Fikh

Kako se može klanjati vitr-namaz

22.7Kpregledi
Autor: Ebu Malik Kemal b. el-Sejjid Salim    Preveo: Sead ef. Jasavić

U arapskom jeziku riječ „vitr“ znači nepar poput jedinice, trojke, petice, i u tom značenju se razumjevaju riječi Allahova Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Allah je vitr/nepar, i voli vitr/nepar!“ (Muttefekun ‘alejh); ili: „Ko se bude čistio nakon velike nužde neka to učini neparan broj puta.“ (Muttefekun ‘alejh)
U šerijatskoj terminologiji vitr je namaz koji se obavlja u intervalu od preklanjanog jacijskog farza pa sve do nastupa sabah-namaza, kojim se udara pečat noćnom namazu, a koji se sastoji od neparnog broja rekata – jedan ili tri ili više.

Islamski učenjaci se razilaze u vezi statusa vitr-namaza, pa kažu:

1. Vitr-namaz je vadžib/obaveza. Ovog je stava imam Ebu Hanife rhm., i po tome je postao specifičan u odnosu na ostale učenjake. Ibnul-Munzir rhm., kaže: „Nije mi poznato da se iko od ostalih učenjaka složio s imamom Ebu Hanifom rhm., u ovom stavu.“ (Pogledaj: ‘Avnul-Ma’abud, 4/209.; Nejlul-Evtar, 3/35.)

Svoj stav je utemeljio na slijedećim dokazima:

a) Hadis od Ebu Hurejre r.a.: „Ko ne klanja vitr-namaz taj ne pripada nama!“ (Hadis je da’if, a bilježi ga imam Ahmed u Musnedu, br.9715.)

b) Hadis od Ibnu Burejdeh r.a.: „Vitr je hakk – pa ko ne klanja vitr namaz, taj ne pripada nama; vitr je hakk – pa ko ne klanja vitr namaz, taj ne pripada nama; vitr je hakk – pa ko ne klanja vitr namaz, taj ne pripada nama!“ (Hadis je da’if, a bilježi ga imam Ebu Davud u Sunenu, br.1419.)

c) Hadis od Ebu Ejjuba r.a.: „Vitr je hakk svakog muslimana, pa ko voli klanjati vitr-namaz od pet rekata neka klanja, a ko voli klanjati vitr-namaz od tri rekata neka klanja, a ko voli klanjati vitr-namaz od jednog rekata neka klanja!“ (Hadis je sahih. Bilježi ga imam Ebu Davud u Sunenu, br.1422.)

d) Hadis od Ebu Busreh r.a.: „Allah vam je dodao još jedan namaz – vitr namaz, pa ga klanjajte izmeðu jacije i sabaha!“ (Hadis je sahih. Bilježi ga imam Ahmed u Musnedu, br.23002-27272.; Mustedrek, br.6514.; el-Mu’udžem el-Kebir, br.2167.)

e) Hadis od Ibnu Omera r.a.: „Neka vam zadnji namaz kojeg ćete obavljati noću bude vitr-namaz!“ (Muttefekun ‘alejh)

f) Hadis od Ebu Se’ida r.a.: „Klanjajte vitr-namaz prije nego li vas sabah uhvati!“ (Muslim, br.754.)

g) Hadis od Ajše r.a.: „Poslanik s.a.w.s., bi klanjao noću, pa bi, kada bi preklanjao vitr-namaz, viknuo: „Ustani Ajša, i klanjaj vitr-namaz!“ (Sahihu Muslim, br.744.; Musned Ahmed, br.25225-25738.)

U djelu Beda’i’ul-Sana’i, 1/605., stoji sljedeće: „Od imama Ebu Hanife rhm., se bilježe tri rivajeta po pitanju vitr-namaza:

1. Vitr-namaz je farz; ovo nam prenosi Hammad b. Zejd.
2. Vitr-namaz je vadžib; ovo nam prenosi Jusuf b. Halid el-Simti.
3. Vitr-namaz je sunnet; ovo nam prenosi Nuh b. Ebi Merjem.“

2. Vitr-namaz je sunnet-mu’ekked/pritvrðeni sunnet. Ovog je stava većina islamske uleme kako ashaba i tabi’ina tako i dvojice učenika imama Ebu Hanife rhm. – Ebu Jusuf i Muhammed, i ovo je stav imama Malika, Šafije i Ahmeda rhm..

