HadisISTAKNUTO

Koristi iz Džibrilovog hadisa

1.3kviews

Priredio: Nermin Avdić

 Koristi ovog hadisa su mnogobrojne, jer ovo je veličanstven hadis, jedan od temeljnih u islamu, ali ćemo spomenuti samo neke kako ne bismo mnogo oduljili:

 1. Objašnjenje lijepog ponašanja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako što je sjedio sa svojim prijateljima u društvu, nije sjedio sam uzdižući se i oholeći se nad njima. Čak ga je jedna djevojčica uzela za ruku sve dok ga nije dovela do svoje kuće da joj pomuze ovcu, iz svoje skromnosti, neka je salavat i selam na njega.

I zato dobro znaj, da što se više poniziš Allahu da će ti se zbog toga podići ugled jer je to pravilo koje glasi: Ko se ponizi zbog Allaha On će ga uzdići.

 1. Dozvoljenost sjedenja sa svojim šejhovima i uglednim ljudima, ali pod jednim uslovom, a to je da to ne dovodi do njihovog gubljenja vremena. Jer neki ljudi dođu kod onih koji se brinu o svome vremenu koriste ga u znanju, pa odulje sjedenje i raspričaju se i na taj način oduzimaju vrijeme šejha ili uglednog čovjeka, a on im se ponekada stidi reći.
 2. Meleki su u stanju da se pretvore u druge oblike kao što je Džibril došao u ljudskom obliku, što je spomenuto i u hadisu. Međutim, njihovo oblikovanje se dešava isključivo Allahovom dozvolom.
 3. Etika ponašanja sa učiteljom, kao što je to učinio Džibril kada je sjeo ispred Poslanika, salallahu alejhi ve sellem.
 4. Dozvoljenost et–tevrije kao u riječima: „O, Muhammede“. Ovo je izraz koji upućuje na pustinjake pa je tako kazao kao da je on došao iz pustinje, jer stanovnici u gradovima uglavnom imaju lijepo ponašanje i nisu dozivali Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na takav način.
 5. Blagodat islama, to je ono zašto treba prvo da se pita i o čemu treba da se govori. Zato je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je slao svoje izaslanike u da’vu naređivao im je da počnu pozivati, prije svega ostalog, u svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik.
 6. Temelji islama su ovih pet, a to potvrđuje i hadis Abdullah ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Islam se temelji na pet stvari.“
 7. Blagodat namaza jer se spominje odmah nakon dva šehadeta, i on je jedan od temelja islama.
 8. Davanje zekata, post mjeseca ramazana i hadž su od temelja islama.
 9. Postupan prelazak u podučavanju sa nižeg nivoa na viši, jer islam je u odnosu na iman na nižem stepenu, pa je moguće da svaki čovjek bude musliman po svojoj vanjštini, kao što kaže Allah Uzvišeni: „Rekli su pustinjaci vjerujemo. Reci: ‘Vi ne vjerujete, nego recite postali smo muslimani’“. Međutim, što se tiče imana to nimalo nije lahko, jer se on nalazi u srcu.
 10. Islam i iman nisu isto, jer je Džibril rekao: „Obavijesti me o islamu i obavijesti me o imanu što upućuje na različitost. Što se tiče ovog pitanja, spomenut ćemo slijedeće:

Kada se spomene samo iman time se podrazumijeva i islam, a kada se spomene samo islam time se podrazumijeva i iman, kao što kaže Uzvišeni:

„I zadovoljan Sam da vam islam bude vjera, pa u ovome ajetu islam podrazumjeva i iman.“

Kaže Allah Uzvišeni: „I obraduj vjernike (mu’mine).“ (Saf,13). Nakon što je spomenuo, vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i borite se na Allahovom putu svojim imecima i životima.“ (Saf,11).

Ali ako se spomenu zajedno onda imaju različita značenja, pa se pod islamom podrazumjevaju spoljašnja djela, kao što su riječi i djela udova, a pod imanom unutrašnja djela kao što su ubjeđenja u srcu i njegova djela. Primjer za to je upravo ovaj hadis.

