PITANJA I ODGOVORI

Je li dozvoljeno obavljati dobrovoljni sa’j?

2.4kviews

Pitanje: Je li dozvoljeno obavljati dobrovoljni sa’j?

Odgovor: Nije dozvoljeno obavljati dobrovoljni sa’j jer je to obred koji se obavlja isključivo u sklopu hadža ili umre, na temelju uzvišenog kur’anskog ajeta: “Safa i Merva jesu Allahova časna mjesta, zato onaj koji Kabu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav prijestup ako krene oko njih. A onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo – pa Allah je doista blagodaran i sve zna.” (el-Bekara, 158)   

Šejh Muhammed b. Usejmin