Hutbe

Ljubav prema Allahu i Poslaniku s.a.v.s.

5.7kviews

Preveo: Salih ef. Haušić

Hvala Allahu na Njegovoj dobroti i dobročinstvu, na mnoštvu blagodati, i skrivenih i vidljivih, kojima nas obasipa.  Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha, Jedinog, koji druga nema, i svjedočim da je Muhammed, Allahov rob i Njegov poslanik. Allah je po Poslaniku poslao Svoju uputu i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, sa njim su dokazi stigli i sa njim je upotpunjena Allahova blagodat, neka je Allahov blagoslov i selam na njega, njegovu porodicu i ashabe. O ljudi, bojte se Allaha i budite Mu pokorni iz ljubavi i poštovanja prema Njemu, kao i iz želje za Njegovom nagradom i straha od Njegove kazne. On je jedini istinski Bog kod koga srca nalaze utočište i smiraj, zato Ga obožavajte s ljubavlju, poštivanjem i veličanjem. Srca su stvorena da zahvaljuju onome ko im učini kakvo dobro, a svako dobročinstvo i sve blagodati u kojima uživamo su od Allaha Uzvišenog, kako Uzvišeni kaže:

 

”Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od Njega glasno pomoć tražite.”[1]

 

Čovjek treba da krajnje iskreno voli Allaha i da samo Njega obožava, bez činjenja bilo kakvog širka. Ljubav čovjeka prema Gospodaru ima znakove po kojima se prepoznaje, a osnovni pokazatelj da neko voli Allaha jeste slijeđenje Njegovog Poslanika, s.a.v.s. Kaže Uzvišeni Allah:

 

”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je.” [2]

 

Dokaz da neko voli Allaha jeste dosljedna poslušnost Poslaniku, s.a.v.s. , u svemu što naređuje i zabranjuje. Dakle, kada čovjek sazna da je Poslanik, s.a.v.s. ,nešto naredio, on to izvršava, a kada sazna da je on nešto zabranio, tada to ostavlja. Uzvišeni Allah kaže:

 

”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite…”’ [3]

 

Onaj ko ustvrdi da voli Allaha a suprotstavlja se Njegovom Poslaniku, njegova tvrdnja je lažna. Naši prethodnici su rekli: ”Ljudi su ustvrdili da vole Allaha, pa je Uzvišeni Allah objavio ajet o istinskoj ljubavi:

 

‘Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! – a Allah prašta i samilostan je.”’[4]

 

U ovom kur’anskom ajetu naveden je jedan preduvjet i jedan dokaz ljubavi prema Allahu, što je jasan pokazatelj da li neko voli Uzvišenog Allaha. Dokaz te ljubavi je slijeđenje Njegovog plemenitog Poslanika: ”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite.”’ Slijeđenje Poslanika ne ogleda se u puko izrečenoj tvrdnji, nego se ogleda u izvršavanju naredbi, ostavljanju zabrana i nastojanju da se u svemu postupa onako kako je Poslanik, s.a.v.s., postupao. Plodovi te ljubavi brzo sazrijevaju i pristižu, a nagrada za nju je velika, jer nagrada je ljubav Uzvišenog Allaha prema čovjeku i oprost grijeha: ”…i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti.” Uzvišeni Allah kaže:

 

”O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne – pa, Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati…” [5]

 

U ovom ajetu spominju se četiri pokazatelja čovjekove ljubavi prema Allahu:

 

prvi: poniznost prema vjernicima, tj. da prema njima bude blag, osjećajan, samilostan i da im čini dobro;

 

drugi: ponos (strogost) prema nevjernicima, tj. da prema njima bude oštar i da njihovo nevjerstvo prezire, kao što Uzvišeni Allah kaže:

 

”Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.” [6]

 

Međutim, ako je taj nevjernik otac, majka, supruga, brat ili sestra, u tom slučaju je dužan da im, na ovom svijetu, čini dobro, da im se obraća blagim riječima, na lijep način ih poziva u islam, sa njima lijepo postupa, obilazi ih, osim ako ga tjeraju na griješenje prema Allahu, i u tome ih neće poslušati;

 

treći: borba na Allahovom putu imetkom, životom, jezikom i srcem;

 

četvrti: da se ničijeg prijekora ne boji, tj. da ga prijekor ljudi ne odvrati od borbe na Allahovom putu, pozivanja ka Allahu, naređivanja dobra i odvraćanja od zla.

