Fikh

Malo više pdataka o ”turbanu”

1.03Kpregledi
Priredio: Sead ef. Jasavić

Abdullah b. Abbas r.a., prenosi: Allahov Poslanik s.a.w.s., se pope na minber, a to mu je bilo jedno od zadnjih obraćanja, bijaše ogrnut ogrtačem a na glavi mu stajaše turban; iskaza hvale i zahvale Allahu dž.š., pa reče: O ljudi, priđite – što oni i učinješe – pa nastavi: Ovo ensarijsko naselje ima sve manje ensarija a sve više ostalih.
Ko bude preuzeo na sebe neku od funkcija ummeta Muhammeda s.a.w.s. – pa bude u stanju da nekome naškodi a nekome da koristi – neka bude dobar prema dobrima, a neka oprašta onima koji griješe!” (Sahihul-Buhari, br.885.)

Džabir b. Abdullah el-Ensari r.a., kaže: “Poslanik s.a.w.s., je, na dan “Oslobođenja Mekke”, ušao u Mekku bez ihrama, sa crnim turbanom na glavi!” (Pogledaj: Sahihu Muslim, br.1358., 2/990., Sunen Tirmizi, br.1735., Sunen Ibnu Madždže, br.2822.)

Džabir b. Abdullah r.a., kaže: “Na dan bitke na Hendeku, Poslanik s.a.w.s., je imao na glavi crni turban!” (Pogledaj: Šu’abul-Iman, br.6247.)

Džafer b. Amr b. Hurejs prenosi od svoga oca da im je Poslanik s.a.w.s., jedne prilike držao hutbu, a na glavi mu stajaše crni turban. (Pogledaj: Sahihu Muslim, br.1359.)

Džafer b. Amr b. Hurejs prenosi od svoga oca: “Vidio sam na Poslanikovoj s.a.w.s., glavi crni turban (‘amama harkanijja)!” (Pogledaj: Sunen Nesa’i, br.5343.)

Džafer b. Amr b. Hurejs prenosi od svoga oca sljedeće: “Kao da sada gledam u Allahova Poslanika s.a.w.s., kako stoji na minberi, dok mu na glavi bijaše crni turban čiji se dio pružaše niz leđa međ’ dvije plećke.” (Pogledaj: Sahihu Muslim, br.1359., Sunen Ebi Davud, br.4077., Sunen Nesa’i, br.5346., Sunen Ibnu Madždže, br.2821.; Sunen Nesa’i el-Kubra, br.9758.)

Nafi’ prenosi od Abdullah b. Omer r.a., sljedeće: “Kada bi Poslanik s.a.w.s., zamotao turban oko svoje glave, pustio bi jedan njegov dio da pada niza svoje pleći.” Nafi’ kaže: I Abdullah b. Omer r.a., je puštao dio svoga turbana da mu pada niz leđa, međ’ njegova pleća. Ubejdullah sin Omerov r.a., kaže: Vidio sam Kasima i Salima – isto tako su radili! (Sahih. Pogledaj: Sunen Tirmizi, br.1736.)

Ebu Abdusselam rhm., kaže: Pitao sam Ibnu Omera r.a.: “Kako je izgledao turban Allahovog Poslanika s.a.w.s. – pa reče: Turban bi obmotao oko svoje glave, odpozadi bi ga svezao, a jedan njegov dio bi opustio niz’ svoja leđa!” (Pogledaj: Šu’abul-Iman, br.6252.)

Ajša r.a., kaže: Na dan bitke na Hendeku, vidjela sam čovjeka na jahalici u liku Dihje el-Kelbijja r.a., koji pozva Allahovog Poslanika s.a.w.s.. Na glavi je imao turban, čiji je dio bio opušten niz leđa. Upitala sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., o njemu, pa reče: To je bio Džibril a.s.; naredio mi je da povedem vojsku na jevrejsko pleme Benu Kurejza!” (Sahih. Pogledaj: Mustedrek, br.7412., el-Mu’udžem el-Kebir, 23/35.)

Ajša r.a., kaže: “Vidjela sam Džibrila a.s., sa crvenim turbanom na glavi, i opuštenim dijelom turbana međ’ plećkama niz leđa.” (Pogledaj: el-Mu’udžem el-Evset, br.5620.)

