Vijestiiiiii

Kad neće država: Federacija će kažnjavati negiranje genocida

679views
Iz­mje­ne i do­pu­ne Kri­vi­čnog za­ko­na FBiH, ko­ji je pre­dlo­žio po­sla­nik SDA Ja­smin Duv­njak, tre­ba­le bi se u sep­tem­bru na­ći na dne­vnom re­du Pred­sta­vni­čkog do­ma Par­la­men­ta FBiH. Duv­njak je pre­dlo­žio da se u Kri­vi­čnom za­ko­nu odre­di da se sva­ko ja­vno ne­gi­ra­nje ge­no­ci­da, ra­tnih zlo­či­na, zlo­či­na pro­tiv čo­vje­čnos­ti i dru­gih zlo­či­na po me­đu­na­ro­dnom pra­vu, kao i oma­lo­va­ža­va­nje žrta­va ge­do­ci­da i tih zlo­či­na ka­zni za­tvo­rom od tri mje­se­ca do tri go­di­ne.

On oče­ku­je da da će do do­no­še­nja drža­vnog za­ko­na ba­rem FBiH do­bi­ti za­kon ko­jim će se san­kci­oni­ra­ti ne­gi­ra­nje ge­no­ci­da i ra­tnih zlo­či­na, te na taj na­čin za­šti­ti di­gni­tet žrta­va ge­no­ci­da i još je­dnom upo­zo­ri­ti da se vi­še ni­kom, ni­ka­da i ni­gdje ne smi­je do­go­di­ti Sre­bre­ni­ca.

Pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sta­vni­čkog do­ma Sa­fet Sof­tić za “San” ka­že da će pre­dlo­ži­ti Ko­le­gi­ju da svih pe­tna­es­tak za­ko­na ko­ji su u pro­ce­du­ru, a ispu­nja­va­ju uslo­ve, bu­du na dne­vnom re­du sje­dni­ce Pa­ra­la­men­ta u sep­tem­bru, a me­đu nji­ma je i Duv­nja­kov pri­je­dlog.

– Ne vi­dim ni je­dan ra­zlog da i taj za­kon ne bu­de na dne­vnom re­du i da ne do­bi­je po­dršku, ali bi­tno je uklju­či­ti i Vla­du FBiH jer ne mo­že­mo sva­ki ­dan mi­je­nja­ti za­kon kao što je Kri­vi­čni – sma­tra Sof­tić.

Nje­gov stra­na­čki ko­le­ga i pred­sje­dnik Klu­ba SDA Ibra­him Na­da­re­vić, pak, krat­ko ka­že da su se oni već do­go­vo­ri­li da po­drže Duv­nja­kov pri­je­dlog. Pred­sje­dnik Klu­ba SBiH u Pred­sta­vni­čkom do­mu Za­hid Mus­taj­be­go­vić ta­ko­đer smtra da tre­ba usvo­ji­ti ova­kva rje­še­nja ba­r na ni­vou Fe­de­ra­ci­je.

– Mi će­mo iz mno­go ra­zlo­ga po­drža­ti Duv­nja­kov pri­je­dlog, ma­da bi bi­lo pu­no kva­li­te­tni­je da je za­kon do­ne­sen na ni­vou drža­ve. Svje­sni smo da je ne­gi­ra­nje ge­no­ci­da pre­vrši­lo sva­ku mje­ru. Po­no­vo se po­jav­lju­ju in­si­nu­aci­je da su Boš­nja­ci sa­mi se­be gra­na­ti­ra­li i ubi­ja­li – ka­že Mus­taj­be­go­vić.

Pred­sje­dnik Klu­ba HSS-NHI An­te Čo­lak ta­ko­đer će gla­sa­ti za Duv­nja­kov pri­je­dlog, ali je svjes­tan da ova­kve odre­dbe tre­ba do­ni­je­ti na drža­vnom ni­vou jer dru­ga­či­je ne­ma­ju svrhe.

– Mi već ima­mo niz pro­ble­ma sa sis­te­mom u ko­jem ži­vi­mo jer Dej­ton sa­m po se­bi ni­je ni­šta dru­go ne­go fa­ši­zam, ko­mu­ni­zam i apar­thejd, sve to u is­to vri­je­me. Dok to ne pro­mje­ni­mo, mi će­mo bi­ti ta­oci – ka­že Čo­lak za “San”.

Sla­vi­ca Jo­si­po­vić, pred­sje­dni­ca Klu­ba HDZ 1990, pod­crta­va da sve zlo­či­ne a pri­je sve­ga ra­tne tre­ba osu­di­ti.

– Ja sam za to da se sva­ki zlo­čin stro­go ka­zni, čak i da se po­oš­tre za­kon­ske mje­re i to bi tre­ba­li ura­di­ti pri­je sve­ga na ni­vou drža­ve. No, ob­zi­rom da ima­mo dva en­ti­te­ta, a tri na­ro­da, dok ne iz­mje­ni­mo Us­tav ne mo­že­mo ni­šta ura­di­ti na tom ni­vou – sma­tra Jo­si­po­vi­će­va.

Fe­de­ral­ni po­sla­nik SDP-a Da­mir Ma­šić pod­sje­ća da se ra­di o ini­ci­ja­ti­vi ko­ju je nje­go­va stran­ka po­kre­nu­la na ni­vou BiH, pu­no pri­je ne­go što je bi­lo ko to po­čeo pri­ča­ti na ni­vou Fe­de­ra­ci­je.

– Stav SDP-a ni­je upi­tan i na­ma ne sme­ta što dru­gi ko­pi­ra­ju i uzi­ma­ju na­še ini­ci­ja­ti­ve jer svi­ma na­m je in­te­res da to pro­đe. Ako ne pos­to­ji po­li­ti­čka vo­lja na ni­vou BiH ne­ka bar pro­đe na ni­vou FBiH. Za­ko­ni su ne­op­ho­dni za­to što fa­ši­zam i na­ci­zam i da­nas ži­ve i nje­gu­ju se u BiH na­oči­gled svih nas, a ne pos­to­ji kri­vi­čna san­kci­ja za ta­kvo ne­što – za “San”ka­že Ma­šić.

(Vijesti.ba)


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835