sukoba između mašte i volje, obično pobijedi mašta.

Da li je u tvojoj moći da maštu učiniš podrškom svoje volje i da se pripremiš za ispit, posao, intervju, pa da u tom trenutku tvoj saputnik postane pozitivno razmišljanje koje će ti pomoći da uspiješ?

U ovakvom stanju tvoj će uspjeh biti mnogo veći.

Mašta povećava sposobnosti izražavanja, motivaciju i inteligenciju, sposobnost razmišljanja i kreativnosti.

Dječiju maštu razvijaju i povećavaju slikovnice i razne igre, kao što su “maštovito putovanje” ili “maštovito slikarstvo”, a tome pridonose i korisne kompjuterske igrice, kao što su igrice projektovanja, recimo, kancelarije, parka, grada, auta, čime dijete izlazi iz ustaljenih okvira.

Student može povećati maštu čitanjem neke knjige koja će mu više otvoriti oči prema ovom skrivenom blagu, ili prisustvovanjem nekom seminaru o tome kako aktivirati i motivirati maštu.

Jedna od uloga poezije i proze koja obiluje maštarijama jeste da skine zastor koji ovaj zapostavljeni dio dijeli od “ja”. Koliko imaš zbirki pjesama u svojoj ličnoj biblioteci? Koliko si toga pročitao? Koliko znaš napamet? Koliko si toga citirao naglas?

Sama stvarnost nije dovoljna, kao što ni sama mašta nije dovoljna. Zna se desiti da mašta poleti iznad prihvatljivog, pa se pretvori u snove na javi koji nisu povezani sa stvarnošću i onim što ona nudi, a vaga pravednosti poziva nas da probudimo i motiviramo maštu ne rušeći i ne zapostavljajući stvarnost.

Maštanje je funkcija desne strane mozga, dok je shvatanje i poimanje funkcija lijeve strane, tako da zanemarivanje jednog ili drugog predstavlja štetu i gubitak vlastitih i neprocjenjivih potencijala.

Imao sam priliku da pročitam knjigu profesora Halila Ebu Kavre Naučno maštanje i razvijanje kreativnosti, koja mi je mnogo koristila.

____________________

Iz knjige: Stazama egoizma

Autor: dr. Selman el-Avda

Preveo: Muhamed Ikanović

_______________________

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835