Akida

Karakteristike vremena fitne (smutnji i nereda)

384pregledi
Priredio: Sadik Turković.

Prvi dio: Omalovažavanje učenih ljudi i njihovog znanja, a veličanje i uzdizanje neznalica! Kao što je poznato, vrijeme nereda je veoma opasno vrijeme. To je vrijeme u kojem se mnogo koriste riječi čula-kazala. To je vrijeme kada se govor razumije na pogrešan način, dok raspravama nema kraja, velika energija se troši na prenošenje tuđih riječi i izjava.
U takvom vremenu svakom muslimanu, onom kojeg je Allah obdario zdravim razumom, obaveza je da se drži Allahovih naredbi veoma odlučno i precizno i da ih ne prelazi, jer je u tome svaki spas, a postupanje suprotno njima predstavlja svaku propast. Musliman je obavezan da dobro provjeri svaku vijest i svaki govor, on ne smije žuriti sa osudom tih vijesti i izjava, dok se u potpunosti ne uvjeri u njihovu ispravnost, a nakon toga će postupiti onako kako Allah naređuje.
Za vrijeme velikih fitni (nereda) musliman je obavezan da se vrati na učene ljude ovoga ummeta i da ih pita o onome što se događa, slijedeći njihove stavove koji se ne suprotstavljaju Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, alejhis-selam, a da se udalji od onih stavova koji su suprotni Allahovoj Knjizi i Poslanikovoj, alejhis-selam, praksi, iako oni dolaze od onih koji govore da imaju znanja, osnova je Allahov govor i praksa Allahovog Poslanika, alejhis-selam, a ne govor nekih ljudi i njihovo razumijevanje vjere. Zaista se šejtan poigrao sa određenom skupinom ljudi koji umišljaju da imaju znanja, jer takvi sebe podižu na stepen koji im ne pripada, zavodeći tako muslimanske mase, a posebno omladinu.
Oni pred omladinom hvale učenjake, kada se radi o njihovom pamćenju i sposobnosti da iznose dokaze o nekim šerijatskim pitanjima vezanim za čistoću, namaz, zekat, brak, talak i slično tome, međutim kada se radi o vođenju ovoga ummeta i njegovom vraćanju učenim ljudima – kao što to Allah naređuje – za vrijeme velikih nereda, oni često zavaravaju omladinu ili im jasno govore da učenjaci ne razumiju suštinu tih nereda, i da oni imaju skrivenu nepoznanicu do koje učenjaci nisu dospjeli, nego su oni ti koji su dokučili njihovu bit, jer oni budno prate sve događaje putem radija i časopisa, a što se tiče učenih, dovoljno je to što poznaju one šerijatske stvari – kako to oni umišljaju – tako oni opčinjeni varaju omladinu našeg ummeta, odvode ih u zabludu nakon što su i sami zalutali. Njihovim postojanjem neredi se povećavaju i ukorjenjuju. Kada god se pojavi jedan od takvih ”daija”, belaji ummeta se samo povećaju. Nisu se pojavili ni u jednoj državi niti mjestu a da ga nisu uništili, praveći zavadu između učenjaka i omladine, te učenjaka i vladara, a ummet  neće uspjeti bez jedinstva omladine i običnih ljudi zajedno sa učenjacima koje će predvoditi njihove vođe.
Hafiz El-Asbehani rekao je: ”Onaj ko pogleda okom pravde, spoznat će da nema niko gori pravac od onoga ko ostavlja Allahov govor, govor Allahovog Poslanika, alejhis-selam, govor ashaba, radijallahu anhum, i govor učenjaka i fakiha poslije njih koji svoj pravac grade na Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, alejhis-selam, a slijedi onoga ko ne poznaje Allahovu Knjigu i sunnet Allahovog Poslanika, alejhis-selam, kako takav može biti siguran da ne slijedi šejtana, da nas Allah sačuva da slijedimo šejtana.” (El-Hudžetu fi bejani-l-Mehadžeti, 1/311)
Tako nalazimo da se povećanjem broja onih zavedenih, povećavaju samo belaji, nekada je možda fitna mala, ali je oni – svojim neznanjem – uvećaju, stvarajući tako našem ummetu nevolje.
Šejh Muhamed b. Abdulatif (nekadašnji muftija saudijske države) i šejh Abdullah El-Ankari, Allah im se smilovao, u svojim pismima, između ostalog, napisali su: ”Šejtan je zaveo neke od onih koji se pridržavaju vjere, oni potvaraju učenjake da su licemjeri i da se dodvoravaju vladarima, oni gaje loše predrasude prema njima i ne uzimaju od njih znanje, što je jedan od razloga nestanka korisnog znanja; učenjaci su nasljednici vjerovjesnika u svakom vremenu i svakom mjestu, znanje se ne uzima osim od njih, onaj ko odbaci da uzima znanje od njih i ne prihvata ono što govore, on odbacuje nasljedstvo najboljeg Poslanika, alejhis-selam…”
Učenjaci su štićenici Allahove vjere, svaka punoljetna osoba obavezna je uzimati znanje od učenjaka, kao što su govorili naši ispravni prethodnici: ”Znanje je vjera, pa zato dobro pazite od koga uzimate vašu vjeru.” (Muslim)
