Akida

Kur’anski ajeti o Allahovom dž.š. uzdizanju (‘uluvv)

2.89Kpregledi
Pripremio: Ishak Ahmetović

Kur’an časni nam na više mjesta spominje i ukazuje na to, da je Allah dž.š. visoko uzdignut iznad svih nebesa i svih nebeskih prostranstava, te da je nepojmljivo shvatiti, da je Allah dž.š. na svakom mjestu, sa svim Svojim bićem, kako smatraju neki.
Šejhu-l-Islam ibn Tejmije, Allah mu se smilovao je rekao: ” Allah s.v.t. je opisao Sebe u Svojoj Knjizi, kao i riječima Svoga poslanika, Muhammeda s.a.v.s., da se je On, uzvisio i uzdigao iznad Arša-Prijestolja, a to Njegovo s.v.t. uzdignuće se može dokazati mnogobrojnim kura’anskim ajetima, tako da se prenosi od velikih i poznatih slejedbenika imama Šafije, da su rekli:

” U Kur’anu postoji preko 1000 dokaza da je Allah dž.š. visoko iznad svih stvorenja i da je on iznad svih Svojih  robova ” a drugi su rekli: ” U Kur’anu postoji oko 300 dokaza koji ukazuju na Allahovo s.v.t. uzdignuće ” (Medžmu’u-l-Fetava: 5/226)

Tako da je Kur’an časni, od početka, pa sve do kraja ove Božije knjige, pun dokaza, kako direktnih tako i indirektnih, izričitih ili kroz pojašnjenje priznate uleme shvatljivih ajeta, koji nam kazuju o Allahovom s.v.t. uzdignuću, iznad Njegovih stvorenja i svih Njegovih robova.

Ovdje ćemo spomenuti neke od tih ajeta koji nam ukazuju na to. Kao prvo ćemo navesti onih sedam ajeta, koji izravno govore o Allahovom uzdignuću iznad svih nebeskih sfera i prostranstava.
U značenju prevoda iz tefsira ibn Kesira, (grupa prevodilaca) u suri El-Ea’raf – Vrhovi Bedema, se kaže:
Prvi ajet: ”Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova! ” (El-Earaf: 54.)
Vidimo da se na početku ovog ajeta spominje Allahovo uzdignuće iznad Arša i da se na kraju ajet završava, spominjanjem Allahove časne osobine – ’’Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova ’’

Mufessir, imam hafiz, ibn Kesir, Alllah mu se smilovao, u tumačenju ovoga ajeta je rekao:
”Što se tiče riječi Uzvišenog ” Summe isteva ‘alel-‘Arš – a zatim se uzvisio nad Aršom …”
 o njimu postoji veoma mnogo stavova, a mi u tom pogledu prihvatamo stav naših dobrih prethodnika i ostalih islamskih učenjaka, bilo ranijih ili kasnijih. A taj stav podrazumjeva prihvatanje tih riječi onakve kakve jesu, bez pitanja o načinu, bez poistovjećivanja i bez lišavanja tog božanskog atributa. Ono što zamišljaju oni koji poistovjećuju Allahova svojstva sa ljudskim, ne dolazi u obzir kad se govori o Allahu s.v.t. jer, Uzvišenom  Allahu s.v.t., ništa od Njegovih stvorenja ne liči. ” Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi ” (Eš-Šura: 11)
Ispravno je ono što su rekli naši alimi, meðu njima je i Buharijin učitelj Nu’ajm r.a.
Tako on kaže: ”Ko poistovjeti Allaha s nekim od Njegovih stvorenja, postaje kjafir, a ko zaniječe ono čime je Allah, sam Sebe opisao, takoðer postaje kjafir.” Ni u Allahovim, niti u riječima Njegovog Poslanika, kojima Ga on (Poslanik s.a.v.s.) opisuje, nema poistovjećivanja.
Zato je na pravom putu onaj, ko priznaje Uzvišenom Allahu ono što se o Njemu otvoreno govori u ajetima i vjerodostojnim hadisima – na način koji dolikuje Njegovoj veličini – i ko ne pripisuje Uzvišenom Allahu nesavršenost.”  (Tefsir ibn Kesir, str. 466)
 
