Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Ahlak

Ispravni put do Dženneta – islamsko bratstvo u svjetlu Kur’ana i sunneta

1.7kviews
Priredio: Amir Smajić
Zahvala Uzvišenom Allahu, dželle dželaluh, koji je spustio Svoju Knjigu kao putokaz svim svjetovima, u kojoj ništa nije izostavio. Neka je salavat i selam na Njegovog najodabranijeg poslanika i predanog roba Muhammeda, kojeg je poslao sa istinom, da opominje i donosi radosne vijesti, i da svijetli kao svjetiljka u tami, na njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe, i svakog istinskog i dosljednog slijedbenika i pomagača koji sa izvora njegove mudrosti pije i nad Kitabom i sunnetom danonoćno bdije.

Kaže Uzvišeni Allah, Gospodar svih svjetova, u Svojoj Plemenitoj Knjizi, a ko bolje i istinitije govori od Njega: “Tog Dana prijatelji će jedni drugima neprijatelji biti, osim onih koji su se Allaha bojali: ‘O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete tugovati’; onima koji su u ajete Naše vjerovali i koji su muslimani bili – bit će rečeno: ‘Uđite u Džennet, vi i vaše supruge, radosni!’ Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti. Eto, to je Džennet koji ste u nasljedstvo dobili za ono što ste radili…” (Prijevod značenja Ez-Zuhruf, 67-72.)  

Kaže Jedini: “Svi se čvrsto držite za Allahovo uže i ne razjedinjujte se! I sjetite se blagodati Allahove prema vama, kada ste bili neprijatelji, pa je On sakupio srca vaša i postali ste, Njegovom milošću, braća! I bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On od nje spasio!” (Prijevod značenja Ali Imran, 103.)

Kaže Onaj koji sve zna: “Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu, pa je Allah slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomenu, i po njima je slao Knjigu sa istinom, da po njoj sudi ljudima u onome u čemu se oni razilaziše. A nisu se razišli u tome osim oni kojima je bila data, i to kada su im već bili došli Jasni dokazi – iz međusobne zlobe…” (Prijevod značenja El-Bekare, 213.)

I kaže Silni i Gordi: “I ne budite kao oni koji su se razjedinili i razišli, nakon što su im već Jasni dokazi došli! Njima pripada kazna velika!” (Prijevod značenja Ali Imran, 105.)

Kaže Onaj koji nad svime bdije: “Ovaj vaš ummet je jedan ummet, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se bojte! A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda, zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme!” (Prijevod značenja El-Mu’minun, 52-54.)

I kaže Plemeniti: “Tebe se ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah će se za njih pobrinuti. On će ih o onome što su radili obavijestiti.” (Prijevod značenja El-En’am, 159.)

I kaže Moćni: “…i ne budite od mušrika, od onih koji su vjeru svoju razbili i u skupine se podijelili, svaka skupina radosna onim što ima…” (Prijevod značenja Er-Rum, 31-32.)

Kaže Mudri: “Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni; Allah, zaista, pravedne voli. Doista su vjernici samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha da bi vam se milost ukazala. O vjernici, neka se muškarci ne izruguje drugim muškarcima, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge klevetom i podrugivanjem, i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O kako je ružno grješničko ime nakon vjerovanja! A oni koji se ne pokaju – ti su doista nasilnici. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka su sumnjičenja, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha, Allah zaista prima pokajanje i milostiv je.” (Prijevod značenja El-Hudžurat, 10-12.)

I kaže Milostivi: “…i sami sebe ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv!” (prijevod značenja En-Nisa, 29.), i kaže: “…vi ste jedni od drugih” (prijevod značenja Ali Imran, 195.), i kaže: “A vjernici i vjernice zaštitnici su jedni drugima…” (prijevod značenja Et-Tevbe, 71.).

I kaže Hvaljeni: “Nema dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim u govoru onoga ko traži da se sadaka udjeljuje, ili dobro čini, ili popravlja odnose među ljudima!” (prijevod značenja En-Nisa’, 114.), i kaže: “…bojte se Allaha, i popravite međusobne odnose” (prijevod značenja El-Enfal, 1.).

I kaže Onaj koji oprašta: “Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi su sljedbenici strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom…” (Prijevod značenja El-Feth, 29.)

I kaže Veličanstveni: “O vjernici, oni od vas koji od vjere svoje otpadnu – pa, Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovom putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati.” (Prijevod značenja El-Maide, 54.)

