Kur'an

Kiraetska terminologija (2. dio)

871pregledi
Piše: hfz. Dževad ef. Gološ

Hatt – pravila pisanja – Nauka o načinu pisanja harfova i riječi. (Mudžem, 206)
Hatt Usmani – Osmanova pravila pisanja – Ovaj termin u kiraetskoj i tefsirskoj terminologiji označava posebno pismo po kojem su pisane riječi i harfovi prilikom pisanja Mushafa u toku svih perioda pisanja Mushafa, a od kojih je posljednji u vremenu Osmana, r.a. Umjesto ovog termina takoðer se koristi i termin resm, ili resm Osmani.

Nauka o načinu pisanja Mushafa smatra se posebnom naukom o kojoj su napisana i sabrana zasebna djela. Glavni cilj ove nauke je da pojasni u čemu se Osmanov način pisanja Mushafa razlikuje od općih pravila pravopisa arapskog jezika.

(Mudžem, 206, 256)

Mushaf

Listovi na kojima je ispisan Kur’an shodno redoslijedu ajeta i sura na kojem je konsenzus ummeta još od vremena Osmana, r.a.

(Mudžem, 310, Menahilul Irfan, 1/400)

Mesahifu ehlil-emsar

Mushafi koje je Osman, r.a., poslao u razne gradove islamskog svijeta. Po jednom mišljenju to su bila četiri mushafa: mushafi stanovnika Medine, Basre, Kufe i Šama.

Drugo mišljenje kaže da ih je bilo pet, četiri spomenuta i mushaf stanovnika Mekke.

Treće mišljenje kaže da ih je bilo šest, pet spomenutih i mushaf koji je Osman, r.a., zadržao za sebe i koji se zove Imam – glavni ili Hass – posebni.

četvrto mišljenje kaže da ih je bilo sedam, mushafi stanovnika Medine, Basre, Kufe, Šama, Mekke i još mushaf Bahrejna i Jemena.

(Mudžem, 307, 308. Menahilul Irfan, 2/401, 402)

Mushaful-Basre – Mushaf stanovnika Basre

Mushaf koji je Osman, r.a., poslao po Amiru ibn Kajsu stanovnicima Basre.

(Mudžem, 310)

Mushaful-Kufe – Mushaf stanovnika Kufe

Mushaf koji je Osman, r.a., poslao po Ebu Abdur-Rahmanu stanovnicima Kufe.

(Mudžem, 311)

Mushafu Šami – Mushaf stanovnika Šama

Mushaf koji je Osman, r.a., poslao po Mugiri ibn Ebi Šihabu stanovnicima Šama.

(Mudžem, 310)

Mushaful-Medine – Mushaf stanovnika Medine

Mushaf koji je Osman, r.a., poslao po Zejdu ibn Sabitu stanovnicima Medine

(Mudžem, 311)

Mushafu Mekke – Mushaf stanovnika Mekke

Mushaf koji je Osman, r.a., poslao po Abdullahu ibn Saibu stanovnicima Medine

(Mudžem, 311)

Ilmul-fevasil – nauka o broju kur’anskih ajeta

Ova nauka izučava broj kur’anskih ajeta i na kojim mjestima su svršeci ajeta.

Ovdje je veoma važno napomenuti da razilaženje oko broja kur’anskih ajeta ne znači da neki broj učenjaka smatra da neki ajeti ustvari nisu ajeti ili dio Kur’ana. Njihovo razilaženje oko broja ajeta  biva iz razloga što se razilaze gdje je svršetak odreðenih ajeta.

(Mudžem, 256)

El-add el-Basri – basrijsko brojanje ajeta

Broj kur’anskih ajeta koji se pripisuje Asimu el-Džahderiju iz Basre. Ovo mišljenje prenose Ebu Amr i Jakub. Po ovom mišljenjubroj ajeta u Kur’anu je 6205.

(Mudžem, 249, El-Itkan, 1/211 )

El-add eš-Šami – šamsko brojanje ajeta

Broj ajeta koji se pripisuje Jahji ibn Harisu ez-Zimariju.Ovo mišljenje prenosi Ibn Amir ed-Dimaški. Po ovom mišljenju broj kur’anskih ajeta je 6225!

(Mudžem, 250, El-Itkan, 1/211)

El-add el-Kufi – kufljansko brojanje ajeta

Broj ajeta koji se pripisuje Aliji ibn Ebi Talibu, r.a. Ovo mišljenje prenosi Hamza ez-Zejjat. Po ovom mišljenju broj kur’anskih ajeta je 6236!

(Mudžem, 250, El-Itkan, 1/211)

El-add el Medeni – medinsko brojanje ajeta

Kada je u pitanju medinsko brojanje ajeta, onda tu nailazimo na dva mišljenja:

prvo, koje je prenio imam Nafia od dvojice svojih šejhova: Ebu Džafera Jezida ibn Ka’ka i Šejbe ibn Nesuha. Po ovom mišljenju broj kur’anskih ajeta je 6217! Ovo mišljenje od imama Nafia prenio je njegov učenik imam Verš;

drugo mišljenje koje su prenijeli Ismail ibn Džafer i Isa ibn Mina Kalun od Sulejmana ibn Džemaza, a on od Šejbe ibn Nesuha i Ebu Džafera. Po ovom mišljenju broj kur’anskih ajeta je 6214!

(Mudžem, 250, 251, El-Itkan, 1/211)

El-add el-Mekki – mekkanski broj ajeta

Broj ajeta koji se pripisuje Ibn Abbasu i Ubejju ibn Kabu. Ovo mišljenje prenosi Ibn Kesir i po ovom mišljenju broj kur’anskih ajeta je 6219!

(Mudžem, 251, El-Itkan, 1/211)

El-add el-Himsi – himsko brojanje ajeta

Broj ajeta koji se pripisuje Halidu ibn Madanu. Po ovom mišljenju broj kur’anskih ajeta je 6232!
(Mudžem, 250, El-Itkan, 1/211)

Prvi put objavljeno: četvrtak, 17 Travanj 2008 06:03