Sira

Sira

Kako se Poslanik, s.a.v.s., šalio

Priredio: Amir Durmić Imajući u vidu da šala nije ništa drugo do vid igre, zabave i humora, a da je sve spomenuto u suštoj suprotnosti sa ozbiljnošću, pitanje koje se samo od sebe nameće glasi: Da li se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, šalio? Da li se ovaj plemeniti Vjerovjesnik,...
Sira

Savršenost Poslanikovog, s.a.v.s., morala ukazuje na istinitost njegovog poslanstva

Među najjasnije dokaze o istinitosti i vjerodostojnosti Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstva, neizostavno ubrajamo njegove visoke moralne osobine, njegov savršeni karakter, dobroćudnost i njegovu prirodnost. Uzvišeni Allah o tome je kazao sljedeće: „...jer ti si, zaista najljepše ćudi!“; „Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što...
Sira

Deset Heraklijevih pitanja Muhammedu, s.a.v.s.

PETI ARGUMENT: Uzvišeni Allah priznao je i Poslanika i  njegovu misiju U argumente koji potvrđuju istinitost Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, spada i to što je Uzvišeni Allah priznao njegovu misiju. Da je Muhammed drugačije govorio u ime svoga Gospodara, Uzvišeni je izvijestio da bi ga odmah uništio: „A da...
Sira

Neki primjeri Poslanikovih, s.a.v.s., mudžiza (2. dio)

Jecanje panja Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, džamija bila je sagrađena na palminim deblima. Kada je želio da se obrati ljudima, Poslanik se stalno oslanjao na jedno palmino deblo – panj, i takav običaj potrajao je jedno izvjesno vrijeme sve dok se broj ljudi nije povećao i dok džamija nije...
Sira

Poslanikova, s.a.v.s., braća i sestre po mlijeku

Priredio: Amir Durmić Posljednji Allahov poslanik, Muhammed, s.a.v.s., nije imao braće ni sestara po krvi. Po tom pitanju među islamskim učenjacima i historičarima nema nikakvog razilaženja. Međutim, imajući u vidu da su Poslanika, s.a.v.s., pored majke Amine, dojile još dvije dojilje i to Halima, kći Ebu Zuejbova, iz plemena Benu...
Sira

Neki primjeri Poslanikovih, s.a.v.s., mudžiza

Povećanje hrane Prenosi se od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anhuma, da je rekao: „Kada je kopan Hendek, vidio sam na Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, žestoku glad, pa sam se vratio svojoj ženi i rekao: 'Imaš li išta od hrane, jer ja sam na Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,...
Sira

Nadnaravni znakovi kojima je Allah pomogao Svoga Poslanika, s.a.v.s. (1. dio)

Mnogi islamski učenjaci napisali su djela koja tematski tretiraju znakove i nadnaravna djela, mudžize, Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Među tim učenjacima posebno se ističu: El-Bejheki, Ebu Ne'im, Ebu Bekr el-Ferijani, Ebu Hafs ibn Šahin. Također, vrijedno je spomenuti djelo „E'alamun-nubuvveti“ od Ebu Davuda es-Sidžistanija i „Dela'ilur-risaleti“ od Ebu Mutrifa...
Sira

Svjedočenja nepristrasnih ljudi o istinitosti Muhammedovog, s.a.v.s., poslanstva

Mnogi protivnici naše vjere, svejedno da li su sljedbenici Knjige ili ateisti, posvjedočili su našem Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, istinoljubivost i činjenicu da se radi o istinskom Allahovom vjerovjesniku. Neki od njih su prešli na islam, a neki to nisu učinili, već su navedenu činjenicu posvjedočili držeći se načela...
Sira

Dolazak Muhammeda, s.a.v.s., nagovijestile su prijašnje knjige

Pod prijašnjim knjigama podrazumijevam svjedočenja u Tevratu, Indžilu i drugim prijašnjim objavama koje su kazivale o istinitosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i o njegovom nadnaravnom djelu – mudžizi (Kur'anu). Uzvišeni je o tome rekao: „On je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih...“ Imam El-Kurtubi, Allah mu se smilovao, komentirajući ovaj...
1 6 7 8 9 10
Page 8 of 10