 1. Temelji imana su ovih šest spomenutih u hadisu.
 2. Ko negira jedan od ovih šest temelja takav je kjafir (nevjernik), jer ne vjeruje u ono o čemu nas je obavijestio Poslanik, salallahu alejhi ve sellem.
 3. Potvrđivanje postojanja meleka i obaveznost vjerovanja u njih.

Pitanje: Da li su meleki tjelesna  ili duševna bića ili su oni snaga?

Odgovor: Meleki su tjelesna bića bez imalo sumnje, kaže Allah Uzvišeni:

„Hvaljen neka je Allah Stvoritelj nebesa i Zemlje Koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima.“ (Fatir,1)

Takođe kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Zaškripala su nebesa, a kako i ne bi, jer nema mjesta koliko četiri prsta a da nema na njemu melek koji stoji na kijamu Allahu ili na ruku’u ili na sedždi.“

Dokaz tome je i hadis Džibrila u kojem se spominje da ima šest stotina krila koji su prekrili horizont, i mnogi drugi dokazi.

A što se tiče onoga koji kaže da su meleki duševna bića bez tijela, to je neispravno i velika zabluda, a u još većoj zabludi je onaj koji kaže da su meleki metafora za snagu dobra koja se nalazi u čovjeku, a da su šejtani metafora za snagu zla. I to je od najneispravnijih stavova po ovome pitanju.

 1. Obaveza je vjerovanje u sve poslanike, pa ukoliko bi neko vjerovao u svoga poslanika a negirao bilo kojeg drugog, takav ne vjeruje u svoga poslanika, nego je on nevjernik. To potvrđuje Allah Uzvišeni: „I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike.“ (Eš–Šuara, 105). Iako su oni samo smatrali Nuha, alejhi–selam, a prije njega i nije bilo poslanika, međutim, smatrati lažnim jednog od poslanika podrazumijeva smatranjem svih.

Takođe, smatranje lažnim jedne od objava (knjiga) podrazumijeva smatranjem lažnim svih objava jer ih je sve objavio Allah Uzvišeni.

 1. Potvrđivanje Sudnjeg dana u kojem će ljudi biti proživljeni radi obračuna u kojem će stanovnici Dženneta nastaniti svoja prebivališta a stanovnici Vatre svoja.

Zanimljivo je da su svi mnogobošci negirali proživljenje.

Kaže Uzvišeni: „…i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren i govori: ‘Ko će oživiti kosti kad budu truhle?’“ Pa je Allah Uzvišeni odgovorio tako što je naredio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: „ Reci: ‘Oživit će ih Onaj Koji ih je prvi put stvorio’.“ (Jasin, 79)

Ono što upućuje da je spomenuto dokaz je da Onaj koji je u mogućnosti da stvori iz ničega je u mogućnosti da stvori iz nečega.

Kaže Uzvišeni: „On je Taj Koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko.“ (Er–Rum, 27)

Takođe je zanimljivo da su mnogobošci potvrđivali stvaranje nebesa i Zemlje a kada se govori o ponovnom stvaranju na Sudnjem danu kada bude proživljenje onda to negiraju…pa lakše je stvoriti ponovo iz nečega nego prvi put stvoriti iz ničega. Ali, Allah Uzvišeni upućuje koga On hoće.

Drugi odgovor onima koji negiraju proživljenje:

Kaže Uzvišeni: „On dobro zna sve što je stvorio.“ (Jasin, 79) tj. zna kako je stvorio. Pa, kako onda mnogobošci kažu da je proživljenje nemoguće?

Zatim Uzvišeni kaže: „Onaj Koji vam…“ tj. vama koji negirate, „…iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete.“ tj. u području Hidžaza[1] postoji drveće kojim se potpaljuje vatra uprkos tome što je zeleno, žilavo i hladno i veoma teško zapaljivo, ali bez obzira na sve to tim drvećem potpaljujete vatru.

Zato, Onaj Koji je u stanju da stvori iz nečega njegovu suprotnost je u stanju da stvori to nešto ponovo.

Zatim kaže Uzvišeni: „…i vi njome potpaljujete.“ tj. vama to uopće nije strano i čudno jer vi to koristite.

