Akida

Ko polaže pravo na tumačenje snova

3.1kviews

Autor: dr. Safet Kuduzović

Budući da je tumačenje snova komplicirana i teška oblast, njome se trebaju baviti isključivo učeni ljudi koji su savladali primarna i sekundarna načela ove nauke. Ko bude tumačio snove bez detaljnog uvida u pravila i principe tumačenja snova koja su postavili islamski učenjaci, njegov postupak može imati kobne posljedice.

El-Halil b. Šahin kaže: ”Snovi se ne trebaju kazivati osim onome ko ih zna tumačiti. Onaj ko ne poznaje ovu nauku, ne smije tumačiti nečije snove. Ako ih bude tumačio bez znanja, bit će grješan jer se radi o pravnoj deciziji (fetvi).”[1] Spominjući riječi mladića koji je zaboravio spomenuti Jusufa njegovom vladaru, Uzvišeni Allah kaže: ”Jusufe, o iskreni, protumači nam (ar. eftinâ – daj nam fetvu) šta znači: sedam mršavih krava pojede sedam debelih; i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih.[2] U drugom ajetu navodeći riječi Jusufovog vladara, Uzvišeni kaže: ”O velikaši, protumačite mi moj san (ar. eftûnî – dajte mi fetvu) ako snove znate tumačiti.[3] Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Čudno je strpljenje Jusufa i njegova plemenitost, Allah mu se smilovao. Kada su tražili od njega tumačenje snova (ar. li justeftâ – tražiti fetvu od njega), da sam bio na njegovom mjestu, ne bih ih protumačio osim nakon izlaska iz zatvora.[4] Kada je imam Es-Sadi govorio o poukama iz Jusufove, alejhis-selam, priče, rekao je: ”U njoj je dokaz da nauka o tumačenju snova ulazi u oblast fetvi (decizija). Stoga nije dozvoljeno tumačiti snove osim znanjem, kao što nije dozvoljeno govoriti o vjerskim propisima osim znanjem, jer je Uzvišeni Allah njihovo tumačenje u ovoj suri nazvao fetvom.”[5]

Pogledajmo primjer Allahovog poslanika Jusufa, alejhis-selam, kada je usnio da su mu se jedanaest zvijezda, i Sunce, i Mjesec poklonili. Nije svoj san ispričao nikome osim ocu Jakubu, alejhis-selam, koji ga je posavjetovao riječima: ”On reče: ‘Sinko moj, ne kazuj svoga sna braći svojoj, da ti ne učine kakvu pakost, šejtan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj.[6]

Imam El-Kurtubi kaže: ”Ovaj ajet je osnova kada je riječ o tajenju snova osim od drage i dobronamjerne osobe. Snovi se ne trebaju pričati onome ko ih ne umije tumačiti.”[7]

Neko je upitao imama Malika da li svaki čovjek smije tumačiti snove, na što je imam Malik odgovorio: ”Snovi su dio poslanstva, zar se s poslanstvom poigravati.” Ove zlatne riječi imama Malika prenijeli su mnogi učenjaci, kao: Ibn Abdul-Berr u Et-Temhidu, 1/288, Ebul-Velid el-Badži u El-Munteka, 9/415, El-Kurtubi u El-Džamui li ahkamil-Kur’an, 9/131, Ebul-Abbas el-Kurtubi u El-Mufhimu, 6/14, En-Nevevi u El-Minhadžu, 15/26, El-Karafi u Ez-Zehire, 10/397, Velijjuddin el-Iraki u Tarhut-tesrib, 8/204, Ibn Hadžer u Fethul-Bariju, 12/380, El-Kastalani u Iršadus-sari, 11/346 i El-Mevahibul-ledunijje, 3/520, Ibn Muflih u El-Adabuš-šeraijje, 2/520, Ez-Zurkani u Šerhuz-Zurkani alel-muvetta, 4/476, El-Mubarekfuri u Tuhfetul-ahvezi, 6/464, i drugi.

