Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Akida

Kraći osvrt na sektu Ittihadijja-Panteista, i djelo „Fusus al Hikam“ od Ibnu Arebijja

793views
Priredio: Sead ef. Jasavić
Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Osnova na kojoj sekta „Ittihadijja“ temelji svoje vjerovanje jeste ta da postojanje stvorenja (mahlukat), i raznih proizvoda-produkata (masnu’at), pa čak i samo postojanje džinna i šejtana i kafira i fasika i paščadi i svinja i nedžaseta i nevjerstva i grijeha i neposlušnosti – sve je to Božije postojanje, i to ne na način da je On odvojen od svega toga Svojim Bićem, pa i ako je sve navedeno Njegovo stvorenje, koje je On stvorio, i čije opstojanje ovisi o Njemu!“ (Pogledaj: Esbabu Ref’il-‘Ukubeh, str.60.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Sljedbenici apsolutnog panteizma (ehlul-hululi vel-ittihad), kažu: Kršćani su nevjernici zbog toga što su Boga ograničili samo na Isa a.s., dok su idolopoklonici nevjernici zato što su uzeli obožavati neke pojave mimo drugih. Pravi spoznajnik je – po njima – onaj koji ne pravi razlike između svega postojećeg već sve odreda obožava – što je bio stav Ibnu Arebija, autora djela „Fusus al Hikam“ i „el-Futuhat el-Mekkijje“, kao i ostalih džehmijskih imama!“ (Pogledaj: Der’u Te’arudil-‘Akli vel-Nakli, 3/180.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Sekta „Ittihadijja“ – sljedbenici autora djela „Fusus al-Hikam“ i „el-Futuhat el-Mekkijje“, i ostali njima slični, oni su ti koji veličaju Faraona za kojega tvrde da je umro kao vjernik, a da je njegovo utapanje bilo samo gasuljenje nevjernika koji je primio islam, i kažu: U Kur’anu ne postoji očit dokaz koji bi nam ukazao na to da je Faraon umro kao nevjernik!? Iman pripisuju Faraonu na osnovu ajeta: „Kada ga potop stiže, Faraon reče: Vjerujem da nema drugog boga osim onog u kojeg vjeruju Benu-Izraelćani, i ja sam jedan od muslimana!“ (Junus, 90.) Ali, nastavak ajeta koji nam govore o ovom slučaju ukazuju nam na svu zabludu razmišljanja i ubjeđenje sekte „Ittihadijja“: „Sad si našao (da se kaješ) – a do sad si neposlušan bio, kao i jedan od pokvarenjaka!“ (Junus, 91.) Upućena mu je odrečno upitna fraza poniženja, a da mu je iman bio sahih i ispravan ne bi mu se reklo tako!“ (Pogledaj: el-Reddu ‘ala Ibnil-‘Arebi, 1/207.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Pričala mi je pouzdana osoba koja je napustila redove „Ittihadijja“, nakon što je prodrla u mnoge njihove tajne, da je, njihovom šejhu Tilmisaniju, lično čitala djelo „Fusus al Hikam“, od Ibnu ‘Arebija, pa mu reče: Ovo djelo se protuslovi Kur’anu! – na šta Tilmisani reče: Kur’an je sav u širku, a tevhid je samo u našim stavovima!? Rekoh mu: Ako je sve što postoji – JEDNO, zašto mi je ćerka haram a žena mi je halal? Reče: Kod nas ne postoji razlika između ćerke i žene, sve je to halal!? Oni kojima je koprena na oči – oni kažu: To je haram!? Pa im kažemo: Haram vam i bilo!?“ (Pogledaj: el-Safedijja, 1/245.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Ibnu Arebi u djelu „Fusus al Hikam“, kaže: Velika Božija mudrost leži u tome zašto Harun a.s., nije mogao da odbije ljude od obožavanja teleta, kao što je to kasnije mogao Musa a.s. – a ta je kako bi se Allah mogao obožavati u svemu!?“ (Pogledaj: Džami’ul-Mesa’il, 6/144.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Ibnu Arebi, autor djela „Fusus al Hikam“, i njemu slični, su bili na stavu da je sve postojeće „Jedno“ – Stvoritelj je stvorenje – što je sve zajedno negacija samog Stvoritelja!“ (Pogledaj: Der’u Te’arudil-‘Akli vel-Nakli, 2/327.)
    
Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Sljedbenici apsolutnog panteizma smatraju da se Allah utjelovio u sve ili da se Allah sjedinio sa svime ili da je sve postojeće JEDNO – što smatraju sljedbenici djela „Fusus al-Hikam“ i ostali, koji kažu: Kršćani su pogriješili u tome što su Boga utjelovili samo u Isa a.s.!?, dok idolopoklonici griješe zato što su utjelovili Boga samo u nekim kipovima koje obožavaju mimo ostalog!?“ (Pogledaj: Der’u Te’arudil-‘Akli vel-Nakli, 2/410.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., navodeći stav sekte „Ittihadijja-Panteista“, kaže: „Faraon je umro kao vjernik, čist od grijeha, dok je Musa bio radost srca faraonovog, zbog imana kojeg mu Allah podario pri davljenju, kada mu je dušu uzeo čistu i očišćenu, bez imalo prljavštine na sebi, jer mu je duša izvađena u imanu prije nego li je počinila ikakva grijeha zbog toga što islam briše sve što se činilo prije njega. Za razliku od navedenog, opšte poznata stvar, u milletu islamskom i kršćanskom i jevrejskom, je ta da je Faraon bio jedan od najžešćih nevjernika u Allaha, gdje Allah nije poimenice spomenuo težeg primjera za nevjerstvo od faraonovog primjera, i ničije nevjerstvo i oholjenje i tugjan nije opisano kao što je opisano faraonovo nevjerstvo. Allah dž.š., je za Faraona i njegove bližnje rekao da će biti u najtežoj patnji u džehennemu, jer se riječ Alu Fir’avn razumjeva kao i riječ Alu Ibrahim ili Alu Lut ili Alu Davud ili Alu Ebi Evfa – što znači da će Faraon biti tamo gdje će mu biti i blićnji njegovi (džehennem). Dakle, ako su Ittihadijje-Panteisti u stanju da od najvećeg Allahovog neprijatelja (Faraona), naprave osobu koja je bila u pravu i na istini i pored toga što ga je Allah dž.š., proglasio nevjernikom – zaključuje se da su Ittihadijje-Panteisti, mnogo žešćeg kufra i nevjerstva nego li Jevreji i Kršćani!“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 2/125.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Ono što knjiga „Fusus al Hikam“ sadrži u sebi je sve odreda kufr-nevjerstvo, kako svojom nutrinom tako i svojom vanjštinom, ali mu je nutrina ipak gora od vanjštine. Ta knjiga prezentira stavove panteizma: Ehlul-Vahde, Ehlul-Hulul i Ehlul-Ittihad. Oni sami sebe nazivaju pravim muhakkikima (onima koji su prodrli u suštinu vjeru). Oni se dijele na dvije vrste: oni koji zastupaju apsolutni panteizam što je stav autora djela „Fusus al Hikam“, Ibnu Arebija, i ostalih sličnih njemu poput: Ibnu Seb’ina i Ibnul-Farida, dok el-Kavnevi, el-Šišteri i el-Tilmisani i ostali, smatraju: da je sve postojeće JEDNO, i govore: Postojanje stvorenja je postojanje Stvoritelja, ne potvrđujući to da je jedno stvorilo drugo, već kažu: Stvoritelj je stvorenje, a stvorenje je Stvoritelj!!!?“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 2/364.)