Drugi ajet:  ”Svemilosni, Koji se nad Aršom uzvisio.” (Ta-Ha:5)

Nakon što je Allah s.v.t., u prva tri ajeta ove sure spomenuo, da On ne spušta-objavljuje Kur’an Poslaniku kako bi se mučio, već da to bude pouka onome ko se bude Allaha bojao i da zna da ga (Kur’an) spušta-objavljuje Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih, naveo je Svoju časnu osobinu, da je On, Svemilosni i da se je (onako kako to Njemu s.v.t. dolikuje) nad Aršom – Prijestoljem uzvisio.

Treći ajet: ”Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a onda, se nad Aršom  uzvisio i Koji odreðuje. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja Njegova.                         Eto to vam je Allah, Gospodara vaš, pa Njemu ibadet činite! Zašto ne razmislite ? ”  (Junus: 3)

Uzvišeni ističe da je On Gospodar svih Njegovih svjetova i da je On stvorio nebesa i Zemlju, za šest dana. Rečeno je da su ti dani kao ovi dani, a rečeno je da je svaki dan kao hiljadu godina koje vi brojite, zatim se uzvisio nad Aršom, a Arš je najveće od svega stvorenog i krov svega što postoji.

četvrti ajet: ”Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda se nad Aršom uzvisio, i Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka odreðenog;.. ” (Ar-Ra’d – Grom: 2)
U ovom ajetu  Allah s.v.t. nam kaže da je nebesa bez stubova podigao,  (na arapskom refe’a) a onda kaže, da se je On, iznad Arša uzvisio, kako se i spominje u vjerodstojnom hadisu kojeg je zabilježio imam Tirmizi u svom Sunnenu, 5/28, poglavlje, tefsir sure Hud, od ebu Ruzejne El-’Akilija r.a., da je on upitao Allahovog Poslanika s.a.v.s., ’’ O Allahov poslaniče, gdje je bio naš Gospodar prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju?’’ Poslanik s.a.v.s. je rekao: ’’ Bio je u bijelim oblacima, a iznad i ispod tih oblaka je bio samo vazduh, nakon toga je Stvorio Arš – Prijestol, a nakon toga se Uzvisio nad Aršom. (Hadis hasen – Tirmizi: 3109)
Peti ajet: ” Onaj Koji je za šest dana  nebesa i Zemlju i ono što je meðu njima stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio. On je Svemilosni i upitaj o Njemu onoga koji zna. ”  (El-Furkan: 59)
U tefsiru Ibn Kesira Allah mu se smilovao, u tumačenju ovoga ajeta se kaže: ” i nad njima se nadnio, uzvisio (arab. ‘Ala ‘alejhi), On upravlja i rasporeðuje svim stvarima, odreðuje Istinu i On je Onaj Koji najbolje presuðuje, pa Uzvišeni kaže: ” i upitaj o Njemu onoga koji dobro zna”, tj. raspitaj se o Njemu kod onoga koji je upoznat o Njemu, ko Ga poznaje, pa ga slijedi i ugledaj se na njega.”  (Tefsir ibn Kesir, str. 946)
Šesti ajet: ”Allah je nebesa i Zemlju i ono što je izmeðu njih u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio; vi, osim Njega, ni zaštitinika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?” (Es-Sedžda: 4)
U ovom ajetu Uzvišeni obavještava, da je on stvorio sve stvari – nebesa, Zemlju i ono što je meðu njima – u šest dana, a zatim se nad Aršom uzvisio, onako kako to odgovara Njegovoj uzvišenosti, bez ikakvog prilagoðavanja, poreðenja, kakvoće, tumačenja i lišavanja Njega i Njegovih s.v.t. atributa. Kao što je to i došlo u poznatoj izreci imama Malika r.a., kada su ga upitali, kako se je Allah s.v.t. uzdigao iznad sedam nebesa, on je rekao: ” Uzdizanje je opšte poznato, dok je njegova kakvoća opšte nepoznata, vjerovanje u to je vadžib – stroga obaveza, a raspitivati se o tome je novotarija.”  Zatim je naredio da se onaj koji je postavio ovo pitanje u njegovom prisustvu, dok je on držao predavanje ostalima, odstrani sa tog skupa, jer ga je smatrao novotarom, što je kasnije bilo i učinjeno.