I kaže Onaj koji upućuje na pravi put:  “A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će veliki uspjeh.” (Prijevod značenja El-Ahzab, 70.)

I kaže Gospodar svih svjetova: “Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.” (Prijevod značenja En-Nur, 63.)

I kaže Onaj koji žestoko kažnjava: “Ni vjernik ni vjernica nemaju izbora da, kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je očito skrenuo s Pravog puta.” (Prijevod značenja El-Ahzab, 36.)

I kaže Onaj koji brzo račun svodi: “A onaj ko se okrene od Opomene Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepa oživjeti. ‘Gospodaru moj’, reći će, ‘zašto si me slijepa oživio kad sam vid imao?’ ‘Evo zašto’, reći će On. ‘Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.'” (Prijevod značenja Taha, 124-126.)

Bilježe imami Buhari (2442) i Muslim (6521) u svoja dva Sahiha od Abdullaha ibn Umera, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musliman je brat muslimanu.”

Bilježi imam Muslim (6532) u svome Sahihu od Nu’mana ibn Bešira, radijallahu anhu, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Muslimani su kao jedno tijelo, ako se (na tijelu) razboli oko – cijelo tijelo se razboli, ako se razboli glava – razboli se cijelo tijelo.”

Bilježi imam Muslim (6529) u svome Sahihu putem Nu’mana ibn Bešira, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti i naklonjenosti, je kao primjer tijela: ako se razboli jedan njegov dio, čitavo tijelo obuzme vrućica i nesanica.”

Bilježe Buhari (2446) i Muslim (6528) u dva Sahiha od Ebu Musaa el-Eš’arija, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjernik je vjerniku poput tvrđave, jedan drugog podupiru.”

Bilježi Ebu Davud (4918) u Sunenu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Vjernik je ogledalo vjerniku, vjernik je brat vjerniku.” Lanac prenosilaca ovog hadisa je hasen – dobar.

Bilježi imam Buhari (10) u Sahihu od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni ostali muslimani.” Slično se navodi kod imama Muslima (64) da je neki čovjek upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko je najbolji musliman?”, pa je Poslanik rekao: “Onaj od čijeg su jezika i ruku mirni ostali muslimani.”

Bilježi imam Muslim (6487) u svome Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ne zavidite jedni drugima, nemojte lažno jedni drugima dizati cijene, ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa, nemojte se jedni drugima nametati u kupoprodaji, i budite, Allahovi robovi, braća. Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nasilje, ne ostavlja ga na cjedilu, ne laže ga, ne omaložava ga. Bogobojaznost je ovdje – pa je pokazao na svoja prsa tri puta. Dosta je zla čovjeku da omaložava svoga brata muslimana. Muslimanu su zabranjeni krv, čast i imetak drugog muslimana.”

U drugoj predaji kod imama Ahmeda u Musnedu (12442) i El-Bejhekija u Sunenus-sugra (3377) od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, navodi se dodatak: “…i ne prekidajte međusobne odnose”.

Bilježi imam Muslim (6793) u svome Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prekrije mahanu muslimana, Allah će prekriti njegove i na dunjaluku i na ahiretu. Allah pomaže čovjeku sve dok on pomaže svome bratu.”

Bilježe Buhari (48) i Muslim (218) u dva Sahiha od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Psovanje muslimana je veliki grijeh, a njegovo ubistvo nevjerstvo.”

Bilježi imam Ahmed (22451) u Musnedu i Ebu Davud (5004) u Sunenu od Abdurrahmana ibn Ebi Lejle, koji prenosi od nekih ashaba, da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nije dozvoljeno muslimanu da plaši muslimana!” Lanac prenosilaca ovog hadisa je sahih-vjerodostojan.  

Bilježi imam Muslim (279) u svome Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko na nas podigne oružje, nije od nas! Ko nas vara, nije od nas!”

Bilježe imami Buhari (6288) i Muslim (5658) u dva Sahiha, i drugi od Abdullaha ibn Umera, radijallahu anhuma, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže:”Kada se u društvu nađu tri osobe, neka se dvojica ne sašaptavaju zanemarujući trećega.”

U predaji kod imama Muslima (5661) došao je dodatak: “…jer ga to doista žalosti.” A u predaji kod Ebu J’ale (2387) u ‘Musnedu’: “…jer ga to doista ezijeti (uznemirava), a Allah ne voli da se vjernik uznemirava.”

