Hutbe

Jevmu-Ašura (Dan Ašure)

734pregledi
Hatib: Nezim Halilović-Muderris

Braćo i sestre u islamu! Danas 09. muharrema 1429. godine po hidžri, što odgovara 18. januaru 2008. godine, hutbu sam naslovio sa «Jevmu-Ašura (Dan Ašure)». Za ovu temu sam se opredijelio obzirom da je Dan Ašure inša-Allah, po Takvimu IZ-e u BiH, sutra, 10. muharrema, a muharrem je jedan od četiri Sveta mjeseca (Ehuri-Hurum), u kojima je zabranjeno ratovanje, osim kada muslimani budu napadnuti i tada su se dužni braniti i boriti.
O Ašuri muslimani u Bosni i Hercegovini vrlo malo ili površno znaju i samim time joj ne posvećuju potrebnu pažnju.

Kaže Allah, dž.š., u 10. ajetu Ez-Zumer:
“Reci: “O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagraðeni!” (Suretu Az-Zumer: 10)
Kako stoji u predajama, Poslanik, s.a.v.s., je za vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti  dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je da Jevreji poste Ašuru, pa je u tom smislu i slijedeća predaja:
Prenosi Ibn Abbas, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., kada je došao u Medinu, našao Jevreje kako poste Ašuru, pa je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su: “Ovo je lijep dan, dan u kojem je Allah (s.w.t.) spasio Benu Israelćane, od njihova neprijatelja, pa ga je postio Musa (a.s.).” Rekao je: “Meni je Musa bliži od vas!” – pa je postio i naredio drugima da poste.» (Buharija)
 Imam Ahmed u El-Musnedu navodi predaju:
“…To je dan u kojem se zaustavila laða na brdu Džudijj, pa ga je Nuh postio…” (Ahmed)

Ibn Abbas, r.a., pripovijeda:

Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a.,: “Nisam vidio Poslanika, s.a.v.s., da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek mjeseca (misleći na ramazan).” (Buharija)
U Muslimovoj zbirci se nalazi hadis, koji govori o tome da je post Ašure uzrok praštanja grijeha učinjenih u protekloj godini:

Prenosi Ebu Katada, r.a., da je jedan čovjek pitao Poslanika, s.a.v.s., o postu Ašure, pa je rekao: “Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim)
Preporuka je Poslanika, s.a.v.s., da se pored desetog dana muharrema posti dan prije (ili dan poslije), pa u slijedećoj predaji stoji:
 
Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., da je Poslaniku, s.a.v.s., nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: “O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.,: “U narednoj godini ćemo inša-Allah postiti i deveti dan!” Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik s.a.v.s. preselio te godine!” (Muslim)
 Posteći deveti dan muharrema, Muslimani se i u ovom ibadetu razlikuju od Jevreja. S’ time u vezi je i slijedeća predaja: “Postite jedan dan prije i jedan dan poslije” (Muslim).
Dan Ašure je kod muslimana poznat i kao “عِيدُ الأَنْبِيَاءِ” , tj. “Bajram vjerovjesnika”, jer je Allah, s.w.t., na ovaj dan mnogim poslanicima ukazivao posebne počasti.
U tom smislu se navodi da je na ovaj dan: 1) Junusa, a.s., izbacio kit iz svoje utrobe na obalu mora, 2) Allah, dž.š., je oprostio Ademu, a.s., nakon što je prekršio Njegovu zabranu, 3) trgovačka karavana, koja je putovala prema Egiptu, izvadila je iz bunara Jusufa, a.s., 4) Jakubu, a.s., je vraćen vid, 5) Ejjubu, a.s., je vraćeno zdravlje poslije bolesti od koje mu se raspadalo tijelo…
 Braćo i sestre! Posteći ova dva dana, uz Allahovu, dž.š., pomoć postižemo nekoliko ciljeva: 1) Bićemo nagraðeni posebnom nagradom, za post, kao poseban vid ibadeta; 2) Posteći i izvršavajući druge ibadete u mjesecu muharrenu, postižemo Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i milost; 3) Ovim načinom posta se razlikujemo od sljedbenika prošlih knjiga; 4) Slijedimo praksu Muhammeda, s.a.v.s.,; 5) Brišu nam se grijesi koje smo učinili u protekloj godini…
 Post sam po sebi ima obilatu i neograničenu nagradu. Kaže Resulullah, s.a.v.s., u Kudsi hadisu:

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem!“ (Buharija)
 Braćo i sestre, post u ovim kratkim zimskim danima je velika Allahova, dž.š., milost i lahak plijen, bez bilo kakvog napora, isto kao što je post u danima ljetne žege, poseban ibadet i za njega slijedi nagrada koju ne možemo ni zamisliti.
Braćo i sestre! Pred nama je još jedna prilika da zaradimo dobro djelo i  očistimo se od grijeha, pa nemojmo je propustiti! Ne propustimo da  postom, kao jednim od najiskrenijih ibadeta, u ovim danima oživimo pritvrðeni sunnet našeg Vjerovjesnika, s.a.v.s., da zaradimo hajr, da steknemo ljubav Allaha, dž.š., da Mu se i na ovaj način približimo i da Mu iskažemo pokornost!
 Kako bi ovo naše dobro djelo bilo upotpunjeno, oni koji iz bilo kojih razloga ne poste danas, neka to učine inša-Allah sutra i prekosutra!
 Molim Allaha, dž.š., da pomogne našoj ugroženoj i obespravljenoj braći ma gdje bili, da nas učini svojim iskrenim robovima, koji čine dobra djela radi Njegovog, s.w.t., zadovoljstva, da naša srca učvrsti u slijeðenju Njegove Knjige i sunneta Njegovog časnog Poslanika, s.a.v.s., da od nas primi post i ostale ibadete u ovim mubarek danima mjeseca muharrema, da uputi našu djecu i potomke, da ih se ne zastidimo i da se oni nas ne zastide, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Sarajevo: 09. muharrem  1429.h.                      
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”  18. januar 2008.god.
Nezim Halilović Muderris

Prvi put objavljeno: petak, 18 Siječanj 2008 04:16