Alija r.a., kaže: “Poslanik s.a.w.s., mi je zamotao turban na glavu, na dan “Gudejr Hamma”, pustivši jedan njegov dio meni niz leđa, nakon čega reče: Allah dž.š., me je na dan Bedra i Hunejna pomogao sa melekima koji su na svojim glavama imali ovakve turbane – i reče: “Turban je prepreka između kufra i imana!” (Pogledaj: Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.19520.; Musned el-Tajalisi, br.154.)

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Nosite turbane, jer su oni odličja meleka; opustite jedan dio njih niz vaša leđa!” (Pogledaj: el-Mu’udžem el-Kebir, br.13418.; Šu’abul-Iman, br.6262.)

Mu’az b. Džebel r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Nosite turbane – povećaće vam se mudrost; ko bude nosio turban – sa svakim njegovim navojem imaće po jedno dobro djelo, a kada ga bude skidao, sa svakim razmotanim redom će mu spasti po jedan grijeh!” (Pogledaj djelo: Emsalul-Hadis, br.117., 1/152., od imama Ramehurmuzija rhm.)

‘Ata b. Ebi Rebbah rhm., kaže: Bio sam sa Abdullah b. Omerom r.a., kada mu priđe jedan momak i upita ga o repu turbana koji se pušta niz leđa – pa mu Ibnu Omer r.a., reče: Obavijestiću te šta ‘ilum/znanje govori o tome, inša’allahu te’ala. Reče: Bio sam jedan od desetorice u mesdžidu Allahovog Poslanika s.a.w.s., kao i Ebu Bekr i Omer i Osman i Alija i Ibnu Mes’ud i Huzejfe i Ibnu ‘Avf i Ebu Se’id el-Hudri r.a. – kada je došao jedan ensarija, mladić, koji nazva selam Allahovom Poslaniku s.a.w.s., i sjede. Poslanik s.a.w.s., upita: Koji vjernik je najbolji? Reče: Onaj koji je najboljeg ahlaka od njih. Upita: Koji vjernik je najmudriji? Reče: Onaj koji se najviše prisjeća smrti, i koji se najbolje za nju sprema prije nego li ga snađe. Zatim momak ušuti a Poslanik s.a.w.s., mu priđe, pa reče: O skupino muhadžira, utječem se Allahu dž.š., od toga da vas snađu sljedećih pet stvari: kada se nemoral i porok prošire u jednom narodu snaći će ih razne bolesti koje nisu snalazile njihove pretke; ako budu zakidali na vagi i mjeri snaći će ih suše i nestašice i nasilje vladara; ako ne budu davali zekat neće im padati kiša s nebesa, i da im nije stoke nikad im ne bi ni pala; neće prekršiti Alahov i Poslanikov ugovor a da ne budu kažnjeni time da njihov neprijatelj ovlada njima, i da im otme dio od imetaka njihova; neće njihove vođe i njihovi imami prestati da sude i da se vladaju po Allahovoj knjizi a da se neće međusobno zavaditi! Nakon ovoga, Poslanik s.a.w.s., naredi Abdurrahman b. Avfu da se spremi da ga pošalje u izvidnicu. Abdurrahman b. Avf r.a., stavi na glavu crni turban. Poslanik s.a.w.s., ga primače sebi, razmota mu crni turban sa glave, pa mu zamota bijeli turban na glavi, i opusti mu jedan njegov dio niz leđa, koliko četiri prsta ili tako nekako, pa reče: Ovako stavljaj turban o Ibnu Avfe, ovako je ljepše. Poslanik s.a.w.s., naredi Bilalu r.a., da mu predadne bajrak, pa izreče hvalu na Allaha dž.š., i donese salevat na Allahovog Poslanika s.a.w.s., pa reče: Uzmi ovo, Ibnu Avfe, i idite u pohod na Allahovom putu; borite se protivu onih koji ne vjeruju u Allaha dž.š.. Nemojte pretjerivati, nemojte varati, nemojte mrcvariti i nemojte ubijati djecu. Ovo je Allahov ugovor i put Njegova Poslanika s.a.w.s.!” (Sahih. Pogledaj: Mustedrek, br.8623.; el-Mu’udžem el-Evset, br.4671.)

