PITANJA I ODGOVORI

Kako će postupiti invalid koji ne može obući ihrame?

2.1kviews

Pitanje: Kako će postupiti invalid koji ne može obući ihrame?

Odgovor: Onaj ko ne može obući ihrame obući će odjeću koju može nositi i, prema prosuđivanju islamskih autoriteta, zaklat će kurban u Meki te meso podijeliti tamošnjim siromasima, ili će nahraniti šest siromaha dajući svakom siromahu pola sa’a hrane, ili će postiti tri dana. Ovo su islamski učenjaci kazali analogno nemogućnosti brijanja glave, koje je spomenuto u kur’anskom ajetu: “A onaj među vama koji se razboli ili ga glavobolja muči neka se postom, ili milostinjom, ili kurbanom iskupi…” (el-Bekara, 196). Koliko će dana postiti, odnosno koliko će udijeliti milostinje, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio je u hadisu čije smo značenje naveli.

Šejh Muhammed b. Usejmin