Hadž i kurban

Hutba Kurban-bajrama

3.1kviews

Preveo: Mr. Emir Demir
Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber kebiren, vel-hamdu lillahi kesira ve subhanallahi bukreten ve esila. Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil-hamd. Allahu ekber – kada obuku mihrame na mikatu, kada god uče telbiju, kada god dobra djela čine. Allahu ekber, kada ulaze u tjesnace Mekke kao sigurni, kada obilaze oko Bejtul-Harama i čine s’aj između Safe i Merve spominjući i veličajući Allaha.
Allahu ekber – kada borave na Arefatu ponizni, upućuju dove i izgovaraju ”la ilahe illallah”. Allahu ekber – kada stanu na Muzdelifi spominjući Allaha. Allahu ekber – kada god bacaju kamenčiće na džemreta brijući glave i skraćujući kosu.
Allahu ekber – kada god sa njih lije znoj, kada su skrušeni pred svojim Gospodarom, kada se nadaju i od Njega strahuju. Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil-hamd.
Hvala Allahu koji je Svojim robovima propisao Bajram da Ga u njemu spominju, da Mu zahvaljuju na datim blagodatima i Njegovom dobročinstvu. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha, Jedinoga, koji sudruga nema. Kod Njega je jednako ono što rob krije i u javnosti ispoljava. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, da ga je Allah poslao da dostavi istinu i pojasni je, neka su blagoslov i mir na njega, njegovu porodicu i ashabe koji su učinili hidžru, borili se, kao i one koji su ih prihvatili i pomogli ih.

O ljudi, bojte se Allaha Uzvišenog i zahvaljujte Mu na velikim blagodatima. Znajte da je ovaj vaš dan – dan velikoga hadždža kojeg je učinio praznikom za pripadnike islama, a koji dolazi poslije dana Arefata u kojem hadžije obavljaju veliki temelj hadždža, kao što kaže Poslanik, s.a.v.s.: ”Hadždž je Arefat.” (Ebu Davud, El-Albani kaže da je vjerodostojan)  Dan Arefata je dan oprosta grijeha, brisanja loših postupaka i nedaća onome ko u ovom danu na njemu bude boravio ponizno spominjući Allaha i tražeći oprosta od Njega i kajući Mu se od svakoga grijeha koji je počinio prije. Poslanik, s.a.v.s. od svoga Gospodara prenosi da je rekao: ”Pogledajte u ove koji su Mi došli raščupanih kosa i uprašeni, nadaju se Mojoj milosti, boje se Moje kazne. Ja vas, o meleki, pozivam kao svjedoke da sam im oprostio.” (Et-Taberani, El-Albani kaže da je vjerodostojan)
Zato je dan koji dolazi iza Arefata postao praznikom za sve muslimane u svim područjima, za hadžije i za ostale, zato što zajedno učestvuju u oslobađanju od Vatre i oprostu na dan Arefata. Kao što zajedno učestvuju u oprostu i spasu od Vatre, također zajedno učestvuju u prazniku kojim se Allahu približavaju klanjem kurbana.

U ovome danu hadžije bacaju kamenčiće na džemretima i počinju se rješavati ihramskih stega, te dovršavaju svoje obrede i ispunjavaju svoje zavjete, kružeći oko Kuće drevne. Muslimani u ostalim područjima sastaju se spominjući Allaha i veličajući Ga, te obavljajući bajram-namaz u velikim skupinama ma zajedničkom prostranstvu, a zatim poslije toga kolju svoje kurbane. Uzvišeni Allah naredio je Svome Vjerovjesniku da Mu zahvaljuje na tome što mu je dao Kevser, tako da se klanja svome Gospodaru i kurban kolje.
Jedna od odlika ovih blagoslovljenih dana jeste i klanje hedja (posebnog kurbana u Mekki) za hadžije, kao i klanje ostalih kurbana za hadžije.

Klanje kurbana je praksa Ibrahima i Muhammeda, neka je na njih Allahov blagoslov i mir, kao i na sve Allahove poslanike. Uzvišeni Allah propisao je kurban Ibrahimu kada je žrtvovao svoga sina, prema Allahovoj naredbi da ga zakolje, što je za njega bio vid iskušenja. On je žurno krenuo izvršiti ono što mu je Gospodar naredio, a Uzvišeni o tome kaže:

“I kad njih dvojica poslušaše, i on ga čelom prema zemlji položi” (Es-Saffat, 103. )Tada, kada se očitovala njegova iskrenost, Allah je iskupio njegovog sina velikim kurbanom.