Onaj ko prihvati govor nekog od ljudi, a ne predoči ga učenim ljudima, nego ga prihvati shodno svom razumijevanju, pa kaže moj dokaz je govor tog i tog učenjaka, dok on ne poznaje stvarno značenje tog govora, to je očito neznanje i zabluda… kada se ovo zna, postaje jasno da veliku grešku pravi onaj ko ne uzima od učenjaka ovoga ummeta. Allahov Poslanik, alejhis-selam, spomenuo je da će znanje nestajati zajedno sa smrću učenjaka, pa kada nestane učenjaka i ljudi se uhvate za ogrtače neukih, pitajući ih i postupajući shodno njihovim fetvama, takvi su u zabludi i druge odvode u zabludu. (Dureru-s-Sunije, 9/133).
Pogledaj – Allah te sačuvao fitne – ovaj itekako precizan govor, koji pojašnjava opasnost omalovažavanja učenih ljudi i veličanje i uzdizanje neukih. Tako primjera radi, ako pogledamo Akaidsku knjigu koju je napisao selefijski pisac (sljedbenik ispravnih prethodnika), koja se zasniva na Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, alejhis-selam, ne dolikuje onome ko traga za znanjem da iz te knjige uzima zdravo za gotovo, nego treba da tu knjigu izučava pred učenim ljudima – pravim odgajateljima – a šta reći tek za onoga koji muslimansku omladinu poziva da uzimaju iz novotarskih knjiga, da se na njih oslanjaju i da ih uzimaju za osnovu u razumijevanju Allahove Knjige i sunneta Allahovog Poslanika, alejhis-selam. Oni naređuju svojim učenicima, sljedbenicima i simpatizerima da se prođu onoga što učeni govore, oni koji razotkrivaju sve njihove nedostatke, pokvarena uvjerenja i njihovo suprotstavljanje ehli-sunnetskom putu. Takvi zaista ne dolikuju da budu uzor našoj omladini.
Zato dragi brate, ti koji tragaš za znanjem, drži se znanja imama ovoga ummeta i dobro ga prostudiraj, to je zaista jedino jak i vrijedan govor i dobro se čuvaj onih koji te pozivaju da omalovažavaš učenjake ovoga ummeta, koji ti tobože govore o novotarima, oni su – Allaha mi Uzvišenog – u zabludi i oni su novotari kao i oni, iako misle da su ljubomorni kada je u pitanju Allahova vjera te da su učenjaci zakazali kada je riječ o naređivanju na dobro i odvraćanju od zla, to je – Allaha mi Uzvišenog – očita laž, ova potvora je stara koliko i pojava munafika u ummetu.
Kaže Allah: ”Ako ih upitaš, oni će sigurno reći: ‘Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.’ Reci: Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci.”’ (At-Tavba, 65-66.) Kaže Abdullah b. Omer u komentaru ovih ajeta: ”Jednog dana dok smo bili u bitki na Tebuku, jedan čovjek reče: ‘Nisam vidio ljude većih stomaka, lažljivijih jezika i većih kukavica u boju (bitki) od ovih naših karija (učača Kur’ana).’  Tada je jedan od prisutnih rekao: ‘Lažeš! Ti si zaista munafik! O ovome ću obavijestiti Allahovog Poslanika, alejhis-selam.’ Nakon što je Poslanik, alejhis-selam, obaviješten o ovom događaju, Allah je spustio ove ajete.” ( Tefsir od Taberija, 10/172)
Kaže šejh Sa’d b. Hamd b. Atik, Allah mu se smilovao: ”Najveći uzrok podjela i razilaženja te odstupanja od pravog puta predstavljaju oni ljudi koji donose fetve o Allahovoj vjeri bez znanja…”
Tako neki od onih koji su zastranili, kada ih posavjetuju oni koji imaju znanje, oni napuste dotično mjesto i odlaze u drugo mjesto kako bi bili zajedno sa onima koji su na istom stanovištu kao i oni i koji gaje iste ideje. Nema sumnje da je ovo jedan od uzroka nereda, nastajanja zla i razdora među Allahovim robovima, zato je neophodno uložiti sve napore da do toga ne dođe.
Kaže šejh Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao: ”Što se tiče novotarskih vođa čije se izjave suprotstavljaju Allahovoj Knjizi i sunnetu Allahovog Poslanika, alejhis-selam, ili čiji se ibadeti suprotstavljaju Kur’anu i sunnetu, upozoriti ljudi na takve spada u obavezu i na tome su složni svi muslimani.” Imamu Ahmedu b. Hanbelu rečeno je: ”Čovjek koji klanja, posti i boravi u itikafu u toku ramazana ili onaj ko priča protiv novotara – koji od njih dvojice ti je draži?” Ahmed je odgovorio: ”Onaj ko klanja i posti, to radi za sebe, dok onaj ko priča protiv novotara, to radi za dobrobit svih muslimana i on je bolji.”
Nakon svega navedenog, postaje nam jasno kolika opasnost leži u omalovažavanju učenih ljudi i odbacivanju njihovih fetvi – pogotovo u vrijeme fitni i nereda – i hvatanje za neznalice, koji nisu dostigli ono što su dostigli učenjaci od znanja i fikha u vjeri i dunjaluku, hvatanje za ovakve neznalice predstavlja najveći uzrok širenja novotarija i frakcija.
Zato neka se svaki musliman dobro pazi nadri-učenjaka i neka se čvrsto uhvati za jaki stub koji čine učenjaci ovoga ummeta i zajednica muslimana te njihove vođe.
O mladiću, čuvaj se novotarije i njenih sljedbenika, zaista je ona, Allaha mi Uzvišenog, smrtonosna bolest, kada god je zadesila omladinu – uništila ju je!!
Allaha molim da nas sačuva fitne, a da nas uputi na pravi put, On je naš zaštitnik i On je kadar da to učini!!

Slijedi još članaka na ovu temu.

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 06 Travanj 2009 04:13