Hadis

Koristi i mudrosti izvedene iz hadisa: “Ne srdi se!”

405pregledi
Piše: hfz. Amir Smajić

Zahvala pripada Allahu, dželle dželaluhu. Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost za naše grijehe molimo, i Njemu, subhanehu, utječemo se od zla kojeg nose naše duše i od zla naših loših djela. Koga Allah, dželle zikruhu, uputi na Pravi put, taj je od upućenih, a koga ostavi u zabludi, nećeš mu naći zaštitnika koji će ga na Pravi put uputiti.

Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha, dželle šanuhu, i svjedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov pokorni rob i Njegov posljednji poslanik, kojeg je poslao sa Istinom i uputom da bi bio svjedok protiv naroda koji neće da vjeruje.

Bilježe imam El-Buhari u svome Sahihu (6116) i imam Et-Tirmizi u svome Džamiu’-sunenu (2020) od Ebu Hasina, a on od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je čovjek rekao Allahovom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Preporuči mi nešto!” Reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ne srdi se!” čovjek ponovi pitanje više puta, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opet mu reče: “Ne srdi se!”

Hadis sa drugim senedima a sličnim sadržajem bilježe i imam Malik u Muvettau (1637), imam Ahmed u Musnedu (8744), Ibn Ebi Šejbe u Musannefu (25889), Et-Taberani u Mu’džemul-kebiru (2097), Ibn Hibban u svome Sahihu (5221), El-Hakim u Mustedreku (3/615), El-Bejheki u Sunenul-kubra (10/180), i Ebu Ja’la u Musnedu (7838).

Prva korist: Ashab koji prenosi ovaj hadis zove se Ebu Hurejre, radijallahu anhu. To je poznati i uvaženi ashab Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je poznat po svome nadimku Ebu Hurejre koji mu je nadio otac u džahilijjetu. Islamski učenjaci razilaze se po pitanju njegovog imena na oko trideset mišljenja. Kaže hafiz Ibn Abdul-Berr: “Mišljenje na kojem se smiruje duša jeste da mu je ime Abdur-Rahman ibn Sahr.” Tog mišljenja bili su i Muhammed ibn Ishak, El-Hakim i En-Nevevi. On je ashab koji je prenio najveći broj hadisa od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se da je Bekijje ibn Mahled u svome Musnedu zabilježio 5374 hadisa od Ebu Hurejre, radijallahu anhu. Niko od ashaba ne prenosi ni približan broj hadisa koje on prenosi. Kaže imam El-Buhari: “Od njega je prenosilo hadis 800 ljudi ili više.” Umro je u Medini 59. godine po Hidžri u 78. godini života i ukopan je na mezarju Bekija. Da Allah, dželle šanuhu, bude njime zadovoljan. [Pogledaj: el-Istij’ab (4/11770) od Ibn Abdul-Berra, El-Isabe (12/63) od Ibn Hadžera, Subulu-s-selam (1/69) od Es-San’anija, Minhatu-l-‘allam (1/26) od dr. Abdullaha el-Fevzana, Teshilul-ilmam (1/16) od dr. Saliha el-Fevzana, Ruvatul-hadis (1/51) od dr. Avada er-Ruvejtija]

Druga korist: čovjek koji je pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a čije ime nije spomenuto, zove se Džarije ibn Kudame et-Temimi, radijallahu anhu, a moguće je da se radi i o Ebu Derdau, radijallahu anhu. [Pogledaj: Fethul-bari (10/638) od hafiza Ibn Hadžera i Džami’ul-ulum vel-hikem (str. 173) od hafiza Ibn Redžeba]

Treća korist: Sveobuhvatnost Allahovog, dželle ve ‘ala, šerijata, tako da nije ostavio ni najmanju stvar u meðuljudskim odnosima a da nije podstakao na pohvalne, a pokudio nevaljale osobine.