Ebul-Velid el-Badži kaže: ”Snove ne treba tumačiti osim učena osoba. Ko ne poznaje njihovo tumačenje, neka se kloni toga.”[8] Imam El-Karafi je rekao: ”Snove smije tumačiti samo osoba koja je upućena u ovu nauku, u protivnom treba se kloniti njihovog tumačenja.”[9]

Ibn Hadžer kaže: ”Osobi koja nema iskustva u tumačenju snova nije pohvalno da ih tumači.”[10] Na drugom mjestu Ibn Hadžer je rekao: ”O snovima ne treba govoriti osim onaj ko poznaje ovu tematiku.”[11] Ibn Džuzejj je rekao: ”Snove ne treba tumačiti osim osoba koja poznaje njihovo tumačenje.”[12]

Ljudi su dolazili Ibn Sirinu i spominjali mu stotine snova koje nije tumačio već je govorio: ”Bojte se Allaha i radite dobra djela, snovi koje ste usnili neće vam naštetiti.”[13] Dok je tumačio snove, Ibn Sirin je govorio: ”Ja tumačim snove shodno svome shvatanju, mogu pogriješiti ili pogoditi.”[14]

Kurretu b. Halid ili Ebul-Mikdad bio je kod Ibn Sirina. Od svakih četrdeset snova tumačio je jedan san.[15]

 

Ostvarenje snova shodno njihovom tumačenju

Pored toga što je tumačenje snova decizija za koju će čovjek biti pitan pred Uzvišenim Allahom, opasnost neznalačkog govora o ovoj tematici ogleda se i u tome što se između čovjekovog sna i njegovog ostvarenja nalazi tumačenje dotičnog sna. Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Snovi će se desiti shodno njihovom tumačenju. Primjer snova je kao primjer čovjeka koji je digao stopalo i čeka kada će ga spustiti na zemlju. Ko usnije snove, neka ih ne kazuje osim dobronamjernom ili učenom.[16] Ebu Rezin b. Amir el-Ukajli prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Snovi su na ptičijoj nozi sve dok se ne protumače. Kada se protumače, desit će se.” Čini mi se da je rekao: ”Ne pričaj san osim voljenoj ili učenoj osobi.[17]

Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Snovi su na ptičijoj nozi sve dok se ne protumače”, znače da su snovi nestabilni i da se neće obistiniti osim nakon njihovog tumačenja.[18] Kada Arapi žele kazati da je određena stvar nesigurna ili nepotvrđena, kažu da je na ptičijoj nozi ili između ptičijih kandži ili na ptičijem krilu.[19]

Imam El-Hattabi u komentaru citiranog hadisa prenosi od Ebu Ishaka ez-Zedždžadža da je rekao: ”Voljena osoba ne treba komentirati tvoje snove osim na tebi najdraži način… a učena osoba će te obavijestiti o stvarnosti tvojih snova ili o najispravnijem tumačenju koje vidi. U njima je ili upozorenje na zlo koje činiš – da ga se prođeš, ili radosna vijest na kojoj trebaš biti zahvalan Uzvišenom Allahu.”[20]

Imam Ed-Darimi u svojim Sunenima, 2/109/2163, i Ebu Nuajm u Marifetus-sahabe, 15/381/41471 (Kenzul-ummal), zabilježili su predanje od Aiše, radijallahu anha, da je neka Medinjanka imala muža trgovca. Skoro uvijek, kada bi otputovao, ona bi ostala trudna i usnila bi da se slomio jedan stub u njenoj kući i da je rodila ćoravo dijete. Ovaj san se ponovio nekoliko puta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svaki put bi joj rekao: ”Lijep san si usnila: tvoj će se muž vratiti živ i zdrav, i rodit ćeš dječaka dobročinitelja.” Aiša, radijallahu anha, pripovijeda da je jednog dana, za vrijeme Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, odsustva, došla ista žena i kazala: ”Želim da mi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, opet protumači isti san; svaki put bi mi kazao: ’Lijep san si usnila…’” Aiša, radijallahu anha, reče joj: ”Obavijesti me, šta si to usnila, o čemu uvijek pitaš Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?” ”Ne, nikako, neću te obavijestiti dok ne dođe Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem”, odgovorila je. Majka pravovjernih govorila je: ”Tako mi Allaha, nisam je ostavila na miru sve dok mi nije ispričala šta stalno sanja, a kada mi je ispričala, rekla sam joj: ’Tako mi Allaha, ako su snovi istiniti, tvoj će muž umrijeti, a ti ćeš roditi pravog nevaljalca.’” Kada je to čula, sjela je i počela plakati. Kada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio, upitao je Aišu zbog čega žena plače, pa ga je obavijestila o razlogu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ”O Aiša, polahko! Kada tumačiš snove muslimanu, protumači ih na lijep način, jer snovi se ostvaruju shodno njihovom tumačenju.[21] Ova predaja jasno aludira na to da snove muslimana treba tumačiti samo na lijep način ili, u najmanju ruku, ne komentirati ih. Kadija Ijad kaže: ”Onome ko tumači snove dozvoljeno je da se suzdrži od njihovog tumačenja ako primijeti da su neprijatni i ako u njima postoji šteta po ljude ili kakvo iskušenje.”[22]

