Različite teme

Istina o Homeiniju (2 dio)

1.5kviews

Preveo: Abdulvaris Ribo

13. Homeini vjeruje da imami (vođe) uživaju privilegiju da svojim znanjem i prisutnošću sve obuhvataju. “Vjerovjesnici i odabranici, alejhimus-selam, imaju visok položaj duhovne svetosti, koji se naziva ‘Ruhul-kudus’ (Duh sveti), preko kojeg uživaju jednu posebnu privilegiju, a to je da svojim sveobuhvatnim znanjem i budnom prisutnošću, obuhvataju sva stvorenja, čak i njihove najsitnije djeliće.” (Homeini, El-Erbe‘une hadisen, str. 597.)

14. Homeini kaže: “Niko ne može postići stepen imama, ni Allahu bliski melek, ni poslani vjerovjesnik”

“Od stvari koje je u našem mezhebu nužno poznavati i u njih vjerovati jeste i to da niko ne može postići duhovne stepene imama (vođa), pa čak ni (Allahu) bliski melek, niti poslani vjerovjesnik.” (El-Hukumetul-islamijje, str. 93.)

15. Homeini kaže: “Imami su prisutni nad ljudima kada umiru”

“Kao što mi vjerujemo, tako i oni vjeruju – a o tome govore i predaje – da vladar pravovjernih, (Alija) alejhis-selam, prisustvuje kod ljudi kada umiru, bili oni vjernici, nevjernici ili licemjeri.” (Homeini, El-Mi‘ad fi nezari el-imam Homeini, str. 177.)

(Komentar: Nećemo se osvrtati na to što su ove riječi u suprotnosti sa stvarima koje su poznate kao nužnosti vjere, međutim, Homeini nam nije kazao da li tim prizorima prisustvuje i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ili je to monopol koji pripada samo Aliji, radijallahu anhu?)

16. Homeini kaže: “Stranice naših djela predočavaju se šiitskom Mehdiji”

“Mi možemo otkriti šta je na stranicama naših djela, prije negoli budu poslane Uzvišenom Gospodaru i prije negoli budu predočene ‘Imamu vremena’, (Mehdiji), alejhis-selam.”

Prema predanju, stranice naših djela se dva puta sedmično predočavaju ‘Imamu vremena’ (Mehdiji), alejhis-selam.” (Homeini, El-Me‘ad fi nezari imam El-Homeini, str. 368.)

17. Homeini smatra da je praznik povodom rođenja Mehdija veći i važniji od praznika povodom rođenja Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem

“Rođendan imama Mehdija za muslimane je veliki praznik i smatra se većim praznikom od rođendana vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.” (Vesijjetul-Homeini, str. 47.)

(Komentar: Ovo je mjesto koje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zauzima u duši čovjeka, koji sebe smatra nadahniteljem naroda i pokretačem svjetske revolucije protiv oholih nasilnika. Mi smo sigurni da Homeini nije od onih ljudi koje jezik vara. Ovo što govori, njegova je akida (dogma), kojom se ponosi i koju javno pred svima iznosi. Njemu je potpuno jasno i poznato šta sve povlače njegove riječi, da je Mehdi vredniji od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.)

18. Homeini smatra nevjernicima Ebu Bekra i Omera i naziva ih neznalicama, glupacima, lašcima i hereticima

“Mi ovdje nemamo ništa sa dvojicom staraca (Ebu Bekrom i Omerom), sa njihovim prijestupima i suprotstavljanjima Kur’anu i poigravanjima sa Božanskim propisima, niti s tim što su neke stvari sami od sebe ohalalili, a neke oharamili, kao što nemamo ništa ni sa nepravdom koju su činili. Međutim, mi samo želimo da ukažemo na njihovo neznanje o Božanskim i vjerskim propisima. Pojedinci kao što su ove neznalice, glupaci, lašci i nepravednici, ne zaslužuju da budu vođe (imami), niti da budu vlastodršci.” (Kešful-esrar, 107-108.)

