Hutbe

Kako treba izgledati muslimanska kuća

2.7kviews

Preveo: mr. Emir Demir

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, na Njegovim blagodatima i dobročinstvu. On nam je Zaštitnik, On nam je dao utočište, nahranio nas i napojio. Njemu pripada pohvala i zahvala na blagodatima koje se ne mogu pobrojati. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha koji nema sudruga, Njemu pripada apsolutna vlast i zahvala i On je kadar sve učiniti. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, donosilac radosnih vijesti i svjetiljka koja sve obasjava, neka su blagoslov i mir na njega, njegovu porodicu, sve ashabe i one koji ga budu slijedili u dobru.

O ljudi, bojte se Uzvišenog Allaha kao što je naredio da budete bogobojazni i zahvaljujte Mu na blagodatima koje vam je dao. Svaka blagodat koju posjedujete dolazi vam od Allaha.

Allahovi robovi! Allahove blagodati koje su nam date su mnogobrojne, ne mogu se pobrojati ili na jedno mjesto sabrati, pa zato nam je obaveza da na ove blagodati uzvratimo zahvalom i da ih uzmemo za ispomoć u dobročinstvu i bogobojaznosti kako bi ostale trajnima i još se više povećale. Uzvišeni Allah kaže:

I kad je Gospodar vaš objavio: Ako budete zahvalni, Ja ću vam zacijelo još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.”[1] Najveće Allahove blagodati ljudima, između ostalih, su nepokretne kuće u gradovima i pokretne kuće koje se koriste u pustinjama (šatori). U njima ljudi žive i odmaraju se, koriste ih kao zaštitu od hladnoće i vrućine, u njima se skrivaju od pogleda i u njima čuvaju svoje imetke i štite se od svog neprijatelja, a postoje još i mnoge druge koristi.

Uzvišeni Allah, ukazujući Svojim robovima na blagodat koja se ogleda u ovim pokretnim i nepokretnim kućama, kaže:

“Allah vam daje da u kućama svojim stanujete, i daje vam od kože stoke šatore, koje lahko nosite kad na put idete i kad konačite[2]. Prvo je spomenuo kuće u gradovima jer su one osnova i sagrađene su radi dugotrajnog i spokojnog boravka, tj. čovjek se u njima odmara od napora i aktivnosti, izolira se od svega što mu tegobe nanosi te tako dobija mir i rahatluk. Potom Uzvišeni spominje pokretne kuće, pa kaže:

”…i daje vam od kože stoke šatore, koje lahko nosite kad na put idete i kad konačite[3] tj. dao vam je lahke kuće u vidu šatora, odnosno kuće napravljene od životinjskih koža koje se koriste tokom privremenih boravaka na putovanju. Blagodat smiraja i spokoja je jedna od najvećih blagodati. Razmislite samo o onima koji ne nalaze smještaj, kakvo je njihovo stanje? A vi stanujete u ovim savremenim kućama koje imaju sva savremena pomagala, poput električne energije, grijanja, rashlađivanja, pitke hladne i tople vode… Sve su to Allahove blagodati koje vam je dao u kućama, a ta činjenica od nas zahtijeva da zahvaljujemo i da iznosimo pohvalu Allahu onako kako to On zaslužuje, jer su to Njegove blagodati i ukazane počasti.

Allahovi robovi! Muslimanska kuća mora se razlikovati od kuća drugih naroda, a osnovna razlika ogleda se u izvršavanju Allahovih propisa, spominjanju Allaha, što većem obavljanju dobrovoljnih namaza, učenju Kur’ana i neunošenjem u kuće uzročnika nereda i nemorala. Od Ebu Musaa,r.a., da je rekao: ”Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ‘Primjer kuće u kojoj se spominje Allah i kuće u kojoj se ne spominje je kao primjer živoga i mrtvoga.”[4]‘ Od Ibn Omera, r.a.,  prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: ”Dio dobrovoljnih namaza obavljajte u svojim kućama, a nemojte ih činiti grobovima.”[5], a hadis znači: Klanjajte u njima dobrovoljne namaze i nemojte ih učiniti poput kabura na kojima se inače ne obavlja namaz) Od Ebu Hurejre, r.a.,  prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: ”Nemojte svoje kuće činiti grobovima, a šejtan bježi od kuće u kojoj se uči sura El-Bekare.’[6]‘ Kaže Poslanik, s.a.v.s ”Obavljate namaz u svojim kućama, a najbolji čovjekov namaz je namaz obavljen u njegovoj kući, osim obaveznog namaza.”[7]

Ovi hadisi i njima slični po značenju ukazuju na utemeljenost oživljavanja muslimanskih kuća spominjanjem Allaha u vidu izgovaranja riječi ”la ilahe illallah”, ”subhanallah” i ”Allahu ekber”, te drugih vrsta zikrova, kao i njihovog oživljavanja čestim obavljanjem dobrovoljnih namaza, jer dobrovoljni namaz obavljen u kući bolji je od istog namaza obavljenog u džamiji. U hadisima se zabranjuje da se kuće učine kaburima u kojima nema Allahovog spomena i dobrovoljnih namaza.