 

Dokaz da je nečija ljubav prema Allahu iskrena jeste i to da on daje prednost onome što voli Allah nad onim što voli on i za čim mu duša žudi, tj. nad imetkom, rodbinom, domovinom i sl.

 

Uzvišeni Allah kaže:

 

”Reci: ‘Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na pravi put.”’ [7]

 

Uzvišeni Allah naredio je Svome Poslaniku da zaprijeti onima koji nekoj od osam spomenutih stvari: porodici, imetku, rodbini, trgovačkoj robi, stanu itd., dadnu prednost nad farzom koji Allah naređuje i djelima koja Allah voli i sa kojima je zadovoljan, kao što su džihad, hidžra i sl.

 

Ibn Kesir, komentirajući ovaj ajet, kaže: ”Ako vam nešto od spomenutog bude draže od Allaha, Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte kaznu koja će vas stići.”

 

Šejh Ibn Sa’di, Allah mu se smilovao, kaže: ”Ljubavi prema Allahu i Njegovom Poslaniku, r ,mora se dati prednost nad svakom drugom ljubavi, jer svaka druga ljubav proizlazi iz te ljubavi.”

 

U ajetu se spominju:

 

”očevi vaši”, ali se to odnosi i na majke;

 

”i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš”, kao i sva druga rodbina;

 

”i imanja vaša koja ste stekli”, tj. pri čijem stjecanju ste se dobro umarali i veliki trud uložili. Imanja se ovdje posebno izdvajaju zato što su njihovim vlasnicima imanja posebno draga i vrednija u njihovim očima od imetaka koja su u njihov posjed ušla bez posebnog truda;

 

”i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati”, tj. za koju strahujete da se neće umanjiti, a to se odnosi na sve vrste trgovačke robe, na sve dobiti od trgovine, na vrijednosne papire, posuđe, oružje, namještaj, žitarice, usjeve, stoku i sl.;

 

”i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate”, sa svim ukrasima koji se u njima nalaze, komforom, sagrađenim po vlastitom ukusu…

 

Ako je to, ili pak nešto od toga vama ”milije od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese”, tj. onda čekajte Allahovu kaznu od koje se ne može pobjeći;

 

–         ”a Allah grješnicima neće ukazati na pravi put”, tj. onima koji su izašli iz okvira pokornosti Uzvišenom Allahu tako što su nešto od spomenutih stvari stavili iznad ljubavi prema Allahu.

 

Ovaj ajet je najbolji dokaz da je ljubav prema Uzvišenom Allahu i Njegovom Poslaniku , s.a.v.s. , obavezna i da je ona važnija od bilo koje druge ljubavi, kao i to da je žestoka prijetnja upućena i neizbježna kazna obećana svakome kome je nešto od spomenutog preče od Allaha, Njegovog Poslanika i borbe na Allahovom putu.

 

To se najbolje vidi kada je čovjek u prilici da odabere jednu od dvije stvari: jednu koju vole Allah i Njegov Poslanik, a on ne osjeća prema njoj naklonost, i drugu koju on voli, pa on onu koja je njemu draga ostavi kako bi uradio ono što vole Allah i Njegov Poslanik. Međutim, ako čovjek dadne prednost onome što je njemu drago nad onim što voli Allah, to je dokaz da on prema sebi čini grijeh, jer ostavlja ono što je njegova stroga obaveza.