Sedmi ajet: ”On je Onaj Koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio; On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže, On je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi.” (El-Hadid – Gvožðe: 4.)
U tefsiru Ibn Kesira Allah mu se smilovao, tumačeći ovaj ajeta se kaže: ” Uzvišeni Allah govori kako je On Taj Koji je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je izmeðu njih, za šest dana. Zatim govori o uzvisivanju nad Prijestoljem tj. Aršom nakon tog stvaranja. U ovom ajetu se dalje kaže da Allah dž.š. ” zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi  i šta se prema njemu diže.” Kada Allah dž.š., govori o Svome Uzvišenom Biću, kako se uzvisio iznad Arša i to uzvisivanje priliči samo Njegovoj Uzvišenosti, kako to razumjevaju prve generacije, u isto vrijeme Allah s.v.t., govori kako Mu je poznato sve ono što ulazi u zemlju, tj. Njegovo je biće na nebesima iznad Arša, a Njegovo je znanje sveobuhvatno. (Abdullah bin-Nafi’a je rekao: ”Allah je na nebu, a Njegovo znanje je na svakom mjestu”pogledaj članak iz prošlog broja ) Na zemlji mu nije ništa skriveno, a ni na nebesima. Na osnovu ovoga proizilazi da je Allah dž.š., uz njih sa svojim znanjem i ostalim Svojim svojstvima, te nema potrebe da s njima bude Svojim Bićem, jer bi to bila zabluda i nevjerovanje i proizvelo bi sjedinjenje. Ali, Allah dž.š. je uz njih Svojim svojstvima, Njemu ništa nije slično – On sve čuje i sve vidi. (Tefsir ibn Kesir, str. 1339)
Pitali su Sufjana Es-Sevrija r.a., o značenju ovog djela ajeta; ”…On je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi.” pa je on rekao: ” On je s vama Svojim znanjem, ma gdje god vi bili ” (Abdullah bin-Ahmed ” Es-Sunneh” str. 72.)
Dok ibn Kesir r.a., tumači ovaj ajet na sledeći način; Allah bdije nad vama i vidi vaša djela – Svojim sifatima –  kako god bili i gdje god da bili, na kopnu ili vodi, u noći ili danu, u kući ili pustinji – Sve Mu je jednako poznato; On sve vidi i čuje; čuje vaš govor i vidi vaše mjesto; zna vaše tajne i sašaptavanje, kao što i kaže Uzvišeni: ” Eto, oni grudi svoje okreću sa željom da se od Njega sakriju. A i kad se u ruho svoje umotavaju, On zna ono što skrivaju i ono što pokazuju, – On, uistinu, zna misli svačije.” (Hud: 5.)
A u poznatom hadisu kojeg bilježe i Buharija i Muslim r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao Džibrilu nakon što ga je upitao, šta je to ishan; ”Ihsan je da robuješ Allahu, kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, On tebe uistinu vidi”
Prenosi se da je kod imama Ahmede r.a., jedne prilike dok je držao okupljenim u Poslanikovoj s.a.v.s., džamiji predavanje, ušao poznati akademik el-Edib, koji se zvao Se’aleb. Imam Ahmed r.a. mu je rekao: ” O Se’alebe! Pamtiš li šta od islamske poezije? A on je rekao: ” Upamtio sam riječi jednoga pjesnika koji je rekao:
”Kad se ponekad u mrkloj tami osamiš, nemoj reći:
Usamljen sam; nego reci: Iznad mene je Onaj Koji motri.
I ne misli da te Allah ne prati  i  jednog trena.
Nit’ da možeš išta sakriti od Njega.”
Nakon ovoga je imam Ahmed r.a., ustao sa predavanja, ostavio knjigu iz koje je prisutnima pojašnjavao hadise Allahovog Polsanika s.a.v.s., otišao u svoju kuću i zatvorio za sobom kućna vrata. Njegovi učenici su ga potom pratili, sve dok nije pred njima zatvorio kućna vrata i spomenuli su, da su čuli svoga učitelja u hadisu, imama Ahmeda r.a., kako plače i ponavlja ove stihove koje je čuo na tom njihovom skupu. (Wahatul-imanije. Halid bin Hasen bin Abdur-Rahman: 2/266)
Ovo su bili sedam ajeta, uz kraći njihov komentar, koji direktno ukazuju na to da je se Allah s.v.t. uzvisio iznad svih nebesa i nebeskih sfera i zaposjeo nad Aršom – Prijestolom.
Dosta je još ajeta iz kojih se može shvatiti i zaključiti da je Allah s.v.t. visoko uzdignut iznad sedam nebeskih sfera, spomenut ćemo samo neke od njih.
Kaže Allah s.v.t. u prevodu značenja sledećih ajeta:
”K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobra djela ih uzdižu.” ( Sura, Fatir: 10.)                           Uzdizanje lijepih riječi biva sa zemlje prema nebu, na što ukazije da se Allah s.v.t. nalazi iznad nebesa. Poznati mufesir Mudžahid, Allah mu se smilovao je rekao: ”Dobro djelo uzdiže lijepa riječ” a Ijas el-Kadi kaže: ”Da nije dobrih djela nebi se digle riječi”
”I kada Allah reče: “O Isa, dušu ću ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika i učiniću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. ( Ali-Imran: 55.)
Allahove s.v.t. riječi; “O Isa, dušu će ti uzeti i k Sebi te uzdignuti…’’ same za sebe govore da je Allah s.v.t. visoko, jer uzdizanje uvjek biva sa nižeg ka višem. A svima nama je poznato da je Allah s.v.t., uzdigao  Isa-a a.s., i to niko ne negira, pa čak ni zabludjeli kršćani, koji u svojoj poznatoj molitvi to potvrðuju kada kažu: ”O Oče Koji jesi na nebesi” aludirajući time na Isa-a a.s. jer su i oni shvatanja da ga je njegov Gospodar-Allah dž.š. uzdigao k’ Sebi na nebesa. Za ovo imamo dokaz i u suri En-Nisa, gdje se u značenju 158 ajeta kaže: ”već ga je Allah uzdigao Sebi. – a Allah je silan i mudar.” I ovo je jedan od rijetkih prevoda, gdje je rahmetli prof. Besim Korkut, preveo ovaj ajet u njegovom izvornom značenju, dok su skoro svi ostali ajeti prevedeni u drugačijem značenju. Zato sam se prilikom pisanja ovoga teksta, koristio prevodom tefsira ibn Kesira od grupe prevodioca, čija imena tamo nisu spomenuta ali su ajeti elhamdulillah prevedeni u najbliže ispravnom značenju.
” Boje se Gospodara svoga, Koji je iznad njih, i čine ono što imse naredi.” ( En-Nahl: 50)
I u ovom ajetu je jasna poruka, da se trebamo bojati Gospodara kome se klanjamo a koji je iznad nas sviju. Nažalost ni ovaj ajet u prevodu Kur’ana, kojeg posjedujemo na bosanskom jeziku, nije izvorno preveden.
”On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u Danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.” (Es-Sedžda: 5.)
U ajetu se spominje da Allah s.v.t. upravlja sa svime, ali to upravljanje je započeo prvo od nebesa a ne od zemlje, što nedvojbeno ukazuje da je Allah s.v.t. iznad sedam nebesa. Nakon što nam je ukazao da Njegovo upravljanje počinje prvo od nebesa, onda je rečeno da se to ponovo sve Njemu vraća, dakle iznad sedam nebesa i svih nebskih sfera neka je Slavljen i Uzvišen Onaj, Koji je dao ljudima zdrav razum da sve ovo mudro shvate i na druge prenesu.