Prenosi se da je Omer b. El-Hattab rekao: ”Ko od vas ispriča snove svome bratu, neka kaže: ‘Nama su ti snovi dobro, a zlo po naše neprijatelje.’”[23]

Prenosi Seid b. Mensur sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ataa b. Ebi Rebaha da je rekao: ”Govorili su: Snovi se obistinjuju shodno njihovom tumačenju.”[24]

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Snovi se ostvaruju shodno njihovom prvom tumačenju.[25] Pored mahane u svom lancu prenosilaca,[26] značenje ovog hadisa potvrđuje prethodna predaja Ebu Rezina b. Amira el-Ukajlija, kako tvrde hafiz El-Askalani, imam El-Kastalani,[27] kao i citirana predaja Enesa b. Malika: ”Snovi će se desiti shodno njihovom tumačenju. Primjer snova je kao primjer čovjeka koji je digao stopalo i čeka kada će ga spustiti na zemlju. Ko usnije snove, neka ih ne kazuje osim dobronamjernom ili učenom.[28]

Ebu Ubejd, Et-Tahavi, El-Kermani i El-Menavi kažu: ”Snovi se ostvaruju shodno njihovom prvom tumačenju u slučaju da ih protumači učena osoba i pogodi smisao tumačenja, u protivnom se ostvaruju shodno sljedećem tumačenju od strane druge učene osobe koja pogodi u tome.”[29]

Hafiz Ibn Hadžer el-Askalani kaže: ”Ako se snovi ispričaju zavidniku ili pakosniku, može ih ružno protumačiti i tako sam sebi nedaću ubrzati.”[30] Slično ovome kazao je imam El-Begavi.[31]

Stoga je pohvalno lijep san ispričati samo onome koga čovjek voli; ako ga ispriča onome koga ne voli, postoji mogućnost da ga ružno protumači, pa da se ostvari.[32] Ebu Katade prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: ”Lijepi su snovi od Allaha, i zato, kada neko usnije lijepe snove, neka ih ne kazuje osim onome koga voli, a ako usnije ružne snove, neka traži utočište kod Allaha od njih i od šejtana, neka simbolično pljucne tri puta na lijevu stranu i neka ne govori nikome šta je usnio, tada mu ti snovi neće nauditi.[33]

U komentaru riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”…neka ne govori nikome šta je usnio”, imam En-Nevevi kaže: ”Razlog tome je što ih može protumačiti na ružan način shodno njihovoj spoljašnjosti uz postojanje moguće ispravnosti dotičnog tumačenja pa da se obistine Allahovom dozvolom.”[34]

U drugom hadisu od Ebu Hurejre stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko od vas usnije lijepe snove, neka ih ispriča i neka mu se protumače, a ko usnije ružne snove, neka ih ne govori nikome i neka se ne tumače.[35]

Napomena: Islamski učenjaci se razilaze u tome da li tumačenje snova od strane neznalice uzrokuje njihovo ostvarenje ili ne. Imam En-Nevevi smatra da može uzrokovati njihovo ostvarenje pod uvjetom da ih protumači na odgovarajući način koji ne oponira principima tumačenja snova.[36]

 

Odlomak iz knjige ”Čudesni svijet snova”, dr. Safeta Kuduzovića.

 

Knjigu možete poručiti na: marketing@el-asr.com [1] Vidjeti: El-Išarat fi ilmil-ibarat, str. 876.

