Hadis

HadisISTAKNUTO

Knjiga o znanju i nauci

Riječ znanje (ar. el-‘ilm) u suštini govora Uzvišenog Allaha ili Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne odnosi ni na što drugo osim na kur’anske ajete koji sadrže vjerske propise, ili na univerzalne riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tj. na njegov sunnet, ili na idžmu, tj. saglasnost muslimana...
HadisISTAKNUTO

Obaveznost i vrijednost hadža (3. dio)

Lekit b. Amir, radijallahu anhu, kazuje da je jednom prilikom došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: “Moj je otac jako star i nije u stanju podnijeti ni hadž ni umru, niti putovanje”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Ti za svog oca obavi i hadž...
HadisISTAKNUTO

Obaveznost i vrijednost hadža (2. dio)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Umra do umre iskupljuje grijehe počinjene između njih, a za hadž mebrur nema druge nagrade osim Dženneta.” Muttefekun alejhi. Dokumentacija hadisa  Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 3/397, i Muslim, 1349. Propisi, pouke i poruke -...
HadisISTAKNUTO

Obaveznost i vrijednost hadža (1. dio)

Rekao je Uzvišeni Allah: “...Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.” (Alu Imran, 97) Većina islamskih učenjaka smatra da je ovim ajetom naređen hadž, dok drugi kažu da je njegova...
HadisISTAKNUTO

Knjiga o itikafu

Ibn Kajjim el-Dževzijja, Allah mu se smilovao, u svom djelu Zadul-mead, 2/86–87, rekao je  sljedeće: “Imajući u vidu da ispravnost srca i njegova ustrajnost na njegovom putu do Uzvišenog Allaha zavisi od obima njegove posvećenosti Allahu i popravljanja njegovog općeg stanja kako bi Mu se predalo potpuno, oporavak srca i...
HadisISTAKNUTO

Pohvalno je u svakom mjesecu postiti po tri dana

Najbolje je ova tri dana postiti u tzv. bijelim danima, a to su trinaesti, četrnaesti i petnaesti dan u (svakom hidžretskom) mjesecu, a neki kažu da se misli na dvanaesti, trinaesti i četrnaesti dan, premda je prvo mišljenje proširen stav. Zovu se bijelim danima jer je u tom periodu mjesec...
HadisISTAKNUTO

O vrijednostima i odlikama misvaka i o fitri – urođenim svojstvima

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada ne bih otežao svom ummetu (ili je rekao: “narodu”), ja bih im tada naredio upotrebu misvaka prije svakog namaza.” Muttefekun alejhi. Dokumentacija hadisa  Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 2/374, i Muslim, 252. Propisi, pouke...
1 2 3 12
Page 1 of 12