Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
PITANJA I ODGOVORI

Kakva su prava djece kod čovjeka?

1.8kviews

Pitanje: Kakva su prava djece kod čovjeka?

Odgovor: Pravo djece: Allah, aze ve dželle, dao je djeci pravo kod svojih roditelja, kao što je i dao pravo roditelja kod svoje djece. Prenosi se od Ibn Omera: „Allah ih je nazvao poslušnim (pobožnim) zbog svoje poslušnosti prema roditeljima“, kao što otac ima pravo kod svoje djece, tako i djeca imaju pravo kod svoga oca. (knjiga Edebul-mufred, 94)

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu od Abdullaha ibn Omera: „…zaista dijete ima svoje pravo kod roditelja.“ (Muslim, 1159)

Ovdje ćemo spomenuti prava djece kod roditelja prije i poslije rođenja.

Prava djece kod roditelja prije njihovog rođenja

Izabrati pobožnu ženu i majku svome djetetu. Od Ebu Hurejre se prenosi hadis u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ženu udaju četiri stvari: imetak, porijeklo, ljepota i vjera. Izaberi vjernicu, bit ćeš zadovoljan (nećeš zažaliti).“ (Buhari, 4802, Muslim, 1466)

Rekao je šejh Abdulgani ed-Dahlevi: “Izaberite od žena vjernicu, poštenu, iz ugledne i plemenite porodice, a nikako da bude žena dijete bluda, jer se zaista to prenosi na djecu. Kaže Uzvišeni Allah: ‘Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima.’” (en-Nur, 3)

Prava djece poslije rođenja

Od sunneta je uraditi tahnik djetetu, a to je žvakanje hurme ili nečega sličnog, a zatim namazati desni djeteta kako bi progutalo nešto od toga. Od Enesa ibn Malika, r.a., prenosi se da je rekao: “Ebu Talhin, r.a., sin bio je bolestan. Kada je Ebu Talha, r.a., otišao na put sin mu je izdahnuo. Kada se vratio, upitao je: ‘Šta mi je sa sinom?’

Ummu Sulejm, r.a., rekla je: ‘Bolje mu je sad.’ Servirala mu je večeru, pa je večerao, zatim joj je prišao kao što muž prilazi ženi. Kada je udovoljio svojoj potrebi, Ummu Sulejm, r.a., rekla je: ‘Ukopajte dijete.’ Kada je Ebu Talha, r.a., osvanuo otišao je Poslaniku, s.a.v.s., i ispričao mu šta se desilo. Poslanik, s.a.v.s., ga je upitao: ‘Jeste li sinoć prilazili jednom drugom?’ Rekao je: ‘Jesmo.’ Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Allahu moj, prospi na njih Svoj bereket.’ Žena mu je nakon toga rodila sina. Ebu Talha, r.a., rekao je: ‘Odnesi ga Poslaniku, s.a.v.s.’ Ponio sam ga Poslaniku, s.a.v.s., s njim su bile poslane i hurme. Ja sam došao kod Poslanika, s.a.v.s., i pitao: ‘Ima li šta sa njim?’ Rekli su: ‘Imaju hurme.’ Uzeo je hurme i žvakao ih, a zatim to stavio na desni djetetu i protrljao, uradio mu tahnik i dao mu ime Abdullah.” (Buhari, 5153, Muslim, 2144)

Kaže Nevevi: “Učenjaci se slažu da je mustehab učiniti tahnik prilikom rođenja djeteta. Ako se ne nađe hurma, onda to treba učiniti nečim slatkim. Uradit će tako što će sažvakati hurmu i staviti u usta novorođenčetu kako bi to bilo prvo što će progutati.” (komentar Muslima od Nevbija, 14/122-123)

Treba mu lijepo ime, npr: Abdullah, Abdurrahman. Od Nafija, a on od Ibn Omera, prenosi se da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ‘Najdraža imena Allahu su imena Abdullah i Abdurrahman.’” (Muslim, 2132)

Mustehab, pohvalno, je nazvati ga imenom nekog od poslanika. Od Enesa b. Malika, r.a., prenosi se da je kazao Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ove noći mi je rođen sin i dao sam mu ime po mom ocu Ibrahim.” (Muslim, 2315) Pohvalno je dati ime sedmog dana, a ako se to uradi prvog dana, nema nikakve smetnje, kao što vidimo iz hadisa. Od Semure ibn Džunduba se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Svako dijete ima o svom vratu akiku koju treba prinijeti ili zaklati sedmoga dana i obrijati mu glavu.” (Ebu Davud, 2838. Ovaj hadis je ocijenio ispravnim šejh Albani.)

