Fikh

Kako se treći priključuje dvojici u namazu?

753pregledi
Priredio: Sead ef. Jasavić

Džabir b. Abdullah r.a., kaže: “Putovao sam s Poslanikom s.a.w.s., u jednom pohodu, pa je otpočeo klanjati namaz. Uzeo sam abdest, prišao Mu i stao sa Njegove lijeve strane. On me dohvati svojom rukom, zaokrenu me i postavi sa njegove desne strane. U tom je došao Džebbar b. Sahr i stade sa Njegove lijeve strane, pa nas On dohvati svojim rukama i sastavi nas iza Njega.”

(Sahih. Muslim, br.3010., Ebu Davud, br.634., Hakim u Mustedreku, br.932.)

Enes b. Malik r.a., prenosi: “…pa Poslanik s.a.w.s., stade na hasuricu, a ja i jedan jetim se usafismo iza njega, a starica stade iza nas. Poslanik s.a.w.s., nam je klanjao dva rekata namaza, nakon kojih ode.” (Sahih. Sunen Ebi Davud, br.612.; Sunen Nesa’i, br.801.)

Semure b. Džundub r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Dvojica će klanjati zajedno, a ako su troje onda će jedan istupiti naprijed.” (Sunen Darekutni, 1/278.)

Ibrahim prenosi da je Omer r.a., rekao: “Ako su trojica namazlija dvojica će stati iza imama!” (Musannef Abdurrezzak, br.3880.)

Abdurrahman b. el-Esved prenosi od svoga oca sljedeću predaju: “Alkame i Esved su zatražili dozvolu da uðu kod Abdullaha b. Mes’uda r.a., i nakon dužeg čekanja pred njegovim vratima, jedna robinja iziðe i reče im da mogu ući. Nakon odreðenog perioda klanjao nam je namaz tako što je stao izmeðu mene i njega, a zatim je rekao: Ovako sam vidio Allahov Poslanika s.a.w.s., da radi.” (Sahih. Sunen Ebi Davud, br.613., 1/222.; Sunen Nesa’i, br.799.; Musned Ahmed b. Hanbel, br.4311-4347-4386.; Musannef Abdurrezzak, br.3883-3884.)

Imam Ibnu Kudame rhm., kaže: “Ako je muktedija koji pristaje klanjati za imamom – sam/jedan, i to muškarac – sunnet mu je da stane u namazu sa desne strane imama, odrastao bio on ili dječak, i to shodno hadisu Ibnu Abbasa, Enesa i Džabir b. Abdullaha r.a., koji kaže: “Putovao sam s Poslanikom s.a.w.s., u jednom pohodu, pa je otpočeo klanjati namaz. Uzeo sam abdest, prišao Mu i stao sa Njegove lijeve strane. On me dohvati svojom rukom, zaokrenu me i postavi sa njegove desne strane. U tom je došao Džebbar b. Sahr i stade sa Njegove lijeve strane, pa nas On dohvati svojim rukama i sastavi nas iza Njega.” (Hadis je Sahih. Muslim, br.3010., Ebu Davud, br.634., imam Hakim u Mustedreku, br.932.)

Ako su u pitanju trojica ljudi (imam i dvojica muktedija), imam će biti naprijed, a dvojica muktedija će stajati iza njega. Ovog je stava Omer, Alija, Džabir b. Zejd, Hasan, ‘Ata’, Šafija i hanefije. Ashab Abdullah b. Mes’ud r.a., je smatrao da će oni trojica klanjati svi zajedno u jednom saffu. Ako muktedija započne namaz stajući s desne strane imama, a zatim doðe treći muktedija i stane sa lijeve strane imama – imam će ih sastaviti iza sebe isto kao što je uradio Poslanik s.a.w.s. sa Džabirom i Džebbarom r.a.; imam neće ići naprijed izuzev u slučaju da iza imama ne bude imalo mjesta pa ako iskorači dozvoljeno je.” (Pogledaj: el-Mugni, 2/44-45.)

Imam el-Nevevi rhm., kaže: “Iz ove predaje se može izvući nekoliko propisa: dozvoljeno je vršiti odreðene sitne pokrete/radnje u namazu što neće biti mekruh ako se je u potrebi za time. To će biti mekruh ako se radi a nije se u potrebi za time. Jedan muktedija će stajati sa desne strane imama, a ako stane sa lijeve strane imama – imam će ga prebaciti na svoju desnu stranu. Muktedije će klanjati zajedno u saffu iza imama bili oni trojica ili više. Ovo je stav sve islamske uleme izuzev Ibnu Mes’uda r.a., i njegova dva učenika, koji su bili stava da će dvojica klanjača stajati s lijeve i desne strane imama u zajedničkom saffu.” (Pogledaj: Šerhul-Nevevi ‘alel-Muslim, 18/141.)