A predaji kod imama Ahmeda (5832) u ‘Musnedu’ dodatak: “…i neka ne diže čovjek čovjeka sa mjesta na kojem je sjedio.”

Bilježi imam Muslim (3441) u Sahihu od Ibn Umera, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka se čovjek ne nameće u trgovini svome bratu, niti pravi zaruku na njegovu zaruku, osim ako mu dozvoli.”

Bilježe imami Buhari (5550) i Muslim (4359) u dva Sahiha od Ebu Bekreta, radijallahu anhu, da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Doista su vaša krv, i vaši imeci, i vaše časti vama sveti, kao što vam je svet ovaj vaš dan, u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu. Doista ćete sresti vašeg Gospodara, pa će vas pitati o vašim djelima, i nemojte se nakon mene vratiti postajući zabludnici – u predaji nevjernici – udarajući jedni druge po vratovima. Neka prisutni obavijesti odsutnog!”

Bilježe imam Ahmed (1361) u Musnedu i Tirmizi (2510) u Sunenu od Zubejra ibnul-Avvama, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neprimjetno se među vas uvukla bolest prijašnjih naroda: zavist i mržnja. Mržnja je kao britva, brije vjeru, a ne dlake. Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli! Želite li da vas obavijestim o onome što ako ga budete radili, zavoljet ćete se? Širite međusobno selam!” Lanac prenosilaca ovog hadisa je hasen-dobar.

Bilježe imami Buhari (6237) i Muslim (6478) od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata više od tri dana, susretnu se, pa se jedan od drugog okreće, a bolji od njih dvojice je onaj koji prvi nazove selam.”

Bilježi imam Ebu Davud (4915) u svome Sunenu od Ebu Hiraša es-Sulemija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude izbjegavao svoga brata godinu, to je kao prolijevanje njegove krvi.” Lanac prenosilaca ovog hadisa je sahih-vjerodostojan.

Bilježe imam Buhari (5143) i Muslim (6482) u svoja dva Sahiha od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor. Nemojte jedan drugog uhoditi, niti prisluškivati, niti zaviditi, niti mrziti, niti leđa okretati. Budite, Allahovi robovi, braća.”

Bilježi imam Muslim (2589) u Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Znate li šta je gibet – ogovaranje?” Rekoše: ”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!” Poslanik reče: ”Da spomeneš svoga brata po onome što prezire.” Neko od prisutnih upita: ”A šta ako to što se spomene bude pri njemu?”, a Poslanik reče: ”Ako to što kažeš bude pri njemu – ogovorio si ga, a ako ne bude pri njemu – potvorio si ga!”

Bilježi imam Ahmed (17661) u Musnedu putem Šehra ibn Havšeba, a on od Abdurrahmana ibn Ganema da prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Najodabraniji Allahovi robovi su oni koji kada budu viđeni, podsjećaju na Allaha, a najlošiji Allahovi robovi su oni koji idu putem nemimeta – prenošenja tuđih riječi, oni koji razdvajaju osobe koje se međusobno vole, i oni koji čedne i čestite potvaraju za blud.” Hadis je daif – slab zbog ravije Šehra ibn Havšeba, o čijoj se pouzdanosti razilaze hadiski kritičari, također i zbog Abdurrahmana ibn Ganema, čiji susret sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, nije pouzdan. Ali došle su predaje koje ovaj hadis dižu na stepen hasena-dobrog, a Allah najbolje zna. Pogledaj: Silsiletu ehadis ed-da’ife, 4/360, i Sahihu tergibu ve terhib, 3/47, od šejha El-Albanija, rahimehullah.
 
Bilježi imam Muslim (192) u Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, nećete ući u Džennet sve dok ne bude vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. Želite li da vas obavijestim o onome što ako budete radili, zavoljet ćete se? Širite međusobno selam!”

Bilježe imam Ahmed (26876) u Musnedu, Ebu Davud (4919) i Tirmizi (2509) u Sunenima, i Ibn Hibban (5179) u Sahihu od Ebu Derda’a, radijallahu anhu, da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o djelu vrednijem od stepena namaza, i posta, i sadake?” Prisutni rekoše: ”Naravno, o Allahov Poslaniče!” Tada Poslanik reče: ”Popravljanje međusobnih odnosa, jer je pokvarenost međusobnih odnosa kao britva.” Lanac prenosilaca ovog hadisa je sahih – vjerodostojan.

Priredio: Amir Smajić
(Islamski univerzitet u Medini)


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865