Abdurrahman b. ‘Avf r.a., kaže: “Poslanik s.a.w.s., mi je zamotao turban na glavi, pa opusti jedan njegov dio ispred mene i jedan dio iza mene.” (Pogledaj: Šu’abul-Iman, br.6253.)

Ebu Se’id el-Hudri r.a., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., kada bi pribavio neko novo odijelo ili košulju ili turban, rekao bi sljedeće: “Bože moj, Tebi hvala jer si Ti taj koji me je obukao. Molim Ti se za dobro ove odjeće i za dobro onoga zbog čega je napravljena, i utječem Ti se od zla ove odjeće i od zla onoga zbog čega je napravljena!” (Pogledaj: Sunen Ebi Davud, br.4020., Sunen Tirmizi, br.1767.)

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Isbal se može naći u izaru/donji dio odjeće, u kamisu/gornji dio odjeće, i u turbanu. Kome se išta od toga bude, iz oholosti, vuklo po zemlji – Allah neće pogledati u njega na Sudnjemu danu!” (Pogledaj: Sunen Ebi Davud, br.4094., Sunen Nesa’i, br.5334., Sunen Ibnu Madždže, br.3576. – u kojem stoji dodatak: Opušteni dio turbana će sezati do polovine leđa.)

Ebu Hurejre r.a., kaže: “Poslanik s.a.w.s., je zabranio da se klanja namaz prekrivenih ustiju.” – što su tadašnji arapi znali raditi sa opuštenim dijelom turbana. (Pogledaj: Sunen Ibnu Madždže, br.966.)

Praksa ashaba i generacija muslimana za njima:

Tarik b. Šihab rhm., kaže: Kada je Omer b. el-Hattab r.a., došao u Šam, vojska mu je izašla u susret. Bio je u izaru/donji dio odjeće, huffanu/kožna obuća, ‘amami/turbanu, držeći svoju jahalicu za uzdu vodeći je na vodu. Neko mu reče: O vođo pravovjernih, u susret ti izlazi vojska i patrici Šama – a ti se tako obukao? Omer r.a., reče: Mi smo narod koje je Allah uzdigao islamom, tako da nam se veličina ne traži ni u čemu drugom!” (Pogledaj: Mustedrek, br.208.; Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.33847.)

Sa’ib b. Jezid rhm., kaže: “Vidio sam Omer b. el-Hattaba r.a., na dan Bajrama, sa turbanom na glavi, čiji je dio opustio preko leđi otraga!” (Pogledaj: Šu’abul-Iman, br.6255.)

Džuvejrija b. Kudame rhm., priča: “Kada smo ušli kod Omera r.a., nakon što je bio ranjen, vidjesmo ga da je obmotao svoju ranu na stomaku svojim crnim turbanom, preko kojega je i dalje krv izbijala…” (Sahih. Pogledaj: Musned Ahmed b. Hanbel, br.362.)

Merjem bint Ferveh kaže: Kada se primakla smrt Imran b. Husajnu r.a., rekao je: “Kada budem umro, stegnite me mojim turbanom za tabut…” (Pogledaj: el-Mu’udžem el-Kebir, br.199.; Vesajel-‘Ulema’, 1/67.)
 
Abdullah b. Dinar rhm., prenosi slijedeće: Neki arap susrete Abdullaha b. Omera r.a., na putu ka Mekki. Ibnu Omer ga poselami, i posadi ga na svoju jahalicu koju je jahao, i pokloni mu svoj turban sa glave. Abdullah ibnu Dinar rhm., kaže: Rekosmo mu: Allah ti stanje popravio, to je samo obični beduin, oni se zadovoljavaju i sa manje od toga! Abdullah b. Omer r.a., reče: Otac ovog čovjeka je bio dragi prijatelj mome ocu, Omer b. el-Hattabu r.a., a ja sam čuo Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako kaže: “Jedno od najvećih dobročinstava jeste i to da dijete održava prijateljstvo i ljubav svoga oca!” (Pogledaj: Sahihu Muslim, br.2552.)

Muslim b. Zijad rhm., kaže: “Vidio sam četvoricu ashaba Allahovog Poslanika s.a.w.s.: Enes b. Malika, Fedalu b. Ubejda, Ebul-Muniba i Sejjar b. Ferruha – njihovi turbani su imali opuštene dijelove odpozadi niz leđa, a odjeća im nije prelazila članke.” (Pogledaj: Šu’abul-Iman, br.6264.)