U hadisima je i podsticaj na učenje Kur’ana u kućama, a posebno sure El-Bekare, jer njeno učenje u kući tjera šejtane. Kada se ispune ovi uvjeti u kućama, a oni su spominjanje Allaha, obavljanje dobrovoljnih namaza i učenje Kur’ana, onda kuća postaje škola dobra u kojoj se odgajaju oni koji u njoj stanuju, kao što su djeca i žene, u skladu sa pokornošću Allahu i istinskim vrijednostima. U ovakve kuće ulaze meleki, a od njih se udaljavaju šejtani. Ukoliko u kućama nema ove pokornosti, one postaju usamljeni grobovi i ruševine u kojima stanuju ljudi mrtvih srca, iako su im tijela živa. Sa njima se druži šejtan, a meleki Milostivog udaljavaju se od njih. Šta misliš kakvi će biti oni koji se odgajaju u ovim kućama, u kakvom će stanju biti kada izađu iz ovih kuća u kojima nema spominjanja Allaha, koje predstavljaju grobove za ljude mrtvih srca?

Ove kuće će negativno utjecati na one koji se u njima odgajaju i u njima stanuju. Šta tek reći ako u tim kućama nema sredstava dobra, a ima sredstava zla, povoda za nepokornosti tako da se u njima nađu razvratni filmovi koji pozivaju u zlo i grijeh, prikazujući prizore nereda i bluda pred djecom i ženama? Ili, u tim kućama mogu se naći kasete sa pjesmama i muzikom ispunjene značenjima nedozvoljene ljubavi i grijeha, muzike i zločina. U takvim kućama žive i oni koji ostavljaju namaz i nemarno se odnose prema džumama i namazima u džematu. Vjerovjesnik, r, htio je da popali ove kuće, jer u njima su bili oni koji su izostali sa zajedničkog namaza, a šta tek reći za one koji nikako ne klanjaju.

Neki od ovakvih ljudi imaju veliku poziciju u društvu, poput velikih službenika ili bogataša, pa im priđe šejtan i kaže: ”Ti si daleko veći od toga da bi išao u džamiju i klanjao sa ljudima, to ti umanjuje ugled i slabi strahopoštovanje ljudi prema tebi.” Tako ovaj jadnik izostavlja obavljanje namaza u džamiji iz svoje nadmenosti i oholosti. Neki od njih su zaokupirani svojim imetkom, a navodi se u hadisu da će ovakvi na Sudnjem danu biti proživljeni sa njima sličnim oholnicima. Od Abdullaha b. Amra b. El-Asa, r.a.,  navodi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, jednoga dana spomenuo namaz i rekao: ”Ko bude pazio i redovno obavljao svoj namaz, on će mu biti nur, dokaz i spas na Sudnjem danu,  a ako ga ne bude čuvao i redovno obavljao, neće mu biti ni svjetlo, ni dokaz ni spas, a na Sudnjem danu bit će sa Karunom, faraonom, Hamanom i Ubejjom b. Halefom.”[8]

Na osnovu ove predaje dolazimo do jednog važnog zaključka, a to je da onoga ko izostavi namaz može zaokupirati njegov imetak, njegova vlast, vođstvo ili trgovina. Koga zaokupira njegov imetak, on će biti sa Karunom, koga zaokupira njegova vlast, bit će sa faraonom, koga zaokupira njegovo vođstvo i funkcija, bit će sa Hamanom, a koga zaokupira njegova trgovina, bit će sa Ubejjom b. Halefom.

Allahovi robovi! Oni koji su svoje kuće pretvorili u kuće u kojima nema spomena Allaha, koje su ispunjene instrumentima zabave i postale staništa lijenih, nepokornih i onih koji izostaju sa namaza, ovakvi su najpreči da budu kažnjeni tako što će se na njih obrušiti njihove kuće, ili se zapaliti, ili će ih njihovi neprijatelji protjerati i tako ostati bez utočišta. Mnogo je danas ljudi koji su protjerani iz svojih domova i udaljeni iz svojih zavičaja jer nisu zahvaljivali na Allahovoj blagodati koju im ukazao podarivši im mjesta stanovanja. Oni su Ga svojim grijesima izazvali na dvoboj, a grijesi ruše sagrađeno i blagodat pretvaraju u patnju.