Na dokaze imama Ebu Hanife rhm., odgovaraju time da je dobar dio njih tj. dokaza imama Ebu Hanife rhm. – da’if/slab, dok se dokazi koji su sahih razumjevaju u stilu preporuke i nedba, a ne u stilu obaveze i vudžuba, zbog slijedećih predaja:

a) Hadis od Talhe b. ‘Ubejdullaha u vezi čovjeka koji je došao Poslaniku s.a.w.s., da ga ispita, pa mu je rekao: „Pet namaza u toku jednog dana i noći!“ čovjek upita: „Jel’ mi obaveza šta drugo mimo njih?“ Poslanik s.a.w.s., mu reče: „Ne, izuzev ako hoćeš šta dobrovoljno činiti!“… čovjek reče: „Tako mi Allaha, ovome neću ništa niti dodati a niti oduzeti!“ Poslanik s.a.w.s., na to reče: „Spasio se ako je istinu rekao!“ (Hadis je sahih. Musned Ahmed b. Hanbel, br.1390.)

b) Hadis od Ibnu Abbasa r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao Mu’azu r.a., onda kada ga je poslao u Jemen: „Ti ideš sljedbenicima Knjige, stoga neka bude prvo u što ćeš ih pozivati ‘ibadet i robovanje samo Allahu dž.š., pa kada spoznaju Allaha – obavijesti ih da im je Allah u obavezu stavio pet dnevnih namaza, pa kada i to sprovedu…“ (Muttefekun ‘alejh)

Ovo je jedan od jačih dokaza drugom stavu zbog toga što je Mu’az r.a., poslan za Jemen namalo prije smrti Poslanika s.a.w.s., pa da je vitr-namaz bio obaveza ili da je on bio namaz koji je pridodan peto-dnevnim namazima – Poslanik s.a.w.s., bi mu naredio da ih obavijesti da im je Allah dž.š., u obavezu stavio šest dnevnih namaza a ne pet!

c) Hadis od Ebu Hurejre r.a.: „Pet dnevnih namaza i džuma do džume su otkup za grijehe počinjene izmeðu njih onome ko se bude čuvao velikih grijeha!“ (Muslim, br.233.)

d) Hadis od Ibnu Omera r.a.: „Poslanik s.a.w.s., je klanjao vitr-namaz na jahalici!“ (Muttefekun ‘alejh) Da je vitr-namaz bio obavezan ne bi bilo dozvoljeno klanjati ga na jahalici!

e) Hadis od Ibnu Muhajriza a on od el-Muhaddedžija koji kaže: „Jedan čovjek je pitao Ebu Muhammeda ensariju o vitr-namazu, pa mu je ovaj odgovorio: Vitr-namaz je obavezan kao što je obavezan namaz! On doðe ‘Ubadi b. Samitu r.a., i spomenu mu to, što ‘Ubade r.a., prokomentarisa riječima: „Slagao je Ebu Muhammed!“ čuo sam Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže: „Pet dnevnih namaza koje je Allah Svojim robovima u obavezu stavio…“ (Šejh Šu’ajb Arna’ut ovu predaju ocjenjuje sahihom. Bilježi je imam Ibnu Hibban rhm., u svome Sahihu, br.2417.)

f) Hadis od Džabira r.a.: „Pobojao sam se da vam se vitr-namaz ne stavi u obavezu!“ (Šejh el-E’azami rhm., ovaj hadis ocjenjuje hasenom a šejh Šu’ajb Arna’ut da’ifom. Sahih Ibnu Huzejmeh, br.1070.; Sahihu Ibnu Hibban, br.2409-2415.)

Broj rekata vitr-namaza i načini njegova klanjanja

1. Vitr-namaz sa samo jednim rekatom. Većina islamskih učenjaka smatraju da je dozvoljeno klanjati vitr-namaz sa samo jednim rekatom, jer je jedan rekat vitr/nepar, shodno riječima Allahova Poslanika s.a.w.s.: „Noćni namaz se klanja dva po dva rekata, pa ako se neko od vas poboji nastupa sabahskog vakta – klanjaće jedan rekat, koji će mu neparom učiniti prethodne namaze!“ (Muttefekun ‘alejh)

2. Vitr-namaz od tri rekata, s dva sjedenja i jednim selamom. Hanefijski mezheb. Svoj stav zasnivaju na sljedećem:

a) Hadis od Abdullaha ibnu Omera r.a.: „Akšam namaz je vitr dana!“ (Hadis je sahih. Ahmed, br.4847.; el-Mu’udžem el-Evset, br.8414.; Musannef Abdurrezzak, br.4676.; Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.6709.) Shodno ovom hadisu, noćni vitr će se klanjati poput dnevnog vitra (akšam-namaza): tri rekata s dva sjedenja i s jednim selamom.

b) Hadis od Ubejj b. Ka’aba r.a.: „Poslanik s.a.w.s., je vitr-namaz klanjao u tri rekata…“ (Hadis je sahih. El-Nesa’i, br.1699.; el-Darekutni, 2/31.; Musannef Abdurrezzak, br.7727.)

c) Hasan el-Basri rhm., kaže da je Ubejj b. Ka’ab r.a., klanjao vitr-namaz od tri rekata i selam bi predao tek nakon trećeg rekata kao u akšam namazu. (Musannef Abdurrezzak, br.4659.)