Prenosi se da je rekao Ibn Kajjim: “Nazivanje i davanje imena djetetu je potrebno kako bi se znalo za njega. Dozvoljeno mu je dati ime prvoga dana njegovog rođenja, kao što je dozvoljeno i odgoditi (davanje imena) do dana akike. (Tuhfa el-Meuvdud, strana 111)

Pohvalno je obrijati mu glavu sedmoga dana i podijeliti sadaku u težini kose. Od Alije, r.a., prenosi se da je rekao: “Poslanik, s.a.v.s., zaklao je akiku Hasanu i rekao: ‘O Fatima, obrij mu glavu i udijeli sadaku u težini njegove kose’, pa je izmjerila u vrijednosti dinara ili dijela dinara.” (Bilježi Tirmizi, 1519, a ovaj hadis ocijenio je ispravnim šejh Albani.)

Pohvalno je zaklati akiku djetetu. Ovo je spomenuto u hadisu u kojem stoji da je svako dijete zalog njegove akike. “Za muško dijete kolju se dvije akike, a za žensko jedna. Od Aiše, r.a., prenosi se hadis u kojem stoji: “Naredio je Poslanik, s.a.v.s., da se zakolje akika za muško dijete, dvije ovce, a za žensko dijete jedna.” (Tirmizi, 1513; Ebu Davud, 2834; Nesai, 4212; Ibn Madža, 3163)

Obrezivanje

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: Ljudska priroda je petero: sunnećenje, brijanje stidnih mjesta, rezanje nokata, čupanje dlačica ispod pazuha i skraćivanje brkova.” (Buhari, 5550, Muslim, 257)

Prava u odgoju

Abdullah, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Vladar koji ima vlast nad ljudima pastir je, i odgoovran je za njih. Čovjek je pastir u svojoj porodici i on je odgovoran za njih. Žena je pastirica u kući svoga muža i njegovoj djeci, i ona je odgovorna za njih. Rob je pastir u imetku svoga vlasnika, i on je odgovoran za to. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado.” (Buhari, 2416, Muslim, 1829)

Obaveza roditelja jeste usmjeravati svoju djecu na izvršavanje vjerskih obaveza, kao i drugih stvari koje je Šerijat pohvalio i dozvolio. Također, obaveza je i usmjeravati ih na stvari u vezi s njihovim svakodnevnim životom i u vezi s onim od čega će živjeti.

Čovjek svoju djecu treba odgajati počevši od najbitnijih stvari ka onim manje bitnim. Prvo ih treba podučavati ispravnom islamskom vjerovanju, lišenom širka i novotarija, zatim ibadetima, naročito namazu. Nakon toga će ih podučavati plemenitim moralnim svojstvima, bontonu i svim drugim plemenitostima i dobrim djelima. Uzvišeni Allah kaže:

“…i kada Lukman reče sinu svome savjetujući ga: ‘O sinko moj, nemoj Allahu pripisivati druga, doista je širk veliko nasilje.’” (Lukman, 13)

Abdulmelik b. Rebi b. Sebra prenosi od svog oca, koji prenosi od svoga, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Podučavajte djecu namazu kada budu imala sedam godina, a u desetoj ih i istucite.” (Tirmizi, 407, Ebu Davud, 494, a šejh Albani ovaj hadis smatra vjerodostojnim u djelu Sahihul-džami pod brojem  4025.)

Rubejja b. Muavviz se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u jutro na Dan ašure poslao izaslanika ensarijama koji je objavio: “Ko ne posti jutros neka upotpuni ovaj dan, a ko je zapostio, neka nastavi s postom.” Ona kaže: “Nakon toga smo u tom danu postili, a postila su i naša djeca, pa smo im pravili lutke, i kad bi zbog gladi počela plakati, davali smo im to dok ne bi nastupio iftar.” (Buhari, 1859, Muslim, 1136)

Od Saiba b. Zejda prenosi se da je kazao: “Odveden sam na hadž a Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., i tada sam imao sedam godina”. (Buhari, 1759)

Odgoj djece u bontonu i ahlaku

Svaki otac i majka trebali bi podučavati svoje sinove i kćeri plemenitom moralu i bontonu, bilo da se radi o njihovom odnosu prema Uzvišenom Allahu i Poslaniku, ili prema Kur’anu i umetu, a također i prema svim onim koje poznaju a prema kojima imaju određene vrste obaveza. Trebaju se truditi da njihov odnos prema onima s kojima žive, komšijama i prijateljima ne bude izgrađen na lošim postupcima.