Allahovi robovi! Potrebno je da se muslimanska kuća sačuva od slika i pasa, jer Ebu Talha prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: ”Meleki ne ulaze u kuću u kojoj ima pas ili slika.”[9] U Muslimovoj verziji stoji: ”Meleki ne ulaze u kuću u kojoj ima pas ili statua.”

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s: ”Došao mi je Džibril, u, i rekao mi: ‘Jučer sam ti došao, ali me spriječilo da uđem to što su na vratima likovi, a inače je u kući bio jedan zastor na kome je bila slika. Također, u kući je bio i pas. Zato naredi da se ukloni glava sa slike tako da ostane samo trup poput trupa drveta. Naredi da se zastor isiječe i od njega naprave dva jastuka po kojima će se gaziti i koji će se bacati. Naredi i psu neka izađe.”[10]

U ova dva hadisa nalazi se dokaz o zabrani vješanja slika na zidove soba, sala, kancelarija. Također u njima je dokaz o kazni za onoga ko to čini tako što mu neće dolaziti meleki Milostivog u kuću, a tada će otići u jasnu propast.

U hadisu je dokaz o zabrani držanja pasa u kućama i njihovom vodanju van kuće bespotrebno, a šerijatski je dozvoljeno da se pas koristi za čuvanje stoke, usjeva i lov. Pošto je držanje psa šerijatski zabranjeno, takav postupak sa sobom nosi nekoliko opasnosti.

Prva: Sprečavanje ulaska meleka milosti u kuće, a koji musliman može bez meleka milosti?

Drugo: Svakoga dana od njegovih nagrada oduzimaju se dva kirata, a ovo oduzimanje je veliko i stalno, dok musliman nije nemaran prema nagradi koju treba da dobije. Kirat, kao što se navodi u nekim tumačenjima hadisa, je poput velikoga brda.

Treće: Držanjem pasa u kućama oponašaju se nevjernici koji odgajaju pse, a oponašanje nevjernika je zabranjeno, jer Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže: ”Ko oponaša neki narod, i on je od njih.”[11]

Četvrto: Držanjem pasa nastaju štete poput uznemiravanja komšija, prolaznika, samim psima i njihovim lavežom. Također, svojom pljuvačkom i dodirivanjem nanose prljavštine i zdravstvene štete.

Bojte se, Allahovi robovi, i pazite na svoje kuće i one koji u njima stanuju, tako da one postanu islamske kuće, čiste i oživljene ibadetom i zikrom Allahu. Udaljite od njih sve što se kosi sa kodeksima islama i što vodi ka griješenju.

Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Uzvišeni kaže:

“Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.”[12] Neka Allah meni i vama dadne blagoslova u učenju velikoga Kur’ana i neka dadne koristi meni i vama u ajetima i mudrom zikru. Tražim oprosta od Allaha, pa i vi tražite jer On oprašta i samilostan je.

 

Druga hutba

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, ne možemo Mu iznijeti pohvale koliko je dostojan, svjedočim da nema drugog istinskog  boga osim Allaha Jedinoga, koji sudruga nema, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, neka su blagoslov i mir na njega, njegovu porodicu i sve ashabe.

O ljudi, bojte se Allaha Uzvišenog

i znajte da je Allah na strani bogobojaznih”[13]

Allahovi robovi! Potrebno je da muslimanska kuća bude prekrivena i zaštićena od otrovnih pogleda i da ukućani budu sigurni da se njihova stidna mjesta i tajne neće saznati, da u njih neće ulaziti osim prijatelji ukućana, i to s dozvolom. Uzvišeni kaže:

“O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne zatražite i dok ukućane ne poselamite; to vam je bolje, da biste se opomenuli! A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam se rekne: ‘Vratite se!’, vi se vratite, to je vama najčednije, a Allah zna ono što radite[14]

Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, kaže: ”Teste’nisu, tj. zatražite dozvolu prije ulaska.

‘…i dok ne poselamite ukućane’, tj. poselamite nakon ulaska.”