četvrta korist: Samilost Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prema ashabima tako što ih podučava onome što će im koristiti na dunjaluku i ahiretu.

Peta korist: Dobroćudnost Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u ophoðenju sa ashabima; ne iskazuje negodovanje zbog ponavljanja pitanja više puta kao što je to slučaj kod većine ljudi.

Šesta korist: Ustrajnost Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u podučavanju ashaba.

Sedma korist: Jezgrovitost govora Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

Osma korist: Dokaz istinitosti Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, poziva kada savjetuje ashabe da se klone srdžbe, zato što je u skorije vrijeme otkriveno da učestala srdžba uzrokuje razne vidove fizičkih i psihičkih bolesti.

Deveta korist: Vrijednost ashaba – pitaju o onome što im koristi.

Deseta korist: Vrijednost ashaba – prenose znanje Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ummetu.

Jedanaesta korist: Vrijednost ashaba – lijepo se ophode sa Allahovim Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem.

Dvanaesta korist: Vrijednost ashaba – ne proturječe Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Trinaesta korist: Vrijednost ashaba – detaljno prate šta se dešava u prisustvu Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, iz ljubavi prema njegovom sunnetu.

četrnaesta korist: Propisanost srdžbe prilikom prelaženja Allahovih, dželle šanuhu, granica, zato što bi se Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, srdio kada bi vidio da se prelaze.

Petnaesta korist: Djelo je sastavni dio vjerovanja.

Šesnaesta korist: Odgovor onima koji se pravdaju kaderom i ostavljaju djela.

Sedamnaesta korist: U hadisu je dokaz da se ostavljanje nečega smatra djelom, pa ako je ostavljanje lošeg, za sobom povlači nagradu, a ako je ostavljanje dobrog (nareðenog), za sobom povlači kaznu.

Osamnaesta korist: Propisanost uzimanja za uzroke.

Devetnaesta korist: Primjer šerijatskog pravila ”zatvaranja puteva koji vode u haram” tako što srdžba može čovjeka odvesti čak i do nevjerstva.

Dvadeseta korist: Zabrana nečega za sobom povlači naredbu suprotnog, a to je dobroćudnost i smirenost.

Dvadeset prva korist: U hadisu je naznaka dobroćudnosti onoga koji se ne srdi.

Dvadeset druga korist: Dokaz da je srdžba od šejtana.

Dvadeset treća korist: U hadisu je naznaka da srdžba donosi samo zlo.

Dvadeset četvrta korist: Da je snažan onaj koji se suzdrži od srdžbe.

Dvadeset peta korist: Vrijednost ustrajnosti u strpljenju.

Dvadeset šesta korist: U hadisu je naznaka obaveznosti meðusobnog savjetovanja muslimana.

Dvadeset sedma korist: Traženje savjeta biva od onog ko je poznat po bogobojaznosti i znanju.

Dvadeset osma korist: Primanje ispravnog savjeta je od potpunosti imana.

Dvadeset deveta korist: Nedozvoljenost skrivanja znanja od onog koji pita osim radi prioritetnije koristi.

Trideseta korist: Propisanost edeba u postavljanju pitanja i traženju znanja.

Trideset prva korist: Propisanost ponavljanja pitanja upućenog učenjaku radi sigurnosti u odgovor.

Trideset druga korist: Dozvoljenost kratkog odgovora ako se u njemu nalazi više korisnih značenja.

Molimo Allaha da učini naša djela iskrenim radi Njegovog plemenitog lica, da ne okrene naša srca nakon što nas je uputio, i da nam podari svoju preveliku milost i oprost, On je Milostivi i Onaj Koji puno prašta. Salavat i selam donosimo na Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe i sve koji ih budu slijedili u dobročinstvu i bogobojaznosti do Sudnjega dana.

Napisao: hfz. Amir Smajić (Fakultet hadiskih znanosti, Medina)

Prvi put objavljeno: utorak, 15 Travanj 2008 08:35

X