Ahlak

Kako zadobiti naklonost ljudi

503pregledi
Priredio: Smail L. Handžić

Svako ko je spoznao važnost pozivanja u Allahovu vjeru i ko je osjetio njenu nasušnu potrebu unutar društvene zajednice u kojoj egzistira, trebalo bi da poznaje neophodna pravila kojih bi se trebalo pridržavati i praktično ih sprovoditi u sklopu naše komunikacije sa ljudima, a sve kako bi naša da’wa bila utjecajna i kako bismo postigli željene rezultate.

U narednim redovima navest ću neka od tih pravila kako bi nam postala pomoćnik u našem da’wetskom radu.

1. Prije negoli ih pozovemo, trebali bismo osvojiti njihova srca

Trebalo bi da pronicljivi daija koji poziva ka Allahu ima veliko srce u kojem će biti mjesta za sve ljude, bez obzira na njihove različitosti u pogledu društvenog položaja, njihovog porijekla ili karaktera, te da se sa svima ljubazno ophodi. Prema njima se treba ophoditi na najljepši način meðuljudske ophodnje, i koristiti najprivlačnije i najprobranije riječi i metode izražavanja, suzdržavajući se da im nanesemo bilo kakvu neprijatnost, a koristeći priliku da im ukažemo na svesrdnu pomoć i dobrodušnost. I Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojevremeno je osvojio srca ljudi koji su živjeli u njegovoj blizini, imajući u vidu i činjenicu da se od njih razlikovao i da se uvijek ustezao od činjenja djela kojima bi se stekao dojam da oponaša njihove mušričke običaje i zablude. Odatle potječe i njegov nadimak Es-Sadikul-Emin (Istinoljubljivi povjerenik), kojim su ga nazivali prije poslanstva.

Rekao je Uzvišeni Allah: ”…jer ti si, zaista, najljepše ćudi!” (El-Kalem, 4.) I rekao je: ”Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem poðete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” (Et-Tevbe, 128.)

2. Prema njima biti darežljiv, ne bojeći se siromaštva

Meðu specifične posebnosti kojima se odlikuju prave daije, spada i njihova želja da ljudima pruže svaki vid dobročinstva, poput iskazivanja lijepog ponašanja, pružanja usluge svojim ugledom ako su u potrebi za tim, ali i pružanja materijalnih ovosvjetskih dobara shodno ljudskoj mogućnosti. To je zbog toga kako bi se ljudima dalo do znanja da mi nismo pobornici i tragači ovosvjetskih ukrasa, te da je dunjaluk naša zadnja briga. U tom smislu, ljudima treba pružati materijalne čari kako bi njihova srca privolili Allahovoj vjeri! Jedna od poslaničkih metoda u misionarstvu bila je oličena kroz darivanje i darežljivost. Arapin bi se, nakon susreta sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, vratio u svoje matično pleme, te povikao: ”O ljudi, prihvatite islam! Muhammed doista obilato daje poput onoga koji ne strahuje od siromaštva!”

3. Poštivati ljude i brinuti se za njihovo stanje

Ljudske duše sklonije su ljubavi prema onima koji ih poštuju i respektuju njihovo dostojanstvo, posebno ako to čine ljudi koji uživaju veliki ugled u društvu, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se ljudi uvažavaju shodno njihovom društvenom položaju. Meðu najutjecajnije faktore prihvatanja islama starješina i uglednika bilo je to što je njihov ugled u islamu bio povećan. Takav je slučaj bio sa ashabima El-Akrea ibn Habisom, Ebu Sufjanom, Ujejne ibn Hisanom, Sumame ibn Usalom…

Uputa Allahovog Poslanika nalagala je da on bude brižljiv i da se interesuje o stanju muslimana i njihovim problemima, pa čak i o stanju pravih ili osloboðenih robova. Takav je bio slučaj kada se zauzimao za Mugisa kod njegove žene, kada je od nje tražio da mu se vrati nakon što je ona postala osloboðena od ropstva. Mimo ovog, zaista je još mnogo primjera u kojima se jasno očituje briga Allahovog Poslanika za stanjem njegovog ummeta.

4. Riječ koja izlazi iz ljudskog srca neće mašiti tuða srca

U najvažnija uputstva prema kojima bismo trebali posebno biti brižljivi i imati ih na umu jeste da daija bude iskren u pogledu svojih riječi, sažaljiv i samilostan prema onome koga poziva, te da njegove riječi izlaze iz topline njegova srca direktno upućene srcima onih kojima se obraća. Nakon toga, osjetit će odziv s Allahovom pomoću!