Zato i vi žurno nastojte, Allah vam se smilovao, da oživite sunnet Allahovih odabranika. Neki učenjaci smatraju da je klanje kurbana obaveza onima koji su imućni, a većina smatra da je klanje kurbana sunnet, što je odabrano mišljenje. Klanje kurbana je najbolje djelo koje musliman može uraditi u ovome danu i bolje je nego dijeljenje sadake u njegovoj vrijednosti, zato što se klanjem kurbana oživljava sunnet. Najbolji kurbani su oni koji su najskuplji, najdeblji i najbolji po izgledu. Bit će dovoljno zaklati ovcu za jednog čovjeka i njegovu porodicu, a deva i krava mogu za sedmero. Također, dovoljno je da se zakolje ovca koja ima najmanje šest mjeseci pa naviše, a od koza one koje imaju godinu, zatim od goveda dvije pune godine, a od deva pet godina. Izbjegavajte one životinje koje imaju mahane i nedostatke, jer one ne mogu biti ispravne za kurban. Neće biti ispravna za kurban životinja koja je slijepa ili hroma – koja ne može hodati sa zdravim ovcama, niti bolesna ovca čija je bolest očita, niti mršava, kao ni slijepa čija je sljepoća jasna, niti sakata koja nema veći dio roga ili uha, niti krezava koja nema većinu sjekutića, koji su iščupani iz korijena.

Bit će ispravno za kurban zaklati ovcu malih ušiju, ili onu koja je rođena bez ušiju. Također, ispravno je za kurban zaklati i onu koja nema repa, bilo da joj je odrezan ili da sa njim nije rođena. Također, bit će ispravan i ovan koji je uškropljen, tj. čije su mošnje uklonjene. Sunnet je zaklati devu dok ona stoji i dok joj je svezana lijeva prednja noga, tako što se nož zabode između osnove vrata i prsa, što se naziva ”nahr”. Ovce i krave kolju se povaljene na zemlju na lijevu stranu. Prilikom klanja treba reći: ”Bismillahi, Allahu ekber – Allahu, ovo je od Tebe i u ime Tebe”. Potrebno je ovu namjeru izgovoriti i spomenuti ime vlasnika kurbana. Prema životinji treba imati obzira tako što se lijepo prikolje, a prije toga nož se dobro naoštri. Klanje se vrši na mjestu gdje to druge životinje ne vide. Neće se klati tupim nožem tako da se životinja muči, a obaveza je presjeći jednjak kroz koji prolaze hrana i piće, te grkljan kroz koji prolazi zrak, te barem jednu krvnu žilu ili obje. Ove dvije krvne žile su dvije velike arterije i nalaze se na obje strane vrata.

Sunnet je da se meso podijeli na tri dijela, pa se jedna trećina zadrži za sebe, druga se razdijeli prijateljima, treća siromasima. Vrijeme klanja kurbana počinje od završetka bajram-namaza do kraja trećeg dana Bajrama (tj. bajram i još tri dana poslije njega). Vrijeme klanja završava se sa zalaskom sunca trinaestog dana zil-hidždžeta. Najbolje je da se kurban zakolje prvog dana Bajrama, te da čovjek sam zakolje svoj kurban, ali je dozvoljeno i da nekoga zaduži u svome prisustvu ili odsustvu da zakolje. Onome ko želi da zakolje kurban nije dozvoljeno da skraćuje kosu i nokte od prve noći mjeseca zul-hidždžeta sve dok ne zakolje kurban ili ga zakolje onaj koga je zadužio.

Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber ve lillahil-hamd. O ljudi, vi ste danas u jednom od najvećih dana, u jednom od praznika islama, a praznici islama dolaze nakon izvršenja velikih temelja islama.  
Današnji praznik dolazi poslije izvršenja obaveze hadždža ka Allahovoj drevnoj kući. Allahov oprost i spas od Vatre spuštaju se na muslimane na dan Arefata. Nije Bajram za onoga ko obuče novo odijelo i uljepša svoju vanjštinu dok je njegova unutrašnjost neispravna.
Naprotiv, Bajram je za onoga ko se pokorava Allahu vanjštinom i nutrinom, i boji se dana kojim mu se prijeti (Sudnji dan). Radost i veselje na Bajram nije radi hrane, pića, skupocjene odjeće, automobila, već su radost i veselje na Bajram radi oprosta i spasa od Vatre i izvršenja pokornosti Allahu. Ko je od toga nešto dobio, ovo je za njega sretan praznik, a u suprotnom je čovjek odbačen i udaljen. El-Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao, kaže: ”Svaki dan u kojem nisi počinio nepokornost Allahu je bajram. Svaki dan koji vjernik provede u pokornosti Allahu i zahvali je bajram za njega.”
Nemuslimanski narodi i zajednice obilježavaju izmišljene praznike, čak i zbog nekakvih beznačajnih povoda ili povoda koji su neispravni i protkani nevjerstvom i idolopoklonstvom. Međutim, Allah je za praznike muslimana dao velike povode, nakon završetka velikih sezona imana. Oni dolaze poslije izvršenja velikih temelja islama i spuštanja Allahovog oprosta i blagodati.
Zato hvalite Allaha i zahvaljujte Mu na Njegovim blagodatima. Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Uzvišeni kaže:
“Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom viješću obraduj ponizne, čija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji namaz obavljaju i koji, od onoga što im Mi dajemo, udjeljuju. A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obreda hadždža i vi u njima imate dobro, zato spominjite Allahovo ime kada budu za klanje pripremljene, stojeći sa jednom svezanom nogom, a kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onog koji prosi, tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša, tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine!” (El-Hadždž, 34-37.)
Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber!

Druga hutba

Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber ve lillahil-hamd    Zahvala pripada Allahu koji nam stalno obnavlja džume i praznike da bi u njima u izobilju dao dobra Svojim robovima. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga, koji sudruga nema, svjedočenjem koje pohranjujem za Dan povratka. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, koji je poslan kao milost svim svjetovima i uzor za one koji ispravno postupaju. On je dostavio poslanicu islama, izvršio je ono što mu je povjereno, istinski se radi Allaha borio, pa neka je Allahov blagoslov na njega, njegovu porodicu i ashabe sve do Dana kada će svjedoci svjedočiti.
O ljudi, bojte se Allaha Uzvišenog i zahvaljujte Mu na blagodati islama koju vam je upotpunio  i prema vama usavršio Svoju blagodat i zadovoljan je da vam islam bude vjera.
”Neki židov je rekao vođi vjernika Omeru b. El-Hattabu, r.a.: ”Vođo vjernika, ima jedan ajet u vašoj Knjizi, kada bi nama bio objavljen, skupini židova, mi bismo ga uzeli kao povod za praznike.” Upitao je: ”A koji je to ajet?”, pa židov reče:
”Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera” (El-Maide, 3.) Omer, r.a. reče: ”Znam dan u kojem je objavljen i mjesto na kojem je objavljen: Allahov Poslanik, s.a.v.s. stajao je na Arefatu, a bio je petak.” (Buharija i Muslim)
Allahovi robovi! Ako razmislimo o značenju ovog velikog ajeta i vrijednosti dana u kojem je objavljen, shvatit ćemo veličinu njegove poruke i veličinu dana u kojem je objavljen, te ćemo pojmiti blagodat koju nam je Allah ukazao odlikovavši nas njime nad ostalim narodima.
U ovom ajetu ukazuje se na Allahovu blagodat kojom je počastio Svoje robove vjernike tako što im je upotpunio vjeru, bez ikakvog nedostatka u njeim propisima, isto kao što u sistemu islama nema nijednog propusta. Također, islam je sačuvan od bilo kakvog iskrivljenja, promjene, dodavanja, ili oduzimanja, odnosno to je originalna vjera na čije se izvore vraća radi spoznaje pojedinosti vezanih za islamske propise, a ti izvori su Kur’an i sunnet. Uzvišeni Allah obavezao se da će ih čuvati, kao što kaže:

“Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti” (El-Hidžr, 9.)      
Poslanik, , kaže: ”Ja vam ostavljam ono čega ako se budete pridržavali, nećete zalutati: Allahovu Knjigu i moj sunnet.” (Prenosi El-Hakim sa dobrim lancem prenosilaca) Ova vjera je potpuna i predstavlja sveobuhvatni sistem za korist ljudi. Ona je ispravna za svako vrijeme i prostor koliko je dunjaluka i onih koji su na njemu. Pored toga, ona je sačuvana od promjene, tuđeg poigravanja i korekcija. Ona je potpuna po svojim temeljima, ograncima, konstrukciji i značenjima, obredoslovljima i propisima, i međuljudskim odnosima. Sveobuhvatan je sistem ummeta i pojedinca. Dostatna je da donese koristi, odbije štete, sačuva pravo, odvrati one koji nered čine, donese konačnu presudu stranama koje su u sporu, prekine sporenje, daje različite metode unutrašnje i vanjske politike. Nije obuhvaćena bilo kakvim nedostatkom, niti joj može prići ikakav propust:
“…laž joj ne može prići ni ispred ni iza, ona je Objava od Mudroga i hvale dostojnoga” (Fussilet, 42.)
Vjerovjesnik, s.a.v.s., održao je govor na Mini, a taj govor uistinu je bio velik i značajan. Rekao je: ”Znate li koji je ovo dan?” Rekosmo: ”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” Ušutio je, pa smo pomislili da će ga nazvati po nekom drugom imenu. Reče: ”Zar ovo nije dan Kurban-bajrama?” Rekli smo: ”Svakako.” Reče: ”Koji je ovo mjesec?” Odgovorismo: ”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju”, pa je ušutio dok ne pomislismo da će ga nazvati po nekom drugom imenu. Reče: ”Zar nije zul-hidždže?” Rekosmo: ”Svakako.” Upita: ”Koji je ovo grad?” Rekosmo: ”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju”, pa je šutio sve dok nismo pomislili da će ga nazvati nekim drugim imenom. Reče: ”Zar nije Mekka?” Rekosmo: ”Svakako.” Reče: ”Vaši životi i vaši imeci su nepovredivi kao što vam je svet i častan ovaj dan u ovom vašem mjesecu u ovom vašem gradu, sve dok ne susretnete svoga Gospodara. Jesam li dostavio?” Rekoše: ”Da.” Reče: ”Allahu moj, posvjedoči. Neka prisutni prenese odsutnome, jer možda onaj kome se prenese bolje razumije od onoga koji čuje. Ne vraćajte se poslije mene kao nevjernici udarajući sabljama vratove jedni drugima.”  (Prenose Ahmed i El-Buhari )Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je da je nepovredivost života i imetaka kao nepovredivost svetog mjeseca u svetom gradu.  

Bojte se Allaha, muslimani, i veličajte Njegove svetinje. Nemojte ubiti onoga koga vam je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva. Nemojte na neispravan način jesti međusobne imetke. Čuvajte se bluda, mita, prevare, krađe, obmane u ophođenju s ljudima, ugovorima i djelima, prodaji i kupovini. Onaj ko vara muslimane, nije od njih. Pazite na svoje namaze, džume i džemate. Pazite na svoje zakletve Allahom kada se sporite sa nekim. Izbjegavajte lažno svjedočenje u vašim dokazima, jer lažno svjedočenje je blizu širka, kao što se navodi u Allahovoj Knjizi:
”A ko poštuje Allahove svetinje, to mu je dobro kod Gospodara njegova”  (El-Hadždž, 30.)    Obarajte svoje poglede, čuvajte svoja stidna mjesta, pokrijte svoje žene hidžabom koji je širok i sprečavajte ih da izlaze iz kuća osim kada je neophodno, kada trebaju biti pokrivene i ne pokazivati svoje nakite, bez miješanja sa muškarcima i osamljivanja u praznim prostorijama, ili automobilima, sa onima koji nisu bliski rod. O muškarci, čuvajte se puštanja odjeće preko članaka, jer je puštanje odjeće jedan od velikih grijeha; sve što je od odjeće ispod nožnih članaka, bit će u Vatri.
Allahovi robovi,
”Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56.)

Allahu, blagoslovi i daj mir našem vjerovjesniku Muhammedu i svim njegovim ashabima. Allahu, budi zadovoljan Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom, i njihovim sljedbenicima po dobru.
Allahu, pomozi islam i muslimane, a ponizi širk i mušrike, zaštiti nosioce islama i učini ovaj grad sigurnim i spokojnim, kao i ostala područja muslimana. Allahu, daj da se podigne zastava džihada i suzbij pobornike širka, sumnji i fesada. Daj Svoju milost ovim robovima, o Ti kome pripadaju i ovaj i budući svijet i kome ćemo se konačno vratiti.

Allahovi robovi,
“Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje. I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite” (En-Nahl, 90-91).  


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865