Alimi

AlimiISTAKNUTO

Imam Nesai

Piše: Hfz. Entas-ef. Pramenković Imam Ahmed b. Šuajb b. Ali b. Sinan b. Bahr b. Dinar en-Nesai el-Horasani poznati je učenjak, hadiski ekspert, imam i šejhul-islam. Nadimak mu je bio Ebu Abdurrahman. (Tehzibul-kemal, 1/328; Tarihul-islam, 7/59; Es-Sijer, 14/125; Tezkiretul-huffaz, 2/194; El-Bidaja ven-nihaja, 14/792) Ibn Halikan naveo je drugačiji rodoslov imama Nesaija, rekavši...
AlimiISTAKNUTO

Imam Tirmizi

Piše: Hfz. Entas-ef. Pramenković Imam Tirmizi bio je poznati hadiski učenjak, kritičar, autor velikog broja djela, imam u hadisu. Puno ime mu je Ebu Isa Muhammed b. Isa b. Sevra b. Musa b. Dahak es-Sulemi et-Tirmizi. U pogledu njegovog rodoslova islamski učenjaci su se razišli, pa su neki rekli da mu je...
AlimiISTAKNUTO

Mustafa Pruščak – život i djelo

Piše: Almir Hasan 1. Ime           Puno ime ovog bosanskog alima (učenjaka) iz osmanskog razdoblja glasi: El-Hadždž Mustafa ibn Muhammed ibn Ahmed ibn Alija en-Nev'abadi el-Akhisari el-Busnevi. Mada se u različitoj literaturi različito imenuje s obzirom da je samo ime preuzimano iz rukopisa, odnosno idžazetnama (diploma) samoga učenjaka koji je predmet našeg...
AlimiISTAKNUTO

Imam Muslim, učenjak i trgovac

Pripredio: Aldin Poturković Čovjek je biće koje radi, privređuje, a rezultat čovjekovog truda je, između ostalog, razvoj civilizacije, struktura i napredak svijeta. Možemo reći i da je rad prirodno usađena karakteristika čovjeka. Uzvišeni Allah na nekoliko mjesta u Kur’anu pohvalno govori o čovjekovom radu i potrazi za dozvoljenom opskrbom, nazivajući...
AlimiISTAKNUTO

Amra bint Abdurrahman bin Sa’d b. Zurara – Nepresušno more

Priredile: Amela Omerović-Ćeman i Hanka Vlahovljak Amrino porijeklo Ona je kćerka ž Abdurrahmana b. Sa'da b. Zurare b. 'Adesa el-Ensarijja en-Nedžarijja el-Medenijja i majke Salime bint Hakim b. Hišam. Rođena je 29. Godine po hidžri. Udala se za Abdurrahmana b. Harisa b. Nu'mana, s kojim je dobila sina Muhameda Ebu...
AlimiISTAKNUTO

Ummu Kiram Kerima el-Mervezijja – žene alimi (prvi dio)

Pripremile: Amela Omerović-Ćeman i Hanka Vlahovljak Žena muslimanka, pored toga što joj je islam ukazao veliku čast i prema njoj i njenom intelektualnom napretku usmjerio veliku brigu, ne može,a da ne pronađe inspiraciju sa pozornice bogate islamske prošlosti. Među ličnosti koje su obilježile sjajnu historiju islama na naučnom polju, zastat...
AlimiISTAKNUTO

Dr. Ahmed Ferid: o njemu i njegovom djelu

Priredio: Mithad R. Ćeman Rođen je 25. jula 1952. godine u Egiptu. Otac mu je bio veoma pobožan čovjek i voljen od strane komšija i rodbine. Čuvao je svoj namaz u džematu i svoj noćni namaz a hatmu je zaklapao svakih sedam dana. Radio je kao službenik za pitanja agrokulture....
AlimiISTAKNUTO

Biografija autora djela ''Umdetul-ahkam''

Priredio: Hajrudin Ahmetović Ime i porijeklo On je imam, alim, hafiz, veliki pobožnjak, dosljedni sljedbenik sunneta, Ebu Muhammed Abdul-Ganijj b. Abdul-Vahid b. Alijj b. Surur b. Rafi‘a b. Hasen b. Dža‘fer el-Makdisi el-Džema‘ili ed-Dimiški. Nadimak mu je bio Tekijuddin. Rođenje Rođen je 541. h. g. u Džema‘ilu, jednom od mjesta...
1 2 3 7
Page 1 of 7