Ebu Dža’afer el-Ensari rhm., kaže: “Vidio sam Aliju r.a., sa crnim turbanom na glavi, na dan kada je bio ubijen Osman r.a..” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24951.)

Ebul-‘Anbes Amr b. Mervan rhm., prenosi od svog oca sljedeće: “Vidio sam Aliju r.a., sa crnim turbanom na glavi, i puštenim jednim njegovim dijelom niz leđa.” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24953.)

Selemeh b. Verdan rhm., kaže: “Vidio sam Enesa r.a., sa crnim turbanom na glavi, bez kape ispod njega, kojeg je bio opustio niz svoja leđa koliko lakat dužine.” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24955.)

Osman b. Ebi Hind rhm., kaže: “Vidio sam Ebu ‘Ubejdu r.a., sa crnim turbanom na glavi.” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24956.)

Milhan b. Servan rhm., kaže: “Vidio sam Ammara r.a., sa crnim turbanom na glavi.” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24957.)

Ebu Sahre rhm., kaže: “Vidio sam na Abdurrahmanu r.a., crni turban.”  (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24960.)

Ebu Rezin rhm., kaže: “Vidio sam Aliju r.a., na dan Bajrama, sa turbanom na glavi; jedan dio turbana je bio opustio otraga niz leđa.” (Pogledaj: Šu’abul-Iman, br.6255.)

Ebu Rezin rhm., kaže: “Husejn sin Alijin r.a., nam je držao, jedne prilike, džumansku hutbu, a na glavi je imao crni turban.” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24970.)

Ebu Rezin rhm., kaže: “Hasan sin Alijin r.a., nam je, nakon smrti svoga oca, držao hutbu, a na glavi je imao crni turban, pa reče: Napustio vas je čovjek kojeg nisu prvi nisu pretekli u znanju, niti će ga u tome sustići potonji.” (Pogledaj: Ahmed b. Hanbel, Feda’ilul-Sahabe, br.1026.)

Hasan b. Salih prenosi od svoga oca: “Vidio sam Ša’abija rhm., sa bijelim turbanom na glavi.” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24972.)

Isma’il b. Abdul-Melik kaže: “Vidio sam Se’id b. Džubejra rhm., sa bijelim turbanom na glavi.” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24973.)

Ubejdeh b. Hišam rhm., kaže: “Vidio sam Abdullah b. Zubejra r.a., kako je opustio dio turbana niz sebe.” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24977.)

Isma’il rhm., kaže: “Vidio sam Šurejha rhm., kako je opustio jedan dio turbana niza svoja leđa.” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24982.)

Sulejman b. el-Mugire rhm., kaže: “Vidio sam Ebu Nadreta sa crnim turbanom na glavi, kojeg j obmotao oko svojeg vrata.” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24984.)

Sabit b. Ubejd rhm., kaže: “Vidio sam Zejd b. Sabita r.a. – na sebi je imao izar/donji dio odjeće, rida’/ogrtač i ‘amamu/turban.” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24988.)

Sulejman b. Ebi Abdulah rhm., kaže: “Susreo sam se sa prvim muhadžirima; nosili su na svojim glavama turbane, crne i bijele i crvene i zelene i žute. Stavili bi platno turbana na kapu, pa bi je zatim obmotali.” (Pogledaj: Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.24987.)

Milhan b. Sevban rhm., kaže: “Ammar b. Jasir r.a., je bio naš valija u Kufi godinu dana. Držao nam je hutbe svake džume, a na glavi je imao crni turban.” (Pogledaj: Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.5774.)

Imran b. Bišr el-Hadremi rhm., kaže: “Vidio sam Abdullaha b. Busra el-Mazunijja, ashaba Allahovog Poslanika s.a.w.s., sa žutim turbanom i ogrtačem na sebi.” (Pogledaj: Musnedul-Haris, Zeva’idul-Hejsemi, br.575., 2/610.)

Ebul-Hitab el-Hajjat rhm., kaže: “Vidio sam Vasilu el-Eska’a r.a., kako stavlja kanu na bradu, i vidio sam na njemu crni turban s opuštenim repom niz leđa koliko lakat.” (Pogledaj: Šu’abul-Iman, br.6255.; el-Ahad vel-Mesani, br.912., 2/175.)