(Komentar: Šta je Homeini rulji među svojim sljedbenicima ostavio da kažu? Ako njihov nadahnuti vođa i autoritet, pokretač njihove revolucije, psuje, grdi i vrijeđa ashabe, ako je on ružnog ponašanja, pokvarenog jezika i srca, šta je onda sa njegovim sljedbenicima, kakvo je njihovo stanje? Ove njegove riječi, također, probudile su one koji pozivaju zbližavanju (između šiita i sunnita), a koji su bili obmanjeni njime i njegovom misijom, da vide njegov stav o najodabranijim ashabima. I na kraju, najčudnovatije je to što osoba koja je izrekla ove klevete o ashabima velikanima, poziva “Svjetskom danu Kudsa” i “Sedmici svjetskoga jedinstva”!!  Pa stanite malo, vi koji zbližavanju pozivate!!)

19. Homeini kaže: “Muslimanima će na ahiretu biti uskraćena Allahova dobrota i milost, a bit će ukazana samo šiitima”

Homeini iz djela “Emalis-saduk” prenosi hadis o tumačenju kur’anskog ajeta: “Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je” (El-Furkan, 70). U hadisu navodno stoji da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: “‘Na Sudnjem danu dovest će se vjernik-grješnik na mjesto polaganja računa. Uzvišeni Allah će ga ispitivati o njegovim djelima i nikome od ljudi njegova djela neće biti otkrivena. Upoznavat će ga sa njegovim grijesima, pa kada prizna svoja nevaljala djela, Allah će kazati melekima pisarima: ‘Zamijenite ih u dobra djela i kao takva pokažite ih ljudima.’ Tada će ljudi reći: ‘Ovaj rob nije imao nijedno loše djelo.’ Zatim će Allah narediti da ga vode u Džennet.’ Ovo je tumačenje ajeta i odnosi se samo na grješnike od naših sljedbenika (šiita).” Homeini je prokomentarisao ovu predaju i rekao: “Poznato je da se ova milost odnosi samo na šiite iz ehlul-bejta (Poslanikove loze) dok će drugima biti uskraćena, jer istinsko vjerovanje (iman) ne može se ostvariti osim posredstvom Alijine vlasti i vlasti njegovih odabranih, bezgrješnih i čistih nasljednika, neka je na njih spas Božiji. Čak štaviše, bez ove vlasti neće biti primljeno ni vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika, o čemu ćemo govoriti u narednom poglavlju.” (El-Erbe‘une hadisen, str. 511.)

20. Homeini kaže: “Narod Irana bolji je od naroda Hidžaza u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem”

“Smjelo tvrdim da je iranski milionski narod u ovome vremenu vredniji i bolji od stanovnika Hidžaza u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da je isto tako vredniji i od stanovnika Iraka i Kufe u vrijeme Vladara pravovjernih (Alije) i Husejna bin Alije, neka je na sve njih Allahov mir i blagoslov…. Stanovnici Iraka i Kufe su se nerijetko loše ponijeli prema Vladaru pravovjernih i bili mu neposlušni. Poznate su Imamove žalbe na njih u djelima tradicije i povijesti. Muslimani Iraka i Kufe učinili su ono što su učinili sa predvodnikom svih šehida Husejnom ibn Alijom. Oni  koji nisu direktno počinili grijeh njegovog ubistva, ili su pobjegli sa bojnog polja ili su ostali inertni sve dok se nije desio taj historijski zločin.” (El-Imam Homeini, El-Vesijjetus-sijasijjetul-ilahijje, str. 27.)

(Komentar: Zamislimo da je Homeini živ, pa da vidi milionske demonstracije (generacija koje su se odgojile na kulturi njegove revolucije i obrazovale prema njenim programima), na kojima demonstranti spaljuju njegovu sliku i gaze je nogama. Da li bi ih i tada opisivao ovim epitetima ili bi ih nazvao nasibijama, sljedbenicima Emevija i Abasija?)