Imam Nevevi je kazao: „Obaveza oca jeste da odgoji i poduči dijete propisima i obavezama vjere, i ovo je očeva obaveza, i obaveza svih ostalih staratelja prije nego što dijete postane punoljetno. Ovo je stav imama Šafija i učenjaka njegovog mezheba. Oni kažu: ‘Ukoliko nema oca, onda je to obaveza majke jer se to smatra kao odgoj, a ona ima udjela u tome. Nadoknada za ovo podučavanje će se izdvojiti iz djetetovog imetka, a ukoliko ono nema imetka, onda će to izvršiti njegovi staratelji, jer je to ono što mu je potrebno.’” (Šerhu en-Nevevi ala Sahihi Muslim, 44/8)

Roditelj treba, također, djecu podučavati plemenitim moralnim svojstvima i bontonu u svim stvarima, kao što su jelo, piće, oblačenje, spavanje, izlazak iz kuće, ulazak i ukrcavanje na prijevozna sredstva i slično, naređujući im da to prakticiraju. Roditelj bi trebao raditi na usađivanju svojstava ljudskosti poput spremnosti na žrtvu, davanje prednosti drugima, časti i plemenitosti. U isto vrijeme treba ih čuvati od loših osobina, poput kukavičluka i slično.

El-Munavi je rekao: „Kao što tvoji roditelji kod tebe imaju pravo, isto tako tvoja djeca kod tebe imaju brojna prava. Među tim pravima djece jeste da ih podučiš individualnim farzovima, da ih odgojiš na principima Šerijata, da ih podučiš pravednosti i dijeljenju, bilo da se radi o poklonima, vakufu ili drugim dobrovoljnim prilozima.“ (Fejdul-Kadir, 574/2)

Obaveza je roditelja čuvati svoju djecu od svega onoga što ih može približiti vatri. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, čuvajte svooje porodice od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti, nad kojom će meleki strogi brinuti, koji Allahu nisu neposlušni i koji rade onako kako im se naredi.”  (et-Tahrim, 6)

Kurtubi kaže: „U ovom ajetu izrečene su neke od koristi.

‘…naređuje im i zabranjuje im…’  Kad je Uzvišeni Allah kazao: ‘Čuvajte sebe’, pod tim se misli i na djecu, jer su djeca dio njega. Kao što se to napominje u ajetu: ‘Nije vam grijeh da jedete u njihovim kućama.’ U ovom ajetu se ne spominje pojedinačno dijete kad se spominju ostale vrste rodbinskih veza kojima se pojašnjava halal i haram, sustezanje od onoga što je zabranjeno i drugi propisi.“ (Tefsirul-Kurtubi, 18/194-195)

Opskba je također jedna od obaveza roditelja prema djeci, i ocu nije dozvoljeno da se neodgovorno i loše ponaša u tome, već je dužan to obaviti na najpotpuniji način.

Abdullah b. Amr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Dovoljno je čovjeku grijeha da zanemari onoga koga treba izdržavati.” (Ebu Davud, 1692, šejh Albani smatra ga hasenom, br. 4481)

Jedna od najvećih i najozbiljnijih obaveza roditelja jeste posebno odgoj ženske djece. Allahov Poslanik, s.a.v.s., podsticao je na ovaj plemeniti postupak.

Aiša, r.a., Poslanikova, s.a.v.s., žena kaže: “Jednom mi je došla neka žena sa dvije kćerke i zatražila nešto, a ja sam imala samo jednu datulu. Dala sam joj je a ona je razdijelila kćerkama, ustala i otišla. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je došao, to sam mu ispričala, pa reče: ‘Ko god bude imao ženske djece, pa se prema njima bude lijepo ophodio, to će mu biti zaštita od vatre.’”  (Buhari, 5649, Muslim, 2629)

Nije dozvoljeno davati prednost ženskoj djeci nad muškom, kao što nije dozvoljeno davati prednost muškoj djeci nad ženskom, i ukoliko otac zapadne u ovu grešku, pa da prednost jednoj djeci nad drugom, to može prouzrokovati brojne probleme.

Roditelj ovo ne bi trebao činiti jer takvim postupcima kod djece kojima uskraćuje nešto i diskriminira ih uzrokuje mržnju i prezir.  Allahov Poslanik, s.a.v.s., ukazao je na to u hadisu koji bilježi Muslim, br. 1623, kad je kazao Nu’manovom ocu: ‘“Želiš li da ti jednako budu pokorni i poslušni?’ On je odgovorio: ‘Da.’  Poslanik odgovori: ‘Ako želiš da jednako budu tebi pokorni i poslušni, onda ti budi pravedan u darovima koje im daješ.’” Jedna od negativnosti jeste i stvaranje neprijateljstva i mržnje među braćom, a Allah najbolje zna.

Izvor: islamqa


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865