Atabeh b. el-Munzir rhm., kaže: “Jedne prilike sam vidio Ebu Umamu r.a., ashaba Allahovog Poslanika s.a.w.s., starog, na crnom magarcu, kojeg mu vođaše rob bizantinac, sa štapom u ruci. Ebu Umame r.a., je na sebi imao ogrtač od četri dirhema i adenski turban čiji je krak od pozadi padao niz leđa u dužini od jednog lakta…” (Pogledaj: el-Ahad vel-Mesani, br.1235., 2/442.)

Ebu ‘Ubejd rhm., priča: Vidio sam ‘Ata b. Jezida el-Lejsijja kako klanjaše namaz; na glavi mu stajaše crni turban, čiji je dio bio opustio niz leđa, a na bradi mu bijaše kana…” (Hasen. Pogledaj: Musned Ahmed b. Hanbel, br.11797.)

Ebu Ibrahim el-Terdžumani kaže: Vidio sam jednog starca u Damasku koji se zvao Ebu Ishak el-Edžreb, koji mi je rekao: Vidio sam Ebul-Derda’a r.a., druga Allahovog Poslanika s.a.w.s., sa surmom na očima, sa kanom na bradi, sa kapom na glavi i turbanom, čiji je dio opustio niz leđa, međ’ dvije plećke.” (Pogledaj: Mustedrek, br.5450.)

Hejjadž b. Bessam rhm., kaže: “Vidio sam Hasan el-Basriju rhm., sa kanom na bradi i crnim turbanom na glavi!” (Pogledaj: el-Edeb el-Mufred, br.1002.)

Abbad b. Abdullah b. Zubejr rhm., kaže: “Na dan Bedra, Zubejr b. el-‘Avvam r.a., je imao na glavi obmotan žuti turban.” (Pogledaj: Mustedrek, br.5554.)

Šta nam ulema četri mezheba može reći o turbanu:

Ulema hanefijskog mezheba:

Imam Serhasi i imam Kasani rhm., kažu: “Jedan dio turbana (zeneb), se opušta preko vrata niz leđa kao ukras.” (Pogledaj djela: el-Mebsut, 2/60.; Beda’i’ul-Sana’i, 2/36.)

U poznatom hanefijskom djelu “Tuhfetul-Muluk”, 1/278., stoji: “Mustehabb je da se dio turbana pusti međ’ plećke do polovine leđa. Jedni su stava da će taj dio biti u dužini pedlja, dok treći smatraju da će njegova dužina biti do mjesta sjedenja kada se sjedne.”

Imam Kasani rhm., kaže: “Mustehabb je da čovjek obavlja namaz u odjeći sastavljenoj od tri djela: kamis/gornji dio – izar/donji dio, ogrtač i ‘amama/turban.” (Pogledaj: Beda’i’ul-Sana’i, 1/503.; Fikhul-Ibadat el-Hanefi”, 1/76.)

Esed b. Omer rhm., priča: “Prišao sam dvoru abbasijskog halife Rešida rhm., kada u tom naiđe kadija imam Ebu Jusuf rhm., (najbolji učenik imama Ebu Hanife rhm., op.prev.), a na njemu bijaše crni turban i crno džube i crne mestve/cipele, i bijaše na crnome konju, i na njemu neimade ništa bijelog osim brade…” (Pogledaj: Hašijetul-Tahavi ‘alel-Meraki, 2/646.)

Ulema malikijskog mezheba:

Imam Ibnu Asakir rhm., bilježi u svom poznatom djelu “el-Ta’arih”, da je imam Malik rhm., rekao: “Ne trebaju se turbani izostavljati; ja sam nosio turban a na licu nisam imao jedne dlake!” (Pogledaj: Fejdul-Kadir, br.5101.)

Ulema šafijskog mezheba:

Imam Šafija rhm., kaže: “Drago mi je kada čovjek obuče najljepše što može naći na praznične dane poput džume i bajrama, kao i na proslavama ljudi, i da se očisti i da se namiriše, a pogotovo ako se radi o namazu za kišu, tada mi je posebno drago da je čovjek čist i skrušen. Drag mi je i turban kod imama, ne bitno je li vrijeme hladno ili toplo, a i ostalim ljudima volim ono što volim i imamu, od čistoće i korištenja mirisa i oblačenja najljepše odjeće do koje mogu doći, izuzev što mi je mnogo draže da vidim turban na imamu nego li na džematlijama.” (Pogledaj: el-Umm, 1/388.)