Treći odgovor onima koji negiraju proživljenje:

Kaže Uzvišeni: „Zar Onaj Koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima slične?“ (Jasin, 81) „…Da.“, pa je Allah odgovorio u istom ajetu, jer stvaranje nebesa i Zemlje je veće od stvaranja ljudi. „On sve stvara i On je Sveznajući.“

Jer kada želi nešto samo kaže: „Budi i ono bude.“ Kako onda, kada je On u stanju da uradi sve šta god želi, kako da nije u stanju da proživi umrlog?!

Stoga, ako naredi nečemu što postoji da nestane – nestaće, a ako naredi nečemu što uopće ne postoji da postoji – postat će bez obzira šta to bilo.

Spominje se događaj Musaa, alejhis–selam, kada je došao do dubokog mora, Allah mu je naredio da udari u njega, pa je udario samo jednom i ono se razdvojilo i postalo dvanaest suhih puteva kojima su prošli on i njegovi sljedbenici. Pa, ko je Taj Koji je učinio da se jedna voda razdvoji od druge, te da među njima budu suhi putevi? Naravno, to niko nije u stanju, osim Allaha Uzvišenog Koji ako nešto želi da se desi samo kaže: „Budi i ono bude.“

Dakle, Allah, Gospodar svih svjetova, će narediti samo jednom naredbom (glasom) i svi će se pred Njim sakupiti, kao što kaže: „Bit će to samo jedan glas i oni će svi pred Nama biti prisutni.“ (Jasin, 53)

 1. Obaveza vjerovanja u kader (odredbu) dobra i zla.

Pitanje:

Ono što je zapisano odredbom, da li se mijenja ili ne?

Odgovor:

„Allah je dokidao što je htio, a ostavljao što je htio, u Njega je glavna Knjiga.“ (Er–Ra’d, 39) tj. El–Levhul–mahfuz, u njemu nema niti pisanja niti brisanja, što je napisano tako ostaje bez mijenjanja. Međutim, listovi u koje bilježe meleki u njima ima mijenjanja, kao što kaže Uzvišeni u prethodnom ajetu: „Allah je dokidao što je htio, a ostavljao što je htio.“

Takođe kaže: „Dobra djela zaista poništavaju hrđava…“ (Hud, 114)

 1. Vrijeme nastupanja Sudnjeg dana ne zna niko osim Allaha Uzvišenog, zato što je najbolji poslanik od meleka pitao najboljeg poslanika od ljudi o tome, pa je rekao: „Upitani ništa bolje ne zna od onoga što je pitao“

Iz toga proističe korist da ako bi neko povjerovao onome koji priziva da je nastupanje Sudnjeg dana u to i to vrijeme takav postaje nevjernikom jer iznosi laž na Kur’an i sunnet.

 1. Veličanstvenost događaja Sudnjeg dana, te zbog toga postoje njegovi predznaci kako bi se ljudi pripremili za njega.
 2. Kada se meleki pretvore u ljudsko biće onda oni hodaju kao što se spominje u hadisu: „ Zatim je otišao.“

Pitanje: „ Da li onda hodaju kada su u svom stvarnom obliku kako ih je Allah stvorio?“

Odgovor: Kaže Allah Uzvišeni: „Hvaljen neka je Allah Stvoritelj nebesa i Zemlje Koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima.“ (Fatir, 1)

 1. Lijepo bi bilo da učitelj poduči svoje učenike ono što ne znaju, kao što se spominje u hadisu: „ A znate li ko je onaj koji pita?“, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio ashabe da je to Džibril.
 2. Sve ono što je spomenuto u ovom hadisu to se podrazumijeva vjerom, zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „ Da vas poduči vašoj vjeri.“ Međutim, vjera u općem smislu a ne podrobno.

Ocjena hadisa:

Hadis je vjerodostojan (sahih), a bilježe ga: Muslim br. 8, Ahmed 8/27, Ebu Davud br. 4695, Et–Tirmizi br. 2610, En–Nesai br. 8/97, Ibn Madže br. 63 i mnogi drugi učenjaci.

(Ovo je 9. i posljednji dio komentara Džibrilovog hadisa.

____________________________

[1] Područje oko Mekke i Medine.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835