 

Braćo, sada se zapitajte šta je sa nama! Mnogi od nas prednost daju onome što nam se sviđa nad ibadetom našem Gospodaru. Kada se pozovemo na namaz u džemat, spavanje, igra i zabava draži su nam od odlaska na namaz. Ne odazivamo se pozivu našeg Gospodara, ali se obavezno odazivamo pozivu šejtana i vlastitih prohtjeva. Kada smo u trgovini ili na svom radnom mjestu, ne odazivamo se na poziv mujezina jer nam je dunjaluk preči od ahireta i nastavljamo trgovati i raditi za dunjaluk i odbijamo se odazvati Allahovom pozivu i tako iskazujemo nepokornost Allahu. Uzvišeni Allah kaže:

 

”O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate!” [8]

 

”U džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime – hvale Njega, ujutro i naveče, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni.” [9]

 

Trgovcu koji imetak stječe na zabranjene načine, kao što su kamata, varanje i laž, taj imetak je draži od Allaha; škrtac koji uskraćuje prava drugih u svom imetku, kao što su zekat i trošenje radi potpomaganja borbe na Allahovom putu, stavio je ljubav prema imetku iznad ljubavi prema Allahu, zaboravljajući na Allahove riječi:

 

”Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu bit će im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite.” [10]

 

Roditelju je naređeno da djecu privikava na namaz i dužan je da ih dovede i u džamiju radi obavljanja zajedničkog namaza, kako bi ih sačuvao od džehennemske vatre. Uzvišeni Allah kaže:

 

”O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.” [11]

 

Allahov Poslanik, s.a.v.s. , rekao je:  ”Djeci naređujte da klanjaju namaz kada napune sedam godina, a udarite ih, ako ne klanjaju, kada napune deset godina!” [12]

 

Međutim, ako roditelj ne vodi računa o naredbama Allaha i Njegovog Poslanika, te djecu ostavlja kod kuće i ne podstiče ih na obavljanje namaza u džamiji, tako da djeca i ne znaju kako džamija izgleda iznutra, on je dao prednost ljubavi prema djeci nad ljubavlju prema Allahu. Roditelj koji fizički ne kažnjava svoje dijete zbog neobavljanja namaza jer se ne želi zamjeriti djetetu zbog kršenja Allahove odredbe i izostavljanja farzova, njegova ljubav prema djetetu veća je od ljubavi prema Allahu, a izbjegavanje djetetove srdžbe preče mu je od bijega od Allahove srdžbe, jer da je obrnuto, on bi prednost dao Allahovoj odredbi nad ljubavlju prema djetetu.

 

Kada je Uzvišeni Allah naredio Svome prijatelju Ibrahimu, a.s. , da zakolje sina koga mu je darovao u dubokoj starosti, on je požurio da izvrši Allahovu naredbu jer je Allaha više volio nego sina. A kada je na vidjelo izašla njegova iskrena ljubav i odlučnost da posluša Allahovo naređenje, Uzvišeni Allah dokinuo je naredbu o klanju sina i otkupio ga velikim kurbanom, i tom prilikom stigla mu je radosna vijest o sinu Ishaku koji će mu biti darovan i unuku Jakubu koga će dobiti od Ishaka, a sve je to zbog pokoravanja Allahu i stavljanja ljubavi prema Njemu iznad svake druge ljubavi.

 

Braćo, kao što je obaveza voljeti Allaha, tako je obaveza voljeti i Njegovog Poslanika. Ljubav prema Poslaniku, s.a.v.s. , proizlazi iz ljubavi prema Allahu.

 

Enes, r.a., prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Nijedan od vas neće vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njegovog roditelja, djeteta i svih ljudi.”[13]

 

Poslanik, s.a.v.s. , jednom je išao sa Omerom ibn Hattabom, r.a. , držeći ga za ruku i gledajući u njega. Omer ibn Hattab, r.a. , osjeti ljubav prema Poslaniku, s.a.v.s. , pa, zaklinjući se, reče: ”Allahov Poslaniče, ja tebe volim više od bilo koga drugog, izuzev sebe samoga.”