[2] Jusuf, 46.

[3] Jusuf, 43.

[4] Et-Taberani, 11/199/11640. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 4/589-590.

[5] Vidjeti: Tejsirul-Kerimir-Rahman, str. 622.

[6] Jusuf, 5.

[7] Vidjeti: El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 9/131.

[8] Vidjeti: El-Munteka, 9/415.

[9] Vidjeti: Envarul-buruk, 4/242. Preuzeto iz djela: Er-Rua vel-ahlam, str. 30-31, od Abdullaha el-Buseidija.

[10] Vidjeti: Fethul-Bari, 14/457.

[11] Vidjeti: Fethul-Bari, 12/380, i Šerhuz-Zurkani alel-Muvetta, 4/476.

[12] Vidjeti: El-Kavaninul-fikhijje, str. 327.

[13] Ahmed u EzZuhdu, str. 432/1786, i Ebu Nuajm u El-Hilije, 2/273. Vidjeti: Behdžetul-medžalis, 2/148, i El-Adabuš-šeraijje, 2/522.

[14] Vidjeti: Behdžetul-medžalis, 2/148, i El-Adabuš-šeraijje, 2/522.

[15] Vidjeti: Ibn Kutejbe, Ibaretur-ru’ja, str. 191/128.

[16] El-Hakim, 4/333/8177. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/237-238.

[17] Ebu Davud 4/305/5020, Ibn Madže, 2/1288/3914, Ibn Ebi Asim u El-Ahadu vel-mesani, 3/144. Hafiz Ibn Hadžer, El-Kastalani i šejh El-Albani ovu predaju smatraju dobrom. Vidjeti: Fethul-Bari, 12/450, El-Mevahibul-ledunijje, 3/527, i Es-Silsiletus-sahiha, 1/238-239.

[18] Vidjeti: Tuhfetul-ahvezi, 6/472, Merkatul-mefatih, 8/445, Avnul-Mabud, 13/247, Fejdul-Kadir, 4/16, Es-Silsiletus-sahiha, 1/239.

[19] Vidjeti: Tevilu muhtelifil-hadis, str. 233, i Šerhul-muškil, 6/7 (Tuhfetul-ahjar).

[20] Vidjeti: Mealimus-sunen, 4/130.

[21] Ibn Hadžer i El-Kastalani ovo predanje smatraju dobrim. Vidjeti: Fethul-Bari, 12/450-451, i El-Mevahibul-ledunijje, 3/527.

[22] Vidjeti: Ikmalul-mu’lim, 7/226.

[23] Mamer u El-Džamia, 11/213/20356. Vidjeti: Šerhus-sunne, 12/207-208, i Fethul-Bari, 12/451.

[24] Vidjeti: Fethul-Bari, 14/450.

[25] Ibn Madže, 2/1288/3915, i Ebu Ja’la, 3/405/4117.

[26] Vidjeti: Fethul-Bari, 12/450, Misbahuz-zudžadže, 4/157, El-Mevahibul-ledunijje, 3/527, Kešful-hafa, 1/518, Daifu Suneni Ebi Davud, str. 318/3984.

[27] Vidjeti: Fethul-Bari, 12/450, El-Mevahibul-ledunijje, 3/527 i Daifu Suneni Ebi Davud, str. 318.

[28] El-Hakim, 4/333/8177. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/237-238.

[29] Vidjeti: Šerhu muškilil-asar, 2/164, Šerhu Sahihil-Buhari, 24/136, od imama El-Kirmanija,FethulBari, 14/451, i Fejdul-Kadir, 4/60.

[30] Vidjeti: FethulBari, 14/450.

[31] Vidjeti: Šerhus-sunne, 12/213.

[32] Vidjeti: Fuvad Abdul-Gaffar, Fethul-allam, str. 25.

[33] El-Buhari, str. 1487/7044, i Muslim, 15/17/2261.

[34] Vidjeti: El-Minhadž, 15/17. Fejsal Ali Mubarek, Tatrizu rijadis-salihin, str. 510.

[35] Ibn Abdul-Berr u Et-Temhidu, 1/287-288, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 3/328, i Sahihul-džamia, 1/156.

[36] Vidjeti: El-Minhadž, 15/17.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835