21. Homeini dozvoljava analni odnos sa ženom i seksualno naslađivanje sa dojenčetom

“Pitanje 11 – Prihvatljivije i jače mišljenje jeste da je analni odnos sa ženom dozvoljen, ali strogo pokuđen (mekruh). Sigurnije je i bolje da se to izbjegava, a naročito ako supruga s tim nije zadovoljna.

Pitanje 12 – Nije dozvoljeno spolno općiti sa suprugom prije nego ona napuni devet godina, bez obzira radilo se o stalnom ili nestalnom braku. Što se tiče drugih vidova seksualnog naslađivanja, poput strastvenog milovanja, grljenja i naslađivanja među stegnima žene, to nije zabranjeno, pa čak i sa djevojčicom dojenčetom.” (Tahrirul-vesile, str. 221.)

(Komentar: Kod ovoga čovjeka, nastranosti nemaju granica. U akidi, on je pun krivovjerja i zastranjivanja, tvrdoglav je i pun mržnje, a u pravnim (fikhskim) seksualnim pitanjima, on je nastran, razuzdan i popustljiv. Nije ništa čudno, to je Homeini, vođa zabludjele revolucije.)

22. Homeini izdaje fetvu (pravnu deciziju) da je imetak sunnije dozvoljeno prisvojiti, da mu nije dozvoljeno klanjati dženazu i da je nečist

“Da, po ovome pitanju u obzir se uzima to da imetak ne smije biti otet od  muslimana, od zimmije (onaj ko je pod zaštitom islamske države), od onoga ko je pod ugovorom sa muslimanima i njima sličnih, čiji se imetak treba cijeniti i poštivati. A što se tiče imetka sunnije, najjače mišljenje je da za njih važe isti propisi kao i za one koji su sa nama u ratu, u smislu da je od njih dozvoljeno uzeti imetak kao ratni plijen i da se za njega vežu i propisi o petini plijena (koja pripada Allahu i Poslaniku). Čak štaviše, jasno je i očito da je od njega (sunnije) dozvoljeno uzeti imetak gdje god da se nalazi i to na bilo koji način.” (Tahrirul-vesile, 1/251.)

“Nije dozvoljeno klanjati dženazu nijednoj vrsti nevjernika, ni odmetniku od vjere, ni onima koji su proglašeni za nevjernike, kao što su nasibije-sunnije i haridžije, koji su plagirali i prisvojili islam.” (Tahrirul-vesile, 1/80.)

“Nasibije-sunnije i haridžije, Allah ih Uzvišeni prokleo, nečisti su bez ikakve dileme.” (Tahrirul-vesile, 1/118.)

(Komentar: Nije nepoznato da vođa koji poziva zbližavanju i jednistvu, pod nasibijama[1], misli na sunnije. Kod njega su nasibije i ashabi i Buharija i Muslim, kao i svi ostali muslimanski učenjaci. Može se uočiti da on pravi razliku između nasibija i haridžija, što upućuje na to da se radi o dvije različite sekte. To znači da su nasibije, posebna sekta mimo haridžija, a to mogu biti samo sljedbenici sunneta (sunnije). Zato pouku uzmite, vi koji pameti imate!)

23. Homeini kaže: “Stavljanje desne ruke preko lijeve u namazu kvari namaz, osim u stanju tukje (prikrivanja i pretvaranja pred sunnijama)”

“Druga stvar koja kvari namaz jeste tzv. Tekfir, a to je stavljanje jedne ruke preko druge u namazu, kako to rade neki drugi mimo nas. Taj čin, prema najjačem mišljenju, kvari namaz ako se radi namjerno, a ne kvari ako se učini nehotice, iako je i u ovome slučaju namaz bolje ponoviti. Nema smetnje da se ruke stavljaju jedna preko druge, ako smo u stanju potrebe za tukjom (pretvaranjem).” (Tahrirul-vesile, 1/166.)

24. Homeini podstiče Iransku republikansku gardu na ubijanje hadžija koji su došli posjetiti Allahovu svetu kuću – Bejtullah

“Šestoga zul-hidždžeta 1407. hidžretske godine (2. avgusta 1987. g.) desila se velika smutnja koja je potresla svijet.