Zatim je rekao: ”Neka zna onaj koji traži dozvolu da uđe kod ukućana, da ne treba stajati tačno naspram vrata svojim licem, već da treba stati slijeva ili zdesna vrata.” U oba Sahiha od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, prenosi se da je rekao: ”Kada bi neko pogledao u unutrašnjost tvoje kuće, a ti mu nisi dao dozvolu, pa baciš na njega kamenčić i izbiješ mu oko, ne bi bio grješan.”[15]

Od Ukbe b. Amira, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: ”Čuvajte se ulaska kod žena.” Neki ensarija reče: ”Šta misliš o bliskom muževom rođaku?”  Reče: ”Bliski mužev srodnik je smrt.”[16]

Pod bliskim rođakom misli se na bilo kojeg muževog srodnika (njegovog brata, bratića itd.), tj. postoji velika bojazan za njega, jer se olahko gleda na njegov ulazak u odnosu na druge. Tako nam ovaj hadis ukazuje na veličinu respekta prema svetosti muslimanskih kuća i njihovim nepovredivostima, kao i na opasnost ulaska muškaraca stranaca (koji nisu ženini mahremi) kod žena, makar bili muževi bliski srodnici. Prema ovome se danas mnogi odnose olahko, pa tako neke žene ne stavljaju hidžab prilikom dolaska muževih rođaka, poput djevera, muževog amidže i sl. Neki ljudi su u svoje kuće doveli muškarce strance miješajući ih sa svojim ženama pod opravdanjem da su oni kuhari, vozači ili sluge. Neki ljudi doveli su žene strankinje i nastanili ih u svojim kućama, kod njih ulaze i sa njima se miješaju. Možda se sa njima i osamljuju kao da su bliski srodnici. Ovakvo postupanje islam zabranjuje jer biva povod zapadanja u razvrat i grijeh.

Ispravno ljubomorni vjernik nije zadovoljan da stranci ulaze u njegovu kuću i da se miješaju sa njegovim ženskim ukućanima, a također nije ni zadovoljan da njegova supruga ili kćerka sama sa vozačem sjedne u automobil bez prisustva bliskog srodnika. Ispravno ljubomorni vjernik nije zadovoljan da se žena strankinja nađe u njegovoj kući tako da se on sa njom druži, kod nje dolazi kao što dolazi kod svojih bliskih srodnika, dok takva žena hoda u njegovom prisustvu, u istom stanu i osamljuje se sa njom kao što se osamljuje sa svojom ženom.

Bojte se Allaha, Allahovi robovi, i čuvajte se zla ovih smutnji i neka vas lažna civiliziranost i slijepo slijeđenje ne odvedu u ove opasne pustolovine, pa da tako porušite svoje kuće vlastitim rukama i rukama vaših neprijatelja, da to i sami ne osjetite.

 

Allahu, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu i daj blagodati Muhammedu i Muhammedovoj porodici kao što si dao blagodati Ibrahimu i Ibrahimovoj porodici između ostalih svjetova, a Ti si uistinu dostojan hvale i slave.

Allahu, oprosti vjernicima i vjernicama, živima i mrtvima od njih.

Allahu, pomozi islam i muslimane i udalji one koji vjeru ostavljaju.

Allahu, smiluj nam se, jer si Ti prema nama milostiv, a nemoj nas kazniti jer to možeš učiniti kada hoćeš.

Allahu, učini naša lica svijetlim na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti.

Allahu, ukaži nam počast, a nemoj nas zanemariti. Daj nam još više, a nemoj nam umanjiti, daj nam prednost, a nemoj davati drugima nad nama.

Allahu, mi se Tebi utječemo od poniženja nesreće, lošeg određenja i radosti neprijatelja.

Allahu, Tebi pripada zahvala sve dok ne budeš zadovoljan, Tebi pripada zahvala poslije zadovoljstva i Tebi pripada zahvala kada si zadovoljan.

Allahu, ovome ummetu dadni razboritost kojom će biti ponosni oni koji su Tebi pokorni i biti upućeni oni koji čine grijehe, te će se njome naređivati dobro i odvraćati od zla.

Subhane rabbike rabbil-izzeti amma jesifun vesselamu alel-murselin, vel-hamdu lillahi rabbil-alemin!

 

 [1] Ibrahim. 7.

[2] En-Nahl, 80.

[3] En-Nahl, 80.

[4] Buharija i Muslim

[5] Prenose imami El-Buhari i Muslim

[6] Prenosi Muslim

[7] Prenosi imam Muslim

[8] Prenosi imam  Ahmed u svome Musnedu, kao i Ibn Hatim i Ibn Hibban u svome Sahihu

[9] Prenose imami El-Buhari i Muslim

[10] Tirmizi, Albani kaže da je vjerodostojan

[11] Ebu Davud, Albani kaze da je vjerodostojan

[12] El-Ahzab, 21.

[13] Et-Tevbe, 123.

[14] En-Nur, 27-28.

[15] Muttefekun alejhi

[16] Prenose El-Buhari i Muslim


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835