Akida

AkidaISTAKNUTO

Skupine ljudi koje će birati na koja od džennetskih vrata će ući

Priredio: Selman Omer Hadžić, prof. 1-Ko upotpuni abdest a zatim izgovori šehadet Od Omera b. Hattaba, radijjalu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nikoga od vas ko se abdesti pa upotpuni abdest, a zatim kaže: ‘Ešhedu en la ilahe illallahu, vahdehu la šerike...
AkidaISTAKNUTO

Stav ehli-sunneta o novotarijama u vjeri

Priredio: Amir Durmić U svome djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak, dr. Muhammed Jusri, je na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije, želeći na taj način, prvenstveno učenicima i studentima koji izučavaju islamske nauke, ali i drugim...
AkidaISTAKNUTO

Neka kazivanja i rasprave sa kaderijama

Kader je, kako to reče Ibn Abbas, “ustrojstvo na kojem se temelji tevhid”, a vjerovati u njega na način kako u njega vjeruju sljedbenici ehli-sunneta odobrava i prihvata zdravi razum, a na to upućuje i vjerodostojna tradicija. Što se tiče svih onih koji su u domenu kadera slijedili neku drugu...
AkidaISTAKNUTO

Sekte i grupacije koje su zalutale u poimanju kadera

Postoji mnogo grupacija koje su otišle u zabludu u pogledu vjerovanja u kader, a glavni razlog za to jeste što su razumu dali prednost nad vjerodostojnom tradicijom, ali i to što su šerijatske tekstove koji govore na ovu temu gledali površno, te prihvatali samo one koji im odgovaraju, dok su...
AkidaISTAKNUTO

O poznavanju onoga “što je u ženskim maternicama”

Uzvišeni Allah kaže: Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u maternicama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.  (Lukman,...
AkidaISTAKNUTO

Nepromjenjivi i promjenjivi kader – sudbina

Neki ljudi ne razumiju najbolje neke ajete iz Allahove Knjige, kao ni hadise Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njihovo shvatanje čini im se problematičnim, pa govore: “Ukoliko je Uzvišeni Allah znao sve šta će se desiti, a potom sve to i zapisao u Knjizi sudbine, pa kako onda shvatiti sljedeći...
1 2 3 8
Page 1 of 8