Tefsir

Komentar sure El-Hudžurat, sure ahlaka

1.18Kpregledi
Piše: Elvedin Pezić

Ovo je prvi tekst u kojem ćemo početi sa tumačenjem suru El-Hudžurat-Sobe i pokušat ćemo da se zaustavimo kod mnogobrojnih pouka i poruka koje nosi u sebi ova kratka sura, pokušati da vidimo gdje smo mi od morala i ahlaka koji je spomenut u ovoj suri. Sura koja sadrži samo osamnaest ajeta, a mnogo je pouka i poruka koje nosi u sebi. Kako i ne bi kada je to govor Uzvišenog Allaha, koji je stvorio insana i najbolje zna šta je potrebno insanu u njegovom ovodunjalučkom životu. Jedna od sto četrnaest sura koje su objavljane kako bi osvjetljavale insanu put kojim ide u ovodunjalučkom životu. Prije nego počnemo sa tumačenjem i komentarom ove sure volio bih da spomenem neke faktore koji su me ponukali da počnemo sa tumačenjem jedne kur’anske sure.

Razlozi  odabira ove tematike

Mnogo je razloga zbog kojih sam odlučio da počnemo sa tumačenjem jedne od kur´anskih sura, u ovom slučaju sure El-Hudžurat-sure ahlaka, spomenut ću samo neke od njih;

Prvi, žalosno stanje muslimana kada je u pitanju njihov odnos prema Kur’anu. Do te mjere, da ćemo naći velik broj ljudi koji se deklaršu kao muslimani kako ne znaju da uče u Kur’anu, a da ne govorimo o tome koliko slabo se druže sa Allahovom Knjigom, koja je objavljenja da bi bila životni program insanu u ovodunjalučkom životu. Do te mjere, da ćemo naći ljude koji se smatraju odabranim sljedbenicima ove vjere, a oni su tako daleko od Allahove Knjige, daleko su od njenog izučavanja, razmišljanja o njenim ajetima, i praktičnog sprovoðenja u svakodnevnom životu. čovjek koji je naučio učiti u Kur’anu prije desetak godina, manje ili više, u tom periodu nije uspio da nauči tečno učiti Kur’an, što nedvosmisleno ukazuje koliko se svakodnevno druži sa Kur’nom. Muslimani za sve imaju vremena osim za ono što će im koristiti na dunjaluku prije ahireta. Sve dok bude takvo stanje ne smijemo ni postaviti pitanje zašto nam se sve ovo dogaða? Do kada će muslimani biti poniženi? Zašto je muslimanska krv i čast najjeftinija, nakon što je bila najskuplja i najpoštovanija? Mora da znamo da Allah neće promijeniti stanje ovog naroda sve dok se narod ne popravi. Zadnje generacije ovog ummeta ne može popraviti ništa do ono što je uzdiglo i popravilo prve generacije ovog ummeta, a uzdiglo ih je njihovo druženje sa Kur’anom, dosljedno i istinsko slijeðenje Allahovog Poslanika. To jadno stanje ponukalo me da počnemo sa tumačenjem jedne od kur´anskih sura, ne bi li se u nama probudila želja za druženjem sa Allahovom Knjigom, želja za izučavanjem Kur’ana i njegovim tumačenjem.

Drugi, zato što je malo tekstova ovog tipa, malo je tekstova koji su posvećeni tumačenju i komentarisanju kur´anskih sura. To me je ponukalo da počnem sa komentarom jedne od kur´anskih sura, sva u želji da se popravi naše stanje, da se popravi naše poznavanje Allahove Knjige, naš odnos prema Allahovoj Knjizi.
Treći, veličina mjesta koje bi Kur’an trebao da zauzima u životu svih onih koji se deklarišu kao muslimani. Muslimani moraju da znaju da shodno njihovom pridržavanju za Kur’an, njegovom učenje, razmišljanju o njegovim ajetima i njegovom prakticiranju u svakodnevnom životu zavisi njihov položaj na dunjaluku. Ako budu živjeli sa Kur’anom, učeći, razmišljajući o njemu, prakticirajući njegove principe u svakodnevnom životu, mogu očekivati Allahovu pomoć, mogu očekivati povratak snagu, moć, ugled. A ako zapostave Kur’an u svakodnevnom životu naka se ne iznenaðuju poniženjima koja ih svakodnevno pogaðaju. Rekao je Uzvišeni Allah, pojašnjavajući da je snaga, ponos i ugled muslimana u njihovom pridržavanju za Kur’an: “Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?“ Takoðer, Allah pojašnjava vjernicima da je u zapostavljanju Allahove Knjige mukotrpan život na dunjaluku sa svim nedaćama koje čekaju insana na ahiretu, pa kaže: “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti.”Gospodaru moj,” – reći će – “zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?””Evo zašto” – reći će On: “Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.” To su neki faktori koji su me ponukali da počnemo sa tumačenjem jedne kur’anske sure,  mislim da je jedan od njih bio dovoljan da se počne sa tumačenjem jedne kur’anske sure, jednim dijelom Allahovog govora, koji je objavljan kao upustvo onima koji se budu Allaha bojali.