Imam Šafija rhm., kaže: “Drago mi je da imam predvodi bajram-namaz, jer on to najbolje zna završiti, i drago mi je da hodi ka musalli (mjestu klanjanja), i da na sebi ima turban, kao i ostali svijet i oni da obuku turbane, i da se namirišu prije nego li izađu iz kuće.” (Pogledaj: Muhtesar el-Hireki, 1/36.)

U šafijskom djelu, “Mugni el-Muhtadž”, 1/306., stoji: “Sunnet je da se jedan dio turbana pusti da pada niz leđa, među plećke.”

Ulema hanbelijskog mezheba:

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., kaže: “Poslanik s.a.w.s., je imao turban koji se zvao “el-Sehab”, kojeg je kasnije dao Aliji r.a.; nosio bi ga, a ispod njega bi imao kapu/kalansuva. Nekada bi nosio kapu bez turbana, a nekada turban bez kape. Kada bi stavio turban na glavu, jedan njegov dio bi pustio među plećke niz leđa kako nam to bilježi imam Muslim u svome Sahihu.” (Pogledaj: Zadul-Me’ad, 1/130.)

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., na drugom mjestu kaže: “Nemuslimanima se zabranjuje nošenje turbana. Turbani su krune arapa i u njima je njihov ponos nad svim ostalima. Turban je nosio Poslanik s.a.w.s., kao i njegovi ashabi nakon njega. Turban je stara arapska odjeća, ali je to odjeća i Poslanika s.a.w.s., i njegovih ashaba, pa je zbog toga turban ujedno i odjeća islama!

Džabir r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., na dan “Osvojenja Mekke”, ušao u Mekku sa crnim turbanom na glavi. (Muslim)

Abdullah ibnu Abbas r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Nosite turbane – bićete mudriji.” (Mustedrek, br.7411.)

Alija r.a., i Zuhri rhm., kažu: “Turbani su arapske krune!” (Šu’abul-Iman, br.6263.; Musnedul-Šihab, br.68.)

Rukane r.a., kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako govori: “Razlika između nas i mušrika jeste i u motanju turbana na svojim kapama!” (Sunen Ebu Davud, br.4078.; Sunen Tirmizi, br.1784.) Ovaj hadis je opisnog karaktera ali je pored toga i propisnog!

Halid b. Ma’adan rhm., je rekao: “Allah dž.š., je stavio u obavezu ovom ummetu bajrake i turbane!” (Mursel. Kenzul-Ummal, br.41145.)

Sevban r.a., prenosi da je Poslanik s.a.s.w., poslao jednu grupu ashaba u izvidnicu, ali ih je kasnije snašla velika hladnoća. Kada su došli Poslaniku s.a.w.s., naredio im je: da sljedeći put čine mesh – potiru, po svojim turbanima i po svojim mestvama (prilikom uzimanja abdesta, op.prev.).” (Sahih. Sunen Ebu Davud, br.146.; Musned Ahmed b. Hanbel, br.22437.; Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.293.)

Turbani nikada nisu bili obilježja i ukrasi jevreja; turbani su čisto arapski ukrasi. Ebul-Kasim rhm., je rekao: “Zimmiji – kršćaninu ili jevreju – u islamskoj državi, se neće dozvoljavati da nose turbane, zbog toga što “zimmije” ne smiju uživati ponos i veličinu u državi islama, niti je turban njihov ukras. Neće im se dozvoljavati ni turbani sa posebnom bojom, niti će im se dozvoljavati da puštaju dio turbana niza svoja leđa. Puštanje dijela turbana niza svoja leđa je ukras uleme, dobrih i časnih ljudi, i nije dozvoljeno puštati nevjernicima da se uzliče na muslimane u ovome!” (Pogledaj: Ahkamu Ehlil-Zimmeh, 3/1272-1281.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: “Puštanje dijela turbana niz leđa je sunnet Muhammeda s.a.w.s.. Imam Ahmed rhm., u rivajetu Esrema, kao i Ibrahim b. el-Haris, kažu: Treba da pusti iza sebe od svoga turbana onako kako se to spominje u hadisu Abdullaha b. Omera – misleći na predaju koju bilježi Ebu Bekr el-Halal od Nafi’a: “Ibnu Omer r.a., je nosio turban, i jedan njegov dio bi puštao međ’ plećke, niz leđa.” Od Ubejdullaha b. Omera r.a., se bilježi da su gledali ashabe Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako nose turbane, puštajući jedan dio njih odpozadi, da pada ispod plećki.” (Pogledaj: Šerhul-‘Umdeh, 1/270.)