Izgleda da je i jednom od najvećih mušrika-mnogobožaca, prokletom Faraonu bilo jasno, da je Allah s.v.t. visoko iznad nebesa, jer je rekao svome ministru Hamanu, kako je to i zabilježeno u Kur’anu:  “O Hamane,” – reče faraon – “sagradi mi jedan toranj ne bih li stigao da staza, staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga …” (El-Mu’mnun: 36-37.)
Dakle i samom faraonu je još tad bilo jasno, da je Allah dž.š. na nebesima, zato je i tražio da mu se naprave stepenice, jer penjanje uvjek biva od nižeg ka višem a ne obrnuto, kako bi on po svom ubjeðenju pokušao da se popne na nebesa i da se uvjeri u ono u šta je Musa a.s. pozivao. Mnogima danas, izgleda i nakon hiljadu i kusur godina, posle faraona i u vrijeme intelektualne i tehnološke ekspanzije, izgleda još uvjek nije jasno ovo pitanje.
Možda će ajet, kao i njegovo pojašnjenje iz sure Mulk-Vlast, onima koji su zaslijepljeni u svom ubjeðenju, da Allah s.v.t. nije visoko iznad svojih stvorenja i robova, rasvijetliti tu tamu i mrak koji su se nadvili nad njihovim glavama. Kaže Allah s.v.t. u prevodu značenja 16 ajeta sure Mulk: ”Jeste li sigurni da vas  Onaj Koji je na  nebesima neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti ?”
U širem pojašnjenju ovog ajeta se u tefsiru od ibn Kesira, Allah mu se smilovao kaže sledeće:           ”Smatram da je ovo jedan od ajeta koji dokazuju da je Allah dž.š., na nebesima. Iz Allahovih dž.š., riječi: ”Jeste li sigurni da vas  Onaj Koji je na  nebesima …’’ nužno ne proizilazi da on egzistira unutar nebesa. On je vrlo visoko iznad toga. Allah dž.š. veći je od nebesa i bilo čega drugog. Smisao ajeta nije da nebesa obuhvaćaju Allaha dž.š., hvala neka je Allahu Uzvišenom, jer sama riječica ” u ” (arab. Fi ) koja se nalazi u ovom ajetu nije, u ovom slučaju priloška oznaka mjesta, nego označava visinu kao i riječica ”na” (arab. ‘Ala ). U Kur’anu na više mjesta imamo ovakav primjer, kao kada Faraon kaže: ”… i po stablima palmi vas razapeti ” (Ta-Ha: 71.) tj. razapet ćemo vas ”na ” palme, a ne ”u” tj. unutar palmi. (Ovo je za one koji razumiju arapski jezik, puno lakše shvatiti, nego koji to ne razumiju) Vjerovanje da se Allah dž.š., nalazi iznad svega, jeste vjerovanje naših uzoritih predaka. Nasuprot ovom je mišljenje nekih iz kasnijiih generacija koje kažu da je Allah dž.š., prisutan na svakome mjestu, bilo to mjesto čisto ili ne. Ili kažu; Allah dž.š., nije iznad, niti ispod, nije desno , niti lijevo, nije ispred, niti je iza, nije unutar svijeta, niti je izvan njega. Ovo su atributi nepostojećeg. (Tefsir ibn Kesir: str. 1407)                                                                                                                                           
Molim Allah s.w.t., da nas sačuva nevjerstva i zablude ,  a kome Allah dž.š. ne dadne uputu, niko ga na pravi put nemože osim Allaha s.v.t. uputiti. Allahu naš, učvrsti nas na pravom putu i podari nam ispravno razumjevanje i shvaćanje Tvoje časne Knjige, Kur’ana.

Prvi put objavljeno: utorak, 30 Listopad 2007 11:17