Ovo su imena alima koji su bili na stanovištu da se knjige Ibnu Arebijeve moraju uništavati i paliti:
    
1.Ebul-Mehasin Tugri Burmuš b. Jusuf el-Turkmani el-Hanefi. Imam Sehavi rhm., kaže: „Bio je hanefijskog mezheba, volio je ulemu hadisa, bio je pobornik Ehli-Sunneta, i na sve načine se borio protivu Ibnu Arebija i ostalih filozofskih-sufija. Jedan od načina borbe protivu njihovih knjiga jeste i taj da je palio svaku njihovu knjigu na koju bi naišao, dok je jedne prilke uzeo knjigu „Fusus al Hikam“, pa je svezao o rep jednom psetu, kojeg je prošetao pijacom.“ (Pogledaj: el-Dav’ el-Lami’, 3/31.)

2.Kadi Bedruddin Muhammed b. Ibrahim Ibnu Džema’ah (umro 733.h.g.). Imam el-Fe’si rhm., kaže: „Smatrao je obaveznim uništavanje kopija djela „Fusus al Hikam“, zbog toga što u sebi sadrži batil-neispravnosti, kufr-nevjerstvo, lagv-izmišljotine, kao i novotarije u vjeri koje nemaju nikakvog osnova!“ (Pogledaj: el-‘Akd el-Semin, 2/172.)

3.Fakih Sa’aduddin Mes’ud b. Ahmed el-Harisi el-Hanbeli (umro 711.h.g.). Bio je hanbelijski kadija u Kairu. Imam el-Fe’si rhm., kaže: „Bio je na stavu da se moraju pobrisati svi djelovi iz „Fusus al Hikama“, koji sadrže riječi otvorenog kufra-nevjerstva.“ (Pogledaj: el-Akd el-Semin, 2/172.)

4.Fakih muhaddis kadija Isa b. Mes’ud el-Menkilati el-Zuvaj, (umro 743.h.g.). Imam el-Fe’si rhm., kaže: „Obaveza je na islamskoj vlasti, kada čuje da se ova djela šire, da ih potraži, da ih na jedno mjesto pokupi i da ih spali, i da kazni svakog onog ko zastupa ovaj mezheb ili mu se pripisuje ili je postao poznat po njemu.“ (Pogledaj: el-Akd el-Semin, 2/177.)

5.Historičar kadija allameh Abdurrahman b. Muhammed Haldun (umro 808.h.g.). Imam el-Fe’si rhm., kaže: „Što se tiče statusa ovih knjiga koje sadrže u sebi zabludjela vjerovanja, koje kruže rukama ljudi poput: „Fusus al Hikam“ i „el-Futuhat“ od Ibnu Arebija, „el-Budd“ od Ibnu Seb’ina, poezija od Ibnul-Farida, i djela od Tilmisanija – sve ove knjige treba, kad god se na njih naiđe, spaliti ili vodom njihovo mastilo saprati sve dok potpuno ne nestane ono što je stajalo u njima, jer je u tome opšti interes muslimana kad je u pitanju borba protivu krivog vjerovanja… Obaveza je na islamskoj vlasti da pale ove knjige, kako bi otklonili opštu štetu od muslimana, i obaveza je svakom onom ko bude u stanju da je spali, a ako neće onda će to islamska vlast učiniti, a njega će primjereno zbog toga kazniti!“ (Pogledaj: el-Akd el-Semin, 2/181.)

6.Kadija Ahmed b. Ali b. Abdul-Kafi el-Subki (umro 763.h.g.). Učenjak Burhanuddin el-Buka’i rhm., (umro 885.h.g.), kaže: „Više puta sam palio knjige od Ibnu Arebija, a od meritorne uleme to je činio i šejh Beha’uddin el-Subki rhm..“ (Pogledaj: Masre’ul-Tesavvuf, str.157.)

Imam Ibnu Abidin el-Hanefi rhm., kaže: „U djelu „Fusus al Hikam“ ima riječi oprečnih šeri’atu, pa je obaveza učenim da ih usklade sa šeri’atom, ali smo mi ipak mišljenja da je to neko smjestio šejhu Muhjiddinu i da je to izmislio na njega, stoga se treba kloniti čitanja te knjige, a i već je izdata sultanska zabrana čitanja te knjige, tako da je se treba kloniti na svaki način; neka se upamti ovo!“ (Pogledaj: Reddul-Muhtar, 16/294.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835