Hadis

HadisISTAKNUTO

Sistem kojim nam je data šansa

Priredio: Mithad R. Ćeman Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, kazuje da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Uzvišenog Gospodara i kaže: “Zaista je Uzvišeni Allah odredio dobra i loša djela, a zatim je to objasnio, pa ko naumi da uradi dobro djelo pa ga ne uradi, Allah mu...
HadisISTAKNUTO

O čuvanju tajne

Tajna je nešto što se po običaju krije i ne odaje, bez obzira da li je njeno skrivanje i tajenje dogovoreno i precizirano jasnim riječima ili se njeno tajenje, usljed određenih okolnosti i indicija, samo po sebi podrazumijeva. Rekao je Uzvišeni Allah: “…i ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu,...
HadisISTAKNUTO

O stidu, njegovoj vrijednosti i poticanju da se osoba njime okiti

681. Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao pored nekog ensarije (Medinjanina) koji je opominjao svoga brata i odvraćao ga od stida. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: “Prođi ga se, uistinu je stid dio imana.” Muttefekun alejhi. Dokumentacija hadisa Bilježe...
HadisISTAKNUTO

Kako osjetiti slast vjerovanja

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović  Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod koga se nađe troje, osjetit će slast vjerovanja: da su mu Allah i Njegov Poslanik draži od svih drugih, da voli čovjeka samo u ime Allaha, i da mrzi povratak u nevjerstvo,...
HadisISTAKNUTO

Hadisi koji počinju sa “tri“

Priredio: Halil ef. Makić U djelu Sahihul-džamius-sagir ve zijadetuhu, šejh Albani bilježi pedeset pet vjerodostojnih hadisa koji počinju sa brojem tri, a ovo njegovo djelo zapravo je obrada djela El-Džamius-sagir, imama Dželaluddina es-Sujutija, rahimehullah. Tokom obrade ovog djela, šejh Albani razdvojio je vjerodostojne od nevjerodostojnih hadisa, i tako su, na...
HadisISTAKNUTO

“Komentar 18. hadisa: “Boj se Allaha ma gdje bio…”

Priredio: Nermin Avdić Od Ebu Zerra Džundub ibn Džunade i Ebu Abdurrahmana Muaz ibn Džebela, radijallahu anhuma, od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi da je rekao: "Boj se Allaha ma gdje bio. I neka loše djelo koje uradiš slijedi dobro jer će ga izbrisati a sa ljudima...
HadisISTAKNUTO

Pravosnažnost sunneta

Priredio: Mr. Hajrudin Tahir Ahmetović Uzvišeni Allah poslao je Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da ljudima dostavi i pojasni Njegovu Knjigu. Kao što je u cijelosti dostavio Allahovu Knjigu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i pojasnio je Kur’an, i kao što je dostavljanje Objave teklo pod nadzorom Uzvišenog...
HadisISTAKNUTO

Da li je dunjaluk proklet?

Piše: Sead ef. Jasavić Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Dunjaluk je proklet, i prokleto je sve na njemu izuzev "Zikrullaha" i onoga što iz njega proizilazi, učitelja ili učenika!" (Tirmizi, br.2322., hasen-garib; Ibnu Madždže, br.4112.; Bejheki, Šu'abul-Iman, br.1580., Munziri, Tergib ve Terhib, 4/159.. Šejh Šu'ajb...
HadisISTAKNUTO

Komentar 16. hadisa: “Ne ljuti se… “

Priredio: Nermin Avdić Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je neki čovjek rekao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Oporuči mi nešto!" Pa je rekao: "Ne ljuti se!" Ponovio je to nekoliko puta, a on je rekao: "Ne ljuti se!" Bilježi Buharija Biografija ashaba koji prenosi hadis To je...
1 2 3 8
Page 1 of 8