5. Imati snažnu vezu sa Allahom i tražiti Njegovu pomoć

Najbolja opskrba daiji na njegovom putu dostavljanja Allahove vjere ljudima jesu njegova veza i odnos, te njegov čvrsti oslonac i prepuštanje odluke o svim stvarima Allahu Uzvišenom. Sva ljudska srca ovisna su o dva prsta Milostivog, a On ih okreće onako kako želi! Ukoliko bi to želio, mogao bi svim ljudima darovati Uputu. Sa iskrenim osloncem na Allaha i prepuštanjem konačne odluke Njemu, otvaraju se velike kapije, teškoće postaju lahke, a udaljeni postaje bliskim!

Kada je u pitanju snaga veze sa Uzvišenim Allahom, naročito onda kada nastupe nevolje i kada ljudi odbiju da prihvate Istinu, najljepši primjer, doista, imamo u Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Sjetimo se slučaja sa Tufejlom ibn Amrom ed-Dusijem kada je ožalošćen došao da se potuži Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na svoj narod koji ne prihvati njegov poziv, kao da želi da ih predstavi neprijateljima i zamoli ga da Allahu uputi molitvu protiv njih! Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nije ništa drugo preostalo osim da podigne svoje ruke ka nebesima i zamoli Allaha da pleme Ed-Devs daruje sa Uputom i da ih dovede! Nakon što se Tufejl ponovo njima vratio, svi su mu se odazvali.

6. Sustegnuti se od njihovih ovosvjetskih interesa

Najljepši ukras kojim se daija može okititi, najprivlačnija odjeća dostojanstva kojom se može zaodjenuti, i ono što će mu ponajprije pružiti respektabilnost i poštivanje, a nakon toga i odziv, jeste da se sustegne od luksuznih predmeta i ovosvjetske raskoši. Onda kada ljudi žude za svojim htijenjima, za jahalicama i uglednim markama luksuznih automobila, kada zaðu u razgovor o nekretninama, i kada zaplivaju prostranstvima svojih želja i ovosvjetskih prohtjeva, daija je onaj koji se baš dobro ne snalazi sa plivanjem u morima čije se obale na horizontu ne naziru. Naprotiv, vidjet ćeš ga kako je zaokupljen i kako razmišlja i žudi za pozivanjem ka Allahu, te kako je na tom polju izuzetno vješt!

To ne znači da će daija apsolutno zapustiti ovosvjetski život, ignorisati svoje prijatelje i da će biti neznalica o svojoj društvenoj zbilji. Ne, nikako! Meðutim, od njega se traži da bude pobornik najplemenitijih ljudskih nastojanja i da se odlikuje sa najljepšim htijenjima.

Učenjaci su oduvijek podozrivim okom gledali na ovosvjetske blagodati, pa makar njihova slika bila stvarna i veličanstvena u očima običnih ljudi. Ako želiš, o tome pročitaj u priči o Karunu: ”I izaðe on pred narod svoj u svom sjaju. ‘Ah, da je i nama ono što je dato Karunu!’, govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu – ‘on je, uistinu, presrećan.’ ‘Teško vama!’ – govorili su učeni – ‘onome koji vjeruje i čini dobra djela bolja je Allahova nagrada, a bit će samo strpljivima pružena.”’ (El-Kasas, 79, 80)

Takoðer, veoma je bitno da daija bude u neovisnosti od ljudi i da nastoji da, koliko god mu njegove mogućnosti to dozvoljavaju, na taj način, ne sapere blještavost svoga lica. On treba da bude taj koji će ljudima darivati dobra ovoga svijeta!

7. Pod pjenom potraži čisto mlijeko

Neka te nikada ne obmanjuje prizor koji vidiš i navede te da doneseš presudu, naročito kada se radi o da’wi! Sve dok ljudi vjeruju u Jednog i Jedinog, u njima se nalaze nepobitni tračci nade i dobrote, pa ma u kakvim grijesima da ogrezli, i ma kakve nevaljalštine da činili! S tim u vezi, ne bismo im trebali pokazivati zube u meðusobnoj komunikaciji, i mrštenjem kvariti sjajilo i ljepotu sopstvenih očiju, već se potruditi da im sa radošću osvijetlimo otvorene kapije pokajanja koje ih pomno iščekuju, da ih privolimo da potraže ruku spasenja pod okriljem Allahove milosti i da raspirimo njihovu iskru želja za činjenjem dobročinstva.

Molim Uzvišenog Allaha da oprosti naše grijehe i uvede nas pod okrilje Svoje milosti i zadovoljstva!
(Prema djelu ”Kejfe neksibu-n-nase…”, Emina ibn Abdur-Rahmana)

Prvi put objavljeno: utorak, 15 Travanj 2008 08:15