3. Vitr-namaz od tri rekata – koji je sastavljen od dva rekata pa selam, a potom treći rekat pa selam – na osnovu sljedećeg:

a) Predaja koja govori o tome kako je Ibnu Omer r.a., predavao selam izmeðu dva rekata i rekata vitra, pa bi ponekada završio i neke svoje poslove izmeðu toga. (Sahihul-Buhari, br.946.)

b) Hadis od Ibnu Omera r.a.: „Poslanik s.a.w.s., je odvajao izmeðu šef’a/para i vitra/nepara s jednim selamom, kojeg bi izgovorio glasno kako bi ga svi čuli.“ (Sahih ve isnaduhu kavijj. Ahmed, br.5461-24583.; Sahih Ibnu Hibban, br.2434-2435.; el-Mu’udžem el-Evset, br.753.)

4. Vitr-namaz od tri rekata – sa samo jednim sjedenjem na kraju trećeg rekata pa selam – na osnovu sljedećeg:

a) Hadis od Ajše r.a.: „Poslanik s.a.w.s., je klanjao vitr-namaz od tri rekata, i ne bi sjedio (izmeðu rekata radi tešehhuda), osim na kraju namaza.“ (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.4581.)

b) Predaja koja nam govori da je ‘Ata rhm., klanjao vitr-namaz od tri rekata izmeðu kojih nije sjedio na tešehhudu osim na kraju. (el-Mustedrek, br.1142.; Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.4587.)

c) Predaja koja nam govori o tome da je Tavus rhm., klanjao vitr-namaz od tri rekata izmeðu kojih ne bi sjedio (radi tešehhuda). (Musannef ‘Abdurrezzak, br.4669.)

d) Predaja koja nam govori o tome da je Katade rhm., klanjao vitr-namaz od tri rekata, izmeðu kojih ne bi sjedio radi tešehhuda osim na kraju namaza. (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.4592.)

Zagovornici vitr-namaza od tri rekata, pod rednim brojem 3 i 4, smatraju da je neispravno klanjati vitr-namaz po uzoru na akšam namaz tj. s dva sjedenja i jednim selamom na kraju, zbog predaje od Ebu Hurejre r.a., u kojoj stoji da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:

„Nemojte klanjati vitr-namaz od tri rekata; klanjajte vitr-namaz od pet ili od sedam rekata; nemojte ga poistovjećivati s akšam-namazom!“ (Šejh Šu’ajb Arna’ut ovu predaju ocjenjuje sahihom. Bilježi je Ibnu Hibban u Sahihu, br.2429.; el-Mustedrek, br.1138.; el-Darekutni, 2/24.; Šerhu Me’anijel-Asar, br.1608.)

5. Vitr-namaz od pet rekata bez sjedenja radi tešehhuda izmeðu njih – na osnovu predaje od Ajše r.a., koja kaže: „Poslanik s.a.w.s., je klanjao noću 13 rekata; pet zadnjih rekata su mu bili vitr, i ne bi sjedio radi tešehhuda osim na kraju.“ (Muslim, br.737.; Ebu Davud, br.1338.; Tirmizi, br.459.; Ahmed, br.24285-25978.; Darimi, br.1581.; Sahih Ibni Huzejmeh, br.1077.; Sahih Ibni Hibban, br.2437-2440.)

6. Vitr-namaz od sedam ili devet rekata – je džaiz/dozvoljen i mustehabb je da, onaj ko zanijeti klanjati takav vitr-namaz, ne sjeda izmeðu tih rekata radi tešehhuda sve do predzadnjeg rekata, gdje će sjednuti radi tešehhuda – ali neće predavati selama – već će ustati i klanjati vitr/neparni rekat, nakon kojeg će predati selam.

Ovaj postupak se temelji na predaji od Ajše r.a., koja nam opisuje vitr-namaz Poslanika s.a.w.s., pa kaže: „…klanjao je devet rekata izmeðu kojih nije sjedio radi tešehhuda sve do osmog rekata, nakon kojeg je sjednuo radi tešehhuda, spominjući Allaha, hvaleći Ga i moleći, nakon čega bi ustao bez predaje selama, na deveti rekat, nakon kojeg bi sjeo, pa bi spominjao Allaha dž.š., hvalio Ga i molio, nakon čega bi glasnije predao selam kako bi ga svi mi čuli…“ (Muvetta, br.171.; Sahihu Muslim, br.746.; Sunen Nesa’i, br.1720.; Darimi, br.1475.; Sahihu Ibni Madždže, br.979.)

(Sahihu Fikhil-Sunneh, 1/387-390.)

Prvi put objavljeno: Subota, 22 Rujan 2007 12:31