 
Povod odabira sure El-Hudžurat
Mnogo je faktora koji su me ponukali da odaberem za tumačenje suru El-Hudžurat. Sigurno je jedan od najbitnijih što je to sura koja mnogo pažnje posvećuje meðuljudskim odnosima, liječenju problema jednoga društva. Zato su je neki mufesiri nazvali „surom Ahlaka“. Sigurno je to jedna veoma potrebna stvar ovom napaćenom ummetu koji se toliko udaljio od načela i principa ove vjere, toliko, da nije zapamćen period u historiji čovječanstva da su ljudi općenito, a i muslimani sa njima takoðe, doživjeli takav duhovno-moralni krah, da su ljudi počeli na svakom koraku da čine stvari u čiju štetnost još na dunjaluku već odavno razumni ljudi ne sumnjaju. Zar ima neko na zemaljskoj kugli da sumnja u štetnost alkohola, droge, duhana. Zar ima neko ko sumnja u štetnost mita, korupcije, kamate, laži, potvore, prostitucije, homoseksualizma, razgolićenosti. Ljudi su kršeći Allahove zabrane sami sebi zamutili vodu dunjalučkog života, otežali sebi život na dunjaluku. Primjera je tolilo da se ne mogu nabrojati. Spomenut ćemo samo neke od njih. Načelima ove vjere strogo je zabranjeno davati i uzimati mito. Ljudi su kršeći taj Allahov zakon sami sebi zagorčali život na dunjaluku. Tako, ako odeš doktoru ili kod kadije, nisi siguran da li ćeš dobiti svoja prava ako nisi dao mito, i tako se zbog kršenja jednog zakona poremetio sklad i harmonija jednog društva i pojavila se nesigurnost i nepravda. Drugi primjer, žene su ostavljajući Allahovu naredbu pokrivanja stidnih djelova tijela prouzrokovale mnogo negativnih posljedica po pojedince i po društvo u kojem žive, sa razgoličenošću se povećao broj silovanja, nasrtaja na žene, broj kidnapovanih žena, broj oboljelih od side, oboljelih od raka, broj vanbračne djece, povećala se nesigurnosrt u jednom društvu. Ljudi su se odali nemoralu do te mjere da su u velikom broju slučajeva nemoralne osobine postale „vrline“, a moralne osobine se smatraju nemoralnim, nenormalnim, konzervativnim. Tako ćemo naći da ljudi smatraju nazadnošću da čovjek ne konzumira duhan, alkohol, da ne bludniči, da ne sluša muziku, da ne gleda u razgolićene žene, da se ne rukuje se sa ženama strankinjama, a oni koji to čine smatraju se obrazovanim, kulturnim, naprednim, fleksibilnim. Zato sam odabrao da tumačim ovu suru, da vidimo čemu nas u njoj uči Uzvišeni Allah, Onaj koji je stvorio insana i najbolje zna kako treba da se ponaša ako želi da uspije na oba svijeta.
 
Uvod
Sura El-Hudžurat-Sobe je objavljena u Medini po jednoglasnom stavu mufesira, i ima osmanaest ajeta. Iako kratka, u sebi nosi mnoge pouke i poruke, sadrži ono što bi insan trebao da ima pri sebi kada je u pitanju njegov odnos prema Allahovom Poslaniku, alejhi selam, njegov odnos prema nasljednicima vjerovijesnika. Dalje, sadrži u sebi veoma bitne smijernice muslimanskom društvu, društvu koje želi da još na dunjaluku osjeti sklad, harmonijui i mir dunjalučkog života. Sadrži u sebi veoma bitne stvari koje se vezuju za vjerovanje, akidet, mnogo pažnje posvećuje jeziku, do te mjere da je sva od početka do kraja protkana govorom o jeziku, bolestima jezika, bolestima tog malog organa čiji plodovi mogu veoma skupo koštati insana i na dunjaluku i na ahiretu. Veliku pažnju posvećuje svojstvu bogobojaznosti, svojstvu čije plodove i bitnost zbog mnoštva skoro da i ne treba spominati.
Komentar prvog ajeta
Kaže Uzvišeni Allah:“ O vjernici, ne istupajte ispred Allaha i Poslanika Njegova, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna.“
 
Nastaviti će se…

Prvi put objavljeno: subota, 18 Kolovoz 2007 05:44

X