 

”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, tvoja vjera neće biti potpuna sve dok ti ja ne budem draži od tebe samoga”, reče mu Poslanik. Omer, r.a. , tada reče: ”Allahov Poslaniče, sada si mi draži  i od mene samoga”, a Poslanik mu reče: ”Sada si upotpunio svoju vjeru, sine Hattabov.”[14]

 

Poslanik, s.a.v.s. , ukazao nam je na put spasa, dobra i sreće, i upozorio na opasnost  i pogubnost zla i grijeha, i mi smo, zahvaljujući njemu, izašli na pravi put. Ljubav prema njemu ogleda se u slijeđenju njegovog sunneta. Onaj ko tvrdi da njega voli a ne slijedi njegov sunnet i ne ostavlja novotarije suprotne njegovom sunnetu, on ustvari samo laže kada tvrdi da njega voli, jer ljubav prema Poslaniku, s.a.v.s. , podrazumijeva činjenje svega što je on naredio i ostavljanje onoga što je on zabranio. Uzvišeni Allah je rekao:

 

”Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.”[15]

 

U dokaze da neko voli Allaha i Njegovog Poslanika, s.a.v.s.  , spada i ljubav prema onima koje vole Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s..Uzvišeni Allah voli dobročinitelje, bogobojazne, one koji se kaju i one koji se čiste. Kur’an i sunnet su puni spomena onih koje Uzvišeni Allah, od Svojih robova, voli, kao i djela i osobina koje kod njih voli.

 

U dva Sahiha se od Enesa, r.a. , prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko bude imao tri svojstva, osjetit će slast imana: da mu Allah i Njegov Vjerovjesnik budu draži od svega ostalog, da voli i poštuje čestite osobe u ime Allaha, i da mu, nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva, povratak u zabludu bude odvratan kao što bi mu bilo teško i odvratno da bude bačen u vatru.”

 

Ibn Abbas, r.a. , je rekao: “Voli u ime Allaha, mrzi u ime Allaha, prijateljuj u ime Allaha, neprijateljuj u ime Allaha, i tako ćeš postići Allahovu zaštitu. Nijedan čovjek neće osjetiti slast imana sve dok ne bude takav, pa makar mnogo klanjao i postio. Većina ljudi se druži zbog dunjaluka, a to im neće biti od koristi.” [16]

 

Prijateljevanje sa muslimanima

Onaj ko je muslimanima prijatelj, on njih potpomaže svojim imetkom i riječima, saučestvuje sa njima u veselju i tuzi, i želi im ono što želi i sebi, voli da im se desi nešto lijepo, a da ih zaobiđe nesreća, on se muslimanima ne ismijava, nego ih voli i rado se sa njima druži i od njih traži savjet. Svoje dužnosti prema njima ispunjava: obilazi ih kada su bolesni, isprati ih kada umru, prema njima je blag, za njih se moli u dovi, traži od Allaha da im oprosti, naziva im selam, ne uzurpira njihov imetak, nikada ih ne vara u poslovanju, ne špijunira ih, ne prenosi vijesti o njima njihovom neprijatelju, oni su sigurni da im neće nikakvo zlo učiniti, a ako se raziđu, on ih nastoji izmiriti, i nikada se ne izdvaja iz zajednice muslimana. Zajedno sa ostalim muslimanima učestvuje u međusobnom potpomaganju, podsticanju na bogobojaznost i naređuje da se čini dobro, a odvraća od zla.

 

Neprijateljevanje sa nevjernicima

Onaj ko tvrdi da su mu nevjernici neprijatelji, taj neće njih oponašati u onome po čemu se oni prepoznaju, ni u njihovim vjerskim obredima, ni u dunjalučkim stvarima kao što su: jelo, piće, način oblačenja i običaji, ako nisu rašireni i među muslimanima, jer oponašanje u tim stvarima vodi ka ljubavi i skrivenoj naklonosti, a skrivena naklonost vodi ka poistovjećivanju. Musliman ne može hvaliti nevjernike i potpomagati ih protiv muslimana, niti može učestvovati u proslavi njihovih vjerskih praznika, niti im te praznike može čestitati, niti im se obraćati izrazima posebnog poštovanja kao što su gospodine i slično.