U djelu “Šerhu Muntehel-Iradat”, 1/155., kao i djelu “el-Ikna’a”, 1/92., stoji: “Od sunneta je biti pristojan u odjeći, oblačiti bijelu odjeću, imati čisto tijelo i odijelo i mjesto sjedenja i boravka, mirisati sebe i odijelo, te nositi turban obmotavajući s njime cijelu glavu, s opuštenim dijelom odpozadi niz leđa, ali ne mnogo kako ne bi prešlo u haram.”

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., u komentaru hadisa: “Rukane r.a., kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako govori: “Razlika između nas i mušrika jeste i u motanju turbana na svojim kapama!” (Sunen Ebu Davud, br.4078.; Sunen Tirmizi, br.1784.) – kaže: “Ovaj hadis je eksplicitan u tome da je razlikovanje muslimana od mušrika/nemuslimana, u odijevanju, obaveza koja je propisana šeri’atom!” (Pogledaj: Iktida’ul-Siratil-Mustekim, 1/86.)
Za kraj:

U djelu “Subulus-Selam”, 1/69., stoji: “Od edeba je da produžetak kod turbana ne bude mnogo dugačak, i da bude opušten niz leđa, između dvije plećke!”

Imam el-Ševkani rhm., je rekao: “Sve ove predaje nam potvrđuju sunnijjet turbana tj. da je od sunneta Poslanika s.a.w.s., njegovo nošenje, ali, oči su pomućene kod onih koje je Allah dž.š., u zabludi ostavio i srca im slijepim učinio, lutajući u tminama neznanja, pa se ostaviše turbana koji predstavlja arapsku krunu i potpuno je obilježje muslimana, a prihvatiše se odjeće i obilježja nevjernika, običaja neprijatelja i ala-franga odličja. Na to ih nije navelo, ništa drugo do sama blizina života sa njima kao i apsorbovanje njihovih ružnih navika. Pored svega toga, oni su ljude još i silom primoravali pa čak i ubijali zbog svega toga! Allah dž.š., ih ponizio, puteve im prekinuo i skupove im razbio; Allah da sačuva vjernike od njihova šerra. Gospodaru moj, popravi muhammedanski ummet, učvrsti ga u vjeri, pomozi ga protivu Tvoga neprijatelja, i sačuvaj ga od mjenjanja i deformacije. Zbog džehla i nepoznavanja suštine vjere, od strane većine ummeta, kao i nepoznavanje onoga na čemu je bio poslanik i odabranik Muhammed s.a.w.s. – velik broj muslimana se čudom čudi velikom broju islamskih propisa, a lijepim i dobrim smatraju samo ono na čemu su zatekli svoje suvremenike, pa makar i nevjerstvo bilo u pitanju. Sve staro (što je iz vremena Muhammeda s.a.w.s.), je postalo mrsko, a sve novo je postalo drago i milo. Mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. Gospodaru moj, budi blag prema robovima Tvojim; o Ti koji si Plemenit, o, Ti koji si Blag, o Allahu!” (Pogledaj: Nejlul-Evtar, 2/105.)

Allah dž.š., kaže: “Reci: »Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti!« – a Allah prašta i samilostan je.” (Alu Imran, 31.)

Ljubav ujedno znači i slijeđenje voljene osobe, a Muhammed, s.a.v.s., kaže: ”Ko slijedi mene, taj slijedi i Allaha, a ko ne slijedi mene, taj ne slijedi ni Allaha.” (Buharija i Muslim); “U kojoj ti je mjeri uzor Allahov Poslanik s.a.v.s., u toliko si i vjernik”. (Buharija i Muslim); ”Ko bude slijedio moj sunnet u vrijeme kada se moj ummet bude izopačio, imat će nagradu šehida.” (Taberani)

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 16 Veljača 2009 13:35