Autor djela ‘Avnul-Ma’abud, Šemsul-Hakk el-‘Azim Abadi rhm., kaže: “Ako sa imamom bude jedan klanjač s njegove desne strane, a zatim doðe drugi i stane sa lijeve strane imama – na imamu je da ih zajedno sastavi iza sebe ako bude imalo mjesta a ako ne bude imalo mjesta onda će on iskoračiti naprijed, na što nas upućuje hadis od Semure b. Džunduba r.a., koji kaže: “Allahov Poslanik s.a.w.s., nam je naredio da kada trojica obavljaju namaz – da jedan pred njima istupi.” (Sunen Tirmizi, br.233.)” (Pogledaj: ‘Avnul-Ma’abud, 2/238.)

Imam Tirmizi rhm., nakon spomena hadisa: “Allahov Poslanik s.a.w.s., nam je naredio da kada trojica obavljaju namaz – da jedan istupi pred njima.” (Sunen Tirmizi, br.233.) – kaže: “Ulema postupa po ovom hadisu i stava su da kada trojica ljudi klanjaju da će jedan biti naprijed a dvojica iza njega. Od Ibnu Mes’uda r.a., se bilježi da je klanjao zajedno sa Alkamom i Esvedom, te da su tada stajali jedan s desne a drugi sa lijeve strane imama.” (Pogledaj: Sunen Tirmizi, br.233., 1/452.)

U Muvetti imama Malika, rivajet Muhammed b. Hasana rhm., stoji slijedeće: “Mezheb Abdullaha b. Mes’uda r.a., jeste da će trojica klanjača biti u jednom saffu ako klanjaju zajedno, a imam će im biti u sredini, a ako ih bude više od trojice jedan će biti ispred njih. Ovog stava je i imam el-Neha’i i manji dio učenjaka Kufe, kako se to spominje u djelu “el-I’itibar” od Hazimija. U muslimovom sahihu se spominje kako je Ibnu Mes’ud r.a., klanjao namaz sa ‘Alkamom i Esvedom rhm., stajući kao imam meðu njima. Isto bilježi Ebu Davud, Bejheki, Muhammed Šejbani u djelu “el-Asar”, Tahavija i ostali. U nekim od tih predaja stoji: “Ovako je postupao Allahov Poslanik s.a.w.s.”. Većina islamske uleme (koja smatra da će trojica klanjati namaz tako što će imam biti naprijed a dvojica iza njega), odgovaraju na ovaj stav slijedećim: Ibnu Mes’udu r.a. – ili nije stigao hadis od Enesa r.a., i ostalih, koji jasno ukazuje na to da će imam biti ispred dvojice u namazu, ili je Ibnu Mes’ud r.a., tako postupio zbog neke opravdane situacije ili kao pojašnjenje šta je dozvoljeno činiti a ne šta je sunnet činiti ili da je dotična Ibnu Mes’udova praksa derogirana i dokinuta drugim hadisima.” (Pogledaj: Muvetta imam Malik, rivajet Muhammed Šejbani, br.179., 1/272.; tahkik: dr. Tekijjuddin el-Nedevi)

Hafiz Ibnu Hadžer el-Askelani rhm., kaže: “Imam Tahavi rhm., bilježi od Ibnu Sirina rhm., to da je on obrazložio praksu Ibnu Mes’uda r.a., time da je u pitanju bio uzak prostor za klanjanje.” (Pogledaj: Fethul-Bari, 2/212.)

Imam Ševkani rhm., kaže: “Dvojica koji klanjaju sa imamom će stajati u saffu iza njega i ovog stava je Ali b. Ebi Talib, Omer i njegov sin, Džabir b. Zejd, Hasan, ‘Ata, imam Malik, imam Šafija, imam Ebu Hanife i jedan dio fakiha Kufe. Ibnu Sejjidin-Nas rhm., kaže: Kod svih navedenih imama – ovakvo stajanje iza imama nije šart/uslov (ispravnosti namaza, op.prev.), već je samo razilaženje u vezi toga šta je preče i bolje. Od Ibnu Mes’uda r.a., se bilježi da će dvojica stajati s desne i lijeve strane imama, a više od dvojice će klanjati iza imama.” (Pogledaj: Nejlul-Evtar, 3/219.)

U djelu “Šerhu Muntehel-Iradat”, 1/278., stoji: “Ako jedan ili obojica džematlija ne budu mogli, iz nekog razloga, da se sastave iza imama, onda će imam istupiti naprijed kako bi se oni ipak našli iza njega i kako bi postupili po sunnetu!”

Prvi put objavljeno: nedjelja, 09 Studeni 2008 03:44