 

Onoga ko bude takav, Allah uzet će u Svoju zaštitu:

 

”Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju – zaštitnici su šejtani, i oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati.” [17]

 

Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Ti grijehe opraštaš i milostiv si!

 

Drugi dio hutbe

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, koji vjernikom čini onoga koga On hoće od Svojih robova. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha, Jedinog, On nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed, Allahov rob i Njegov poslanik, neka je Allahov blagoslov i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve koji njih slijede do Dana sudnjeg.

A zatim:

O ljudi, bojte se Uzvišenog Allaha i znajte da je jedan od dokaza ljubavi prema Allahu i prezirati ljude, riječi i postupke koje prezire Allah. Uzvišeni Allah kaže:

”…Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog” [18] ;

 

„Allah ne voli nasilnike” [19];

 

”Čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji da napravi na Zemlji nered, ništeći usjeve i stoku. – A Allah ne voli nered!” [20]

 

Musliman koji voli Allaha treba da mrzi ono što Allah mrzi. Uzvišeni Allah kaže:

 

“O vjernici! Ne uzimajte Moje neprijatelje i svoje neprijatelje za prijatelje, ljubav im darivajuši, a oni poriču Istinu koja je došla vama” [21];

 

”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi.”[22]

 

U ovom ajetu Uzvišeni Allah naređuje da preziremo nevjernike koji se suprotstavljaju Allahu i sve one na koje se On rasrdio iz reda nevjernika, dvoličnjaka i oholih, pa i kada bi nam bili najbliži rod. Također nam naređuje da preziremo griješenje poput nevjerstva, razvrata i nepokornosti Allahu, zato što i On to prezire. Musliman treba da prezire povratak u nevjerstvo, nakon što ga je Allah spasio od nevjerstva, onoliko koliko prezire da bude bačen u vatru. Neko je lijepo rekao: ”Znajte da će se svako prijateljstvo sklopljeno na griješenju prema Allahu, na Sudnjem danu pretvoriti u veliko neprijateljstvo.” Uzvišeni Allah kaže:

 

”Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili” [23] ;

 

”Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: ‘Kamo sreće da sam se uz Poslanika pravog puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!’ – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu” [24];

 

“Vi ste” – reče on – “mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovome svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na Sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, Vatra će vaše boravište biti, i niko vam u pomoć neće moći priteći.” [25]

 

Zato se, braćo, bojte Allaha i vodite računa o tome koga volite i s kim se družite, jer će čovjek na Sudnjem danu biti s onima koje voli. Šejh Šemsuddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ebu Bekr ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, navodi deset uzroka zbog kojih se zadobiva ljubav Uzvišenog Allaha:

 

  1. učenje Kur’ana i razmišljanje o njegovim ajetima;
  2. obavljanje nafila, pored farzova, s nijjetom stjecanja Allahove naklonosti;
  3. stalno spominjanje Allaha, srcem, jezikom i djelom;
  4. davanje prednosti onome što voli Allah nad onim što čovjek voli;
  5. razmišljanje o Allahovim imenima i svojstvima, jer onaj ko spozna Allaha kroz Njegova imena, svojstva i djela, taj će Ga, bez sumnje, istinski zavoljeti;
  6. razmišljanje o Allahovim blagodatima koje daruje Svojim robovima, jer onaj kome su dati mnogi darovi, voli Darovatelja tih darova;
  7. poniznost srca pred Allahom Uzvišenim;
  8. osamljivanje sa Allahom u vrijeme Njegovog božanskog silaska u posljednjoj trećini noći, uz dovu, učenje Kur’ana i istigfar (traženje oprosta);
  9. druženje s dobrim ljudima koji iskreno vole Allaha i ugledanje u njih;
  10. ostavljanje svih uzroka koji srce udaljavaju od Uzvišenog Allaha.