Heroj i potpirivač te smutnje bio je ‘Allahov sveti duh’, Homeini, pobožnjak i asketa, koji je i pored svih upozorenja i preklinjanja, bio ustrajan da se ona dogodi. Svijet je bio svjedokom kako su pripadnici Iranske republikanske garde, prikriveni u odjeći hadžija, koji su došli posjetiti Bejtullah, skrnavili nepovredivost Svete zemlje i prouzročili smutnju usljed koje je

na stotine hadžija ubijeno i na hiljade ranjeno. Smutnja je prvobitno počela u vidu, naizgled, mirnih demonstracija, koje su se nakon toga preobrazile u oružanu pobunu u kojoj su demonstranti nosili noževe, sjekire, oštre predmete i benzin, i uzdizali slike Homeinija, onoga ko je ovu smutnju potpirivao i rasplamsavao.”

(Komentar: Onaj ko poznaje Homeinijevu akidu (dogmu) i dubinu njegove mržnje prema svetinjama muslimana, nikako neće biti iznenađen  ovim uzastopnim zločinima. Homeini, kao zvanični autoritet i pravni zastupnik države za koju se misli da poštuje zakon, činio je teror i teroristička djela, kao što ih čine i naoružane grupe i milicije koje su izvan zakona. Ovdje je Homeini u potpunosti učinio isto ono što je učinio i Ebreha el-Habeši (koji je sa slonovima krenuo na da sruši Kabu). Stoga za Homeinija nakon svega ovoga ne možemo kazati da je zastupnik zakona, nego drski i bezočni Ebreha.)

25. Homeini je tradicionalni autoritet u diktatorskom ruhu

“Homeini je na različite načine ubijao i zastrašivao svoje protivnike i to sve pod izgovorom da je on Allahova sjena (zastupnik) na Zemlji! Iran je učinio jednim velikim istražnim zatvorom, u kojem se istražuju i osuđuju ljudske namjere. Sunnijama je nametnuo kućni pritvor, kako njihovim vođama i šejhovima, tako i liderima, i nije im dozvolio da se bave bilo kakvim misionarskim (da‘vetskim) i političkim aktivnostima. Njegova mržnja došla je do tog stepena da je sunnijama u Teheranu zabranio gradnju džamija i mesdžida, a sunnijskog muftiju Ahmeda Zadu strpao je u zatvor gdje je ostao sve do smrti. U isto vrijeme dok je nad sunnijama vršio različite pritiske i torture, sa jevrejima i kršćanima bio je vrlo tolerantan, te im je izgradio bogomolje i crkve i njima samima to nije zabranjivao. Ovo je što se tiče njegovih unutardržavnih aktivnosti, a na spoljnopolitičkom planu, dok je uzdizao lažne parole, kao što su pomaganje potlačenih i odbrana muslimana, u isto vrijeme je sklapao unosne poslove kupovine oružja sa Amerikom i Izraelom. Afera zvana “Iran gate”[2] (Iranska vrata) napravila je jak odjek kako na samog Homeinija, tako i na njegov režim i njegovu neporočnost. Svemu tome dodajmo i njegovu kapitulaciju pred iračkom vojskom, koja je napredovala na bojnom polju, kada mu nisu pomogli ni osveta (oplakivanje) Husejna, a ni traženje pomoći od lažnoga Mehdija (Spasitelja).”

Za više informacija o Homeiniju obratite se na:www.khomainy.com[1] Pod nasibijama Homeini misli na Alijine, radijallahu anhu,  neistomišljenike, odnosno na sunije. (nap. prev.)

[2] U vrijeme američkog predsjednika Regana, američka vlast je tajno prodavala oružje Iranu i pored postojećeg embarga i od te zarade naoružavala terorističke grupe u Nikaragvi. Ove tajne aktivnosti bile su poznate kao “Iran gate” (Iranska vrata), a afera je otkrivena 1986. godine. (nap. prev.)


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865