Tefsir

Komentar sure Muhammed (1 dio)

693pregledi
Piše: Hajruddin Tahir Ahmetović

Ova plemenita sura, sura Muhammed, još se naziva „El-Kital“ i „Ellezine keferu“. Ibnu-Merdevejh je zabilježio od Ibnu-Zubejra da je rekao: „Sura ‘Ellezine keferu’ objavljena je u Medini.“ (Fethul-Kadir, 5/38)
Ima trideset i osam ajeta a po nekima trideset devet.
Dakle, medinska je sura u potpunosti kao što kaže većina komentatora Kur’ana, osim trinaestog ajeta koji je objavljen u toku Poslanikove, sallallahu ‘alejhi ve sellem, hidžre u Medinu po mišljenju Ibnu-Abbasa, radijallahu ‘anhuma, i Katade, rahmetullahi ‘alejh.  Taberani, rahmetullahi ‘alejh, bilježi od Ibnu-Omera, radijallahu ‘anhuma, da im je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, učio na akšam namazu: „Onima koji ne vjeruju i od puta Njegova odvraćaju …“ (Taberani u „Evsatu“, 13380; u „Sagiru“, 1/45. Hejsemi, rahmetullahi ‘alejh, u „Medžme’i“, 2/121 kaže: „Taberani ga bilježi u tri mu’džema i njegovi prenosioci su prenosioci Sahiha.“)

(1) Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta Njegova odvraćaju.

Onima koji ne vjeruju u Allaha, subhanehu ve te’ala, i Njegova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji ne vjeruju u susret sa Allahom, koji ne vjeruju u Njegove riječi, koji su se okrenuli od Allahova puta, a zatim, nakon toga, i druge odvraćaju od islama, zabranjuju ga drugima i zabranjuju njegove svetinje poput hodočašća Ka’be, takvima, bilo oni mušrici Mekke, sljedbenici Knjige ili drugi nevjernici, Allah je poništio njihova dobra djela koja su činili poput: plemenitog morala, gostoprimstva, oslobaðanja roblja, čuvanja komšijskih odnosa, hranjenja i pojenja hadžija i dr., kao što je i uništio njihove spletke i zavjere koje su kovali protiv Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, vratio im u njihova grla, pa ih je zadesilo ono što su pripremali vjernicima. Ibnu-Abbas, radijallahu ‘anh, kaže: „Ovaj ajet je objavljen povodom ubistva mekkanskih velikodostojnika koji su poubijani na Bedru. Bilo ih je dvanaest.“ (El-Džami’u li ahkamil-Kur’an, 16/216) Zbog ovih njihovih djela, pripada im vječna džehennemska vatra na Drugom svijetu. Nikada se neće spasiti nje.

(2) A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu – a to je Istina od Gospodara njihova – On će preko rðavih postupaka njihovih preći i prilike njihove će poboljšati.

Onima koji istinski vjeruju u Allaha, subhanehu ve te’ala, i Njegova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji vjeruju u susret sa Allahom, i koji čine dobra djela, poput hidžre iz Mekke u Medinu, ili bratskog prihvatanja braće muhadžira, ili svih drugih dobrih djela a meðu kojima je i najvrednije djelo „istinsko vjerovanje u Kur’an“ koji je Allah objavio Svome Vjerovjesniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, jer vjeruju da je Kur’an istina od Allaha u koju nema nimalo sumnje; takvima će Allah oprostiti loše postupke, preći preko njih, popraviti njihovo stanje, i vjersko i imovinsko, pa nakon toga neće griješiti prema Allahu, subhanehu ve te’ala.

(3) Zato što nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede Istinu od Gospodara svoga. Tako Allah navodi zbog ljudi primjere njihove.

Ovakva nagrada nevjernika –poništavanje svih djela- i nagrada vjernika –opraštanje i prelaženje preko loših postupaka- pravedna je nagrada, jer nevjernici slijede neistinu: obožavaju drugoga mimo Allaha, pripisuju Mu sudruga, odazivaju se i slijede šejtana u svemu čemu ih pozove i što im uljepša od nevjerstva, višeboštva i grijeha; a vjernici slijede Kur’an, istinu od Allaha koja je objavljena Muhammedu, sallallahu ‘alejhi ve sellem, vjeruju u Allahov tevhid slijedeći samo Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Na ovaj način, kao što je Allah pojasnio stanje nevjernika i vjernika u ovome ajetu, Allah će iz Svoje milosti pojašnjavati ljudima njihova stanja od propasti i uspjeha, kako bi uzeli pouku iz toga i slijedili put spasa a klonuli se puta propasti.

Pouke iz plemenitih ajeta:

1. Pojašnjenje dva puta: puta uspjeha i puta propasti. Put uspjeha je put istinskog vjerovanja i činjenja dobrih djela, dok je put propasti put višeboštva, nevjerstva i grijeha.

2. Pojašnjenje da dobra djela uz veliko nevjerstvo i višeboštvo ništa neće koristiti svom počiniocu na Sudnjem danu, već ponekad za njih dobit će nagradu na Dunjaluku. A što se tiče Ahireta, njihova dobra djela bit će poništena i u prah i pepeo pretvorena.

3. Pojašnjenje mudrosti spominjanja primjera, a ona je uputa ljudi na ono čime će postići uspjeh na Dunjaluku, ući u Džennet na Ahiretu i sačuvati se Vatre. (Ejseru tefasir 5/71)

Nastavit će se, inšaallah …

Prvi put objavljeno: srijeda, 05 Rujan 2007 02:55

X