 

Stoga se držite tih uzroka kako biste postigli ljubav Uzvišenog Allaha, a klonite se svega što tu ljubav upropaštava.

 

Donesite salavat i selam na Allahovog Poslanika: Bože, blagoslovi Muhammeda, s.a.v.s., i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima, a,s, , i njegovu porodicu! Bože, obaspi Svojim blagodatima Muhammeda, s.a.v.s. , i njegovu porodicu kao što si blagodatima obasuo Ibrahima,  a.s.  , i njegovu porodicu! Ti si, uistinu, hvale i slave dostojan!

Allahu, budi zadovoljan i sa suprugama Svoga Poslanika , s.a.v.s. ,majkama svih muslimana, i sa ashabima, tabiinima i onima koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjega dana. Allahu naš, budi zadovoljan i sa nama, o Ti koji si najmilostiviji!

Bože, uputi na Pravi put ovaj ummet, tako da u njemu bude ugledan onaj ko je Tebi pokoran, a ponižen onaj ko Tebi prkosi i griješi, i pomozi muslimanima da naređuju dobro, a sprečavaju zlo!

Bože, oprosti grijehe vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama!

Bože, pomozi islam i muslimane! Bože, otkloni nesreće koje su zadesile ummet Muhammeda,  s.a.v.s. ,  Bože, smiluj se tom napaćenom ummetu. Bože, smiluj im se! Bože, izliječi ta tužna srca, vrati muslimanima one koji su nasilno zatvoreni ili protjerani, izliječi njihove bolesnike i ranjenike, pomozi one koji su u teškom položaju i otkloni od njih dugove koji ih opterećuju.

Bože, budi milostiv prema nama koji smo tako slabi, sakrij naše nedostatke, oprosti nam grijehe i sačuvaj nas od nesreća.

Bože, smiluj nam se i onoga dana kada pred Tebe stanemo radi polaganja računa. Bože, tog dana učini naša srca svijetlim i ukaži nam počast uvođenjem u Svoj Džennet i Svoje zadovoljstvo.

Bože, vrati muslimansku omladinu u Svoju vjeru na lijep način. Bože, sačuvaj naše žene, sestre i kćeri od podavanja strastima i smutnjama. Bože, omrazi im uljepšavanje radi onih pred kojima im je uljepšavanje zabranjeno. Uslišaj ove naše dove, Gospodaru svjetova, Ti si naš zaštitnik i samo se na Tebe oslanjamo i u Tebe uzdamo. Bože, budi uz nas, a nemoj biti protiv nas. Bože, daj da život završimo na lijep način, čineći dobra djela s kojima si Ti zadovoljan. Uslišaj nam dove, naš Gospodaru! Ti uistinu sve možeš, Gospodaru svjetova!

 

 


 

[1] En-Nahl, 53.

 

[2] Ali Imran, 31.

 

[3] Ali Imran, 31.

 

[4] Ali Imran, 31.

 

[5] El-Maide, 54.

 

[6] El-Feth, 29.

 

[7] Et-Tevbe, 24.

 

[8] El-Džumu’a, 9.

 

[9] En-Nur, 36-37.

 

[10] Ali Imran, 180.

 

[11] Et-Tahrim, 6.

 

[12] Hadis bilježi Ebu Davud, a šejh El-Albani svrstava ga u vjerodostojne hadise.

 

[13] Hadis bilježe Buharija i Muslim.

 

[14] Hadis bilježi Buharija.

 

[15] En-Nisa, 80.

 

[16] Hadis bilježi Ibn Džerir.

 

[17] El-Bekare, 257.

 

[18] Lukman, 18.

 

[19] Ali Imran, 57.

 

[20] El-Bekare, 205.

 

[21] El-Mumtehine, 1.

 

[22] El-Mudžadele, 22.

 

[23] Ez-Zuhruf, 67.

 

[24] El-Furkan, 27-29.

 

[25] El-Ankebut, 25.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835